Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

doradcy podatkowi

 • 02.09.2009Doradcę podatkowego z tajemnicy zawodowej będzie mógł zwolnić tylko sąd
  Interpelacja nr 10748 do ministra finansów w sprawie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym
  • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
   Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
   • 08.05.2009Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
    W dniu 21 kwietnia 2009 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przygotowała sprawozdanie ze swoich prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”. W dużej mierze nowe rozwiązania stanowią spóźnioną implementację dyrektyw unijnych w tym zakresie, tj. 2005/60/WE oraz 2006/70/WE.
    • 09.04.2009WSA w Krakowie o odliczaniu VAT od paliwa
     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w głośnej sprawie spółki Magoora, dotyczący przepisów zakazujących odliczania VAT przy nabyciu paliwa. WSA  w  Krakowie  uchylił  negatywną  dla  podatnika  interpretację wychodząc z założenia, że jedynym kryterium odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliwa jest związek tego zakupu z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Wcześniej wyrok w tej sprawie wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Spółkę Magoora reprezentowała w sporze kancelaria Baker & McKenzie. Sprawę prowadzili doradcy podatkowi Jerzy Martini i Zbigniew Liptak.
     • 14.01.2009RPO przeciwko obowiązkowej przynależności do korporacji zawodowych
      Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie korporacji zawodowych. Rzecznik kwestionuje prawny obowiązek przynależności do kilkunastu samorządów zawodowych oraz podnosi zarzuty dotyczące niekonstytucyjności przewidzianej w ustawach, normujących wykonywanie niektórych zawodów, kary dyscyplinarnej dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.
      • 14.02.2008Pełnomocnik strony w postępowaniu podatkowym (1)
       Zgodnie z treścią art. 133 Ordynacji podatkowej, stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110–117a. Strona, na podstawie art. 136 Ordynacji, może jednak działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Z treści powyższego przepisu wynika zatem, że to wola strony danego postępowania podatkowego jest czynnikiem decydującym o tym, czy działa ona w postępowaniu osobiście, czy przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika.
       • 29.01.2008Odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi innych podmiotów
        Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w większości przypadków popełniane są w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Oznacza to, że czyny zabronione przez ustawodawcę dokonywane są właśnie przez te podmioty. Ponieważ polskie prawo nie przewiduje odpowiedzialności karnej innych podmiotów niż osoby fizyczne, dlatego też ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego skarbowego quasi-sprawczą odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.
        • 05.12.2007Doradcy nie stracili uprawnień do prowadzenia ksiąg podatkowych
         Z dniem 5 grudnia wchodzi w życie ustawa z dnia 24 listopada 2007 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 226, poz. 1674). Nowela ta wprowadza do ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym prawne uregulowania dotyczące doradców podatkowych w zakresie, w jakim uregulowania te utracą moc w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r., sygn. akt K 42/05 (Dz. U. Nr 98, poz. 656).
         • 04.10.2007Doradztwo podatkowe — naprawianie ustawy
          Rząd przyjął w środę projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Ma ona przywrócić poprzednie brzmienie artykułom, które zostały zmienione blisko 3 lata temu. Część zapisów przyjętych w grudniu 2004 r. zakwestionował w maju br. Trybunał Konstytucyjny.
          • 31.08.2007Projekt zmiany ustawy o doradztwie podatkowym
           W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. - sygn. akt K 42/05 oraz jego uzasadnieniem powstała konieczność nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Ministerstwo Finansów udostępniło na stronach internetowych projekt proponowanej zmiany wraz z jej uzasadnieniem.
           • 05.06.2007Zakaz reklamy dla doradców podatkowych, brak zakazu dla usługowych księgowych
            Interpelacja nr 6824 do ministra finansów w sprawie zakazu reklamy dla doradców podatkowych
            • 22.05.2007TK: Księgowi mogą wykonywać proste czynności doradztwa podatkowego
             8 maja 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych dotyczący podmiotów uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego - dzisiaj ogłosił wyrok.
             • 02.05.2007Przepisy określające warunki wykonywania działalności doradczej niezgodne z Konstytucją?
              8 maja 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych dotyczący podmiotów uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego.
              • 20.03.2007KPP: Trzeba dopasować kierunki studiów do potrzeb gospodarki
               Wszyscy jesteśmy dumni z polskich studentów i z faktu, że ich liczba w ciągu 14 lat wzrosła czterokrotnie. Okazuje się jednak, że ponad 90 proc. młodzieży studiuje na kierunkach bardzo odległych od potrzeb gospodarki i przemysłu. Wielu z nich - po uzyskaniu dyplomu - zasila szeregi bezrobotnych. Jednocześnie zbyt mało jest studentów szkół politechnicznych i medycznych. Sytuację pogarszają wyjazdy polskich specjalistów do krajów Unii Europejskiej. Widać wyraźnie, że potrzeba zmiany priorytetów kształceniowych na uczelniach lub nawet reforma szkolnictwa wyższego stała się zadaniem bardzo pilnym.
               • 07.02.2006Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym (w tym podatkowym)
                Skarga kasacyjna stanowi środek odwoławczy od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny1) (dalej: WSA). Celem kasacji jest ostateczna kontrola zgodności z prawem orzeczeń sądowych. Należy zaznaczyć, iż postępowanie kasacyjne nie ma na celu kontroli ustaleń faktycznych, będących podstawą zaskarżonego orzeczenia, a jedynie kontrolę prawidłowości stosowania prawa. Sądem właściwym do rozpatrywania skarg kasacyjnych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA). Należy zaznaczyć, iż w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej NSA uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie2).
                • 15.11.2005Spółki doradztwa podatkowego
                 Oprócz osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz biegłych rewidentów podmiotami uprawnionymi do wykonywania doradztwa podatkowego są także osoby prawne, czyli: - organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków, - podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych oraz - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne.
                 • 07.11.2005Kto może zostać doradcą podatkowym
                  Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

                 « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]