Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegacja rozliczenie

 • 07.05.2020Do którego urzdu skada deklaracje i wpaca podatek po zmianie adresu przedsibiorcy?
  Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, a niekiedy take miejsc wykonywania dziaalnoci, wiza si moe ze zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego. Zasad wynikajc z art. 18 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) jest, e jeeli w trakcie roku podatkowego lub okrelonego w odrbnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastpi zdarzenie powodujce zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym waciwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który by waciwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
  • 22.05.2019Zwrot za uywanie samochodu prywatnego w delegacji
   Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika moe mu zosta wypacona nisza kwota za uytkowanie samochodu ni wynikajca z przepisów?
   • 21.05.2019Zwrot za uywanie samochodu prywatnego w delegacji
    Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika moe mu zosta wypacona nisza kwota za uytkowanie samochodu ni wynikajca z przepisów?
    • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
     Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
     • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
      W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
      • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
       Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
       • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
        Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
        • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
         Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
         • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
          W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
          • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
           Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
           • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
            Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
            • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
             Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
             • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
              Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
              • 22.05.2018Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu a podpis pracownika - fiskus zmienia zdanie
               Jeli podpis skadany w formie elektronicznej, zoony z imienia i nazwiska upowanionego pracownika spóki (podatnika), umieszczany automatycznie na ewidencji po uprzednim uyciu stosownego, zindywidualizowanego hasa/loginu umoliwia jednoznaczne wskazanie jego autora, to mona uzna go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT.
               • 26.10.2016WSA. Ulga na ze dugi w VAT: Zwolnienie z dugu to nie uregulowanie zobowiza
                Z uzasadnienia: Niezalenie od cywilnoprawnych form wygaszania zobowiza, na gruncie tego przepisu musi by ono wykadane zgodnie z systematyk i zasadami ustawy VAT, co prowadzi do skutku w postaci stwierdzenia, e do nieuregulowania zobowizania dochodzi wtedy, gdy jest ono niezapacone. Jeeli nie doszo do jego zapacenia to podatnik ma obowizek zoy korekt, o której mowa w tym przepisie. Zatem, spóka nie moga skorzysta z uregulowania wynikajcego z przepisu art. 89b ust. 4 ustawy VAT, bowiem zawarcia umowy o zwolnieniu z dugu nie mona uzna za uregulowanie nalenoci po dokonaniu korekty.
                • 14.10.2015Do ktrego urzdu skada deklaracje i wpaca podatek po zmianie adresu przedsibiorcy?
                 Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, a niekiedy take miejsc wykonywania dziaalnoci, wiza si moe ze zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego. Zasad wynikajc z art. 18 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z pn. zm., dalej: O.p.) jest, e jeeli w trakcie roku podatkowego lub okrelonego w odrbnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastpi zdarzenie powodujce zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym waciwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, ktry by waciwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
                 • 13.03.2015Wyywienie w trakcie podry subowej a przychd pracownika
                  Z uzasadnienia: W sytuacji, w ktrej pracownicy odbywaj podre subowe i nabywaj w imieniu i na rzecz pracodawcy posiki, ktre spoywaj w trakcie podry, nie wystpi przychd opodatkowany po stronie pracownikw, nawet jeeli wydatki te przekraczaj kwotowo okrelone limity zawarte w odpowiednich rozporzdzeniach dotyczcych rozliczania diet i innych kosztw zwizanych z podrami subowymi.
                  • 14.10.2014Odliczenie VAT od samochodw 2014: Powrt z podry subowej do miejsca zamieszkania pracownika
                   Pytanie podatnika: Czy przejazd samochodem osobowym do miejsca zamieszkania pracownikw udajcych si i powracajcych z delegacji, gdzie ich miejsce zamieszkania znajduj si w odlego kilku kilometrw od drogi gwnej prowadzcej do miejscowoci wskazanej w poleceniu subowym, moe by uznane zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug za wykorzystywanie tego pojazdu samochodowego wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika?
                   • 07.02.2014Podre subowe: Opata za wynajem auta jako koszt uzyskania przychodw
                    Z uzasadnienia: Czynsz najmu samochodu, ktry jest kosztem ponoszonym w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw nie mieci si w kategorii wydatkw, o ktrych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych i moe by zaliczony do kosztw uzyskania przychodw na zasadach okrelonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy. Natomiast koszty eksploatacyjne takiego samochodu takie jak wydatki na paliwo, opaty parkingowe i autostradowe, koszty czci zamiennych itp. naley zaliczy do kategorii kosztw, o ktrych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 i podlegajcym ograniczeniom okrelonym w tym przepisie.
                    • 20.03.2013Nowa wersja programu „Delegacje krajowe i zagraniczne podatki.biz”
                     Program „Delegacje krajowe i zagraniczne podatki.biz” pozwala na szybkie i bezproblemowe rozliczanie wyjazdw subowych. Skraca przygotowanie rozlicze delegacji (a jednoczenie polece wyjazdu) do niezbdnego minimum. Jego wersj demonstracyjn mona pobra ze strony programu.
                     • 11.02.2013Diety i delegacje – od marca 2013 nowe przepisy
                      Po kilku latach prac i publikacji na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej kolejnych projektw w kocu zostao podpisane nowe rozporzdzenie regulujce zarwno rodzaje i wysoko wiadcze z tytuu podry subowych, jak i sposb ich naliczania. Rozporzdzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej obowizywa bdzie od pocztku marca. Zastpi obecne przepisy dotyczce tej tematyki, ujte w dwch rozporzdzeniach z 19 grudnia 2002 r. Od 1 marca problematyka delegacji krajowych i zagranicznych zawarta bdzie w jednym akcie prawnym.
                      • 29.08.2012Noclegi w czasie delegacji – planowane zmiany
                       Projektowane przepisy, dotyczce rozliczania delegacji, wprowadzaj dwie zmiany w zakresie kwestii noclegowych – limit na noclegi krajowe oraz podwyszenie limitw noclegowych w delegacjach zagranicznych. Pozostae regulacje zwizane z noclegami pozostaj bez zmian w stosunku do obecnego stanu prawnego.
                       • 07.08.2012Polecenie wyjazdu subowego
                        Polecenie wyjazdu w podr subow nie musi dla swojej wanoci, wynikajcej z pracowniczego podporzdkowania pracodawcy, mie formy pisemnej. Powinno jednak przybra tak form, gdy bdzie stanowi dokument potwierdzajcy m.in. zwizek wyjazdu z prac, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu su zarwno pracownikowi (cel wyjazdu, rodki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celw rozliczeniowych).
                        • 18.07.2012Kursy walut w rozliczaniu delegacji
                         Podczas rozliczania zagranicznych podry subowych pracownikw, mamy do czynienia ze szczeglnym rodzajem kosztu uzyskania przychodu. Poniewa wydatki te ponoszone s w walucie, bd miay do nich zastosowanie przepisy: • art. 15 ust. 1 i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, albo • art. 11a ust. 2, art. 22 ust. 5d lub 6b ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                         • 29.06.2012Zmiany w VAT 2013: Wysoko opodatkowania
                          Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug przygotowany przez resort finansw ma na celu przede wszystkim dostosowanie przepisw ustawy o VAT do przepisw unijnych. Jeeli chodzi o wysoko opodatkowania (dzia VIII ustawy), zmiany w tym zakresie dotycz podwyszenia stawek podatku na niektre towary i usugi (m.in. lody, gotowe posiki i dania, wyroby sztuki), opodatkowanie stawk podstawow (obecnie zwolnionych) usug pocztowych niepowszechnych, wiadczonych przez operatora publicznego. Z dniem 1 stycznia 2013 r. planuje si take uelastycznienie stosowania stawki 0% przy eksporcie towarw oraz wewntrzwsplnotowej dostawie towarw.
                          • 23.05.2011Kontynuacja prac nad zmianami w rozliczeniach delegacji
                           Po roku „ciszy” w kwestii zmian w zakresie rozlicze podry subowych Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej opublikowao nowy projekt rozporzdzenia - z 13 maja 2011 r. Uwzgldnia on wiele uwag zgoszonych do projektu przedstawionego w kwietniu 2010 r. Wprowadzenie nowych - czsto znacznie odbiegajcych od obecnych - regulacji planuje si na pocztek 2012 r.
                           • 04.04.2011Limity na noclegi w delegacjach
                            Przekroczenie limitu na nocleg przewidzianego w przepisach o delegacjach zagranicznych musi by uzasadnione sytuacj. Niewystarczajca dla przyjcia, e przekroczenie limitu byo dopuszczalne jest sama zgoda pracodawcy na poniesienie wyszego wydatku. Brak limitw noclegowych w delegacjach krajowych nie oznacza, e w przepisach wewntrzzakadowych limit taki nie moe zosta utworzony.
                            • 13.04.2010Czyja jest interpretacja?
                             Teza: Interpretacje indywidualne wydawane przez dyrektorw izb skarbowych wskazanych w § 2 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowanienia do wydawania interpretacji przepisw prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) s interpretacjami Ministra Finansw, nie za interpretacjami tyche dyrektorw.
                             • 04.12.2009Tre polecenia wyjazdu subowego
                              Polecenie wyjazdu w podr subow nie musi dla swojej wanoci, wynikajcej z pracowniczego podporzdkowania pracodawcy, mie formy pisemnej. Powinno jednak przybra tak form, gdy bdzie stanowi dokument potwierdzajcy m.in. zwizek wyjazdu z prac, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu su zarwno pracownikowi (cel wyjazdu, rodki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celw rozliczeniowych).
                              • 14.09.2009Orzecznictwo: Delegacje trzeba waciwie dokumentowa
                               Z uzasadnienia: Odnonie do zaksigowanych w koszty uzyskania przychodw spornych wydatkw z tytuu podry subowych pracownikw spki organ wskaza, e wystawione w zwizku z nimi dokumenty ksigowe obrazuj fikcyjne operacje i s niezgodne ze stanem rzeczywistym. Nie pozwala to na zaliczenie tych wydatkw do kosztw uzyskania przychodw w myl art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i ust. 5 p.d.o.p.
                               • 20.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - caodzienne wyywienie
                                Przygotowuj rozliczenie delegacji zagranicznej. Pracownik przebywa przez kilka dni w delegacji (Francja). W trakcie trwania delegacji mia zapewnione cakowite wyywienie (nocleg wraz z cakowitym wyywieniem w hotelu). Podrowa wasnym samochodem. Jak kwot mam wypaci pracownikowi tytuem delegacji - otrzyma ju 600 z tytuem zaliczki?
                                • 16.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - bez wyywienia
                                 Wysaem na kilka dni pracownika do Niemiec. Pracownik wyjecha samochodem nalecym do firmy (subowy), ywi si we wasnym zakresie. Otrzyma zaliczk, aby wykupi sobie noclegi, w wysokoci 150 EUR. Na miejscu kupowa paliwo oraz kilka niezbdnych rzeczy (m.in. narzdzia), ktrych zapomnia zabra z firmy. W jaki sposb rozliczy delegacj?
                                 • 25.03.2008Rzd rozway uproszczenie zasad rozliczania kosztw podry subowej
                                  Interpelacja nr 638 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie rozliczania kosztw podry subowej na terenie kraju przez pracownikw zatrudnionych w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej i obowizku zaczania rachunkw potwierdzajcych poszczeglne wydatki
                                  • 10.07.2007Zwrot za uywanie samochodu prywatnego w delegacji
                                   Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika moe mu zosta wypacona nisza kwota za uytkowanie samochodu ni wynikajca z przepisw?
                                   • 29.05.2007Wyjazd subowy i czas pracy
                                    Pytanie: Czy cay czas wyjazdu subowego podlega wliczeniu do czasu pracy pracownika?
                                    • 21.05.2007Polecenie wyjazdu subowego
                                     Pytanie: Jakie informacje powinno zawiera pisemne polecenie wyjazdu subowego?
                                     • 29.03.2006Interpelacja nr 536 do ministra finansw w sprawie zasadnoci skadania podpisu na paragonie przez wiadczeniobiorcw usug takswkarskich
                                      Szanowna Pani Premier! Przepis 5.2 pkt 1b ww. rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriw i warunkw technicznych, ktrym musz odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunkw stosowania tych kas przez podatnikw (Dz. U. Nr 108 poz. 948 z pn. zm.) stwierdza, i podatnicy w zakresie wiadczonych przez nich usug przewozu osb i adunkw takswkami s obowizani (jeeli wykonuj te usugi rwnie w zakresie, w jakim odrbne przepisy nie okrelaj obowizku rozliczania si wedug wskaza taksometru) do stosowania kasy wyposaonej rwnie w funkcj zwizan ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych i do wydawania paragonu.