Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury wynajem

 • 28.09.2020Zakupy zwizane z wynajmowanymi lokalami a odliczenie VAT
  Wynajem nieruchomoci moe przybra zasadniczo dwie formy - wynajmu dugoterminowego i krótkoterminowego. Pierwszy rodzaj moe by regulowany w formie umowy na czas okrelony lub nieokrelony, na okres miesicy bd lat. Drugi natomiast przybiera posta wycznie umowy na czas okrelony i dotyczy okresów dziennych lub tygodniowych. Róni si one midzy sob znaczco pod wzgldem opodatkowania VAT.
  • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
   Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
   • 27.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
    Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
    • 26.05.2020WSA. Ryczat od najmu: Licz si obiektywne kryteria a nie zamiar podatnika
     Ocena, czy wynajmowane lokale stanowi skadniki majtku zwizane z dziaalnoci nie jest determinowana wol czy zamiarem podatnika, ale spenianiem lub niespenieniem obiektywnych kryteriów pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Jeeli zatem okrelona dziaalno polegajca na wynajmie lokali, take mieszkalnych, niewprowadzonych do ewidencji rodków trwaych, wykazuje cechy zarobkowoci i cigoci, a przede wszystkim zorganizowania, wiadczy to o prowadzeniu przez podatnika dziaalnoci gospodarczej z wykorzystaniem tych skadników majtkowych bez wzgldu na to, czy sam podatnik w taki sposób rozumie i kwalifikuje swoj dziaalno.
     • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
      Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
      • 16.04.2020Podatki 2020: Wynajem w centrach handlowych budzi podatkowe wtpliwoci
       W okresie obowizywania zakazu handlu w centrach handlowych stosowane jest czasowe wygaszenie zobowiza stron umowy najmu powierzchni handlowej. Cz firm obawia si jednak, e w takiej sytuacji waciciele nieruchomoci i tak bd musieli wystawia na bieco faktury, paci podatek VAT i wykazywa przychody. Jak oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan, wtpliwoci powinny zosta wyjanione przez Ministerstwo Finansów.
       • 15.04.2020Podatki 2020: Wynajem w centrach handlowych budzi podatkowe wtpliwoci
        W okresie obowizywania zakazu handlu w centrach handlowych stosowane jest czasowe wygaszenie zobowiza stron umowy najmu powierzchni handlowej. Cz firm obawia si jednak, e w takiej sytuacji waciciele nieruchomoci i tak bd musieli wystawia na bieco faktury, paci podatek VAT i wykazywa przychody. Jak oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan, wtpliwoci powinny zosta wyjanione przez Ministerstwo Finansów.
        • 05.03.2020Podatnik wituje jubileusz firmy, a co z VAT?
         Organizowanie przez podatników VAT obchodów jubileuszowych nie moe budzi adnego zdziwienia. Wie si to oczywicie z rónego rodzaju wydatkami. Czy podatek naliczony w takich wydatkach moliwy bdzie do odliczenia czy te nie. Poniewa kwestia ta nie zostaa uregulowana w sposób szczególny, oznacza to i przy kwalifikacji ww. wydatków do odliczenia lub nie naley kierowa si zasad generaln wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z ni podatnikowi prawo do odliczenia przysuguje w takim zakresie, w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych.
         • 04.03.2020Podatnik wituje jubileusz firmy, a co z VAT?
          Organizowanie przez podatników VAT obchodów jubileuszowych nie moe budzi adnego zdziwienia. Wie si to oczywicie z rónego rodzaju wydatkami. Czy podatek naliczony w takich wydatkach moliwy bdzie do odliczenia czy te nie. Poniewa kwestia ta nie zostaa uregulowana w sposób szczególny, oznacza to i przy kwalifikacji ww. wydatków do odliczenia lub nie naley kierowa si zasad generaln wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z ni podatnikowi prawo do odliczenia przysuguje w takim zakresie, w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych.
          • 14.01.2020Zwrot VAT z faktury zaliczkowej
           Pytanie: Czy w zwizku z wykonywaniem czynnoci opodatkowanych VAT polegajcych na wynajmie lokalu uytkowego i mieszkalnego na cele niemieszkaniowe bdzie Wnioskodawcy przysugiwao prawo do zwrotu podatku naliczonego w terminie 60 dni wynikajcego z faktur zaliczkowych a potem z faktury kocowej na zakup lokalu niemieszkalnego, który to lokal - ze wzgldu na to, e jest w budowie - nie jest jeszcze wynajmowany?
           • 23.12.2019Wynajem spóce lokalu przez wspólnika a koszty podatkowe
            Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby dziaalnoci gospodarczej (dziaalno biurowa). W czci lokalu Wnioskodawca prowadzi obecnie wasn jednoosobow dziaalno gospodarcz, cz lokalu wynajmuje osobie trzeciej, a cz lokalu wynajmuje spóce cywilnej w której jest wspólnikiem (aktualnie posiadajcym 25% udziau w zyskach i stratach). Czy czynsz najmu ponoszony na rzecz Wnioskodawcy przez spók cywiln, w czci odpowiadajcej udziaowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach tej spóki stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
            • 02.12.2019VAT. Najem moe rozlicza tylko jeden z wacicieli
             Pytanie: Gdy jeden ze wspówacicieli uyczy drugiemu nieodpatnie swoj cz nieruchomoci, a on nieruchomoci wynajmie osobie trzeciej, to czy na fakturach i umowach na wynajem mog by wskazywane dane tylko jednego wspówaciciela: tj. imi, nazwisko, adres, NIP, czy moe jest obowizek aby na fakturach widniay dane obu wspówacicieli? Czy VAT od wynajmu wszystkich nieruchomoci moe rozlicza tylko jeden wspówaciciel który na podstawie umowy nieodpatnego uyczenia moe uzyska prawo do reprezentowania nieruchomoci?
             • 12.11.2019Czy wynajem powierzchni reklamowej to dla celów VAT to samo co najem?
              Midzy wynajmem (dzieraw) nieruchomoci lokalowych lub gruntowych, a wynajmem powierzchni dla celów reklamowych istnieje wiele podobiest. Chodzi np. o czas, na jaki zawierane s umowy, okresy rozliczeniowe, w jakich nastpuj patnoci czy podobny pozornie charakter usugi. Jednak dla celów okrelenia momentu powstania obowizku podatkowego w VAT to dwie zupenie odrbne czynnoci.
              • 08.11.2019Czy wynajem powierzchni reklamowej to dla celów VAT to samo co najem?
               Midzy wynajmem (dzieraw) nieruchomoci lokalowych lub gruntowych, a wynajmem powierzchni dla celów reklamowych istnieje wiele podobiest. Chodzi np. o czas, na jaki zawierane s umowy, okresy rozliczeniowe, w jakich nastpuj patnoci czy podobny pozornie charakter usugi. Jednak dla celów okrelenia momentu powstania obowizku podatkowego w VAT to dwie zupenie odrbne czynnoci.
               • 30.09.2019Wynajem nieruchomoci na cele mieszkaniowe - co powinna zawiera faktura?
                Usugi w zakresie wynajmowania lub wydzierawiania nieruchomoci o charakterze mieszkalnym lub czci nieruchomoci, na wasny rachunek, wycznie na cele mieszkaniowe s zwolnione z podatku VAT - stanowi o tym art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Nie zwalnia to jednak podatników z obowizku dokumentowania usug wynajmu faktur VAT.
                • 27.09.2019Wynajem nieruchomoci na cele mieszkaniowe - co powinna zawiera faktura?
                 Usugi w zakresie wynajmowania lub wydzierawiania nieruchomoci o charakterze mieszkalnym lub czci nieruchomoci, na wasny rachunek, wycznie na cele mieszkaniowe s zwolnione z podatku VAT - stanowi o tym art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Nie zwalnia to jednak podatników z obowizku dokumentowania usug wynajmu faktur VAT.
                 • 24.09.2019VAT przy najmie lokali na cele turystyczne
                  Pytanie: Czy wynajem apartamentów firmie zajmujcej si kompleksowo wynajmem lokali na cele turystyczne podlega opodatkowaniu stawk podstawow podatku od towarów i usug tj.; 23%? Czy w przypadku samodzielnego wynajmowania posiadanych lokali turystom przychody z tego tytuu bd podlegay opodatkowaniu wg stawki 8% podatku od towarów i usug? Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem przedmiotowych lokali od dewelopera, wykonanych prac wykoczeniowych oraz umeblowania i wyposaenia lokalu?
                  • 17.09.2019Prawo do skadania deklaracji VAT w okresie zawieszenia dziaalnoci
                   Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie handlu ze stawk 5, 8 i 23%. Od 1 lutego br. Wnioskodawca zawiesi dziaalno, ale otrzymuje nadal faktury za wynajem lokalu i podtrzymywanie cza energii elektrycznej, jednorazowo take roczn faktur za opat programu komputerowego do wysyania deklaracji VAT-7 i plików JPK. Czy Wnioskodawca ma prawo skada deklaracje VAT w przypadku, gdy otrzymywane faktury wi si tylko i wycznie z utrzymywaniem róda przychodu?
                   • 06.09.2019WSA: Kara umowna jest surogatem odszkodowania i nie podlega opodatkowaniu VAT
                    Odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem z tytuu jakiejkolwiek dziaalnoci gospodarczej. Istot i celem odszkodowa jest rekompensata za szkod, a nie patno za wiadczenie. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcj ekwiwalentn - wiadczenie w zamian za wynagrodzenie.
                    • 02.09.2019WSA. Kary umowne bez VAT
                     Kary umowne z tytuu uszkodze wynajmowanych przez Skarc pojazdów stanowi form odszkodowania (jego surogat) i nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug jako wiadczenie usug na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie s bowiem wiadczeniem wzajemnym, bezporednim i ekwiwalentnym - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny.
                     • 22.08.2019E-szkoa VAT
                      VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
                      • 07.08.2019Zakupy zwizane z wynajmowanymi lokalami a odliczenie VAT
                       Wynajem nieruchomoci moe przybra zasadniczo dwie formy - wynajmu dugoterminowego i krótkoterminowego. Pierwszy rodzaj moe by regulowany w formie umowy na czas okrelony lub nieokrelony, na okres miesicy bd lat. Drugi natomiast przybiera posta wycznie umowy na czas okrelony i dotyczy okresów dziennych lub tygodniowych. Róni si one midzy sob znaczco pod wzgldem opodatkowania VAT.
                       • 11.07.2019Czy mona odliczy VAT od usug noclegowych i gastronomicznych?
                        Nie mona, ale jednak nie do koca. Zasad jest, e vatowiec nie moe odliczy podatku naliczonego w cenie usugi hotelarskiej i gastronomicznej. To, i podstawowy warunek skorzystania z prawa do odliczenia, czyli wykorzystanie nabytych usug do wiadczenia opodatkowanego tym podatkiem nie jest przesdzajce o moliwoci skorzystania z tego prawa.
                        • 10.07.2019Czy mona odliczy VAT od usug noclegowych i gastronomicznych?
                         Nie mona, ale jednak nie do koca. Zasad jest, e vatowiec nie moe odliczy podatku naliczonego w cenie usugi hotelarskiej i gastronomicznej. To, i podstawowy warunek skorzystania z prawa do odliczenia, czyli wykorzystanie nabytych usug do wiadczenia opodatkowanego tym podatkiem nie jest przesdzajce o moliwoci skorzystania z tego prawa.
                         • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
                          Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
                          • 25.06.2019WSA. Odliczenie VAT od wydatków na wspóln nieruchomo maonków
                           Z uzasadnienia: Skarcy moe dokona odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej wysokoci, która pozostaje w zwizku z wykonywanymi przez niego czynnociami opodatkowanymi. Fakt pozostawania nieruchomoci we wspólnoci maeskiej nie zmienia powyszej oceny co do sposobu dokonywania rozlicze podatku od towarów i usug (...) Dopiero zastosowanie takiego wspóczynnika procentowego przy obliczeniu wysokoci podatku naliczonego podlegajcego odliczeniu przez Skarcego sprawio, e zosta zachowany zwizek pomidzy odliczeniem podatku naliczonego wynikajcego z zakupu towarów i usug a sprzeda opodatkowan w ramach dziaalnoci gospodarczej Skarcego.
                           • 19.02.2019Odliczenie VAT od usug cateringowych
                            Pytanie: Wnioskodawca w ramach dziaalnoci gospodarczej organizuje szkolenia z bezpiecznej jazdy. Szkolenia odbywaj si w godzinach od 8-18-tej, w zwizku z tym Wnioskodawca ponosi m.in. koszty wyywienia uczestników szkole. Czy od kosztów wyywienia w postaci zakupu produktów spoywczych tj.: kiebasa, pieczywo, musztarda, woda, kawa, herbata, cukier, soki lub gotowych posików w postaci obiadu (catering - koszt okoo 20 - 30 z) Wnioskodawca moe odliczy podatek VAT naliczony w fakturach zakupu? 
                            • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
                             Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
                             • 30.01.2019Zwrot VAT z faktury zaliczkowej otrzymanej przed rejestracj dziaalnoci
                              Pytanie: Czy Wnioskodawczyni moe ubiega si o zwrot podatku naliczonego wynikajcego z otrzymanych ju faktur zaliczkowych, a potem z faktury kocowej dotyczcych zakupu lokalu niemieszkalnego wraz z wyposaeniem w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wykona czynnoci opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub wiadczenia usug poza terytorium kraju?
                              • 14.01.2019VAT od najmu prywatnego po utracie zwolnienia podmiotowego
                               Pytanie: Jak potraktowa najem prywatny po przekroczeniu 200.000 i zarejestrowaniu si na VAT? Czy usugi te bd zwolnione od podatku VAT jako usugi mieszkaniowe na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, czy bd to usugi opodatkowane stawk 8% na podstawie poz. 163 zacznika nr 3 do ustawy o VAT jako usugi zwizane z zakwaterowaniem?
                               • 19.12.2018Odliczanie VAT od nabytych usug noclegowych i gastronomicznych
                                Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obnienie kwoty lub zwrotu podatku nalenego nie ma zastosowania do nabytych przez podatnika usug noclegowych i gastronomicznych. Wyjtkiem jest nabycie gotowych posików przeznaczonych dla pasaerów przez podatników wiadczcych usugi przewozu osób.
                                • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                                 VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                                 • 17.12.2018Samochód osobowy z przyczep w kosztach firmy
                                  Pytanie: Wnioskodawca zamierza prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie usug stomatologicznych, usug kosmetycznych oraz wynajmu powierzchni reklamowych. Swoje usugi Wnioskodawca bdzie promowa na przyczepie oraz samochodzie (mobilna reklama). Czy Wnioskodawca moe zaliczy w koszty uzyskania przychodu zakup samochodu osobowego wraz z przyczep i comiesiczne faktury za kupion benzyn? 
                                  • 04.12.2018Dziaalno w mieszkaniu: Wydatki na lokal w kosztach - fiskus zmienia zdanie
                                   Przepisy ustawy PIT nie uzaleniaj moliwoci zaliczenia wydatków zwizanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (tj. na czynsz, energi elektryczn, wod, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów od wyodrbnienia – w dosownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest dziaalno gospodarcza. Podatnik powinien okreli, jaka cz nieruchomoci faktycznie suy prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, i wówczas moe w odpowiedniej proporcji zaliczy poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjani Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
                                   • 03.12.2018Dziaalno w mieszkaniu: Wydatki na lokal w kosztach - fiskus zmienia zdanie
                                    Przepisy ustawy PIT nie uzaleniaj moliwoci zaliczenia wydatków zwizanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (tj. na czynsz, energi elektryczn, wod, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów od wyodrbnienia – w dosownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest dziaalno gospodarcza. Podatnik powinien okreli, jaka cz nieruchomoci faktycznie suy prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, i wówczas moe w odpowiedniej proporcji zaliczy poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjani Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
                                    • 28.11.2018VAT: Dokumentowanie usugi wynajmu lokalu uytkowego
                                     Pytanie: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi firm jednoosobow. W sierpniu br. naby prywatnie lokal uytkowy ze rodków wasnych i na wasne nazwisko. Wnioskodawca, poza dziaalnoci gospodarcz, rozpocz prywatnie wynajem wskazanej nieruchomoci na cele uytkowe (niemieszkalne). Czy dla celów VAT, przychód z najmu prywatnego naley poczy z przychodami z dziaalnoci i opodatkowa odpowiedni stawk (w tym przypadku 23%) oraz czy naley wystawi faktur?
                                     • 27.11.2018NSA. Zaliczka przed wynajmem a obowizek podatkowy w VAT
                                      Z uzasadnienia: Otrzymanie zaliczki na poczet wiadczenia usug najmu, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug nie skutkuje powstaniem obowizku podatkowego. Z kolei w wietle przepisu art. 106b ust. 1 pkt 4 tej ustawy nie ma obowizku dokumentowania faktur otrzymania czci zapaty przed wykonaniem usugi najmu, czyli nie ma obowizku wystawiania faktury zaliczkowej.
                                      • 19.11.2018Odliczenie VAT z tytuu zakupu mieszkania pod krótkoterminowy najem
                                       Pytanie: Wnioskodawczyni wspólnie z mem nabya lokal mieszkalny, który jest (bdzie) przeznaczony pod wynajem krótkoterminowy dla turystów. Dla potrzeb podatku od towarów i usug zarejestrowaa dziaalno skadajc druk VAT-R. Czy dla potrzeb najmu krótkoterminowego Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku zwizanego z nabyciem ww. lokalu?
                                       • 13.11.2018Odliczenie VAT z faktury za najem mieszka dla pracowników
                                        Pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa usugi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug, a tym samym Spóka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spóka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z nabyciem usugi od podmiotu trzeciego?
                                        • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze wspópracownikami mog by kosztem
                                         Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych usug gastronomicznych, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz podlega wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako bdny naley odrzuci taki wynik wykadni, który zdaje si afirmowa organ, e dziaania spóki (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a wic niejako w sferze zewntrznej, implikuj przypisanie im przymiotu reprezentacji, a wic odnoszcych si do wydatków determinowanych wycznie celem kreowania swojego wizerunku.
                                         • 31.07.2018VAT od usug noclegowych w kosztach podatkowych
                                          Pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo zalicza do kosztów uzyskania przychodu podatek naliczony nieodliczony od podatku nalenego z faktur dokumentujcych nabycie przez Niego usug noclegowych i wynajmem mieszka dla celów przeznaczonych na zakwaterowanie pracowników podczas wykonywania usug budowlanych na terenie kraju?
                                          • 25.07.2018Nieodpatne prace jako skadnik wartoci pocztkowej lokalu
                                           Pytanie: Czy na warto pocztkow lokalu skaday si bd take elementy prac remontowych/ulepszeniowych wykonanych samodzielnie przez Wnioskodawc - tj. np., gdy sam pooy glazur, zainstaluje armatur, pomaluje ciany, itd.? Czy jako warto wykonanej przez Wnioskodawc pracy moe On przyj warto odpowiadajcej jej usugi wycenionej przez sklep, w którym zaopatrywa si bdzie w potrzebne do remontu materiay?
                                           • 23.07.2018VAT. Dokumentowanie kar umownych
                                            Pytanie: Przedmiotem dziaalnoci jest wynajem samochodów na terenie Polski. Najemcy zobowizuj si do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym. Zdarzaj si przypadki naruszenia przez najemców powyszego zapisu. W takim przypadku najemcy s obciani karami umownymi Czy pobierane kary te stanowi bd wynagrodzenie nalene z tytuu realizowania przez ni czynnoci opodatkowanych VAT i w konsekwencji czy powinny by dokumentowane fakturami?
                                            • 06.07.2018NSA. Wynajcie mieszkania dla pracownika bez zwolnienia
                                             Z uzasadnienia: Nie mona przyj, e objte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT jest take wykorzystywanie budynku (lokalu) mieszkalnego "wycznie na cele mieszkaniowe", gdy najemca prowadzcy dziaalnoci gospodarcz nieodpatnie udostpnia wynajmowany budynek lub poszczególne lokale zatrudnionym przez siebie pracownikom. W tej sytuacji wynajem nie suy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lecz prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej z wykorzystaniem wynajmowanych lokali.
                                             • 03.07.2018NSA. Wynajmujcy wiele lokali nie moe stosowa ryczatu
                                              Z uzasadnienia: Szeroki zakres prowadzonego najmu (23 lokale) wskazuje, e nie moe on by prowadzony inaczej ni w sposób zorganizowany i profesjonalny. Zatem, przychód uzyskany z tytuu najmu lokali wykorzystywanych i wynajmowanych w ramach i na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej nie bdzie stanowi przychodu ze róda okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (najem, dzierawa, itp.), lecz bdzie przychodem ze róda okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej.
                                              • 26.06.2018Wynajem samochodu z penym odliczeniem VAT
                                               Pytanie: Czy w odniesieniu do pojazdu wynajmowanego na podstawie umowy najmu, podatnik jest uprawniony do penego odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zwizku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o VAT, tj. bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz obowizku zgoszenia tego pojazdu do urzdu skarbowego na formularzu VAT-26? 
                                               • 08.06.2018Odliczanie VAT od nabytych usug noclegowych i gastronomicznych
                                                Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, obnienie kwoty lub zwrotu podatku nalenego nie ma zastosowania do nabytych przez podatnika usug noclegowych i gastronomicznych. Wyjtkiem jest nabycie gotowych posików przeznaczonych dla pasaerów przez podatników wiadczcych usugi przewozu osób.
                                                • 22.05.2018NSA. Rejestracja VAT w przypadku gospodarstwa rolnego maonków
                                                 Normy art. 15 ust. 4 i 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug naley bowiem tak rozumie, e w przypadku prowadzenia przez maestwo wycznie gospodarstwa rolnego lub innej dziaalnoci rolniczej, jeeli jeden z maonków dokona ju zgoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny, drugi z maonków moe by podatnikiem VAT czynnym jedynie w przypadku prowadzenia dziaalnoci gospodarczej wykraczajcej poza zakres przedmiotowy dziaalnoci rolniczej okrelony w art. 2 pkt 15 ww. ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 09.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                                                  Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                                                  • 09.05.2018Zwolnienie z VAT tylko przy wynajmie na cele mieszkalne
                                                   Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje miejsca noclegowe w lokalu mieszkalnym. Najemcami s osoby fizyczne, które pochodz gównie z zagranicy, a w Polsce przebywaj w celu wiadczenia pracy. Wnioskodawca przyznaje najemcy prawo do wycznego korzystania z jednego miejsca noclegowego, przez co rozumie jedno óko oraz prawo do korzystania z kuchni oraz azienki w niezbdnym wymiarze uwzgldniajcym potrzeby pozostaych najemców. Czy ww. usugi najmu wiadczone przez Wnioskodawc korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »