Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

doradcy podatkowi

 • 15.04.2010Postępowanie podatkowe po złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty
  Teza: Ustawodawca zasadnie nie wprowadził zakazu wszczęcia postępowania w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego, w przypadku, gdy już został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty w trybie art. 75 § 2 pkt 1 lit. a O.p. Dopóki bowiem zobowiązanie podatkowe jest nieprzedawnione, podatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (art. 79 § 2 O.p.), a organ podatkowy może ocenić prawidłowość dołączonego do wniosku skorygowanego zeznania i w razie stwierdzenia wadliwego określenia w nim zobowiązania podatkowego wydać, po uprzednim wszczęciu postępowania podatkowego, decyzję określającą inną wysokość należnego podatku w trybie art. 21 § 3 O.p.
  • 08.01.2010Orzecznictwo WSA: Błędy w fakturach a utrata prawa do odliczenia VAT
   Z uzasadnienia: Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani rozporządzenia MF nie operują pojęciami "oczywistych błędów w fakturach VAT", ani "wad mniejszej wagi", które pozwalałyby uznać, iż pomimo braku pewnych elementów dają się zidentyfikować strony obrotu gospodarczego i posiadanie faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Granica tej wadliwości zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie prawidłowo została zakreślona przez organy podatkowe. Nie uznano jako prawidłowych tych faktur, które opiewały na zupełnie inny podmiot o zupełnie innym nr NIP. Bez znaczenia jest okoliczność, także z uwagi na zasadę neutralności z art. 86 ust. 1 ustawy, kto był faktycznym odbiorcą kwestionowanych towarów i usług, skoro skarżąca Spółka nie legitymowała się prawidłowo wystawionymi na jej firmę lub skorygowanymi fakturami, bądź notami korygującymi.
   • 30.12.2009Podatki 2010 – już wkrótce konferencja w Warszawie
    W dniach od 27.01.2010 r. do 29.01.2010 r. w hotelu Mercury w Warszawie wybitni specjaliści zaproszeni przez Akademię Biznesu MDDP i redakcję www.podatki.biz prezentować będą w trakcie wykładów i fakultatywnych paneli popołudniowych konsekwencje ostatnich zmian podatkowych. Prelegentami będą:
    • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
     tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (projekt został opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
     • 27.10.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 1
      Rozpoczynamy publikację cyklu materiałów poświęconych prowadzeniu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR). Stawiamy sobie za zadanie przekazanie informacji w sposób, który w początkowej fazie cyklu umożliwi osobom, które nie miały do tej pory styczności z prowadzeniem ewidencji w takiej formie, zrozumienie, czemu służy PKPiR i w jaki sposób należy w niej zapisywać poszczególne operacje, a w dalszej części będzie służył również osobom bardziej zaawansowanym. To, że w pierwszej kolejności zwracamy się do osób początkujących, nie oznacza, że nasi bardziej doświadczeni Czytelnicy nie skorzystają na lekturze. Przedstawiony materiał pomoże bowiem usystematyzować wiedzę, często przypomnieć rzeczy dawno już zapomniane, a przecież przydatne, a przede wszystkim umożliwi syntetyczne spojrzenie na zagadnienia, które do tej pory traktowane były w sposób wycinkowy.
      • 02.09.2009Doradcę podatkowego z tajemnicy zawodowej będzie mógł zwolnić tylko sąd
       Interpelacja nr 10748 do ministra finansów w sprawie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym
       • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
        Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
        • 08.05.2009Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
         W dniu 21 kwietnia 2009 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przygotowała sprawozdanie ze swoich prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”. W dużej mierze nowe rozwiązania stanowią spóźnioną implementację dyrektyw unijnych w tym zakresie, tj. 2005/60/WE oraz 2006/70/WE.
         • 09.04.2009WSA w Krakowie o odliczaniu VAT od paliwa
          Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w głośnej sprawie spółki Magoora, dotyczący przepisów zakazujących odliczania VAT przy nabyciu paliwa. WSA  w  Krakowie  uchylił  negatywną  dla  podatnika  interpretację wychodząc z założenia, że jedynym kryterium odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliwa jest związek tego zakupu z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Wcześniej wyrok w tej sprawie wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Spółkę Magoora reprezentowała w sporze kancelaria Baker & McKenzie. Sprawę prowadzili doradcy podatkowi Jerzy Martini i Zbigniew Liptak.
          • 14.01.2009RPO przeciwko obowiązkowej przynależności do korporacji zawodowych
           Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie korporacji zawodowych. Rzecznik kwestionuje prawny obowiązek przynależności do kilkunastu samorządów zawodowych oraz podnosi zarzuty dotyczące niekonstytucyjności przewidzianej w ustawach, normujących wykonywanie niektórych zawodów, kary dyscyplinarnej dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.
           • 14.02.2008Pełnomocnik strony w postępowaniu podatkowym (1)
            Zgodnie z treścią art. 133 Ordynacji podatkowej, stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110–117a. Strona, na podstawie art. 136 Ordynacji, może jednak działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Z treści powyższego przepisu wynika zatem, że to wola strony danego postępowania podatkowego jest czynnikiem decydującym o tym, czy działa ona w postępowaniu osobiście, czy przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika.
            • 29.01.2008Odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi innych podmiotów
             Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w większości przypadków popełniane są w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Oznacza to, że czyny zabronione przez ustawodawcę dokonywane są właśnie przez te podmioty. Ponieważ polskie prawo nie przewiduje odpowiedzialności karnej innych podmiotów niż osoby fizyczne, dlatego też ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego skarbowego quasi-sprawczą odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.
             • 05.12.2007Doradcy nie stracili uprawnień do prowadzenia ksiąg podatkowych
              Z dniem 5 grudnia wchodzi w życie ustawa z dnia 24 listopada 2007 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 226, poz. 1674). Nowela ta wprowadza do ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym prawne uregulowania dotyczące doradców podatkowych w zakresie, w jakim uregulowania te utracą moc w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r., sygn. akt K 42/05 (Dz. U. Nr 98, poz. 656).
              • 04.10.2007Doradztwo podatkowe — naprawianie ustawy
               Rząd przyjął w środę projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Ma ona przywrócić poprzednie brzmienie artykułom, które zostały zmienione blisko 3 lata temu. Część zapisów przyjętych w grudniu 2004 r. zakwestionował w maju br. Trybunał Konstytucyjny.
               • 31.08.2007Projekt zmiany ustawy o doradztwie podatkowym
                W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. - sygn. akt K 42/05 oraz jego uzasadnieniem powstała konieczność nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Ministerstwo Finansów udostępniło na stronach internetowych projekt proponowanej zmiany wraz z jej uzasadnieniem.
                • 05.06.2007Zakaz reklamy dla doradców podatkowych, brak zakazu dla usługowych księgowych
                 Interpelacja nr 6824 do ministra finansów w sprawie zakazu reklamy dla doradców podatkowych
                 • 22.05.2007TK: Księgowi mogą wykonywać proste czynności doradztwa podatkowego
                  8 maja 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych dotyczący podmiotów uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego - dzisiaj ogłosił wyrok.
                  • 02.05.2007Przepisy określające warunki wykonywania działalności doradczej niezgodne z Konstytucją?
                   8 maja 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych dotyczący podmiotów uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego.
                   • 20.03.2007KPP: Trzeba dopasować kierunki studiów do potrzeb gospodarki
                    Wszyscy jesteśmy dumni z polskich studentów i z faktu, że ich liczba w ciągu 14 lat wzrosła czterokrotnie. Okazuje się jednak, że ponad 90 proc. młodzieży studiuje na kierunkach bardzo odległych od potrzeb gospodarki i przemysłu. Wielu z nich - po uzyskaniu dyplomu - zasila szeregi bezrobotnych. Jednocześnie zbyt mało jest studentów szkół politechnicznych i medycznych. Sytuację pogarszają wyjazdy polskich specjalistów do krajów Unii Europejskiej. Widać wyraźnie, że potrzeba zmiany priorytetów kształceniowych na uczelniach lub nawet reforma szkolnictwa wyższego stała się zadaniem bardzo pilnym.
                    • 07.02.2006Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym (w tym podatkowym)
                     Skarga kasacyjna stanowi środek odwoławczy od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny1) (dalej: WSA). Celem kasacji jest ostateczna kontrola zgodności z prawem orzeczeń sądowych. Należy zaznaczyć, iż postępowanie kasacyjne nie ma na celu kontroli ustaleń faktycznych, będących podstawą zaskarżonego orzeczenia, a jedynie kontrolę prawidłowości stosowania prawa. Sądem właściwym do rozpatrywania skarg kasacyjnych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA). Należy zaznaczyć, iż w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej NSA uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie2).
                     • 15.11.2005Spółki doradztwa podatkowego
                      Oprócz osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz biegłych rewidentów podmiotami uprawnionymi do wykonywania doradztwa podatkowego są także osoby prawne, czyli: - organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków, - podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych oraz - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne.
                      • 07.11.2005Kto może zostać doradcą podatkowym
                       Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

                      « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]