Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura korekta

 • 29.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
  Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
  • 26.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
   Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
   • 17.06.2020Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
    Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur korygujc.
    • 17.06.2020VAT. Zwrot zaliczki bez korekty faktury
     Skoro podatnik dokona odliczenia podatku naliczonego, jest obowizany do dokonania jego korekty w przypadku odstpienia od umowy kontrahenta. Brak faktury korygujcej, w zaistniaej sytuacji, nie warunkuje dokonania korekty podatku naliczonego. Jeli po zerwaniu umowy nie zostaa wystawiona faktura korygujca skorygowanie odliczenia kwoty podatku naliczonego winno by dokonane w rozliczeniu za okres, w którym nastpio zerwanie umowy. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
     • 16.06.2020Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
      Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur korygujc.  
      • 29.05.2020Rozliczenie VAT z faktury korygujcej przy braku odliczenia z faktury pierwotnej
       Przedsibiorca, który otrzyma najpierw faktur korygujc nie moe dokona zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez ujcia wczeniej faktury pierwotnej. Jak prawidowo zachowa si w takiej sytuacji? W praktyce najlepiej wystpi do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury pierwotnej, a nastpnie za faktury korygujcej. 
       • 13.05.2020Nota korygujca do faktury bez adnotacji „mechanizm podzielonej patnoci”
        W sytuacji gdy podatnik dokonuje sprzeday towarów czy usug wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy i speniajcych pozostae warunki do zastosowania mechanizmu podzielonej patnoci, to poczwszy od dnia 1 listopada 2019 r. ma obowizek zamieszczenia na tej fakturze informacji o treci „mechanizm podzielonej patnoci”. W obrocie gospodarczym mog si zdarza takie sytuacje gdy sprzedawca przez bd nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem. Czy nabywca moe sam dokona poprawy wadliwie wystawionych przez sprzedawc faktur, wystawiajc do nich noty korygujce?
        • 12.05.2020Nota korygujca do faktury bez adnotacji „mechanizm podzielonej patnoci”
         W sytuacji gdy podatnik dokonuje sprzeday towarów czy usug wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy i speniajcych pozostae warunki do zastosowania mechanizmu podzielonej patnoci, to poczwszy od dnia 1 listopada 2019 r. ma obowizek zamieszczenia na tej fakturze informacji o treci „mechanizm podzielonej patnoci”. W obrocie gospodarczym mog si zdarza takie sytuacje gdy sprzedawca przez bd nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem. Czy nabywca moe sam dokona poprawy wadliwie wystawionych przez sprzedawc faktur, wystawiajc do nich noty korygujce?
         • 04.05.2020Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
          Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
          • 04.05.2020Odbiór faktury korygujcej mona potwierdzi e-mailem
           Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej, która w zaczeniu zawieraa faktur korygujc w formacie pdf, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla którego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
           • 29.04.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
            Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
            • 28.04.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
             Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
             • 27.04.2020VAT w przypadku odwoania szkolenia z powodu pandemii
              Zawarcie umowy o wiadczenie takiej czy innej usugi polega na przyjciu na siebie przez usugodawc zobowizania, e speni przyrzeczone wiadczenie. Taki jest sens zawarcia kadej umowy. Pewno.
              • 27.04.2020WSA. Faktura za WNT otrzymana z opónieniem a moment odliczenia VAT
               Przepisy art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i ust. 10i ustawy o VAT uzna naley za sprzeczne z zasadami ustawodawstwa unijnego i powszechnie akceptowanym sposobem jego wykadni. Regulacje te w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2017 r., w zakresie w jakim przesuwaj w czasie prawo do odliczenia podatnikowi, który speni wszystkie materialnoprawne warunki odliczenia a nie dochowa jedynie formalnych warunków odliczenia (nie z wasnej winy i nie z chci oszustwa) powoduj skutek w postaci koniecznoci zapaty odsetek od powstaej w tych warunkach zalegoci podatkowej - tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w odzi.
               • 23.04.2020Zwrot dofinansowania a korekta przychodów
                Przedsibiorca otrzyma wezwanie PFRON do zapaty zwrotu nienalenie pobranego dofinansowania pod rygorem wszczcia egzekucji administracyjnej. Przedsibiorca uici zalego. Czy jest on uprawniony do dokonania korekty przychodu? Czy korekty naley dokona na bieco w okresie rozliczeniowym w którym otrzymano dokument potwierdzajcy przyczyn korekty (wezwanie przedsdowe w oparciu o które dokonano zwrotu dofinansowania)?
                • 22.04.2020Rozliczanie faktur korygujcych "in plus" oraz "in minus" dot. usug zwolnionych z VAT
                 Spóka wystawia faktury sprzedaowe zwizane z dziaalnoci polegajc na procesowaniu rodków pieninych ze stawk VAT zwolniony. Niemniej w toku dziaalnoci zdarza si, i wystawiona pierwotna faktura wymaga skorygowania. Powodem moe by przykadowo bd w kalkulacji nalenego wynagrodzenia, jednak moe by to te spowodowane innymi czynnikami, nie wynikajcymi z bdu (np. odstpienie klienta od umowy, rabat itp.). W jakim okresie powinna ujmowa faktury korygujce sprzeda zwolnion?
                 • 21.04.2020Rozliczanie faktur korygujcych "in plus" oraz "in minus" dot. usug zwolnionych z VAT
                  Spóka wystawia faktury sprzedaowe zwizane z dziaalnoci polegajc na procesowaniu rodków pieninych ze stawk VAT zwolniony. Niemniej w toku dziaalnoci zdarza si, i wystawiona pierwotna faktura wymaga skorygowania. Powodem moe by przykadowo bd w kalkulacji nalenego wynagrodzenia, jednak moe by to te spowodowane innymi czynnikami, nie wynikajcymi z bdu (np. odstpienie klienta od umowy, rabat itp.). W jakim okresie powinna ujmowa faktury korygujce sprzeda zwolnion?
                  • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
                   Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
                   • 16.03.2020Korekta faktury zaliczkowej
                    Spóka planuje zmiany w modelu fakturowania: Przed wydaniem towarów spóka otrzymywa bdzie od kontrahentów przedpaty na swój rachunek bankowy, po czym wystawia bdzie faktur zaliczkow. Jeeli patno bdzie przewyszaa warto pobranego towaru, to spóka wystawi faktur korygujc. Nadpaty bd powikszay dostpny limit (saldo) kontrahenta, które bd stanowi nieskonkretyzowane patnoci na poczet przyszych zobowiza. Czy powstae nadpaty bd neutralne z punktu widzenia VA? Czy spóka moe wystawia faktury korygujce do faktur zaliczkowych?
                    • 26.02.2020Nota korygujca do faktury bez adnotacji „mechanizm podzielonej patnoci”
                     W sytuacji gdy podatnik dokonuje sprzeday towarów czy usug wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy i speniajcych pozostae warunki do zastosowania mechanizmu podzielonej patnoci, to poczwszy od dnia 1 listopada 2019 r. ma obowizek zamieszczenia na tej fakturze informacji o treci „mechanizm podzielonej patnoci”. W obrocie gospodarczym mog si zdarza takie sytuacje gdy sprzedawca przez bd nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem. Czy nabywca moe sam dokona poprawy wadliwie wystawionych przez sprzedawc faktur, wystawiajc do nich noty korygujce?
                     • 20.02.2020Sprzeda potwierdzona paragonem a nastpnie faktur – jak skorygowa
                      Nie jest dopuszczalna korekta paragonu fiskalnego poprzez wystawienie do niego faktury korygujcej. Sprzeda wykazana na paragonie, do którego nastpnie wystawiona zostaa faktura VAT moe zosta skorygowana wycznie w sposób wczeniej opisany a okrelony w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, czyli poprzez skorygowanie faktury sprzeday. Sprzedawca zwrot towaru pierwotnie zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej a nastpnie udokumentowanego faktur, powinien wykaza w ewidencji korekt kasowych i wystawi faktur korygujc.
                      • 19.02.2020Jak may podatnik rozlicza VAT
                       Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, maym podatnikiem jest podatnik VAT:  u którego warto sprzeday brutto (wraz z kwot podatku) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty 1 200 000 euro, prowadzcy przedsibiorstwo maklerskie, zarzdzajcy funduszami inwestycyjnymi, zarzdzajcy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bdcy agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadczc usugi o podobnym charakterze z wyjtkiem komisu – jeeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usugi w wysokoci brutto nie przekroczya w poprzednim roku wyraonej w zotych kwoty 45 000 euro.
                       • 19.02.2020Sprzeda potwierdzona paragonem a nastpnie faktur – jak skorygowa
                        Nie jest dopuszczalna korekta paragonu fiskalnego poprzez wystawienie do niego faktury korygujcej. Sprzeda wykazana na paragonie, do którego nastpnie wystawiona zostaa faktura VAT moe zosta skorygowana wycznie w sposób wczeniej opisany a okrelony w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, czyli poprzez skorygowanie faktury sprzeday. Sprzedawca zwrot towaru pierwotnie zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej a nastpnie udokumentowanego faktur, powinien wykaza w ewidencji korekt kasowych i wystawi faktur korygujc.
                        • 18.02.2020Sposób wystawiania kolejnych korekt do tej samej faktury pierwotnej
                         Zdarza si, e np. w przypadku przyjcia zwróconego towaru, na który ju wczeniej udzielono rabatu, wystawiamy kolejn faktur korygujc do skorygowanej ju wczeniej faktury pierwotnej. Czy w treci wystawionej faktury korygujcej powinnimy odwoa si do poprzedniej faktury korygujcej, czy do dokumentu pierwotnego?
                         • 18.02.2020Jak may podatnik rozlicza VAT
                          Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, maym podatnikiem jest podatnik VAT:  u którego warto sprzeday brutto (wraz z kwot podatku) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty 1 200 000 euro, prowadzcy przedsibiorstwo maklerskie, zarzdzajcy funduszami inwestycyjnymi, zarzdzajcy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bdcy agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadczc usugi o podobnym charakterze z wyjtkiem komisu – jeeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usugi w wysokoci brutto nie przekroczya w poprzednim roku wyraonej w zotych kwoty 45 000 euro.
                          • 17.02.2020Sposób wystawiania kolejnych korekt do tej samej faktury pierwotnej
                           Zdarza si, e np. w przypadku przyjcia zwróconego towaru, na który ju wczeniej udzielono rabatu, wystawiamy kolejn faktur korygujc do skorygowanej ju wczeniej faktury pierwotnej. Czy w treci wystawionej faktury korygujcej powinnimy odwoa si do poprzedniej faktury korygujcej, czy do dokumentu pierwotnego?
                           • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujcie praktyczne
                            Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i kontrol. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
                            • 13.01.2020Podatki 2020: Wystawienie faktury do paragonu niezawierajcego NIP
                             Pytanie: Czy Spóka bdzie uprawniona - na danie klienta - do wystawienia faktury niezawierajcej NIP do paragonu fiskalnego niezawierajcego NIP? Czy w przypadku, gdy Spóka - na danie klienta - wystawi faktur bez NIP (do paragonu fiskalnego bez NIP) to czy bdzie uprawniona - na danie klienta - do wystawienia faktury korygujcej zawierajcej NIP lub zaakceptowania noty korygujcej wystawionej przez klienta z NIP wskazanym przez klienta?
                             • 13.01.2020WSA. Kiedy ujmowa korekty cen transferowych?
                              Z uzasadnienia: W sprawie nie znajd zastosowania postanowienia art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, bowiem nalenoci otrzymanej przez skarc z tytuu przyjtego mechanizmu dostosowania rentownoci nie mona przypisa do jakiegokolwiek wiadczenia ze strony spóki, nie stanowi ono równie korekty ceny dokonanych wczeniej sprzeday produktów. Zastosowanie mechanizmu nie stanowi podstawy do zmniejszenia kwot wykazanych przychodów bowiem nie ulega zmianie warto sprzedanych produktów. Zmniejszenie wysokoci przychodów wynika jedynie z umowy stron i nie znajduje natychmiastowego przeoenia na skutki podatkowe.
                              • 07.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                               Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                               • 03.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                                Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                                • 18.12.2019Ulga na ze dugi w VAT po upywie dwóch lat
                                 Pytanie: Wnioskodawca zamierza obecnie dokona korekty rozliczenia za poprzednie okresy. Wnioskodawca zakada, e do dnia zoenia korekt deklaracji podatkowych wierzytelnoci nie zostan uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie. Od koca roku, w którym zostay wystawione faktury upyn okres duszy ni 2 lata. Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi wynikajcej z art. 89a ustawy w stosunku do faktur wystawionych w 2015 i 2016 r.?
                                 • 16.12.2019Rozliczenie korekt WDT
                                  Wewntrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jest ich wywozem z kraju do innego pastwa unijnego na rzecz podmiotu posiadajcego wany numer VAT UE. Musi ona nastpi przy wykonywaniu czynnoci wymienionych w art. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Czynnociami tymi jest m.in. dostawa towarów. Vatowcy, którzy s stron transakcji wewntrzwspólnotowych maj obowizek dokonania rozlicze z tego tytuu. Jeeli wic zachodz zmiany w pierwotnych rozliczeniach konieczne moe okaza si wystawienie korekty do wczeniejszych rozlicze.
                                  • 11.12.2019Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
                                   Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  - podatnik wystawia faktur korygujc.
                                   • 02.12.2019Mikro e-kursy: Fakturowanie VAT
                                    Faktura VAT stanowi podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Poniewa oprócz roli dokumentacyjnej peni równie rol instrumentu finansowego (a cilej rzecz biorc, to podatek VAT wykazany na fakturze moe sta si przedmiotem wymiany na gotówk lub inne wiadczenie), jej wystawienie, przekazanie, korekta czy uniewanienie s przedmiotem cisego nadzoru fiskusa. Nieprawidowoci zwizane z fakturowaniem mog sta si powodem dotkliwych sankcji - zarówno finansowych jak i o charakterze wolnociowym, a bagatelizowanie procedur zwizanych z zapewnieniem bezpieczestwa sobie (i organizacji wystawiajcej faktury) jest nierozsdne i bardzo niebezpieczne. Udzia w naszym e-kursie pozwoli na dokonanie przegldu procedur i ich aktualizacj i dostosowanie do aktualnych wytycznych Ministerstwa Finansów.
                                    • 19.11.2019Podatki 2020: Ulga na ze dugi w PIT
                                     1 stycznia 2020 r. wejdzie w ycie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów patniczych, która wprowadza rozwizania majce zmobilizowa duników transakcji handlowych (przedsibiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapaty w ustalonym terminie, jak równie zniechci do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wyduonych terminów zapaty. Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawach o podatku dochodowym, a dotyczce nowej ulgi na ze dugi. Ulga ta jest ju od kilku lat w VAT, teraz bdzie równie w PIT i CIT.
                                     • 18.11.2019Podatki 2020: Ulga na ze dugi w PIT
                                      1 stycznia 2020 r. wejdzie w ycie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów patniczych, która wprowadza rozwizania majce zmobilizowa duników transakcji handlowych (przedsibiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapaty w ustalonym terminie, jak równie zniechci do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wyduonych terminów zapaty. Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawach o podatku dochodowym, a dotyczce nowej ulgi na ze dugi. Ulga ta jest ju od kilku lat w VAT, teraz bdzie równie w PIT i CIT.
                                      • 29.10.2019Zbiorcza korekta take gdy rabat dotyczy tylko jednego towaru
                                       Spóka zamierza z niektórymi odbiorcami swoich towarów zawrze umowy-porozumienia dotyczce warunków wspópracy oraz promocji - przyznania rabatu posprzedaowego za zakupy zrealizowane w okrelonym okresie. Rabat bdzie obnia warto wynikajc tylko z niektórych faktur, odnoszcych si do konkretnego produktu. Zbiorcza korekta za dany okres bdzie obejmowaa wszystkie faktury z okresu, a jej warto bdzie wynikaa z wylicze dokonanych zgodnie z zasadami promocji. Czy spóka moe wystawi zbiorcz korekt uproszczon dotyczc udzielonego rabatu posprzedanego za dany okres objty promocj zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT?
                                       • 28.10.2019Zbiorcza korekta take gdy rabat dotyczy tylko jednego towaru
                                        Spóka zamierza z niektórymi odbiorcami swoich towarów zawrze umowy-porozumienia dotyczce warunków wspópracy oraz promocji - przyznania rabatu posprzedaowego za zakupy zrealizowane w okrelonym okresie. Rabat bdzie obnia warto wynikajc tylko z niektórych faktur, odnoszcych si do konkretnego produktu. Zbiorcza korekta za dany okres bdzie obejmowaa wszystkie faktury z okresu, a jej warto bdzie wynikaa z wylicze dokonanych zgodnie z zasadami promocji. Czy spóka moe wystawi zbiorcz korekt uproszczon dotyczc udzielonego rabatu posprzedanego za dany okres objty promocj zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT?
                                        • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                                         Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
                                         • 10.10.2019Podatnik wystawi faktur na niewaciwego kontrahenta
                                          Przypadki wystawienia faktury na kontrahenta innego ni faktyczny nabywca nie s odosobnione. Najczciej przyczyn s ludzkie bdy, ale mog si te zdarzy niedomagania systemów komputerowych. Bywa te i nabywca zorientuje si, e zakup mia by fakturowany na siostrzan firm lecz nie poda sprzedawcy precyzyjnych danych skutkiem czego stao si wystawienie dokumentu sprzedaowego na niewaciwy podmiot.
                                          • 09.10.2019Podatnik wystawi faktur na niewaciwego kontrahenta
                                           Przypadki wystawienia faktury na kontrahenta innego ni faktyczny nabywca nie s odosobnione. Najczciej przyczyn s ludzkie bdy, ale mog si te zdarzy niedomagania systemów komputerowych. Bywa te i nabywca zorientuje si, e zakup mia by fakturowany na siostrzan firm lecz nie poda sprzedawcy precyzyjnych danych skutkiem czego stao si wystawienie dokumentu sprzedaowego na niewaciwy podmiot.
                                           • 02.10.2019Bdnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej
                                            Pytanie: Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W wyniku pomyki serwisanta caa sprzeda zwolniona z VAT opodatkowana bya 23% stawk. W czerwcu br. pracownik US poinformowa Wnioskodawc, e kasa jest bdnie ustawiona i nie powinna wykazywa podatku VAT za towary. W tym samym dniu zgosi si do serwisu który ustawia na pocztku kas, aby j przefiskalizowano prawidowo. W jaki sposób naley dokona sprostowania zaistniaej pomyki? Czy Wnioskodawca musi rozliczy omykowo naliczony podatek?
                                            • 01.10.2019Mikro e-kurs: Fakturowanie VAT
                                             Faktura VAT stanowi podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Poniewa oprócz roli dokumentacyjnej peni równie rol instrumentu finansowego (a cilej rzecz biorc, to podatek VAT wykazany na fakturze moe sta si przedmiotem wymiany na gotówk lub inne wiadczenie), jej wystawienie, przekazanie, korekta czy uniewanienie s przedmiotem cisego nadzoru fiskusa. Nieprawidowoci zwizane z fakturowaniem mog sta si powodem dotkliwych sankcji - zarówno finansowych jak i o charakterze wolnociowym, a bagatelizowanie procedur zwizanych z zapewnieniem bezpieczestwa sobie (i organizacji wystawiajcej faktury) jest nierozsdne i bardzo niebezpieczne. 
                                             • 30.09.2019Korekta VAT-7 moliwa równie po wyrejestrowaniu
                                              Pytanie: Czy po zaprzestaniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej przysuguje prawo do korekty deklaracji VAT-7 za okres, w którym podatniczka prowadzia dziaalno gospodarcz? Czy postpowanie podatkowe zawiesza bieg terminu na zoenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia dania zwrotu nadpaconego podatku VAT - w zakresie objtym postpowaniem podatkowym?
                                              • 25.09.2019Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
                                               Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
                                               • 11.09.2019Dopuszczalno wystawienia zbiorczej faktury korygujcej
                                                Niejednokrotnie zdarza si, i podatnik, czy to dokonujc dostaw towaru czy wiadczenia usugi, zmuszony zostanie do dokonania poprawek na dokumencie potwierdzajcym takie zdarzenia (fakturze). U podstaw obowizku dokonania korekty lee mog m.in. zwroty towarów, reklamacje, pomyki. Moe take zaistnie konieczno skorygowania wielu faktur. Wystawianie korekty do kadej faktury pierwotnej jest pracochonne i racjonalnym postpowaniem przedsibiorcy byoby wystawienie jednej faktury korygujcej do wielu faktur.
                                                • 10.09.2019Dopuszczalno wystawienia zbiorczej faktury korygujcej
                                                 Niejednokrotnie zdarza si, i podatnik, czy to dokonujc dostaw towaru czy wiadczenia usugi, zmuszony zostanie do dokonania poprawek na dokumencie potwierdzajcym takie zdarzenia (fakturze). U podstaw obowizku dokonania korekty lee mog m.in. zwroty towarów, reklamacje, pomyki. Moe take zaistnie konieczno skorygowania wielu faktur. Wystawianie korekty do kadej faktury pierwotnej jest pracochonne i racjonalnym postpowaniem przedsibiorcy byoby wystawienie jednej faktury korygujcej do wielu faktur.