Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz pracy koszt

 • 14.05.2019CIT: 安iadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
  安iadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracowników, które nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów albo zosta造 z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyra幡y wy陰czone na mocy przepisów. Podstawowymi 鈍iadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za 鈍iadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednak瞠 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wyp豉canych tytu貫m podzia逝 zysku.
  • 06.05.2019NSA. Odsetki od zado嗆uczynienia z PIT
   Odsetki za opó幡ienie, o których mowa w art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, w wyp豉ceniu zado嗆uczynienia za doznan krzywd zgodnie z art. 446 § 4 k.c. nie podlegaj zwolnieniu podatkowemu okre郵onemu w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
   • 19.04.2019Limit 30-krotno軼i zostanie jednak zlikwidowany?
    Rz康 prawdopodobnie powróci do pomys逝 likwidacji tzw. limitu 30-krotno軼i, który dotyczy sk豉dek na ZUS. W efekcie osoby o zarobkach przekraczaj帷ych w skali roku 30-krotno嗆 鈔edniego wynagrodzenia mia造by p豉ci sk豉dki tak瞠 od dochodów przekraczaj帷ych ten próg. Jak oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan, zmiana uderzy豉by m.in. w innowacyjne bran瞠 i skutkowa豉 du篡m rozwarstwieniem wysoko軼i emerytur.
    • 18.04.2019Limit 30-krotno軼i zostanie jednak zlikwidowany?
     Rz康 prawdopodobnie powróci do pomys逝 likwidacji tzw. limitu 30-krotno軼i, który dotyczy sk豉dek na ZUS. W efekcie osoby o zarobkach przekraczaj帷ych w skali roku 30-krotno嗆 鈔edniego wynagrodzenia mia造by p豉ci sk豉dki tak瞠 od dochodów przekraczaj帷ych ten próg. Jak oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan, zmiana uderzy豉by m.in. w innowacyjne bran瞠 i skutkowa豉 du篡m rozwarstwieniem wysoko軼i emerytur.
     • 17.04.2019Sk豉dki ZUS wykonuj帷ych wolne zawody
      Ci spo鈔ód freelancerów, którzy wykonuj swoj prac na podstawie umowy zlecenia s obowi您kowo obj璚i ubezpieczeniami spo貫cznymi i zdrowotnym, gdy nawet jednodniowa umowa tego typu rodzi obowi您ek i mo磧iwo嗆 uzyskania ochrony w zakresie ubezpiecze. Osobom, które nie spe軟iaj warunków do obj璚ia obowi您kowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przys逝guje natomiast prawo do dobrowolnego obj璚ia tymi ubezpieczeniami. Ponadto, w systemie prawa istniej rozwi您ania pomocowe z zakresu ubezpiecze spo貫cznych dla osób prowadz帷ych dzia豉lno嗆, z których mog jak najbardziej korzysta równie freelancerzy decyduj帷y si na podj璚ie w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
      • 15.04.2019Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga ma鹵onków?
       Pytanie: Na utrzymaniu Wnioskodawcy i jego 穎ny jest jedno niepe軟osprawne dziecko, które nie uko鎍zy這 16 roku 篡cia. Wnioskodawca i Jego 穎na s w豉軼icielami samochodu osobowego, który s逝篡 zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i za豉twiania zwyk造ch czynno軼i 篡ciowych dziecka. Czy Wnioskodawcy przys逝guje odliczenie od dochodu w zwi您ku z u篡waniem samochodu osobowego i b璠帷ym na utrzymaniu Wnioskodawcy niepe軟osprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta 穎na Wnioskodawcy?
       • 11.04.2019Wydatki na wymian pieca w ramach ulgi rehabilitacyjnej
        Dokonuj帷 wyk豉dni poj璚ia adaptacji i wyposa瞠nia mieszka oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikaj帷ych z niepe軟osprawno軼i wskaza nale篡, i w doktrynie zwraca si uwag, 瞠 przez adaptacj i wyposa瞠nie, o których mowa w powy窺zym przepisie, nale篡 rozumie takie przystosowanie mieszkania (budynku), które umo磧iwia lub u豉twia 篡cie w nim osobie niepe軟osprawnej. Poj璚ie "adaptacja" rozumie nale篡 wi璚 jako "przystosowanie", które jednak niekoniecznie oznacza musi "ulepszenie", czy "przekszta販enie" zaistnia貫go stanu rzeczy - w tym przypadku warunków mieszkaniowych dla potrzeb osoby niepe軟osprawnej.
        • 01.04.2019NSA. Zap豉ta przez pracodawc zaleg造ch sk豉dek ZUS nie jest przychodem pracownika
         Z uzasadnienia: Fakt pó幡iejszego wyp豉cenia sk豉dek (...) nie zmienia charakteru prawnego wp豉ty, nawet je瞠li w dacie wyp豉ty nie wi捫e spó趾i z pracownikiem stosunek zatrudnienia. Pozostaje ona nadal sk豉dk na ubezpieczenie spo貫czne (...) P豉tnik uiszczaj帷 zaleg貫 sk豉dki w cz窷ci nale積ej od 鈍iadczenia wyp豉canego pracownikowi, nie dokonuje 瘸dnego przysporzenia maj徠kowego, zwi瘯szaj帷ego maj徠ek pracowników (oni sami nie otrzymuj te od p豉tnika nieodp豉tnych 鈍iadcze).
         • 29.03.2019Od grzywien i kar przedsi瑿iorca mo瞠 si ubezpieczy
          W Polsce dzia豉lno嗆 prowadzi ponad trzy miliony mikrofirm. W wielu z nich przedsi瑿iorcy prowadz samodzielnie swoj rachunkowo嗆 i obs逝g kadrowo-p豉cow. Sk豉daj samodzielnie deklaracje i formularze, zwi您ane z rozliczeniami podatkowymi i ZUS, i - od czasu do czasu, wpadaj w k這poty, je郵i w wyniku kontroli (US, ZUS, PIP) pojawi si decyzja okre郵aj帷a odpowiedzialno嗆 przedsi瑿iorcy. Niewielu przedsi瑿iorców jednak wie, 瞠 mo積a ubezpieczy si od negatywnych konsekwencji takich sytuacji - mi璠zy innymi dzi瘯i ubezpieczeniu, które ju od pewnego czasu dost瘼ne jest dla Czytelników podatki.biz.
          • 29.03.2019MF: Nabycie tytu貫m dziedziczenia, zapisu zwyk貫go, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
           Ministerstwo Finansów udost瘼ni這 broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotycz帷y nieodp豉tnego nabycia rzeczy lub praw maj徠kowych tytu貫m dziedziczenia, zapisu zwyk貫go, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nast徙i造 po 31.12.2015 r.
           • 28.03.2019Od grzywien i kar przedsi瑿iorca mo瞠 si ubezpieczy
            W Polsce dzia豉lno嗆 prowadzi ponad trzy miliony mikrofirm. W wielu z nich przedsi瑿iorcy prowadz samodzielnie swoj rachunkowo嗆 i obs逝g kadrowo-p豉cow. Sk豉daj samodzielnie deklaracje i formularze, zwi您ane z rozliczeniami podatkowymi i ZUS, i - od czasu do czasu, wpadaj w k這poty, je郵i w wyniku kontroli (US, ZUS, PIP) pojawi si decyzja okre郵aj帷a odpowiedzialno嗆 przedsi瑿iorcy. Niewielu przedsi瑿iorców jednak wie, 瞠 mo積a ubezpieczy si od negatywnych konsekwencji takich sytuacji - mi璠zy innymi dzi瘯i ubezpieczeniu, które ju od pewnego czasu dost瘼ne jest dla Czytelników podatki.biz.
            • 21.03.2019Je郵i do篡jesz 100 lat, Twoja emerytura znacz帷o wzro郾ie
             Liczba 鈍iadczeniobiorców, którym organ rentowy wyp豉ca 鈍iadczenie wyj徠kowe z tytu逝 uko鎍zenia 100 lat w marcu 2018 r. wynios豉 1953 osoby - poinformowa這 MRPiPS odpowadaj帷 na interpelacj poselsk.
             • 19.03.2019Festyn zak豉dowy a przychód pracownika
              Pytanie: Spó趾a co roku organizuje festyn zak豉dowy. Czy w zwi您ku: a) z udzia貫m w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywaj zwi您ane z tym obowi您ki p豉tnika lub obowi您ki informacyjne w stosunku do uczestników?
              • 06.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
               Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
               • 05.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
                Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                • 05.03.2019Wydatki na posi趾i dla pracowników pracuj帷ych w nadgodzinach w kosztach firmy
                 Pytanie:  W sytuacji polecenia pracownikowi pracy w nadgodzinach, Wnioskodawca zapewnia takiemu pracownikowi mo磧iwo嗆 spo篡cia ciep貫go posi趾u, który jest przywo穎ny i spo篡wany w jadalniach wydzia這wych, a jego koszt ponoszony jest przez Spó趾 ze 鈔odków obrotowych. Czy wydatki poniesione przez Spó趾 na zakup takich posi趾ów dla pracowników s dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu?
                 • 04.03.2019Wkrótce w Poznaniu: Rachunkowo嗆 i zarz康zanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
                  Omówienie zagadnie rzeczywistych potrzeb w zakresie ksi璕owo軼i, pojawiaj帷ych si w praktyce codziennej dzia豉lno軼i wspólnot mieszkaniowych i podanie sposobu ich rozwi您ania jest celem szkolenia, które ju wkrótce (14.03.2019 r.) odb璠zie si w Poznaniu. Szkolenie przeznaczone jest dla zarz康ców nieruchomo軼i, osób, które rozliczaj lub planuj rozlicza wspólnoty mieszkaniowe s逝篡 poszerzeniu wiedzy z zakresu finansów i rozlicze okresowych wspólnot mieszkaniowych.
                  • 01.03.2019NSA: Moment uzyskania dochodu z instrumentów finansowych
                   Z uzasadnienia: Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest to窺amy z momentem ich nabycia bez wzgl璠u na form tego nabycia (w niniejszej sprawie - w wyniku nieodp豉tnego otrzymania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cech papierów warto軼iowych, jakimi s akcje, jest to, i generuj dochód w przysz這軼i: w postaci dywidendy, czy te - w przypadku ich odp豉tnego zbycia - w postaci ró積icy pomi璠zy przychodem ze sprzeda篡 a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie za otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytu逝 uzyskuje dana osoba, niezale積ie od 廝ód豉 i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
                   • 01.03.2019Fundusze unijne s niezb璠ne dla polskiej gospodarki
                    Zwi瘯szona aktywno嗆 inwestycyjna przek豉da si na rosn帷e wykorzystanie czynnika pracy, a tym samym prowadzi do wzrostu zatrudnienia i stopniowego wzrostu p豉c. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu dochodu do dyspozycji ludno軼i i pozytywnie wp造wa na wielko嗆 popytu konsumpcyjnego. Nale篡 jednak pami皻a, 瞠 aby efekt popytowy faktycznie wyst徙i, konieczny jest ci庵造 nap造w 鈔odków europejskich. Po ich ustaniu (np. w zwi您ku z zako鎍zeniem danej perspektywy finansowej), efekt ten bowiem zanika - wyja郾i przedstawiciel MPiT odpowiadaj帷 na interpelacj poselsk.
                    • 28.02.2019Skromne 鈔odki na modernizacj pomieszcze mieszkalnych dla niepe軟osprawnych
                     Algorytm, wg którego przekazuje si do powiatów 鈔odki PFRON, powinien uwzgl璠nia w szczególno軼i liczb mieszka鎍ów, liczb osób niepe軟osprawnych i liczb uczestników funkcjonuj帷ych warsztatów terapii zaj璚iowej w powiecie oraz kwot przewidzian w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizacj przez samorz康y zada, kwot zobowi您a finansowanych ze 鈔odków Funduszu z tytu逝 realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia roku poprzedzaj帷ego rok, dla którego jest obliczana wysoko嗆 鈔odków. Ponadto, wp造w na wysoko嗆 kwoty 鈔odków PFRON przekazywanych samorz康owi powiatowemu ma liczba osób niepe軟osprawnych bezrobotnych i osób niepe軟osprawnych poszukuj帷ych pracy w powiecie.
                     • 22.02.2019Zatrudnianie osób niepe軟osprawnych - troch statystyki
                      Na liczb niepe軟osprawnych osób pozostaj帷ych bez zatrudnienia sk豉da si liczba osób bezrobotnych, a wi璚 tych, które gotowe s podj望 prac i aktywnie poszukuj zatrudnienia i liczba osób biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworz zasobów si造 roboczej (tzn. nie pracuj i nie s bezrobotne). Odsetek osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepe軟osprawno軼i w wieku produkcyjnym bezrobotnych wynosi w roku 2015 – 3,1 %, w roku 2016 – 3,1%, w roku 2017 – 2,8%. Odsetek osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepe軟osprawno軼i w wieku produkcyjnym biernych zawodowo wynosi w roku 2015 – 72,7 %, w roku 2016 – 70,9%, w roku 2017 – 68,5% - poinformowa這 ministerstwo w odpowiedzi na interpelacj.
                      • 20.02.2019Ulga rehabilitacyjna. Odliczenie wydatków na leki i suplementy
                       Korzystaj帷 z ulgi rehabilitacyjnej, mo積a odliczy wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwi您ane z u豉twieniem wykonywania czynno軼i 篡ciowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika b璠帷ego osob niepe軟osprawn lub podatnika, na którego utrzymaniu s osoby niepe軟osprawne. 
                       • 19.02.2019Ulga rehabilitacyjna. Odliczenie wydatków na leki i suplementy
                        Korzystaj帷 z ulgi rehabilitacyjnej, mo積a odliczy wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwi您ane z u豉twieniem wykonywania czynno軼i 篡ciowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika b璠帷ego osob niepe軟osprawn lub podatnika, na którego utrzymaniu s osoby niepe軟osprawne. 
                        • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rz康 u豉wia 篡cie przedsi瑿iorcom
                         Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która b璠zie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu M同. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma upro軼i system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto嗆 i przyjazno嗆 w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zak豉daj zast徙ienie deklaracji dla podatku od towarów i us逝g VAT-7 i VAT-7K przez przesy豉nie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obni篡 wysoko嗆 sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik z這篡 korekt deklaracji podatkowej po wszcz璚iu kontroli celno-skarbowej.
                         • 12.02.2019Sukcesja w firmach rodzinnych. B璠 kolejne u豉twienia?
                          W MPiT s prowadzone prace nad przygotowaniem kolejnych przepisów u豉twiaj帷ych sukcesj. Uwzgl璠niaj one nie tylko wnioski NIK, ale równie inne dane i analizy, w tym raporty przygotowywane przez 鈔odowisko firm rodzinnych. Prace te koncentruj si przede wszystkim na trudno軼iach zwi您anych z sukcesj za 篡cia w豉軼iciela przedsi瑿iorstwa oraz z prowadzeniem firmy rodzinnej w formie spó趾i handlowej - poinformowa這 Ministerstwo Przedsi瑿iorczo軼i i Technologii.
                          • 05.02.2019Odliczenie wydatków na okulary w ramach ulgi rehabilitacyjnej
                           Pytanie: Wnioskodawczyni jest matk 24 letniej córki, która jest osob niepe軟osprawn. Jedn z przyczyn niepe軟osprawno軼i jest choroba narz康u wzroku (oznaczenie 04-O). Niepe軟osprawno嗆 istnieje od 7 roku 篡cia. Czy zakup 鈔odka pomocniczego, tj. okularów korekcyjnych mo瞠 by w zeznaniu podatkowym za 2018 rok odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
                           • 31.01.2019Rz康 nie przewiduje waloryzacji zasi趾u pogrzebowego
                            Resort rodziny, pracy i polityki spo貫cznej zwróci si do resortu finansów z pro軸 o przedstawienie stanowiska w sprawie zmiany wysoko軼i zasi趾u pogrzebowego lub mo磧iwo軼i wprowadzenia mechanizmu jego waloryzacji. W odpowiedzi z dnia 31 stycznia 2018 r. (sygn. PW6.021.4.2018) wskazano, 瞠 陰czny skutek finansowy podwy窺zenia wysoko軼i kwoty zasi趾u pogrzebowego wyp豉canego przez dwie najwi瘯sze instytucje (ZUS i KRUS) do kwoty 6000 z wyniós豚y oko這 830 mln z.
                            • 24.01.2019Fundacje prywatne równie mog wyp豉ca 鈍iadczenia zwolnione od podatku
                             Je郵i celem Fundacji jest m. in. pomoc spo貫czna, w tym w szczególno軼i pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 篡ciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, to 鈍iadczenia z pomocy spo貫cznej (w formie rzeczowej i pieni篹nej), których Fundacja udziela swoim podopiecznym obj皻e s zwolnieniem przedmiotowym wynikaj帷ym z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – w zwi您ku z przekazaniem podopiecznym ww. 鈍iadcze – na Fundacji nie ci捫y obowi您ek wykazania warto軼i tych 鈍iadcze w informacjach PIT-8C.
                             • 18.01.2019Dlaczego emerytury i renty musz by normalnie opodatkowane
                              Bior帷 pod uwag orzecznictwo Trybuna逝 Konstytucyjnego, preferencyjne opodatkowanie emerytur i rent (3% stawk podatku), bez wzgl璠u na wysoko嗆 dochodów, stworzy這by zamkni皻 kategori podatników ciesz帷ych si wyj徠kowymi przywilejami. Takie rozwi您anie sta這by w sprzeczno軼i z konstytucyjn zasad sprawiedliwo軼i - wyja郾i這 MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                              • 16.01.2019ZUS informuje o groszowych zaleg這軼iach: Konieczno嗆 czy rozrzutno嗆?
                               W zwi您ku z nowymi zasadami rozliczania i op豉cania sk豉dek, ZUS prowadzi w鈔ód wszystkich p豉tników sk豉dek szerok akcj informacyjn, w ramach której sukcesywnie zawiadamia o sposobie rozliczenia wp豉t przekazanych w 2018 r. Wprowadzone zmiany istotnie ró積i si od zasad, które obowi您ywa造 do 2017 r. Dlatego te tak wa積e jest aby wszyscy p豉tnicy zostali poinformowani jak rozliczy造 si ich wp豉ty. W pismach tych przy okazji podawana jest równie informacja o saldzie na koncie, w tym tak瞠 o zad逝瞠niu bez wzgl璠u na jego wysoko嗆 - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
                               • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                                Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                • 14.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
                                 Podatnik, który ma na utrzymaniu osob niepe軟osprawn, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne b康 na cele u豉twiaj帷e wykonywanie czynno軼i 篡ciowych, mo瞠 w zeznaniu rocznym odliczy od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
                                 • 14.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                                  Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                  • 11.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
                                   Podatnik, który ma na utrzymaniu osob niepe軟osprawn, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne b康 na cele u豉twiaj帷e wykonywanie czynno軼i 篡ciowych, mo瞠 w zeznaniu rocznym odliczy od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
                                   • 31.12.2018Emerytury i renty 2019: Nowe zasady waloryzacji ju potwierdzone
                                    Z pocz徠kiem marca 2019 r. emerytury i renty wzrosn o minimum 70 z, a najni窺ze 鈍iadczenia b璠 wynosi 1100 z. Odpowiednia nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach zosta豉 ju podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud i czeka tylko na publikacj w Dzienniku Ustaw.
                                    • 28.12.2018Emerytury i renty 2019: Nowe zasady waloryzacji ju potwierdzone
                                     Z pocz徠kiem marca 2019 r. emerytury i renty wzrosn o minimum 70 z, a najni窺ze 鈍iadczenia b璠 wynosi 1100 z. Odpowiednia nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach zosta豉 ju podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud i czeka tylko na publikacj w Dzienniku Ustaw.
                                     • 28.12.2018Jak wróci na rynek pracy po 500+
                                      Kobiety, chc帷e powróci na rynek pracy po okresie bierno軼i zawodowej zwi您anej z wychowaniem dziecka posiadaj帷e co najmniej jedno dziecko do 6 roku 篡cia lub co najmniej jedno dziecko niepe軟osprawne do 18 roku 篡cia, s zaliczane do bezrobotnych b璠帷ych w szczególnej sytuacji na rynku pracy i w zwi您ku z powy窺zym przys逝guje im pierwsze雟two w skierowaniu do udzia逝 w programach specjalnych.
                                      • 11.12.2018Podatki 2019: Praca ma鹵onka i dzieci b璠zie kosztem firmy
                                       Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, do kosztów uzyskania przychodów b璠zie mo積a zaliczy warto嗆 pracy ma鹵onka i dzieci podatnika (przedsi瑿iorcy), a tak瞠 ma鹵onków i dzieci wspólników spó趾i nieb璠帷ej osob prawn.
                                       • 10.12.2018Podatki 2019: Praca ma鹵onka i dzieci b璠zie kosztem firmy
                                        Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, do kosztów uzyskania przychodów b璠zie mo積a zaliczy warto嗆 pracy ma鹵onka i dzieci podatnika (przedsi瑿iorcy), a tak瞠 ma鹵onków i dzieci wspólników spó趾i nieb璠帷ej osob prawn.
                                        • 07.12.2018Coraz cz瘰tsze spory z ZUS. Jak mo瞠 chroni si przedsi瑿iorca?
                                         Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych nieustannie szuka obszarów, w których mog zdaniem kontroluj帷ych wyst徙i nieprawid這wo軼i, skutkuj帷e zani瘸niem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne. Zmuszonym do poruszania si w g御zczu przepisów przedsi瑿iorcom trudno jest si uchroni nie tylko przed b喚dami, ale równie przed skutkami swoich w豉snych interpretacji przepisów, kwestionowanych przez pracowników ZUS. Warto wobec tego przypomnie, 瞠 ZUS, podobnie jak fiskus, ma obowi您ek, na wniosek zainteresowanego, wyda pisemn interpretacj przepisów z zakresu ubezpiecze w sprawach, indywidualnie dotycz帷ych zainteresowanych. Interpretacja taka wywiera skutki analogiczne jak interpretacje podatkowe.
                                         • 06.12.2018Coraz cz瘰tsze spory z ZUS. Jak mo瞠 chroni si przedsi瑿iorca?
                                          Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych nieustannie szuka obszarów, w których mog zdaniem kontroluj帷ych wyst徙i nieprawid這wo軼i, skutkuj帷e zani瘸niem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne. Zmuszonym do poruszania si w g御zczu przepisów przedsi瑿iorcom trudno jest si uchroni nie tylko przed b喚dami, ale równie przed skutkami swoich w豉snych interpretacji przepisów, kwestionowanych przez pracowników ZUS. Warto wobec tego przypomnie, 瞠 ZUS, podobnie jak fiskus, ma obowi您ek, na wniosek zainteresowanego, wyda pisemn interpretacj przepisów z zakresu ubezpiecze w sprawach, indywidualnie dotycz帷ych zainteresowanych. Interpretacja taka wywiera skutki analogiczne jak interpretacje podatkowe.
                                          • 16.11.2018PIT: Akcje obcych firm przyznawane w programie premiowym - moment powstania przychodu
                                           Nieodp豉tne lub cz窷ciowo odp豉tne otrzymanie od Spó趾i akcji w ramach programu premiowego korzysta z preferencji, o której mowa w art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie w roku podatkowym, w którym w ramach programu przekazane zostan akcje, otrzymuj帷y je uczestnik programu nie b璠zie zobowi您any zadeklarowa i opodatkowa zgodnie z art. 9 i art. 45 ww. ustawy warto軼i tak otrzymanych akcji.
                                           • 15.11.2018Ksi璕owo嗆 projektów unijnych
                                            Otrzymanie dofinansowania oznacza zwykle satysfakcj z dobrze wykonanej pracy na etapie aplikowania o 鈔odki - ale to dopiero pocz徠ek d逝giej drogi. Wydatki nale篡 bowiem prawid這wo udokumentowa i rozliczy, a korzystanie z dotacji komplikuj dodatkowo kwestie zwi您ane z rachunkowo軼i i podatkami. Dlatego w豉郾ie stworzyli鄉y e-kurs: Ksi璕owo嗆 projektów unijnych, do którego bie膨cej edycji mo積a zapisa si jeszcze od ko鎍a dzisiejszego dnia. Dzi瘯i udzia這wi w e-kursie Uczestnicy zdob璠 praktyczn wiedz oraz umiej皻no軼i niezb璠ne do prawid這wego dostosowania i przygotowania ksi璕owo軼i jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy w trakcie e-kursu zapoznaj si z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom.
                                            • 09.11.2018Waloryzacja emerytur i rent na nowych zasadach
                                             W 2019 r. zmianie ulegn zasady waloryzacji 鈍iadcze emerytalno-rentowych – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej. Najni窺za emerytura ma zosta podniesiona do 1100 z . Zastosowany zostanie te ustawowy wska幡ik waloryzacji, przy czym minimalna gwarantowana podwy磬a 鈍iadcze wyniesie 70 z.
                                             • 08.11.2018Waloryzacja emerytur i rent na nowych zasadach
                                              W 2019 r. zmianie ulegn zasady waloryzacji 鈍iadcze emerytalno-rentowych – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej. Najni窺za emerytura ma zosta podniesiona do 1100 z . Zastosowany zostanie te ustawowy wska幡ik waloryzacji, przy czym minimalna gwarantowana podwy磬a 鈍iadcze wyniesie 70 z.
                                              • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze wspó逍racownikami mog by kosztem
                                               Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych us逝g gastronomicznych, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewn徠rz podlega wy陰czeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako b喚dny nale篡 odrzuci taki wynik wyk豉dni, który zdaje si afirmowa organ, 瞠 dzia豉nia spó趾i (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a wi璚 niejako w sferze zewn皻rznej, implikuj przypisanie im przymiotu reprezentacji, a wi璚 odnosz帷ych si do wydatków determinowanych wy陰cznie celem kreowania swojego wizerunku.
                                               • 30.10.2018Podatki 2019: Podatek solidarno軼iowy jak nowy próg podatkowy
                                                W ubieg造m tygodniu Sejm przyj掖 projekt nowej ustawy o Solidarno軼iowym Funduszu Wsparcia Osób Niepe軟osprawnych. Ustawa ma m.in. wprowadzi z pocz徠kiem 2019 r. tzw. danin solidarno軼iow. Eksperci Zwi您ku Przedsi瑿iorców i Pracodawców oceniaj, 瞠 w praktyce b璠zie to oznacza wprowadzenie do skali podatkowej trzeciego progu i likwidacj liniowego podatku dochodowego od dzia豉lno軼i gospodarczej.
                                                • 29.10.2018Podatki 2019: Podatek solidarno軼iowy jak nowy próg podatkowy
                                                 W ubieg造m tygodniu Sejm przyj掖 projekt nowej ustawy o Solidarno軼iowym Funduszu Wsparcia Osób Niepe軟osprawnych. Ustawa ma m.in. wprowadzi z pocz徠kiem 2019 r. tzw. danin solidarno軼iow. Eksperci Zwi您ku Przedsi瑿iorców i Pracodawców oceniaj, 瞠 w praktyce b璠zie to oznacza wprowadzenie do skali podatkowej trzeciego progu i likwidacj liniowego podatku dochodowego od dzia豉lno軼i gospodarczej.
                                                 • 25.10.2018Upad這嗆 konsumencka rekordowa w 2018 roku
                                                  Wed逝g danych Centralnego O鈔odka Informacji Gospodarczej, tylko do 30 czerwca 2018r. w Monitorze S康owym i Gospodarczym opublikowano 14 405 og這sze o tocz帷ych si post瘼owaniach upad這軼iowych, z czego a 3 259 dotyczy這 upad這軼i konsumenckiej. Porównuj帷 statystyki z lat poprzednich mo積a stwierdzi, 瞠 rok 2018 b璠zie rekordowy pod wzgl璠em og這sze upad這軼i osoby fizycznej. Ka盥ego dnia przybywa osób, których dotyka bankructwo osobiste, zmuszonych stan望 przed wyzwaniem, jak og這si upad這嗆 konsumenck.
                                                  • 25.10.2018Pracodawcy nie chc ju ponosi kosztów chorób pracowników
                                                   Koszty choroby pracownika powinien przej望 Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych lub Fundusz Pracy – twierdz Pracodawcy RP. Organizacja wskazuje, 瞠 zwi瘯szaj帷e si koszty nieobecno軼i pracowników ponosz bezpo鈔ednio przedsi瑿iorcy, co jest szczególnie du篡m obci捫eniem dla ma造ch firm. W ubieg造m roku przeci皻na d逝go嗆 absencji chorobowej wynosi豉 37,35 dnia na jedn osob.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 25 ] nast瘼na strona »