Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwartalne deklaracje

 • 17.01.2017Najwaniejsze zmiany w podatku od towarów i usug od 1 stycznia 2017 r.
  1. ROZSZERZENIE ZAKRESU TOWARÓW OBJTYCH MECHANIZMEM ODWRÓCONEGO OBCIENIA Od 1 stycznia 2017 r. tym szczególnym sposobem rozliczenia podatku nalenego objto transakcje, których przedmiotem s m.in. nastpujce towary: procesory (mikroprocesory, ex PKWiU 26.11.30.0) i towary z metali szlachetnych – dokadnie opisane w zaczniku nr 11 do ustawy o VAT.
  • 13.01.2017Podatki 2017. Kwartalne deklaracje VAT. Nowe zasady
   Zasad wynikajc z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT jest, e podatnicy s obowizani skada w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesiczne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym miesicu. Do koca 2016 r. kady podatnik móg wybra równie skadanie kwartalnych deklaracji.
   • 02.01.2017Podatki 2017. Kwartalne deklaracje VAT. Nowe zasady
    Zasad wynikajc z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT jest, e podatnicy s obowizani skada w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesiczne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym miesicu. Do koca 2016 r. kady podatnik móg wybra równie skadanie kwartalnych deklaracji.
    • 19.12.2016Podatki 2017: Nowy wzór VAT-UE
     Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. informacji podsumowujcej o dokonanych wewntrzwspólnotowych transakcjach. Formularz VAT-UE zostanie dostosowany do zmian w ustawie o podatku od towarów i usug (VAT). Od przyszego roku nie bdzie ju moliwoci skadania takiej informacji za okresy kwartalne.
     • 16.12.2016Podatki 2017: Nowy wzór VAT-UE
      Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. informacji podsumowujcej o dokonanych wewntrzwspólnotowych transakcjach. Formularz VAT-UE zostanie dostosowany do zmian w ustawie o podatku od towarów i usug (VAT). Od przyszego roku nie bdzie ju moliwoci skadania takiej informacji za okresy kwartalne.
      • 03.11.2016Kto moe rozlicza VAT kwartalnie?
       Pytanie podatnika: Czy podatnik, wraz z utrat statusu maego podatnika utraci prawo do skadania deklaracji VAT za okresy kwartalne?
       • 31.10.2016Podatki 2017. Kwartalne rozliczenie VAT bdzie ograniczone
        25 padziernika br. Rada Ministrów przyja projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, przedoony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt noweli zawiera rozwizania, które maj przyczyni si do ograniczenia naduy w VAT oraz maj spowodowa uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzi do zwikszenia wpywów z VAT. Jedn z istotnych zmian zawartych w projekcie jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozlicze. Nadal z tej formy rozlicze bd mogy korzysta tylko mae przedsibiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których warto sprzeday nie przekroczya 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.
        • 28.10.2016Podatki 2017. Kwartalne rozliczenie VAT bdzie ograniczone
         25 padziernika br. Rada Ministrów przyja projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, przedoony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt noweli zawiera rozwizania, które maj przyczyni si do ograniczenia naduy w VAT oraz maj spowodowa uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzi do zwikszenia wpywów z VAT. Jedn z istotnych zmian zawartych w projekcie jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozlicze. Nadal z tej formy rozlicze bd mogy korzysta tylko mae przedsibiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których warto sprzeday nie przekroczya 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.
         • 14.10.2016Akcyza. Przedawnienie zobowizania z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
          Pytanie podatnika: W marcu 2010 r. Wnioskodawca, bdc czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik unijny, naby w Niemczech od unijnego podatnika VAT uywany samochód osobowy. W wyniku przeprowadzanej przez wewntrzne suby ksigowe kontroli okazao si, i Wnioskodawca bdnie dokona rejestracji pojazdu w Niemczech, jak i nie uici w 2010 r. podatku VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia uywanego samochodu oraz nie uici wówczas podatku akcyzowego, pomimo sprowadzenia auta do Polski. Czy zobowizanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytuu sprowadzenia na teren Polski przedmiotowego samochodu ulego przedawnieniu?
          • 03.10.2016Nabywanie towarw od kontrahentw unijnych przez przedsibiorc, ktry nie jest podatnikiem VAT
           Przedsibiorcy, ktrzy nie s podatnikami VAT, ale ktrzy zamierzaj nabywa towary od kontrahentw z Unii Europejskiej, musz mie na uwadze to, e niekiedy dokonanie takich transakcji bdzie wizao si z koniecznoci dopenienia odpowiednich formalnoci wymaganych przepisami prawa podatkowego, a dokadniej wynikajcymi z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z pn. zm.; dalej: ustawa o VAT).
           • 30.09.2016Nabywanie towarw od kontrahentw unijnych przez przedsibiorc, ktry nie jest podatnikiem VAT
            Przedsibiorcy, ktrzy nie s podatnikami VAT, ale ktrzy zamierzaj nabywa towary od kontrahentw z Unii Europejskiej, musz mie na uwadze to, e niekiedy dokonanie takich transakcji bdzie wizao si z koniecznoci dopenienia odpowiednich formalnoci wymaganych przepisami prawa podatkowego, a dokadniej wynikajcymi z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z pn. zm.; dalej: ustawa o VAT).
            • 01.07.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny ju od dzi
             Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
             • 30.06.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny ju od jutra
              Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
              • 08.06.2016Termin zwrotu VAT po dokonaniu korekty
               Pytanie podatnika: Czy zoenie przez Spk korekty deklaracji VAT-7 w zwizku z koniecznoci wykazania WDT, z uwagi na pozyskanie dowodw potwierdzajcych wywiezienie towarw z terytorium kraju i dostarczenie do nabywcy na terytorium pastwa czonkowskiego inne ni terytorium kraju, skutkuje ponownym rozpoczciem biegu 60-dniowego terminu do zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym?
               • 07.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                • 06.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                 Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                 • 01.06.2016Ulga z tytuu nabycia kasy fiskalnej
                  Pytanie: W marcu podjam decyzj o rozszerzeniu prowadzonej dziaalnoci o usugi w zakresie mobilnego kosmetycznego wybielania zbw. Dziaalno ta wymagaa zainstalowania kasy fiskalnej. Pisemne zgoszenie jednej kasy zoyam do urzdu skarbowego w terminie poprzedzajcym rozpoczcie ewidencjonowania sprzeday, tj. 10 marca. 11 marca dokonaam zakupu jednej mobilnej kasy. W tym te dniu nastpia fiskalizacja i zgoszenie kasy. Pierwsza sprzeda nastpia 18 marca. Pierwszy raport dobowy i dowd zapaty caej nalenoci dostarczyam do US, po czym zosta nadany numer ewidencyjny. Czy naley mi si zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w wysokoci 700 z?
                  • 31.05.2016Ulga z tytuu nabycia kasy fiskalnej
                   Pytanie: W marcu podjam decyzj o rozszerzeniu prowadzonej dziaalnoci o usugi w zakresie mobilnego kosmetycznego wybielania zbów. Dziaalno ta wymagaa zainstalowania kasy fiskalnej. Pisemne zgoszenie jednej kasy zoyam do urzdu skarbowego w terminie poprzedzajcym rozpoczcie ewidencjonowania sprzeday, tj. 10 marca. 11 marca dokonaam zakupu jednej mobilnej kasy. W tym te dniu nastpia fiskalizacja i zgoszenie kasy. Pierwsza sprzeda nastpia 18 marca. Pierwszy raport dobowy i dowód zapaty caej nalenoci dostarczyam do US, po czym zosta nadany numer ewidencyjny. Czy naley mi si zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w wysokoci 700 z?
                   • 24.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowizek wszystkich podatnikw
                    Znaczna cz podatnikw, a przynajmniej obsugujcych ich biur rachunkowych, wie, e 1 lipca 2016 r. wejdzie w ycie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), ktry wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w ktrym podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                    • 23.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowizek wszystkich podatnikw
                     Znaczna cz podatnikw, a przynajmniej obsugujcych ich biur rachunkowych, wie, e 1 lipca 2016 r. wejdzie w ycie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), ktry wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w ktrym podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                     • 28.04.2016Kolejne zmiany w zakresie rozliczania VAT?
                      Interpelacja nr 2354 w sprawie wprowadzenia moliwoci rozliczania si podatnika VAT z urzdem skarbowym na zasadzie kasowej oraz wyduenia okresu rozliczeniowego z 90 do 120 dni
                      • 22.04.2016Odliczenie VAT od rat leasingowych zapaconych w okresie zawieszenia dziaalnoci
                       Pytanie podatnika: Czy jeeli Wnioskodawca zlikwiduje dziaalno gospodarcz bez jej wczeniejszego odwieszenia, to zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od rat leasingowych opaconych w okresie zawieszenia dziaalnoci, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT?
                       • 11.04.2016Odliczenie VAT od zakupw przed rejestracj firmy
                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo odliczy zapacony podatek VAT?
                        • 08.12.2015Sposb dokumentowania oraz rozliczania faktur wzywajcych do zapaty zaliczki
                         Pytanie podatnika: W przypadku czci kontraktw Spka wystawia faktur przed otrzymaniem zaliczki (nie jest to faktura proforma). Na jej podstawie kontrahent ma dokona patnoci. W ostatecznym rozliczeniu rzeczywista wysoko wynagrodzenia pomniejszana jest o sum wpaconych kwot / zaliczek. W umowach przewidziany jest nie duszy ni 30 dni termin patnoci, liczony od daty wystawienia przez Wnioskodawc faktury. Jeli Wnioskodawca otrzyma wpat 30. dnia od daty wystawienia faktury lub wczeniej, to kiedy Spka powinna rozpozna obowizek podatkowy w VAT?
                         • 05.11.2015Korekta deklaracji VAT a wniosek o stwierdzenie nadpaty
                          Podatnik ma prawo zoenia korekty deklaracji VAT a do czasu przedawnienia zobowizania podatkowego. Do takiej korekty co do zasady (wyjtek dotyczy jedynie korekt deklaracji skadanych przez polskich podatnikw VAT w zwizku ze wiadczeniem usug telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych na rzecz podmiotw niebdcych podatnikami podatku od towarw i usug, a majcych siedzib w pastwie konsumpcji innym ni Polska) naley doczy pisemne uzasadnienie jej przyczyn. Niekiedy konieczne jest rwnie zoenie wniosku o stwierdzenie nadpaty. Podatnicy niejednokrotnie maj wtpliwoci, czy powinni taki wniosek skada.
                          • 04.11.2015Korekta deklaracji VAT a wniosek o stwierdzenie nadpaty
                           Podatnik ma prawo zoenia korekty deklaracji VAT a do czasu przedawnienia zobowizania podatkowego. Do takiej korekty co do zasady (wyjtek dotyczy jedynie korekt deklaracji skadanych przez polskich podatnikw VAT w zwizku ze wiadczeniem usug telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych na rzecz podmiotw niebdcych podatnikami podatku od towarw i usug, a majcych siedzib w pastwie konsumpcji innym ni Polska) naley doczy pisemne uzasadnienie jej przyczyn. Niekiedy konieczne jest rwnie zoenie wniosku o stwierdzenie nadpaty. Podatnicy niejednokrotnie maj wtpliwoci, czy powinni taki wniosek skada.
                           • 18.09.2015Czynny podatnik VAT a najem prywatny mieszkania
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest posiadaczem spódzielczego wasnociowego mieszkania. Jest to jego wasno odrbna, zakupiona wiele lat przed zawarciem maestwa. Mieszkanie to wynajmuje osobie prywatnej na cele wycznie mieszkaniowe. Czy w zwizku, z tym, e Wnioskodawca jest czynnym patnikiem VAT musi wystawia co miesic faktury za najem? Czy musi ten przychód na deklaracji VAT-7K? Czy musi prowadzi ewidencji za pomoc kasy fiskalnej?
                            • 29.05.2015Podatki 2015: Zmiany w Ordynacji podatkowej a termin skadania deklaracji VAT
                             Pytanie podatnika: Czy w wietle nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa - w brzmieniu obowizujcym od 2015 r. (art. 12 § 5) Spka bdzie postpowa prawidowo, skadajc deklaracje VAT-7, w dzie nastpujcy po dniu ustawowo wolnym od pracy, np. za grudzie 2014 r. w dniu 26 stycznia 2015 r. i przekazujc rwnie kwot nalenego podatku VAT na konto urzdu skarbowego w tym dniu w przypadku, gdy termin na zoenie deklaracji i wpat podatku bdzie przypada na sobot czy niedziel (bd inny dzie ustawowo wolny od pracy)?
                             • 24.03.2015Najem mieszkania na cele niemieszkalne a zwolnienie z VAT
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni rozwaa moliwo najmu mieszkania nieuciliwej firmie o charakterze biurowo-usugowym (ksigowo, kancelaria, ubezpieczenia, biuro rachunkowe). Czy bdc podatnikiem VAT mona skorzysta ze zwolnienia z VAT przy najmie nieruchomoci na cele niemieszkalne w ramach prowadzonej dziaalnoci? A czy nie bdc podatnikiem VAT mona skorzysta ze ww. zwolnienia z VAT?
                              • 16.03.2015Zasady i terminy zwrotu nadwyki podatku VAT naliczonego nad nalenym
                               W systemie podatku od towarw i usug moliwo uzyskania zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym jest cech umoliwiajc realizacj zasady neutralnoci tego podatku i opodatkowania wycznie ostatecznego konsumenta - nabywcy. Uwaga: Moliwo zwrotu nadwyki VAT naliczonego nad nalenym dotyczy, co do zasady wycznie czynnych podatnikw podatku od towarw i usug.
                               • 13.03.2015Zasady i terminy zwrotu nadwyki podatku VAT naliczonego nad nalenym
                                W systemie podatku od towarw i usug moliwo uzyskania zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym jest cech umoliwiajc realizacj zasady neutralnoci tego podatku i opodatkowania wycznie ostatecznego konsumenta - nabywcy. Uwaga: Moliwo zwrotu nadwyki VAT naliczonego nad nalenym dotyczy, co do zasady wycznie czynnych podatnikw podatku od towarw i usug.
                                • 10.02.2015Sobota i sobota to ju nie to samo
                                 Do tej pory, jeli termin zapaty podatku przypada w sobot, ulega on przesuniciu na najbliszy dzie roboczy. Od stycznia 2015 r. nie jest to ju takie oczywiste.
                                 • 09.02.2015Sobota i sobota to ju nie to samo
                                  Do tej pory, jeli termin zapaty podatku przypada w sobot, ulega on przesuniciu na najbliszy dzie roboczy. Od stycznia 2015 r. nie jest to ju takie oczywiste.
                                  • 23.01.2015MF o terminach skadania deklaracji podatkowych
                                   Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ma nowe brzmienie nadane ustaw z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171): „Jeeli ostatni dzie terminu przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzie terminu uwaa si nastpny dzie po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba e ustawy podatkowe stanowi inaczej.". Nowa jest kocowa cz przepisu wskazujca na moliwo okrelenia w innych ustawach wyjtku od zasady wynikajcej z tego przepisu.
                                   • 23.01.2015MF o terminach skadania deklaracji podatkowych
                                    Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ma nowe brzmienie nadane ustaw z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171): „Jeeli ostatni dzie terminu przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzie terminu uwaa si nastpny dzie po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba e ustawy podatkowe stanowi inaczej.". Nowa jest kocowa cz przepisu wskazujca na moliwo okrelenia w innych ustawach wyjtku od zasady wynikajcej z tego przepisu.
                                    • 19.01.2015VAT 2015: Usugi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne oraz system MOSS
                                     Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastpia zmiana w okrelaniu miejsca wiadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usug: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, wiadczonych na rzecz ostatecznych konsumentw (niepodatnikw), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Miejscem wiadczenia tych usug jest teraz miejsce, w ktrym usugobiorca (konsument) posiada siedzib, stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu (dotychczas taka regua stosowana bya wycznie przy usugach elektronicznych wiadczonych konsumentom z Unii Europejskiej przez podmioty zagraniczne z pastw trzecich).
                                     • 16.01.2015VAT 2015: Usugi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne oraz system MOSS
                                      Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastpia zmiana w okrelaniu miejsca wiadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usug: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, wiadczonych na rzecz ostatecznych konsumentw (niepodatnikw), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Miejscem wiadczenia tych usug jest teraz miejsce, w ktrym usugobiorca (konsument) posiada siedzib, stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu (dotychczas taka regua stosowana bya wycznie przy usugach elektronicznych wiadczonych konsumentom z Unii Europejskiej przez podmioty zagraniczne z pastw trzecich).
                                      • 23.12.2014Jak korzystnie rozlicza VAT? Kwartalnie czy miesicznie?
                                       Zasad wynikajc z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT jest to, e podatnicy podatku od towarw i usug s obowizani skada w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesiczne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym miesicu. Od tej zasady przewidziane s wyjtki.
                                       • 22.12.2014Jak korzystnie rozlicza VAT? Kwartalnie czy miesicznie?
                                        Zasad wynikajc z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT jest to, e podatnicy podatku od towarw i usug s obowizani skada w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesiczne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym miesicu. Od tej zasady przewidziane s wyjtki.
                                        • 15.12.2014Zasady skadania deklaracji podatkowych w VAT
                                         Podatnicy podatku VAT s obowizani, co do zasady, skada w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy miesiczne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym miesicu. Mali podatnicy, ktrzy wybrali metod kasow, skadaj w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7K za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym kwartale.
                                         • 12.12.2014Zasady skadania deklaracji podatkowych w VAT
                                          Podatnicy podatku VAT s obowizani, co do zasady, skada w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy miesiczne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym miesicu. Mali podatnicy, ktrzy wybrali metod kasow, skadaj w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7K za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym kwartale.
                                          • 14.10.2014Jak ubiega si o zwrot wydatkw na zakup kasy fiskalnej?
                                           Podatnicy VAT maj moliwo odliczenia kwoty wydatkowej na zakup kasy fiskalnej. Odliczenie nie moe jednak by wysze ni 700 z. Trzeba rwnie speni kilka warunkw. Sprawdmy zatem, jak uzyska zwrot i jak go rozliczy.
                                           • 13.10.2014Jak ubiega si o zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej?
                                            Podatnicy VAT maj moliwo odliczenia kwoty wydatkowej na zakup kasy fiskalnej. Odliczenie nie moe jednak by wysze ni 700 z. Trzeba równie speni kilka warunków. Sprawdmy zatem, jak uzyska zwrot i jak go rozliczy.
                                            • 03.10.2014Odliczenie podatku z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji w VAT
                                             Pytanie podatnika: Czy pomimo rejestracji dla potrzeb VAT od dnia 2 czerwca 2014 r. za okresy kwartalne Wnioskodawczyni moe odliczy podatek naliczony z faktur z dwch poprzednich okresw rozliczeniowych, czyli IV kw. 2013 r. oraz I kw. 2014 r.? Czy rozliczenie podatku naliczonego z faktur przed dat rejestracji na potrzeby VAT Wnioskodawczyni moe uwzgldni w rozliczeniu - deklaracji VAT-7 za II kw. 2014 r., bez koniecznoci aktualizowania VAT-R na dzie pierwszego wydatku i bez koniecznoci zoenia zalegych deklaracji za IV kw. 2013 r. i za I kw. 2014 r.?
                                             • 06.06.2014VAT: Dwie deklaracje za jeden okres rozliczeniowy
                                              Pytanie podatnika: 31.10.2013 r. Wnioskodawca zoy rezygnacj (skuteczn od 1 listopada) ze zwolnienia, o ktrym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Wybra przy tym kwartaln metod rozliczenia VAT. W styczniu br. zoy deklaracj VAT-7K za IV kw. 2013 r. Poniewa by zobowizany do zadeklarowania i zapaty podatku nalenego od „naby wewntrzwsplnotowych”, zoy deklaracj VAT-8 za padziernik 2013 r. Transakcje, ktre miay miejsce w padzierniku nie zostay uwzgldnione w deklaracji kwartalnej VAT-7K za IV kw. 2013 r. Czy dziaanie Wnioskodawcy mona uzna za poprawne?
                                              • 12.05.2014Jak warto rozlicza VAT? Kwartalnie czy miesicznie?
                                               Zasad wynikajc z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT jest to, e podatnicy podatku od towarw i usug s obowizani skada w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesiczne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym miesicu. Od tej zasady przewidziane s wyjtki.
                                               • 09.05.2014Jak warto rozlicza VAT? Kwartalnie czy miesicznie?
                                                Zasad wynikajc z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT jest to, e podatnicy podatku od towarw i usug s obowizani skada w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesiczne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym miesicu. Od tej zasady przewidziane s wyjtki.
                                                • 12.03.2014Prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed rejestracj
                                                 Pytanie podatnika: Czy w dniu 1 stycznia 2014 r. (ktry byby dniem wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej, dniem rozpoczcia prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, dniem uzyskania pierwszego przychodu, a take dniem zarejestrowania firmy jako podatnika VAT czynnego), Wnioskodawca bdzie mie prawo do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony w zwizku z wydatkami poniesionymi wczeniej na poczet przyszej dziaalnoci opodatkowanej, udokumentowanych fakturami VAT, dokonanymi przed dat rozpoczcia wykonywania dziaalnoci gospodarczej oraz uzyskania statusu podatnika czynnego VAT, stanowicych koszty planowanej dziaalnoci gospodarczej?
                                                 • 07.03.2014Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej
                                                  Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z pón. zm.) podatnicy, którzy rozpoczn ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nalenego w obowizujcych terminach, mog odliczy od tego podatku kwot wydatkowan na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania w wysokoci 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wicej jednak ni 700 z.
                                                  • 24.02.2014Rozliczenie nalenoci (zalegoci) w VAT
                                                   Teza: Organ dokonujcy zaliczenia kwot wpat oraz kwot zwrotu podatku na poczet nalenoci (zalegoci) w VAT, dokonuje tego z uwzgldnieniem decyzji wymiarowych dotyczcych tego podatku. Postanowienia w przedmiocie tych zalicze istotnie s tylko aktami formalnymi w tym sensie, e dokonuj tylko zaliczenia okrelonych kwot na wyliczone w deklaracji lub w decyzji nalenoci podatkowe (ewentualnie cznie z odsetkami), natomiast nie jest dopuszczalne dokonywanie w nich oceny albo zmiany tych decyzji, w ktrych te podatki okrelono (oczywicie "samej" deklaracji organ te nie moe zmienia).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »