Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

maksymalny dochód

 • 31.01.2020Kwota wolna od potrąceń z emerytury lub renty
  Do końca czerwca 2018 r. kwota wolna od potrąceń realizowanych ze świadczeń emerytalno-rentowych była określona jako odpowiedni procent najniższej emerytury lub renty. W zależności od rodzaju potrącanych należności przed zajęciem chroniona była kwota wynosząca 75 proc., 60 proc., 50 proc. albo 20 proc. najniższej emerytury lub renty. Od 1 lipca 2018 r. kwoty te nie są już ustalane jako procent najniższej emerytury lub renty. Zastąpiono je kwotami wskazanymi bezpośrednio w ustawie emerytalnej, które ustalono mając na względzie minimum socjalne w 1-osobowym gospodarstwie emeryckim.
  • 18.10.2019Zmiany w PIT w trakcie roku 2019 - w jaki sposób rozliczać zaliczki i koszty pracownicze
   Wprowadzone w ostatnich miesiącach liczne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych powodują niemałe zamieszanie. Przypomnijmy - między innymi zmianie uległa skala podatkowa, podwyższono koszty uzyskania przychodów dla pracowników, zwolniono z podatku część dochodów osób do ukończenia 26 roku życia. Objaśnienia podatkowe, które udostępniło Ministerstwo Finansów, z pewnością pomogą rozwiać część wątpliwości.
   • 17.10.2019Zmiany w PIT w trakcie roku 2019 - w jaki sposób rozliczać zaliczki i koszty pracownicze
    Wprowadzone w ostatnich miesiącach liczne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych powodują niemałe zamieszanie. Przypomnijmy - między innymi zmianie uległa skala podatkowa, podwyższono koszty uzyskania przychodów dla pracowników, zwolniono z podatku część dochodów osób do ukończenia 26 roku życia. Objaśnienia podatkowe, które udostępniło Ministerstwo Finansów, z pewnością pomogą rozwiać część wątpliwości.
    • 03.07.2019Zasiłek wychowawczy na dziecko a kryterium dochodowe
     Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Podczas przebywania na urlopie wychowawczym rodzic nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, a świadczenie pieniężne z tytułu opieki nad dzieckiem od 2004 r. jest wypłacane wyłącznie w formie dodatku do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pełna kwota tego dodatku wynosi 400 zł miesięcznie.
     • 30.11.2018Ulga mieszkaniowa: Wydatki sfinansowane zaliczkami i zadatkami przed ostateczną sprzedażą
      Ciąg wydarzeń dot. sprzedaży nieruchomości zapoczątkowany jest często umową przedwstępną, otrzymaniem z tytułu zbycia zadatku/zaliczki od nabywcy i wreszcie zakończony zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży przenoszącej własność. Można by więc uznać za „dzień zbycia” w rozumieniu przepisów dotyczących ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno dzień pierwszy jak i ostatni tego procesu. W orzecznictwie przyjęło się jednak, że biorąc pod uwagę cel ulgi mieszkaniowej przyświecający ustawodawcy, w przypadku sprzedaży nieruchomości wieloetapowo, wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe środków uzyskanych przez zbywcę w związku ze zbyciem na dowolnym etapie procesu sprzedaży, będzie umożliwiało skorzystanie z ulgi.
      • 27.07.2018Prawo podatkowe jest skomplikowane - i tak musi być?
       Skomplikowanie systemu podatkowego to cecha każdego systemu prawa podatkowego, a związana jest z koniecznością reagowania na zmieniające się dynamicznie warunki życia społecznego i gospodarczego - poinformował zastępca szefa KAS w odpowiedzi na interpelację poselską.
       • 01.06.2018NSA: Odmowa wydania interpretacji indywidualnej podlega zaskarżeniu
        Postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej w związku z uzasadnionym przypuszczeniem zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania kończy postępowanie administracyjne o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w związku z czym przysługuje na nie skarga do sądu administracyjnego.
        • 18.05.2018Jednoosobowa działalność gospodarcza - poradnik dla początkujących (1)
         Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej jest dla osoby nigdy wcześniej jej nie prowadzącej decyzją, której skutki mogą okazać się bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontekście. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przestaje być dla organów państwa konsumentem i zaczyna być przedsiębiorcą - nabywając nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowiązków. Czy to oznacza, że rozpoczęcie działalności gospodarczej to błąd? Oczywiście nie, a dokładniej rzecz ujmując - nie zawsze.
         • 17.05.2018Jednoosobowa działalność gospodarcza - poradnik dla początkujących (1)
          Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej jest dla osoby nigdy wcześniej jej nie prowadzącej decyzją, której skutki mogą okazać się bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontekście. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przestaje być dla organów państwa konsumentem i zaczyna być przedsiębiorcą - nabywając nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowiązków. Czy to oznacza, że rozpoczęcie działalności gospodarczej to błąd? Oczywiście nie, a dokładniej rzecz ujmując - nie zawsze.
          • 05.02.2018Podatki 2018: Ulga w ramach IKZE wynosi nawet 1,6 tys. zł
           Podatnicy oszczędzający w ramach III filaru emerytalnego mogą liczyć na ulgę, czyli odliczenie od podstawy opodatkowania wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W praktyce w rozliczeniach za 2017 r. – przy maksymalnych wpłatach na poziomie ponad 5,1 tys. zł – ulga sięga 0,9-1,6 tys. zł.
           • 02.02.2018Podatki 2018: Ulga w ramach IKZE wynosi nawet 1,6 tys. zł
            Podatnicy oszczędzający w ramach III filaru emerytalnego mogą liczyć na ulgę, czyli odliczenie od podstawy opodatkowania wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W praktyce w rozliczeniach za 2017 r. – przy maksymalnych wpłatach na poziomie ponad 5,1 tys. zł – ulga sięga 0,9-1,6 tys. zł.
            • 17.01.2017Okres przechowywania dokumentów w przypadku straty to nawet 11 lat
             Pytanie podatnika: Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?
             • 02.12.2016Okres przechowywania ksiąg i dokumentów w przypadku straty podatkowej
              Pytanie podatnika: Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?
              • 25.03.2016ZUS o programie Rodzina 500+
               Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Program Rodzina 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
               • 31.08.2015Jak długo trzeba przechowywać dokumentację podatkową?
                Pytanie podatnika: Czy Spółka prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniosła stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat licząc od roku w którym złożyła deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową?
                • 24.07.2015Odnawialne źródła energii. Tworzenie i korzystanie z mikroinstalacji a obowiązki podatkowe
                 Interpelacja nr 33336 do ministra finansów w sprawie kwestii podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii
                 • 01.12.2014Umorzenie kredytu bankowego. Skutki podatkowe
                  Interpelacja nr 28874 w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego przychodów uzyskanych w wyniku umorzenia należności z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego
                  • 24.09.2014Kontrola zasadności zwrotu VAT
                   Kontrola zasadności VAT jest z założenia kontrolą doraźną za pomocą, której w sposób szybki powinno się zweryfikować zaistniałe wątpliwości w przedmiocie zasadności zwrotu VAT. Szybkość ma tutaj aspekt kluczowy albowiem z jednej strony pozwala na skuteczne zidentyfikowanie potencjalnych oszustów w zakresie VAT i zastosowanie adekwatnych środków wobec tych podmiotów, jak też ochronę rzetelnych podatników, którzy funkcjonują w systemie VAT przed narażeniem ich na straty ekonomiczne. Procedura ta jednak nie powinna wykraczać poza to co jest konieczne dla takiej weryfikacji i powodować, że uzyskanie takiego zwrotu jest nadmiernie utrudnione lub w praktyce wręcz niemożliwe.
                   • 03.10.2013Podatek od funduszu płac zamiast PIT?
                    Interpelacja nr 19790 do ministra finansów w sprawie likwidacji podatku od dochodów osobistych
                    • 09.11.2012Wynagrodzenie z tytułu udzielonej pożyczki a źródło przychodu w PIT
                     Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje uznawać za kapitały pieniężne odsetki od pożyczek, a nie ogólnie wynagrodzenie za udostępnienie kapitału, to - przy braku zastrzeżenia w umowie takiej formy wynagrodzenia dla pożyczkodawcy - wynagrodzenie to nie mogło zostać uznane za pochodzące ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy. Tym samym brak było podstaw do opodatkowania takiego dochodu wedle korzystniejszej dla strony stawki 19%.
                     • 08.04.2009Podatek od nieruchomości od garaży
                      Interpelacja nr 7649 do ministra finansów w sprawie zmniejszenia stawki podatku od garażu będącego oddzielnym budynkiem w celu jej ujednolicenia ze stawką podatku od garażu będącego częścią budynku mieszkalnego
                      • 03.02.2009Unijne dotacje poza konkursem: Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych
                       Zakończyła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych do programów Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej. Obecnie na listach znajduje się 548 projektów o orientacyjnej całkowitej wartości ok. 194,59 mld zł. Szacunkowa wartość dofinansowania tych projektów to blisko 117,5 mld zł.
                       • 30.01.2009MPiPS o podwyższeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia
                        Interpelacja nr 6120 o ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
                        • 03.09.2008Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta
                         Pytanie podatnika: Czy do pomniejszenia obrotu (w rozumieniu przepisów o VAT) konieczne jest potwierdzenie przez kontrahenta otrzymania faktury korygujące, czy też w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego dnia 11 grudnia 2007 r. (sygn. akt U6/06) oraz wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w tym m. in. WSA z dnia 19 lutego 2008 r. I SA/RZ 919/07 i WSA z dnia 26 marca 2008 r. III SA/Wa 30/08, można dokonać tego pomniejszenia bez konieczności otrzymania takiego potwierdzenia?
                         • 07.05.2008Opodatkowanie wewnętrznych dróg gminnych
                          Interpelacja nr 1102 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
                          • 03.04.2008Uchylanie się od podatku - art. 54 K.K.S. (1)
                           Stosownie do art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.), podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Według § 2, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Według zaś § 3, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
                           • 28.11.2006Koszty zakupu mieszkania
                            Kupując mieszkanie należy liczyć się z tym, że oprócz ceny mieszkania i kosztów jego remontu, trzeba będzie ponieść także dość spore wydatki dodatkowe, związane z samą transakcją i z uruchomieniem ewentualnego kredytu. Zazwyczaj obciążają one kupującego, choć w pewnym zakresie można umówić się inaczej.
                            • 29.06.2006Interpelacja nr 2045 do ministra finansów w sprawie art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
                             Na podstawie zgłaszanych do mojego biura interwencji dotyczących pobierania przez gminy opłat targowych, a w szczególności budzących zastrzeżenia podstaw wydawania przez rady gmin uchwał o poborze takiej opłaty i jej wysokości, składam niniejszą interpelację.
                             • 13.11.2005Ważna dla ryczałtowców rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym
                              15 listopada TK rozpozna pytanie prawne Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu dotyczące zgodności art. 5 ust.10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z Konstytucją RP. Chodzi o sposób ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego osób, których dochód opodatkowany jest w sposób zryczałtowany. Przyjęte sposoby ustalenia dochodu (między innymi próg dochodowy służy do ustalenia prawa do świadczeń) powodują, że opłacający podatek zryczałtowany nie mogą nabyć prawa do świadczeń mimo, iż ich faktyczny dochód jest niższy, niż przyjęty jako próg maksymalny. Prezentujemy pełny komunikat prasowy TK przed rozprawą.