Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

adresat decyzji

 • 13.12.2012Opodatkowanie aportu z agio
  Z uzasadnienia: Mając na uwadze cel wprowadzenia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz jego logiczne konsekwencje związane z wprowadzeniem art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy, należy stwierdzić, że jako przychód traktowana powinna być nominalna wartość udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, która nie może podlegać szacowaniu przez organy podatkowe w każdym tym przypadku, gdy wartość rynkowa jest podawana przez podatnika w rzeczywistej wysokości. Możliwość odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1-3 ustawy wynikająca z art. 12 ust. 1 pkt 7 dotyczy wyłącznie ustalania wartości rynkowej przedmiotu zbycia, a tym samym określenia wartości rynkowej aportu, a nie wartości obejmowanych udziałów, czy akcji.
 • 05.12.2012Wysokość zasiłku pogrzebowego
  Interpelacja nr 9688 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności zwiększenia zasiłku pogrzebowego
 • 04.12.2012Potrącenia ze świadczeń emerytalno-rentowych
  Interpelacja nr 9182 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji art. 139 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • 30.11.2012MPiPS: Koniec z wysokimi zasiłkami macierzyńskimi dla kobiet prowadzących działalność
  Interpelacja nr 9933 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, m.in. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • 27.11.2012Wypowiedzenie a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
  Interpelacja nr 8791 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania prawnego zasad zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
 • 21.11.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT skomplikują życie przedsiębiorcom?
  Interpelacja nr 9382 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w sposobie naliczania podatków
 • 16.11.2012Renta rodzinna dla uczących się dzieci
  Interpelacja nr 8507 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nadużyć przy ubieganiu się o rentę rodzinną w przypadku młodzieży uczącej się do 25. roku życia
 • 15.11.2012Polska rajem dla gospodarczych oszustów?
  Interpelacja nr 8152 do ministra sprawiedliwości w sprawie kar za przestępstwa gospodarcze
 • 12.11.2012Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych od 2013 r. a prawa nabyte
  Zapytanie nr 1524 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planowanych zmian dotyczących przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego po 1 stycznia 2013 r.
 • 07.11.2012Odpowiedzialność podatkowa byłego wspólnika spółki cywilnej
  Orzeczenie o odpowiedzialności wspólników rozwiązanej spółki cywilnej za jej zobowiązania podatkowe, powinno nastąpić na podstawie art. 115 § 1 i 4 w zw. z art. 108 § 1 Ordynacji podatkowej, po przeprowadzeniu postępowania z udziałem wszystkich wspólników tej spółki, jako stron tego postępowania, w ramach jednej decyzji adresowanej do tych wspólników - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 06.11.2012Nieujawnione darowizny i pożyczki jako źródła pochodzenia majątku
  Interpelacja nr 8439 do ministra finansów w sprawie praktyki, jaka wytworzyła się w aparacie skarbowym w zakresie postępowań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów
 • 15.10.2012Doręczenie pisma domownikowi
  Z uzasadnienia: Skoro w art. 149 Ordynacji podatkowej przewidziano, że w pewnej sytuacji doręczenie pisma adresowanego do strony następuje w inny sposób, tj. do rąk domownika, to uczyniono tak nie tylko po to, aby podmiotowi spoza sfery praw adresata pismo doręczyć, lecz aby z uwagi na okoliczności, jakie muszą być spełnione przy takim doręczeniu, móc jednocześnie przyjąć, że zastępuje ono doręczenie pisma bezpośrednio samej stronie. Prawidłowe doręczenie pisma domownikowi, w warunkach przewidzianych w art. 149 O.p., rozpoczyna zatem bieg terminu, który jest z tym pismem związany, niezależnie od tego czy i kiedy pismo zostanie oddane adresatowi.
 • 15.10.2012Weryfikacja ceny sprzedaży nieruchomości przez organy podatkowe
  Interpelacja nr 8310 do ministra finansów w sprawie szacowania wartości nieruchomości przez organy podatkowe
 • 12.10.2012Akcyza od samochodów typu pick-up
  Interpelacja nr 8444 do ministra finansów w sprawie kwalifikowania samochodów typu pick-up do nomenklatury
 • 11.10.2012Zawieszenie wykonywanej działalności gospodarczej
  Zapytanie nr 1656 do ministra gospodarki w sprawie nowelizacji przepisów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej
 • 09.10.2012Koszty sądowe w sprawach podatkowych
  Interpelacja nr 6719 do ministra sprawiedliwości w sprawie wysokich kosztów wpisów sądowych w zakresie spraw podatkowych
 • 01.10.2012ZUS podważa świadectwa pracy
  Interpelacja nr 7484 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kwestionowania przez ZUS prawdziwości informacji zawartych w świadectwach pracy
 • 28.09.2012Podatki 2013: Fiskus dosięgnie podatnika za granicą
  Interpelacja nr 7679 do ministra finansów w sprawie zmian w Ordynacji podatkowej umożliwiających przekazywanie informacji o podatnikach będących obywatelami RP przebywających poza granicami Polski państwom, w których ci obywatele przebywają
 • 21.09.2012Poronienie a urlop macierzyński
  Interpelacja nr 6699 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów macierzyńskich dla kobiet, które poroniły
 • 20.09.2012Prawa nabyte: Rozliczenie ulgi na złe długi
  W sytuacji gdy ustawodawca z dniem 1 grudnia 2008 r., zmieniając w sposób zaskakujący i radykalny termin, w którym podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne - z 5 lat, licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura będąca podstawą do odpisania wierzytelności, na 2 lata, licząc od końca roku, w którym faktura ta została wystawiona, nie przewidział żadnej regulacji intertemporalnej, do wierzytelności powstałych przed 1 grudnia 2008 r. powinien znaleźć zastosowanie art. 89a ust. 2 pkt 5 u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym do tej daty - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 18.09.2012Opodatkowanie części wspólnej nieruchomości
  Interpelacja nr 6962 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości od gruntów związanych z budynkiem, w którym podatnik nabył udziały
 • 03.09.2012Czas trwania postępowania podatkowego
  Interpelacja nr 6238 do ministra finansów w sprawie konieczności sprecyzowania długości trwania poszczególnych czynności i postępowań prowadzonych przez organy skarbowe
 • 21.08.2012Rozliczenie wydatków ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe
  Interpelacja nr 5873 w sprawie traktowania wydatków na prace badawczo-rozwojowe w prawie podatkowym.
 • 08.08.2012Telebimy a podatek akcyzowy i cło
  Interpelacja nr 6099 do ministra finansów w sprawie przepisów dotyczących podatku akcyzowego od importu telebimów
 • 31.07.2012Usługi dekoracji a ryczałt
  Z uzasadnienia: Wykonanie usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji skutkuje wyłączeniem z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • 31.07.2012Decyzja ws. nadpłaty przy postępowaniu dotyczącym wysokości zobowiązania
  Zapytanie nr 1404 do ministra finansów w sprawie możliwości wydania decyzji podatkowej przed zakończeniem postępowania podatkowego
 • 30.07.2012Ilu współwłaścicieli, tyle interpretacji
  Interpelacja nr 6236 do ministra finansów w sprawie wydawanych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
 • 24.07.2012Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych a decyzje nieostateczne
  Interpelacja nr 5901 do ministra finansów w sprawie wykonywania nieostatecznych decyzji organu podatkowego pierwszej instancji, z których wynika zaległość podatkowa
 • 23.07.2012Zwrot VAT za materiały budowlane a zaległości podatkowe małżonka
  Z uzasadnienia: Okoliczność wspólnego złożenia przez małżonków wniosku o zwrot wydatków mieszkaniowych, przysługujących im w trybie ww. ustawy, nie czyni ich na tej podstawie stroną solidarnego zobowiązania z tytułu poniesionych wydatków, za które ustawodawca przewidział zwrot, a jedynie, stanowi jedną z możliwych form ubiegania się o taki zwrot przez osoby pozostające w związku małżeńskim. Wniosek taki, niezależnie od łączącego małżonków ustroju majątkowego, może bowiem złożyć zarówno każdy z małżonków osobno, jak i oboje łącznie. Brak jest zatem podstaw do uznania, że wypłata należnego wnioskodawcom zwrotu winna zostać z urzędu zaliczona na poczet zaległości podatkowych jednego z małżonków jako jednego z wnioskodawców.
 • 20.07.2012Zaległości podatkowe: Umorzenie tylko dla nielicznych
  Zapytanie nr 1356 do ministra finansów w sprawie interpretacji pojęcia „szczególne okoliczności” przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych
 • 19.07.2012Opodatkowanie domków letniskowych
  Zapytanie nr 1351 do ministra finansów w sprawie podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych i letniskowych
 • 18.07.2012Dyscyplinarne zwolnienie kobiety w ciąży
  Interpelacja nr 5931 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązania stosunku pracy z kobietą ciężarną w trybie dyscyplinarnym
 • 16.07.2012Weryfikacja ustalonego prawa do emerytury lub renty
  Interpelacja nr 5536 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wyroku TK z 27 lutego 2012 r. dotyczącego art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • 11.07.2012Dochody z podatku od środków transportowych a remonty dróg
  Interpelacja nr 5295 do ministra finansów w sprawie rozważenia zmian w zakresie naliczania, poboru i wykorzystania podatku od środków transportu
 • 10.07.2012Zobowiązania podatkowe: Wykreślenie hipoteki przymusowej
  Interpelacja nr 5493 do ministra finansów w sprawie stosowania art. 34 ustawy Ordynacja podatkowa
 • 27.06.2012MF: Ulga uczniowska tylko jako odliczenie od podatku
  Interpelacja nr 5293 do ministra finansów w sprawie zasad korzystania z praw nabytych w przypadku ulgi podatkowej z tytułu wyszkolenia uczniów
 • 21.06.2012Nieterminowe opłacanie dobrowolnej składki ZUS
  Interpelacja nr 4973 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustania dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego w razie nieopłacenia w terminie należnej składki
 • 19.06.2012Oprocentowanie nadpłaty w opłacie targowej
  Podatnikowi, który dokonał nadpłaty podatku niepodlegającego systemowi deklarowania, np. w opłacie targowej, także przysługuje, wbrew literalnej treści art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej, żądanie naliczenia oprocentowania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
 • 12.06.2012PIT od pakietów medycznych dla pracowników
  Interpelacja nr 4476 do ministra finansów w sprawie zwolnień przedmiotowych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 11.06.2012Termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
  Interpelacja nr 4590 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wydłużenia okresu na złożenie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 264 § 1 ustawy Kodeks pracy
 • 28.05.2012Fikcyjne samozatrudnienie jako forma uchylania się od PIT i ZUS
  Interpelacja nr 3962 do ministra finansów w sprawie rozwiązania podatkowego dla osób prowadzących samodzielną pozarolniczą działalność gospodarczą
 • 16.05.2012Kodeks pracy: Czas pracy wciąż nieelastyczny
  Interpelacja nr 3368 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mało elastycznego prawa pracy
 • 14.05.2012Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
  Interpelacja nr 3242 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości wprowadzenia zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie naliczania odsetek ustawowych przy zwrocie świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych
 • 11.05.2012Ulga rehabilitacyjna: Pobyt w domu pomocy społecznej
  Interpelacja nr 2995 do ministra finansów w sprawie niekorzystnych dla osób niepełnosprawnych przepisów ustawy o podatku dochodowym
 • 10.05.2012MF: Będą zmiany w opodatkowaniu garaży
  Interpelacja nr 3264 do ministra finansów w sprawie zmian legislacyjnych przepisów dotyczących modelu podatków i opłat lokalnych
 • 04.05.2012Opodatkowanie VAT usług likwidacji szkód
  Interpelacja nr 3115 do ministra finansów w sprawie odmiennych interpretacji dotyczących opodatkowania likwidacji szkód
 • 30.04.2012Podatek od środków transportowych od pojazdów specjalnych
  Interpelacja nr 3255 do ministra finansów w sprawie przepisów dotyczących podatku od środków transportowych zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
 • 19.04.2012Działania organów kontroli skarbowej
  Interpelacja nr 2561 do ministra finansów w sprawie niektórych form prawnych działań kontrolnych organów skarbowych w sprawach zobowiązań podatkowych
 • 13.04.2012Długi podatkowe spadkodawcy a podatek od spadków i darowizn
  Spadkobierca podatnika nie ma obowiązku uregulowania jego długów podatkowych przed wydaniem decyzji organu podatkowego w tej sprawie. W przypadku dobrowolnej zapłaty zaległego podatku, kwota spłaconego podatku nie pomniejszy podatku od spadku. Zobowiązania podatkowe spadkodawcy nie mogą mieć bowiem wpływu na określenie wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2012 r. (sygn. akt II FSK 1653/10).
 • 13.04.2012CEIDG - problemy z ewidencją
  Interpelacja nr 1634 do ministra gospodarki w sprawie opóźnień w migracji wpisów o prowadzeniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] następna strona »