Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

doradcy podatkowi

 • 02.07.2014Deregulacja a doradztwo podatkowe. KRDP szykuje kampani promocyjn
  Ustawa czciowo deregulujca dostp do zawodu doradcy podatkowego wejdzie w ycie ju 10 sierpnia. Przeciwko zmianom przeforsowanym przez rzd Donalda Tuska opowiadaa si m.in. Krajowa Rada Doradcw Podatkowych. Teraz Rada zamierza ruszy ze specjaln kampani promocyjn.
  • 03.06.2014Doradztwo podatkowe. Co zmieni deregulacja?
   Cz czynnoci, ktre obecnie wykonywa mog m.in. doradcy podatkowi, zostanie wkrtce cakowicie zderegulowana – wynika z ustawy podpisanej w pitek przez prezydenta Bronisawa Komorowskiego. II transza deregulacji dotyczy w sumie 91 zawodw.
   • 03.06.2014Doradztwo podatkowe. Co zmieni deregulacja?
    Cz czynnoci, ktre obecnie wykonywa mog m.in. doradcy podatkowi, zostanie wkrtce cakowicie zderegulowana – wynika z ustawy podpisanej w pitek przez prezydenta Bronisawa Komorowskiego. II transza deregulacji dotyczy w sumie 91 zawodw.
    • 06.05.2014Dorczanie pism penomocnikom – nowe zasady od 2016 r.
     Organy podatkowe zostan zobligowane do dorczania wszystkich pism penomocnikom zawodowym (adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi) wycznie drog elektroniczn lub te w siedzibie organu – zapowiada resort finansw. Penomocnicy bd musieli wskazywa w penomocnictwach rwnie swoje adresy e-mail.
     • 14.04.2014Deregulacja. Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym
      II ustawa deregulacyjna, czyli ustawa o uatwieniu dostpu do wykonywania niektrych zawodw regulowanych, ktra zostaa uchwalona przez sejm 4 kwietnia 2013 r., z jednej strony wprowadza cakowit deregulacj niektrych zawodw, z drugiej za ogranicza katalog czynnoci, ktre aktualnie s zastrzeone dla przedstawicieli okrelonej grupy zawodowej. W pierwszej grupie znajduj si m.in. ksigowi, w drugiej za m.in. doradcy podatkowi.
      • 14.04.2014Deregulacja. Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym
       Druga ustawa deregulacyjna, czyli ustawa o uatwieniu dostpu do wykonywania niektrych zawodw regulowanych, ktra zostaa uchwalona przez sejm 4 kwietnia 2013 r., z jednej strony wprowadza cakowit deregulacj niektrych zawodw, z drugiej za ogranicza katalog czynnoci, ktre aktualnie s zastrzeone dla przedstawicieli okrelonej grupy zawodowej. W pierwszej grupie znajduj si m.in. ksigowi, a w drugiej – m.in. doradcy podatkowi.
       • 18.11.2013Deregulacja uderzy w interesy obywateli - twierdz doradcy podatkowi
        Deregulacja dostpu do zawodw i odbieranie samorzdom zawodowym ich uprawnie oraz obowizkw to zagroenie dla interesw obywateli – uwaa Krajowa Rada Doradcw Podatkowych (KRDP).
        • 25.10.2013Umowa o dzieo: Zawiadomienie zamawiajcego o wadliwoci materiaw
         Zasadnicz cech umowy o dzieo jest jej rezultat. Przedmiot umowy o dzieo nie moe by oznaczony w sposb zbyt oglny. Rezultat w umowie musi by okrelony z gry, dokadnie i wedug obiektywnie sprawdzalnych cech. Naley zwrci uwag, e nazwa umowy z wyeksponowaniem terminologii sucej podkreleniu, e umowa ma charakter umowy o dzieo nie jest elementem decydujcym samodzielnie o rodzaju zobowizania w oderwaniu od oceny rzeczywistego przedmiotu tej umowy oraz okolicznoci jego wykonania.
         • 23.10.2013Uchwaa NSA: Wynagrodzenie prawnika z urzdu a rdo przychodu w PIT
          Wynagrodzenie z tytuu nieopaconej pomocy prawnej udzielonej przez penomocnika ustanowionego z urzdu, zalenie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swj zawd, naley kwalifikowa do rda przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych - w przypadku gdy pomoc prawn z urzdu penomocnik wykonuje prowadzc dziaalno zawodow w formie dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a ustawy, a gdy czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu - wynagrodzenie to naley kwalifikowa do rda przychodw z dziaalnoci wykonywanej osobicie, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
          • 17.10.2013Doradcy podatkowi szykuj si na deregulacj
           Przewidziana w ustawie deregulacyjnej dereglamentacja niektrych czynnoci doradztwa podatkowego moe pocztkowo wprowadzi sporo zamieszania, ale w duszej perspektywie pozycja doradcw podatkowych nie bdzie zagroona – uwaa Krajowa Izba Doradcw Podatkowych.
           • 14.10.2013Czy mona wyda interpretacj warunkow?
            Tezy: 1. Skoro poprzez interpretacj indywidualn organ interpretacyjny powinien dokonywa precyzyjnej kwalifikacji stanu faktycznego opisanego przez stron, to wydanie indywidualnej „interpretacji warunkowej”, tj. interpretacji, gdzie organ interpretujcy podejmuje ocen prawn stanowiska podatnika z zastrzeeniem, od wystpienia ktrego zaley spenienie si jakiego nastpstwa, narusza art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej poniewa w „interpretacji warunkowej” brakuje kwalifikacji stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji.
            • 08.10.2013Rozwizanie umowy o prac w trybie dyscyplinarnym
             Rozwizanie umowy o prac z pracownikiem w trybie bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika jest nadzwyczajnym sposobem rozwizania umowy o prac. Podstaw prawn stanowi art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z pn. zm., dalej: K.p.), zgodnie z ktrym pracodawca moe rozwiza umow o prac bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
             • 23.09.2013Doradcy podatkowi przeciwko deregulacji
              W Sejmie trwaj prace nad tzw. II ustaw deregulacyjn, ktra zakada uatwienie dostpu do 91 profesji, w tym zawodu doradcy podatkowego. – Zaproponowane w projekcie rozwizania mog doprowadzi do obnienia bezpieczestwa obrotu i strat dla firm oraz budetu pastwa – twierdzi Krajowa Rada Doradcw Podatkowych.
              • 23.07.2013Odpowiedzialno osobista wsplnikw spek osobowych
               Zgodnie z art. 22 § 2 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z pn. zm.), kady wsplnik odpowiada za zobowizania spki bez ograniczenia caym swoim majtkiem solidarnie z pozostaymi wsplnikami oraz ze spk. Jest to przepis oglny, ustanawiajcy ogln zasad odpowiedzialnoci majtkiem osobistym wsplnikw.
               • 22.07.2013MF: Doradztwo podatkowe. Deregulacja zwikszy konkurencyjno
                Interpelacja nr 17882 do ministra sprawiedliwoci oraz ministra finansw w sprawie wprowadzenia przepisw ograniczajcych nielegaln dziaalno firm doradztwa podatkowego
                • 16.07.2013Podatek od wynagrodzenia za pomoc prawn z urzdu
                 Interpelacja nr 17636 do ministra sprawiedliwoci oraz ministra finansw w sprawie wyraenia stanowiska na temat charakteru pomocy prawnej z urzdu w aspekcie podatku dochodowego
                 • 05.07.2013Tytu wykonawczy pochodzcy od sdu pastwa obcego
                  Rozporzdzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzecze sdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych okrela przepisy o jurysdykcji sdw i uznawaniu orzecze sdowych oraz ich wykonywaniu w sprawach cywilnych i handlowych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej (UE). Rozporzdzenie weszo w ycie wobec Polski w dniu 1 maja 2004 roku. Niniejsze rozporzdzenie zastpuje konwencj brukselsk z 1968 r., ktra miaa zastosowanie w stosunkach pomidzy pastwami UE przed wejciem w ycie niniejszego rozporzdzenia.
                  • 07.06.2013Postpowanie zabezpieczajce czyli jak skutecznie zapewni realizacj wyroku
                   Bardzo czsto w praktyce zdarza si tak, e pomimo otrzymania przez stron wyroku sdowego, ktry zawiera rozstrzygnicie satysfakcjonujce, nie jest moliwe wyegzekwowanie roszczenia objtego wyrokiem. Egzekucja okazuje si bezskuteczna, poniewa nasz dunik nie posiada wystarczajcych rodkw na zapat zobowizania lub te celowo wyzby si majtku.
                   • 03.06.2013Fiskus naduywa mandatw za drobne przewinienia przedsibiorcw
                    Interpelacja nr 16947 do ministra finansw w sprawie wystawiania mandatw za wykroczenia skarbowe
                    • 03.04.2013Powdztwo przeciwegzekucyjne w postpowaniu cywilnym
                     Procedura cywilna obowizujca w Polsce przewiduje rodki zaskarenia od kadego rodzaju rozstrzygnicia, ktre zapada w sdowym postpowaniu cywilnym. Na potrzeby tego opracowania moemy tu wyrni dwa rodzaje rozstrzygni: postanowienia i wyroki. rodkiem zaskarenia postanowienia jest zaalenie, natomiast rodkiem zaskarenia wyroku – apelacja. Przepisy Kodeksu postpowania cywilnego przewiduj okrelone terminy na wniesienie rodkw zaskarenia. Zasadniczo jest to termin 14 dni w przypadku zaskarenia wyroku, ktry rozpoczyna swj bieg od dorczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.
                     • 04.02.2013Podatek od nieruchomoci a tymczasowy obiekt budowlany
                      Z uzasadnienia: Hala namiotowa, stanowica tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, niepoczona trwale z gruntem, nie zostaa expessis verbis wymieniona w art. 3 pkt 3 ww. ustawy. Jednoczenie organ podatkowy nie wykaza, e jest ona traktowana jako budowla w innych przepisach ustawowych uzupeniajcych czy precyzujcych Prawo budowlane. W konsekwencji hali namiotowej nie mona zaliczy do budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ww. ustawy, a tym samym do budowli w rozumieniu art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci.
                      • 28.01.2013Odpowiedzialno czonkw zarzdu za zobowizania spki
                       Przepis art. 299 Kodeksu spek handlowych reguluje problematyk odpowiedzialnoci czonkw zarzdu spki z ograniczon odpowiedzialnoci za zobowizania spki. Czonkowie zarzdu ponosz odpowiedzialno od chwili ich powoania w skad zarzdu podczas zgromadzenia wsplnikw, a do momentu ich skutecznego odwoania bd rezygnacji. Oznacza to, e czonek zarzdu ponosi odpowiedzialno za zobowizania, ktre powstay w trakcie sprawowania przez niego mandatu.
                       • 16.01.2013Zlecenie komornikowi poszukiwania majtku dunika
                        Egzekucja z majtku dunika moe okaza si niezwykle trudna. Szczeglnej trudnoci wierzycielowi dostarcza moe samo znalezienie majtku dunika. Ustawodawca wyszed jednak naprzeciw tym problemom i wprowadzi regulacj, na mocy ktrej wierzyciel moe odpatnie zleci komornikowi poszukiwanie majtku dunika, celem zaspokojenia swoich roszcze.
                        • 28.12.2012Wierzytelno zabezpieczona hipotek – korzyci dla wierzyciela
                         W dobie powstawania zatorw patniczych warto zastanowi si nad takim dziaaniem, ktre bdzie stanowi skuteczny sposb odzyskiwania wierzytelnoci od dunikw.
                         • 19.12.2012Dochodzenie roszcze od dunikw na podstawie weksla
                          Wekslem jest papier wartociowy sporzdzony zgodnie z przepisami Prawa wekslowego, zawierajcy bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapaty sumy pieninej w okrelonym miejscu i czasie. Obecnie w obrocie gospodarczym weksel stosowany jest gwnie w celu zabezpieczenia wierzytelnoci remitenta (inaczej: pierwszego posiadacza weksla, na ktrego zlecenie lub rzecz wierzytelno ma zosta wypacona). Nieodzownym elementem zwizanym z wekslem jest deklaracja wekslowa. Weksel to nie tylko forma zabezpieczenia wierzytelnoci, ktra spenia jednoczenie funkcj motywujc dunika do spenienia wiadczenia. Z posiadaniem weksla wi si rwnie istotne uatwienia dotyczce dochodzenia roszcze na drodze postpowania sdowego.
                          • 29.11.2012Upado konsumencka w prawie upadociowym i naprawczym
                           W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadociowe i naprawcze, w Tytule V czci III „Postpowanie upadociowe wobec osb nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej” zostay przewidziane postanowienia dotyczce tzw. upadoci konsumenckiej. Oprcz konsumentw sensu stricte, czyli osb dokonujcych czynnoci prawnych nie zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, konsumencka zdolno upadociowa przysuguje komandytariuszom, ktrzy ponosz odpowiedzialno do wysokoci sumy komandytowej, pomniejszonej o wniesiony wkad lub s zwolnieni z odpowiedzialnoci.
                           • 19.10.2012Zakaz konkurencji czonkw zarzdu
                            W ustawie z 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, z pn. zm., dalej: K.s.h.) zostay przewidziane specjalne ograniczenia, ktrym podlegaj czonkowie zarzdu spek z ograniczon odpowiedzialnoci w zakresie prowadzenia dziaalnoci konkurencyjnej wobec spki, w ktrej aktualnie peni obowizki. Tytuem wstpu do dalszych rozwaa naley wskaza, e zagadnienie zakazu konkurencji wobec czonkw zarzdu zostao uregulowane w sposb tosamy zarwno w odniesieniu do spki z ograniczon odpowiedzialnoci, jak i do spki akcyjnej (art. 211 oraz art. 380 K.s.h.).
                            • 17.10.2012Elektroniczne postpowanie upominawcze
                             Na podstawie ustawy z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postpowania cywilnego i niektrych innych ustaw (Dz.U. nr 26, poz. 156) do Kodeksu postpowania cywilnego (dalej: K.p.c.) zosta dodany dzia VIII zatytuowany Postpowania elektroniczne. Nowelizacja wesza w ycie 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z zapowiedziami ministra finansw ustanowienie tego rodzaju postpowania miao na celu wzmocnienie ochrony wierzycieli oraz zmniejszenie wymiaru czasowego dochodzenia roszcze. Naley rwnie zauway, e jest to take swoisty wyom w jednej z podstawowych zasad procesu cywilnego, a mianowicie – w zasadzie pisemnoci.
                             • 25.09.2012Zawezwanie do prby ugodowej
                              Termin przedawnienia roszcze, ktre powstay w zwizku z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej jest bardzo krtki. Zasadniczo wynosi on rok, dwa lub trzy lata od dnia, w ktrym konkretne roszczenie stao si wymagalne. Upyw terminu przedawnienia oznacza, e nasz kontrahent w potencjalnym postpowaniu sdowym bdzie mg uchyli si spenienia swojego zobowizania.
                              • 03.08.2012Kara umowna jako zabezpieczenie wykonania umowy
                               Kara umowna jest instytucj prawa cywilnego materialnego. Znajduje zastosowanie jako jedno z postanowie w umowach, jakkolwiek wprowadzenie do umowy kary umownej nie jest obligatoryjne i pozostaje jedynie zalene od woli stron umowy. Powszechnie przyjmuje si, e kara umowna stanowi element wychowawczy i dyscyplinujcy dla dunika. Zastrzeenie kary umownej uatwia i upraszcza dochodzenie wierzycielowi odszkodowania.
                               • 16.07.2012Egzekucja z wynagrodzenia za prac
                                Jednym z podstawowych rodzajw egzekucji wiadcze pieninych, przewidzianych w prawie polskim, jest egzekucja z wynagrodzenia za prac. Egzekucja ta wydaje si by najbardziej efektywnym rodzajem windykacji sdowej, prowadzi bowiem do zaspokojenia wierzyciela (i jego wierzytelnoci) bezporednio z otrzymywanego przez dunika wynagrodzenia za prac.
                                • 30.05.2012Odliczenie VAT od paliwa odsprzedawanego pracownikom
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada samochody subowe przeznaczone dla pracownikw. Nadwyka wykorzystanego przez pracownikw paliwa ponad ilo paliwa wynikajcego ze skadanych przez pracownikw rozlicze, traktowana jest jako paliwo wykorzystane do celw prywatnych, co skutkuje obcieniem tych pracownikw kosztem odpowiadajcym wartoci nierozliczonej nadwyki. Bank dokonuje refaktury nadwyki stosujc podstawow 23% stawk VAT. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia w caoci podatku VAT naliczonego z tytuu nabycia paliw do samochodw osobowych, w tej czci, w ktrej paliwa te s nastpnie odprzedawane pracownikom?
                                 • 30.05.2012Rejestr Dunikw Niewypacalnych – jak ukara lub sprawdzi niewiarygodnego kontrahenta
                                  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sdowym wprowadzia instytucj Rejestru Dunikw Niewypacalnych. Jest on jednym z trzech rejestrw prowadzonych przez sdy rejestrowe. Podstawowym celem funkcjonowania tej instytucji jest uwiarygodnienie obrotu gospodarczego, poprzez zapewnienie szybkiego i pewnego dostpu do informacji dotyczcych wiarygodnoci podmiotw w nim funkcjonujcych.
                                  • 24.04.2012Skup dugw w celu windykacji a VAT
                                   Transakcja nabycia na wasne ryzyko wierzytelnoci trudnej, po cenie niszej od jej wartoci nominalnej, nie bdzie moga by zakwalifikowana jako wiadczona przez nabywc wierzytelnoci usuga w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, ze wzgldu na fakt, e w takim przypadku nie mamy do czynienia z zobowizaniem si przez usugodawc do cignicia dugu w zamian za wynagrodzenie - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                   • 19.04.2012Biuro rachunkowe a zwolnienie podmiotowe z VAT
                                    Z uzasadnienia: Samych usug ksigowych, nawet kompleksowych nie mona utosamia z wiadczeniem usug doradztwa. Niewtpliwie wiadczenie usug ksigowych wie si z posiadaniem okrelonej wiedzy pozwalajcej na ich wykonywanie. Niemniej jednak nie jest to rwnoznaczne z uznaniem, e osoba wiadczca tego rodzaju usugi jest doradc. Rwnie posiadanie penomocnictw o szerokim zakresie nie uzasadnia twierdzenia, e podatniczka wiadczya usugi doradztwa. Posiadane penomocnictwa wykorzystywane bowiem byy do podpisywania i skadania deklaracji podatkowych w imieniu mocodawcw.
                                    • 13.02.2012Za niezoenie deklaracji VAT w terminie grozi kara grzywny
                                     Interpelacja nr 835 do ministra finansw w sprawie nieterminowego zoenia przez podatnikw deklaracji VAT-7 i postpowania urzdw skarbowych stawiajcych ww. podmiotom gospodarczym zarzut naruszenia art. 56 § 4 K.k.s.
                                     • 29.12.2011Sprzeda majtku prywatnego a dziaalno gospodarcza
                                      Z uzasadnienia: Przyjcie, e dana osoba fizyczna sprzedajc dziaki budowlane dziaa w charakterze podatnika prowadzcego handlow dziaalno gospodarcz (jako handlowiec) wymaga ustalenia, e jej dziaalno w tym zakresie przybiera form zawodow (profesjonaln), czyli sta. Nie jest dziaalnoci handlow sprzeda majtku osobistego (prywatnego), ktry nie zosta nabyty w celach odsprzeday (w celach handlowych), lecz spoytkowania w celach prywatnych.
                                      • 25.10.2011NSA: Pracownicy zapac PIT od abonamentu medycznego
                                       Naczelny Sd Administracyjny w penym skadzie Izby Finansowej podj w poniedziaek uchwa, zgodnie z ktr pracownicy, ktrym firma funduje abonament medyczny, zapac od niego podatek.
                                       • 16.09.2011Czy trzeba posiada potwierdzenie odbioru korekty
                                        Z uzasadnienia: Przepis art. 29 ust 4a ustawy o podatku od towarw i usug jest sprzeczny z prawem wsplnotowym. Warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygujcej przez nabywc, od ktrego uzaleniona jest moliwo obnienia podstawy opodatkowania (a w konsekwencji obnienie podatku nalenego) stanowi bowiem rodek krajowy naruszajcy w nadmiernym stopniu cele i tre Dyrektywy 112. Brak jego spenienia powoduje obcienie ciarem VAT - podatnika, w oderwaniu od jego rzeczywistej sytuacji podatkowej, naruszajc nie tylko podstawowe zasady VAT takie jak: proporcjonalno VAT, neutralno VAT i opodatkowanie konsumpcji wyraone w art. 1, a take art. 73 i 90 Dyrektywy.
                                        • 01.06.2011Koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzeday wierzytelnoci wasnych
                                         Kosztem uzyskania przychodw z tytuu odpatnego zbycia wierzytelnoci, ktra uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostaa zarachowana jako przychd naleny jest, zgodnie z treci art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, nominalna warto wierzytelnoci (brutto) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 16.11.2010Podatek od czynnoci cywilnoprawnych – regulacja z lat 2007-2008 sprzeczna z prawem UE?
                                          Polskie przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych poyczek od udziaowcw w latach 2007-2008 byy sprzeczne z zasad kontynuacji, naczelnymi celami dyrektywy kapitaowej 69/335/EWG oraz intencj ustawodawcy wsplnotowego - uwaa Komisja Europejska. Stanowisko to znalazo si w pisemnych KE uwagach do sprawy polskiego podatnika toczcej si przed Trybunaem Sprawiedliwoci UE, a upublicznili je doradcy podatkowi Deloitte bdcy penomocnikami podatnika w postpowaniu przed ETS.
                                          • 09.07.2010Zakaz odliczania podatku naliczonego w transakcjach importu usug z tzw. rajw podatkowych niezgodny z prawem wsplnotowym
                                           W dniu 8.07.2010 r. przed Europejskim Trybunaem Sprawiedliwoci („ETS”) odbya si rozprawa dotyczca zgodnoci z prawem wsplnotowym art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wprowadzajcego zakaz odliczania podatku naliczonego w transakcjach importu usug z tzw. „rajw podatkowych”. W postpowaniu polsk spk reprezentowali doradcy podatkowi Jerzy Martini oraz Marek Wojda z kancelarii Baker & McKenzie. W ocenie doradcw podatkowych Baker & McKenzie, bezwarunkowy zakaz odliczania podatku naliczonego w przypadku, gdy patno za nabywan usug kierowana jest do kraju wymienionego na licie rajw podatkowych, jest niezgodny z prawem unijnym.
                                           • 18.06.2010Trwa akcja edukacyjna – Program Fiskalia w kadej firmie
                                            Przypominamy o trwajcej akcji „Program Fiskalia w kadej firmie”. Interpretacje prawa podatkowego stanowi bogate rdo informacji o stanowiskach organw podatkowych w dziesitkach tysicy rnych stanw faktycznych. Ich znajomo pozwala osobom zajmujcym si w przedsibiorstwach podatkami stosowa efektywne rozwizania podatkowe, a w razie potrzeby – formuowa wnioski o interpretacje dotyczce konkretnych sytuacji w ich firmach czy te firmach ich klientw.
                                            • 31.05.2010Tygodniowy przegld wydarze www.podatki.biz
                                             Abonamenty medyczne – niekorzystna dla podatnikw uchwaa NSA; Faktury wysyane e-mailem; Doradcy podatkowi – wicej uprawnie; Preferencje podatkowe dla powodzian; Charytatywne SMS – VAT na zwalczanie skutkw powodzi; Wicej czasu na odzyskanie od ZUS nienalenie pobranych skadek; Polski sukces w Trybunale, ktry nie ucieszy podatnikw; ZUS i powd
                                             • 19.05.2010Doradcy podatkowi czekaj na zniesienie barier
                                              Interpelacja nr 14939 do ministra finansw w sprawie doradztwa podatkowego
                                              • 15.04.2010Postpowanie podatkowe po zoeniu wniosku o stwierdzenie nadpaty
                                               Teza: Ustawodawca zasadnie nie wprowadzi zakazu wszczcia postpowania w przedmiocie okrelenia zobowizania podatkowego, w przypadku, gdy ju zosta zoony wniosek o stwierdzenie nadpaty w trybie art. 75 § 2 pkt 1 lit. a O.p. Dopki bowiem zobowizanie podatkowe jest nieprzedawnione, podatnik moe wystpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpaty (art. 79 § 2 O.p.), a organ podatkowy moe oceni prawidowo doczonego do wniosku skorygowanego zeznania i w razie stwierdzenia wadliwego okrelenia w nim zobowizania podatkowego wyda, po uprzednim wszczciu postpowania podatkowego, decyzj okrelajc inn wysoko nalenego podatku w trybie art. 21 § 3 O.p.
                                               • 08.01.2010Orzecznictwo WSA: Bdy w fakturach a utrata prawa do odliczenia VAT
                                                Z uzasadnienia: Ani przepisy ustawy o podatku od towarw i usug, ani rozporzdzenia MF nie operuj pojciami "oczywistych bdw w fakturach VAT", ani "wad mniejszej wagi", ktre pozwalayby uzna, i pomimo braku pewnych elementw daj si zidentyfikowa strony obrotu gospodarczego i posiadanie faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Granica tej wadliwoci zdaniem skadu orzekajcego w niniejszej sprawie prawidowo zostaa zakrelona przez organy podatkowe. Nie uznano jako prawidowych tych faktur, ktre opieway na zupenie inny podmiot o zupenie innym nr NIP. Bez znaczenia jest okoliczno, take z uwagi na zasad neutralnoci z art. 86 ust. 1 ustawy, kto by faktycznym odbiorc kwestionowanych towarw i usug, skoro skarca Spka nie legitymowaa si prawidowo wystawionymi na jej firm lub skorygowanymi fakturami, bd notami korygujcymi.
                                                • 30.12.2009Podatki 2010 – ju wkrtce konferencja w Warszawie
                                                 W dniach od 27.01.2010 r. do 29.01.2010 r. w hotelu Mercury w Warszawie wybitni specjalici zaproszeni przez Akademi Biznesu MDDP i redakcj www.podatki.biz prezentowa bd w trakcie wykadw i fakultatywnych paneli popoudniowych konsekwencje ostatnich zmian podatkowych. Prelegentami bd:
                                                 • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
                                                  tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektrych innych ustaw (projekt zosta opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansw)
                                                  • 27.10.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 1
                                                   Rozpoczynamy publikacj cyklu materiaw powiconych prowadzeniu Podatkowej Ksigi Przychodw i Rozchodw (PKPiR). Stawiamy sobie za zadanie przekazanie informacji w sposb, ktry w pocztkowej fazie cyklu umoliwi osobom, ktre nie miay do tej pory stycznoci z prowadzeniem ewidencji w takiej formie, zrozumienie, czemu suy PKPiR i w jaki sposb naley w niej zapisywa poszczeglne operacje, a w dalszej czci bdzie suy rwnie osobom bardziej zaawansowanym. To, e w pierwszej kolejnoci zwracamy si do osb pocztkujcych, nie oznacza, e nasi bardziej dowiadczeni Czytelnicy nie skorzystaj na lekturze. Przedstawiony materia pomoe bowiem usystematyzowa wiedz, czsto przypomnie rzeczy dawno ju zapomniane, a przecie przydatne, a przede wszystkim umoliwi syntetyczne spojrzenie na zagadnienia, ktre do tej pory traktowane byy w sposb wycinkowy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »