Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

doradcy podatkowi

 • 20.03.2020Podatki 2020: Podatkowe elementy tarczy antykryzysowej budz wtpliwoci
  Przedstawione w rod przez rzd zaoenia tzw. tarczy antykryzysowej nie uwzgldniaj wielu postulatów, które w ostatnich dniach zgaszali m.in. doradcy podatkowi oraz organizacje zrzeszajce przedsibiorców. Lista propozycji wspomagajcych firmy w obliczu pandemii koronawirusa obejmuje tylko kilka propozycji dotyczcych bezporednio kwestii podatkowych.
  • 19.03.2020Podatki 2020: Podatkowe elementy tarczy antykryzysowej budz wtpliwoci
   Przedstawione w rod przez rzd zaoenia tzw. tarczy antykryzysowej nie uwzgldniaj wielu postulatów, które w ostatnich dniach zgaszali m.in. doradcy podatkowi oraz organizacje zrzeszajce przedsibiorców. Lista propozycji wspomagajcych firmy w obliczu pandemii koronawirusa obejmuje tylko kilka propozycji dotyczcych bezporednio kwestii podatkowych.
   • 16.03.2020Podatki 2020: Ksigowi i doradcy podatkowi apeluj o przeduenie terminów
    Stowarzyszenie Ksigowych w Polsce zaapelowao do rzdu i resortu finansów o odroczenie terminów skadania m.in. wszelkich deklaracji i zezna podatkowych oraz innych obowizkowych informacji. Apel ma zwizek z zagroeniami zwizanymi z rozprzestrzenianiem si koronawirusa. Podobne stanowisko zaja te Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
    • 13.03.2020Podatki 2020: Ksigowi i doradcy podatkowi apeluj o przeduenie terminów
     Stowarzyszenie Ksigowych w Polsce zaapelowao do rzdu i resortu finansów o odroczenie terminów skadania m.in. wszelkich deklaracji i zezna podatkowych oraz innych obowizkowych informacji. Apel ma zwizek z zagroeniami zwizanymi z rozprzestrzenianiem si koronawirusa. Podobne stanowisko zaja te Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
     • 06.09.2019WSA: Kara umowna jest surogatem odszkodowania i nie podlega opodatkowaniu VAT
      Odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem z tytuu jakiejkolwiek dziaalnoci gospodarczej. Istot i celem odszkodowa jest rekompensata za szkod, a nie patno za wiadczenie. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcj ekwiwalentn - wiadczenie w zamian za wynagrodzenie.
      • 02.09.2019WSA. Kary umowne bez VAT
       Kary umowne z tytuu uszkodze wynajmowanych przez Skarc pojazdów stanowi form odszkodowania (jego surogat) i nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug jako wiadczenie usug na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie s bowiem wiadczeniem wzajemnym, bezporednim i ekwiwalentnym - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny.
       • 19.08.2019Zwolnienie podmiotowe z VAT nie dla prawnika, jubilera i doradcy
        W przypadku wielu usug przedsibiorcy mog nie tylko korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, ale take przywileju podatkowego w podatku PIT, jakim jest prawo do rozliczania si w formie zryczatowanego podatku dochodowego. Te rónice sprawiaj, e podmioty wiadczce usugi prawne, doradztwo i jubilerskie s zmuszone osiga due wysze obroty, aby uzyska taki sam dochód netto, jak podmioty wiadczce inne usugi, co jest dla nich form dyskryminacji i to podwójnej - na gruncie podatku VAT i podatku PIT.
        • 24.05.2019NSA: rednia cena rynkowa samochodu przy nabyciu wewntrzwspólnotowym
         redni wartoci rynkow samochodu osobowego jest warto ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowizku podatkowego, redniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego samego modelu, rocznika oraz - jeeli jest to moliwe do ustalenia - z tym samym wyposaeniem i o przyblionym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewntrzwspólnotowo samochód osobowy.
         • 08.05.2019WSA. Wydatki na branow imprez nie mog by kosztem podatkowym
          Z uzasadnienia: Wydatki - zwizane z udziaem w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników, w czasie których odbywa si bd, np. wspólne zwiedzanie okrelonego obiektu, czy miejscowoci, zajcia sportowe, wspólne posiki, gry i konkursy, aukcje charytatywne, wspólne dyskusje - nie bd mogy stanowi kosztów uzyskania przychodów (...) Dziaania Wnioskodawcy skierowane bd do wskiego, wyspecjalizowanego grona osób ze rodowiska prawniczego i bd miay na celu tworzenie okrelonego wizerunku Wnioskodawcy na zewntrz, co jednoznacznie wskazuje na reprezentacyjny charakter tych wydatków.
          • 24.04.2019Podatki 2019: Nowela ws. importu bdzie dotyczy te doradców podatkowych
           W ramach ujednolicania procesów dotyczcych wydawania decyzji odnoszcych si do wymiaru nalenoci celnych i podatkowych z tytuu importu towarów zmianie ulegn take przepisy dotyczce m.in. doradców podatkowych i agentów celnych – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowao Ministerstwo Finansów. Nowe przepisy powinny wej w ycie w cigu najbliszych miesicy.
           • 11.04.201916 kwietnia w Warszawie Rozliczanie transakcji zagranicznych i podatek u róda
            Coraz czciej polskie podmioty gospodarcze kupuj lub sprzedaj rónego rodzaju usugi podmiotom zagranicznym. W wielu przypadkach w trakcie negocjacji umowy z kontrahentem zagranicznym albo ju w trakcie realizacji umowy pojawiaj si rozmaite kwestie podatkowe. Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu przyblienie regulacji podatkowych dotyczcych rozliczania usug wiadczonych w midzynarodowym obrocie gospodarczym. Koszt szkolenia to 490 z netto za pierwsz osob, kolejne osoby z tej samej firmy otrzymuj rabat.
            • 17.12.2018NSA. Darowizna firmowej nieruchomoci nie zawsze z VAT
             Z uzasadnienia: Darowizna bdzie stanowi czynno opodatkowan tylko wówczas, gdy speniony zostanie warunek okrelony w art. 7 ust. 2 in fine ustawy o VAT, tj. gdy darczycy przysugiwao prawo do odliczenia choby czci podatku naliczonego z tytuu nabycia, importu lub wytworzenia przedmiotu darowizny lub jego czci skadowych. Wspomniany warunek ma charakter sine qua non, a zatem jego niespenienie powoduje, e czynno darowizny w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug.
             • 18.09.2018Podatki 2019: MF wprowadzi obowizek raportowania schematów podatkowych
              Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzi nowy obowizek, który bdzie dotyczy raportowania tzw. schematów podatkowych przez podmioty korzystajce i promotorów. Obowizek ma by elementem walki z agresywn optymalizacj podatkow. Regulacje bd mie zastosowanie równie wzgldem schematów wdroonych przed wejciem w ycie nowelizacji.
              • 17.09.2018Podatki 2019: MF wprowadzi obowizek raportowania schematów podatkowych
               Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzi nowy obowizek, który bdzie dotyczy raportowania tzw. schematów podatkowych przez podmioty korzystajce i promotorów. Obowizek ma by elementem walki z agresywn optymalizacj podatkow. Regulacje bd mie zastosowanie równie wzgldem schematów wdroonych przed wejciem w ycie nowelizacji.
               • 14.06.2018Uzgodnienia transgraniczne – nowe obowizki obejm m.in. doradców podatkowych
                W najbliszych dniach w ycie wejdzie unijna dyrektywa dotyczca wymiany informacji ws. podlegajcych zgoszeniu uzgodnie transgranicznych. W efekcie m.in. doradcy podatkowi i radcowie prawni bd zobowizani do przekazywania dodatkowych informacji. Polska i inne kraje czonkowskie Unii Europejskiej maj zaimplementowa nowe regulacje do koca 2019 r.
                • 18.05.2018Jednoosobowa dziaalno gospodarcza - poradnik dla pocztkujcych (1)
                 Decyzja o rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej jest dla osoby nigdy wczeniej jej nie prowadzcej decyzj, której skutki mog okaza si bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontekcie. Prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz przestaje by dla organów pastwa konsumentem i zaczyna by przedsibiorc - nabywajc nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowizków. Czy to oznacza, e rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej to bd? Oczywicie nie, a dokadniej rzecz ujmujc - nie zawsze.
                 • 17.05.2018Jednoosobowa dziaalno gospodarcza - poradnik dla pocztkujcych (1)
                  Decyzja o rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej jest dla osoby nigdy wczeniej jej nie prowadzcej decyzj, której skutki mog okaza si bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontekcie. Prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz przestaje by dla organów pastwa konsumentem i zaczyna by przedsibiorc - nabywajc nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowizków. Czy to oznacza, e rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej to bd? Oczywicie nie, a dokadniej rzecz ujmujc - nie zawsze.
                  • 03.04.2018Podatki 2018: Doradcy podatkowi z mniejszymi obowizkami
                   Doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni oraz prawnicy zagraniczni bd obcieni mniejszymi obowizkami zwizanymi z przeciwdziaaniem praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu – wynika z ustawy, któr podpisa prezydent Andrzej Duda. Osoby wykonujce tego typu zawody bd miay status tzw. instytucji obowizanych, ale zakres obowizków bdzie w ich przypadku ograniczony.
                   • 02.02.2018Zmiany ws. przeciwdziaania praniu pienidzy wpyn na doradców podatkowych
                    Prawo odnoszce si do przeciwdziaania praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu zostanie dostosowane do unijnych wymogów. Rzdowy projekt nowej ustawy trafi ju do Sejmu, a cz przepisów bdzie dotyczy m.in. doradców podatkowych.
                    • 22.11.2017Doradcy podatkowi zostan zwolnieni z tajemnicy zawodowej?
                     Ministerstwo Finansów prawdopodobnie zamierza przygotowa przepisy zobowizujce m.in. doradców podatkowych i radców prawnych do udzielania fiskusowi informacji nt. podejrzanych schematów optymalizacyjnych swoich klientów. Wtpliwoci w tej sprawie zgasza rzecznik praw obywatelskich, który zwraca uwag na obowizki zwizane z tajemnic zawodow tego typu profesji.
                     • 21.11.2017Doradcy podatkowi zostan zwolnieni z tajemnicy zawodowej?
                      Ministerstwo Finansów prawdopodobnie zamierza przygotowa przepisy zobowizujce m.in. doradców podatkowych i radców prawnych do udzielania fiskusowi informacji nt. podejrzanych schematów optymalizacyjnych swoich klientów. Wtpliwoci w tej sprawie zgasza rzecznik praw obywatelskich, który zwraca uwag na obowizki zwizane z tajemnic zawodow tego typu profesji.
                      • 21.04.2017Wydatki na mieszkanie w kosztach dziaalnoci
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje rezygnacj z umowy najmu lokalu mieszkalnego na rzecz jego nabycia. Wnioskodawca bdzie z niego korzysta najczciej od poniedziaku do pitku w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Wnioskodawca poniesie okrelone koszty zwizane z nabyciem lokalu (opaty notarialne, PCC, prowizja porednika) oraz zwizane z jego przystosowaniem do uytkowania. Czy odpisy amortyzacyjne od wartoci pocztkowej lokalu oraz inne koszty (wyposaenie w meble, sprzt AGD, opaty za media, odsetki od kredytu hipotecznego) Wnioskodawca bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
                       • 07.09.2016NSA. Zmiana proporcji udziaw w zysku spki a zaliczki na PIT
                        1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1, ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych zmiany w umowie spki osobowej dotyczce zmiany udziaw wsplnikw w dochodach i stratach spki, obowizuj od momentu wyraenia przez wszystkich wsplnikw spki zgody na dokonanie okrelonych zmian i wywouj one skutki na przyszo, co oznacza, e przychody osignite po tym dniu, jak rwnie ponoszone koszty powinny by rozliczone przez wsplnikw wedug nowych proporcji. 2. Zmiany w umowie spki osobowej dotyczce zmiany udziaw wsplnikw w dochodach i stratach spki nie mog stanowi podstawy do okrelenia za wczeniejsze okresy, w ktrych zaliczki byy regulowane zgodnie z obowizujc w tym okresie proporcj odsetek za ich nieterminowe regulowanie usprawiedliwiajc wydanie decyzji w oparciu o przepisy art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 i 2 oraz art. 53a Ordynacji podatkowej.
                        • 22.08.2016Czy gmina odliczy VAT od usug doradczych?
                         Pytanie podatnika: Czy Gmina ma (bdzie miaa) pene prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych od kancelarii prawniczej?
                         • 18.08.2016Podatki 2016: Ronie zainteresowanie usugami doradcw podatkowych
                          Obecnie zawd doradcy podatkowego wykonuje ponad 8,8 tys. osb, a zapotrzebowanie na takie usugi dynamicznie ronie – twierdzi Krajowa Izba Doradcw Podatkowych (KIDP). Organizacja ocenia rwnie, e po przeprowadzonej w 2014 r. deregulacji aktualnie nie wszyscy doradcy posiadaj odpowiednie kwalifikacje, aby efektywnie pomaga przedsibiorcom.
                          • 17.08.2016Podatki 2016: Ronie zainteresowanie usugami doradcw podatkowych
                           Obecnie zawd doradcy podatkowego wykonuje ponad 8,8 tys. osb, a zapotrzebowanie na takie usugi dynamicznie ronie – twierdzi Krajowa Izba Doradcw Podatkowych (KIDP). Organizacja ocenia rwnie, e po przeprowadzonej w 2014 r. deregulacji aktualnie nie wszyscy doradcy posiadaj odpowiednie kwalifikacje, aby efektywnie pomaga przedsibiorcom.
                           • 07.03.2016Polecenie a podatek od spadkw i darowizn
                            Teza: Z treci analizowanego przepisu art. 7 ust. 2 w zwizku z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn wynika, e polecenie zmniejsza podstaw opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn tylko wtedy, gdy obowizek jego wykonania obcia obdarowanego, co oznacza, e polecenie musi zosta dokonane kosztem majtku obdarowanej i umniejszy warto nabytych w drodze darowizny rzeczy i praw majtkowych.
                            • 15.10.2015Doradcy podatkowi chc mie togi
                             Interpelacja nr 34638 do ministra finansw w sprawie wprowadzenia stroju urzdowego dla doradcw podatkowych
                             • 12.08.2015Datio in salutum. Skutki podatkowe w CIT
                              Z uzasadnienia: W opisanym stanie faktycznym i prawnym przeniesienie wasnoci nieruchomoci miao jedynie na celu zwolnienie si Skarcej z zobowizania poprzez spenienie innego wiadczenia. Skoro spata dugu nie rodzi po stronie Skarcej przysporzenia, to spenienie wiadczenia rzeczowego w celu spaty dugu take nie rodzi po stronie spki przysporzenia.
                              • 07.08.2015Bezpatna pomoc prawna obejmie te porady doradcw podatkowych
                               W 2016 r. powstanie ponad 1500 punktw, w ktrych wiadczona bdzie bezpatna pomoc prawna. Z pomocy – obejmujcej rwnie porady doradcw podatkowych – skorzystaj np. seniorzy, posiadacze Karty Duej Rodziny oraz kombatanci i weterani.
                               • 05.08.2015VAT. Opinie statystyczne bd wice?
                                Interpelacja nr 33567 do ministra finansw w sprawie klasyfikacji towarw na potrzeby podatku VAT
                                • 08.06.2015Doradztwo podatkowe po deregulacji. Czy byo warto?
                                 Doradcy podatkowi to jedna z grup zawodowych, ktre obja tzw. deregulacja, czyli zmiana warunkw dostpu do wykonywania tego zawodu. Zapytalimy Ministerstwo Finansw o jej skutki.
                                 • 02.06.2015Doradztwo podatkowe po deregulacji. Czy byo warto?
                                  Doradcy podatkowi to jedna z grup zawodowych, ktre obja tzw. deregulacja, czyli zmiana warunkw dostpu do wykonywania tego zawodu. Zapytalimy Ministerstwo Finansw o jej skutki.
                                  • 20.05.2015Zwolnienie z VAT. Interpretacja oglna MF zaszkodzia doradcom podatkowym?
                                   Zapytanie nr 8162 do ministra finansw w sprawie odniesienia do interpretacji oglnej Ministra Finansw z 9 kwietnia 2015 r. (PT3.8101.2.2015.AEW.16)
                                   • 14.05.2015Projekt ustawy o darmowej pomocy prawnej ju w Sejmie
                                    W rod Sejm rozpocz prace nad rzdowym projektem ustawy o nieodpatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Darmowa pomoc obejmowa ma m.in. porady prawne udzielane przez doradcw podatkowych.
                                    • 10.04.2015Doradca podatkowy jak adwokat czy radca prawny?
                                     Interpelacja nr 31711 do ministra finansw w sprawie zmian w zawodzie doradcy podatkowego
                                     • 19.03.2015Jakie s granice wydania interpretacji podatkowej?
                                      Z uzasadnienia: Podany we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przysze stanowi jedyn podstaw faktyczn wydanej interpretacji i tym samym wyznacza granice, w jakich interpretacja wywoa okrelone w ustawie skutki prawne.
                                      • 12.03.2015Kto moe wiadczy usugi doradztwa podatkowego?
                                       Od dnia 10 sierpnia 2014 r., kiedy wesza w ycie ustawa z 9 maja 2014 r. o uatwieniu dostpu do wykonywania niektrych zawodw regulowanych (Dz. U. poz. 768), czyli tzw. druga ustawa deregulacyjna, czynnoci doradztwa podatkowego mona podzieli na te, ktre mog wykonywa: co do zasady wszyscy zainteresowani, jedynie tzw. podmioty uprawnione, ktrymi w rozumieniu ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 ze zm., dalej udp) s doradcy podatkowi oraz adwokaci i radcowie prawni (w ograniczonym zakresie take biegli rewidenci).
                                       • 11.03.2015Kto moe wiadczy usugi doradztwa podatkowego?
                                        Od dnia 10 sierpnia 2014 r., kiedy wesza w ycie ustawa z 9 maja 2014 r. o uatwieniu dostpu do wykonywania niektrych zawodw regulowanych (Dz. U. poz. 768), czyli tzw. druga ustawa deregulacyjna, czynnoci doradztwa podatkowego mona podzieli na te, ktre mog wykonywa: co do zasady wszyscy zainteresowani, jedynie tzw. podmioty uprawnione, ktrymi w rozumieniu ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 ze zm., dalej udp) s doradcy podatkowi oraz adwokaci i radcowie prawni (w ograniczonym zakresie take biegli rewidenci).
                                        • 28.01.2015Obowizkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego po deregulacji – czyli szklanka pusta nie tylko w poowie...
                                         W powstaym po deregulacji stanie prawnym obowizkowe ubezpieczenie biur rachunkowych normowane jest Rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 6 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz.1616)
                                         • 05.01.2015Instrumenty finansowe a podatek od towarw i usug
                                          Teza: Art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) naley interpretowa w taki sposb, e w przypadku, gdy jedn ze stron transakcji na instrumentach pochodnych, takich jak transakcje forward, jest podmiot, ktry nie trudni si zawodowo takimi transakcjami, czy te szerzej transakcjami finansowymi, naley przyj, e jest on jedynie usugobiorc i sam nie wiadczy adnej usugi na rzecz banku.
                                          • 19.11.2014Kasy fiskalne 2015: Eksperci przewiduj problemy z interpretacj
                                           Od 2015 r. obowizek zainstalowania kasy fiskalnej dotyczy bdzie kolejnych grup zawodowych, w tym m.in. lekarzy, prawnikw i doradcw podatkowych. Jak oceniaj eksperci Business Centre Club, wprowadzajce zmiany rozporzdzenie jest w kilku miejscach zbyt mao precyzyjne, co moe skutkowa problemami z interpretacj.
                                           • 18.11.2014Kasy fiskalne 2015: Eksperci przewiduj problemy z interpretacj
                                            Od 2015 r. obowizek zainstalowania kasy fiskalnej dotyczy bdzie kolejnych grup zawodowych, w tym m.in. lekarzy, prawników i doradców podatkowych. Jak oceniaj eksperci Business Centre Club, wprowadzajce zmiany rozporzdzenie jest w kilku miejscach zbyt mao precyzyjne, co moe skutkowa problemami z interpretacj.
                                            • 11.08.2014Doradztwo podatkowe. Nowe zasady dotyczce egzaminu i praktyk zawodowych
                                             10 sierpnia 2014 r. wesza w ycie tzw. druga ustawa deregulacyjna. Sprawdmy, w jaki sposb obecnie mona zosta doradc podatkow i jakie s zasady odbywania praktyk zawodowych.
                                             • 08.08.2014Doradztwo podatkowe. Deregulacja od 10 sierpnia
                                              W drodze tzw. II ustawy deregulacyjnej, czyli ustawy z 9 maja 2014 r. o uatwieniu dostpu do wykonywania niektrych zawodw regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), znowelizowana zostaa midzy innymi ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 41, poz. 213 ze zm., dalej: udp). Zmiany wejd w ycie 10 sierpnia 2014 r.
                                              • 07.08.2014Podatki 2015: Nowe zasady dorczania pism
                                               Resort finansw planuje wprowadzi sporo zmian w przepisach dotyczcych dorczania pism. W Ordynacji podatkowej pojawi si np. zapis, zgodnie z ktrym pismo z izby skarbowej bdzie mg dostarczy np. pracownik urzdu skarbowego. Nowe przepisy wejd w ycie prawdopodobnie na pocztku 2015 r.
                                               • 05.08.2014Podatki 2015: Nowe przepisy ws. penomocnictwa podatkowego
                                                Do Ordynacji podatkowej trafi cakiem nowy rozdzia 3a, w ktrym kompleksowo ujte zostan kwestie zwizane z instytucj penomocnictwa w sprawach podatkowych. Wprowadzenie nowych regulacji zakada projekt tzw. duej nowelizacji Ordynacji. Nowe regulacje wejd w ycie prawdopodobnie ju z pocztkiem 2015 r.
                                                • 28.07.2014Najlepszy kredyt dla doradcy podatkowego
                                                 Obecnie rynek finansowy oferuje wiele kredytw skierowanych do poszczeglnych grup zawodowych. Bardzo wane jest wic, eby wybra dokadnie taki kredyt, jakiego wymaga konkretna osoba czy firma. Jeli wic to doradca podatkowy potrzebuje kredytu, bez problemu znajdzie odpowiedni dla siebie opcj. BIZ Bank proponuje bardzo dogodne warunki kredytowe i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta, dziki czemu umoliwia uzyskanie poyczki w bardzo krtkim czasie.