Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

import oprogramowania

 • 09.07.2020Wydatki wliczane do wartoci pocztkowej rodka trwaego
  Przepisy ustaw podatkowych okrelaj definicj wartoci pocztkowej rodka trwaego. S to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy okrelaj warto pocztkow rodków trwaych najczciej wedug ceny nabycia – w przypadku zakupu rodka trwaego, oraz wedug kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia rodka trwaego we wasnym zakresie.
  • 29.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
   31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
   • 28.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
    31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
    • 27.09.2019Brak litery E w kasie fiskalnej nie oznacza koniecznoci jej wymiany
     Podatnik ma obowizek zaprogramowa tylko te stawki VAT, które s przez niego uywane - nie ma obowizku programowania wszystkich oznacze. Jeeli podatnika nie wystpuje dany rodzaj sprzeday, np. nie wystpuj usugi zwolnione z VAT, wówczas podatnik ten nie ma obowizku programowa na kasie litery „E”.
     • 06.09.2019VAT: Posiki i poczstunki dla pracowników i kontrahentów
      W praktyce gospodarczej zakres dodatkowych wiadcze dla pracowników i kontrahentów jest zrónicowany. Dzisiejsza interpretacja rozstrzyga (w sposób wyczerpujcy i szczegóowy) wtpliwoci, zwizane z prawem do odliczenia podatku VAT oraz koniecznoci jego naliczania w rónych sytuacjach nieodpatnego przekazania skadników spoywczych, napojów i posików.
      • 24.05.2019Ustalenie wartoci pocztkowej licencji przy patnociach ratalnych
       W przypadku nabycia licencji, dla której cz nalenoci przypada na okres po oddaniu jej do uywania, dla okrelenia wartoci pocztkowej tej licencji naley przyj warto okrelon w umowie licencyjnej. Bez wzgldu na to jaka jego cz zostaa zapacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych naley przyj cznie wartoci wynikajce ze wszystkich dotyczcych jej faktur. Do wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nalen sprzedajcemu z tego tytuu, ale take inne wydatki zwizane z zakupem, naliczone do dnia przekazania skadnika majtku do uywania.
       • 15.04.2019Kasy fiskalne 2020: Harmonogram wprowadzania kas online
        Od pierwszego stycznia 2020 r. cz podatników zajmujca si sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych (dalej bdziemy j nazywa sprzeda) bdzie zobowizana do stosowania przy rejestracji tej sprzeday tzw. kas online - na zasadach okrelonych w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usug. Dua cz sprzedawców bdzie jednak w dalszym cigu uywaa kas dotychczasowych - a do upywu terminów zapisanych w ustawie lub czasu ich mierci technicznej.
        • 12.04.2019Kasy fiskalne 2020: Harmonogram wprowadzania kas online
         Od pierwszego stycznia 2020 r. cz podatników zajmujca si sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych (dalej bdziemy j nazywa sprzeda) bdzie zobowizana do stosowania przy rejestracji tej sprzeday tzw. kas online - na zasadach okrelonych w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usug. Dua cz sprzedawców bdzie jednak w dalszym cigu uywaa kas dotychczasowych - a do upywu terminów zapisanych w ustawie lub czasu ich mierci technicznej.
         • 13.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
          Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
          • 09.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
           Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
           • 09.11.2018Coraz wicej obowizków dla biur rachunkowych - jak sobie z nimi radzi?
            Biura rachunkowe musz nieustannie mierzy si z coraz to nowymi wyzwaniami. Ostatnie lata s szczególne, mamy przecie do czynienia z fal zmian, których celem jest zwikszenie skutecznoci administracji podatkowej, poprawa cigalnoci podatków i uszczelnienie systemu poboru podatku VAT i akcyzy. Z drugiej strony widzimy zmiany, które maj agodzi skutki restrykcyjnej polityki podatkowej i zachca przedsibiorców do kontynuowania dziaalnoci lub zakadania nowych.
            • 05.10.2018E-faktury VAT: zasady cyfryzacji, przechowywania, udostpniania, prawo do odliczenia podatku
             Nie ma przepisu, który ograniczaby moliwo elektronicznej archiwizacji wycznie do tych faktur, które podatnik otrzyma od dostawcy w formie elektronicznej. Nie ma równie przepisu, który obligowaby podatnika do przechowywania otrzymanych faktur papierowych wycznie w archiwum w formie papierowej. W poniszej interpretacji w sposób wyczerpujcy Wsnioskodawca przedstawi prawidowe i niezbdne zasady postpowania w przypadku przechowywania faktur VAT wycznie w formie elektronicznej.
             • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
              Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
              • 30.06.2017Wydatki wliczane do wartoci pocztkowej rodka trwaego
               Przepisy ustaw podatkowych okrelaj definicj wartoci pocztkowej rodka trwaego. S to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy okrelaj warto pocztkow rodków trwaych najczciej wedug ceny nabycia – w przypadku zakupu rodka trwaego, oraz wedug kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia rodka trwaego we wasnym zakresie.
               • 27.01.2017WSA. Amortyzacja systemu informatycznego
                Z uzasadnienia: Z przepisu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o CIT nie mona wyprowadzi wniosku, e przeniesienie praw majtkowych stanowi warunek do uznania umowy o korzystanie z oprogramowania (licencji) za warto niematerialn i prawn. Niezasadnie zatem organ stwierdzi, e wydatków zwizanych z nabyciem i wdroeniem zintegrowanego systemu informatycznego, nie mona uzna za wydatki na nabycie skadnika majtku trwaego, stanowicego warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej.
                • 15.11.2016Rozliczenie VAT od przekazania pracownikom kart Multisport
                 Pytanie podatnika: Czy udostpnienie kart Multisport pracownikom i wspópracownikom stanowi czynno opodatkowan w rozumieniu przepisów o VAT, a jeli tak czy spóka powinna wykaza VAT naleny na fakturze wewntrznej (bd innym dokumencie) - w odniesieniu do czynnoci nieodpatnego udostpnienia kart Multisport pracownikom, natomiast ich odpatne udostpnienie osobom prowadzcym dziaalno gospodarcz udokumentowa faktur VAT? Czy spóce bdzie przysugiwao prawo do odliczenia w caoci podatku naliczonego zwizanego z nabyciem kart Multisport?
                 • 13.06.2016Import usug. Kto musi zoy formularz VAT-9M?
                  Pytanie podatnika: Czy czynno polegajc na zakupie kluczy aktywacyjnych, w przypadku, gdy „klucze” te pochodz od kontrahenta poza granicami kraju i Wnioskodawca nie otrzyma adnego dokumentu potwierdzajcego zawarcie transakcji poza e-mailem z kodem moe traktowa jako import usug i ow transakcj rozlicza na formularzu VAT-9M?
                  • 10.06.2016Program komputerowy dla firmy. Amortyzacja i warto pocztkowa
                   Kosztem uzyskania przychodu s wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw. Niektrych zakupw nie mona jednak odlicza od razu. Konieczne jest ustalenie ich wartoci pocztkowej i dokonanie odpisw amortyzacyjnych. Sprawdmy zatem, w jaki sposb rozliczy wydatek na zakup oprogramowania do firmy.
                   • 09.06.2016Program komputerowy dla firmy. Amortyzacja i warto pocztkowa
                    Kosztem uzyskania przychodu s wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw. Niektrych zakupw nie mona jednak odlicza od razu. Konieczne jest ustalenie ich wartoci pocztkowej i dokonanie odpisw amortyzacyjnych. Sprawdmy zatem, w jaki sposb rozliczy wydatek na zakup oprogramowania do firmy.
                    • 01.04.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsibiorcami?
                     Interpelacja nr 1403 do ministra finansw w sprawie obowizku tworzenia i przesyania do organw podatkowych jednolitych plikw kontrolnych
                     • 31.03.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsibiorcami?
                      Interpelacja nr 1403 do ministra finansw w sprawie obowizku tworzenia i przesyania do organw podatkowych jednolitych plikw kontrolnych
                      • 14.12.2015VAT. Jak rozlicza usugi elektroniczne?
                       Pytanie podatnika: Czy w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego prawidowe jest stanowisko Wnioskodawcy, i Spka wiadczca usugi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT wycznie poprzez Internet (drog elektroniczn), na rzecz kontrahentw majcych siedzib zarwno na terytorium UE, jak i poza nim, powinna zapaci podatek VAT od przeprowadzonych transakcji?
                       • 02.12.2015Odwrcony VAT. Jaki komputer jest przenony?
                        Pytanie podatnika: Wrd towarw, ktre Spka posiada w swojej ofercie, znajduj sie tzw. komputery mobilne (przenone). Urzdzenia te s wykorzystywane jako terminale mobilne do zbierania i przesyania danych poprzez skanowanie kodw kreskowych lub ich rczne wpisywanie poprzez klawiatur. Nastpnie dane s przesyane za pomoc czy bezprzewodowych do innych jednostek powizanych podmiotu korzystajcego z tych Urzdze. Czy do dostawy ww. urzdze maj zastosowanie szczeglne zasady opodatkowania przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7 w zwizku z poz. 28a Zacznika nr 11 do ustawy o VAT?
                        • 23.09.2015Nieodpatne udostpnienie pracownikowi samochodu do celw prywatnych a VAT
                         Pytanie podatnika: Czy wiadczenie polegajce na nieodpatnym udostpnieniu samochodu pracownikom do celw prywatnych podlega bdzie opodatkowaniu VAT? Kiedy Wnioskodawca bdzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodw subowych oraz towarw i usug zwizanych eksploatacj samochodw subowych? Czy Wnioskodawca uprawniony bdzie do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodw subowych oraz towarw i usug zwizanych z obsug i korzystaniem z samochodw subowych udostpnianych odpatnie pracownikom do uywania w celach prywatnych?
                         • 20.04.2015Dostawa mebli do krajw UE a rozliczenie VAT
                          Pytanie podatnika: Czy transakcje dostawy towarw (mebli) na rzecz unijnych kontrahentw, naley uzna za wewntrzwsplnotow dostaw towarw opodatkowan w kraju rozpoczcia wysyki (tj. w Polsce)? Czy transakcje naley uzna za wiadczenie kompleksowych usug na rzecz unijnych kontrahentw, ktrych - jako usug zwizanych z nieruchomociami, miejscem wiadczenia jest miejsce pooenia nieruchomoci?
                          • 15.04.2015Odliczenie podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT
                           Pytanie podatnika: Czy Spka miaa prawo do odliczenia podatku VAT z faktur od kontrahenta, ktry wystawi faktury VAT za faktycznie wiadczone usugi informatyczne wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych jeli kontrahent ten zachowa si jak podatnik VAT czynny, numer faktury by poprzedzony zapisem - Faktura VAT, pomimo, i nie dokona rejestracji do celw podatku VAT i nie by zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej RP?
                           • 05.11.2014Odliczenie VAT od wydatkw zwizanych z udziaem w uroczystociach pogrzebowych
                            Pytanie podatnika: Spka bdzie ponosi wydatki na zakup wiecw pogrzebowych lub kwiatw, koszty transportu pracownikw uczestniczcych w pogrzebie, nekrologw umieszczanych w prasie, kondolencji i inne zwizane z udziaem w uroczystociach pogrzebowych w zwizku ze mierci pracownika i jego najbliszej rodziny, byego pracownika i jego najbliszej rodziny, pracownikw kontrahentw lub osb prowadzcych dziaalno gospodarcz dokonujcych zakupu towarw w spce bd dokonujcych dystrybucji towarw spki. Czy spka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wartoci ww. wydatkw?
                            • 03.10.2013Ulga na nowe technologie. Rozliczenie wydatkw na zakup programw komputerowych
                             Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup oprogramowania stanowi wydatki na nabycie nowych technologii? Czy wydatki na zakup, instalacj i wdroenie komputerowego systemu mog zosta odliczone od podstawy opodatkowania? Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatkw na nabycie nowej technologii Spka moe dokonywa odpisw amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej tej nowej technologii?
                             • 19.07.2013Zakup licencji na program komputerowy za granic
                              W przypadku gdy przedsibiorca zakupi na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej licencj na program komputerowy od firmy majcej siedzib za granic, wwczas podatkowe rozliczenie takiego zakupu wie si z koniecznoci odpowiedniego zakwalifikowania transakcji. Podatnicy zwykle zastanawiaj si, czy jakie znaczenie ma tu fakt, e program otrzymali drog elektroniczn lub te na pycie CD i czy w zwizku z tym naley rozpozna import usug, import towarw bd wewntrzwsplnotowe nabycie towarw. Problemem moe tu by rwnie zastosowanie odpowiedniej stawki podatku VAT. Niekiedy pojawia si take pytanie o to, czy dokonanie patnoci za udzielenie licencji do programu komputerowego jest czynnoci, z racji ktrej na dokonujcym wypaty spoczywa obowizek pobrania podatku u rda.
                              • 06.06.2013Kasy rejestrujce: Jak rejestrowa nieodpatne usugi?
                               Pytanie podatnika: Jak rejestrowa nieodpatne usugi, jeli kasa fiskalna nie akceptuje kwoty 0 z?
                               • 05.03.2013Opodatkowanie i udokumentowanie wewntrzwsplnotowej dostawy skradzionego towaru
                                Pytanie podatnika: Firma dokonaa sprzeday towaru na rzecz kontrahenta z kraju Wsplnoty. Po dokonaniu zaadunku wystawiona zostaa faktura obejmujca ca warto towaru. Przewonik/spedytor dokona przewozu towaru poza terytorium kraju do miejsca przeznaczenia zgodnie z danymi umieszczonymi na fakturze sprzeday. Faktycznie towar zosta odebrany przez nieznane osoby pod wskazanym adresem. W nastpstwie wydarze okazao si, e firma Wnioskodawcy pada ofiar zorganizowanego przestpstwa, majcego na celu kradzie towaru. Jak prawidowo wykaza ww. transakcj zgodnie z ustaw o VAT?
                                • 30.01.2013Odliczanie VAT w przypadku deklaracji kwartalnych
                                 Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy Spka wybierze metod rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne i nie dokona obnienia kwoty podatku VAT nalenego o kwot podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za kwarta, w ktrym powstao prawo do odliczenia na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, bdzie uprawniona do obnienia kwoty podatku VAT nalenego o kwot podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej za jeden z dwch nastpnych kwartaw kalendarzowych (tj. okresw rozliczeniowych), na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy o VAT?
                                 • 07.05.2012Amortyzacja: Rozszerzenie zakresu licencji na program komputerowy
                                  Pytanie podatnika: Czy rozszerzenie zakresu licencji na uytkowanie programu komputerowego na nowe moduy oraz zwikszenie dopuszczalnej liczby uytkownikw programu komputerowego z 20 do maksymalnie 50 stanowi udzielenie nowej licencji, a w konsekwencji stanowi nabycie nowej wartoci niematerialnej i prawnej, ktra podlega amortyzacji? Czy poza opat jednorazow z tytuu zwikszenia maksymalnej liczby uytkownikw oraz udzielenia prawa do uytkowania nowych moduw programu komputerowego do wartoci pocztkowej tej nowej licencji Wnioskodawca obowizany jest wliczy wszystkie koszty wdroenia nowych moduw?
                                  • 28.02.2012Nowe amerykaskie przepisy mog uderzy w eksporterw
                                   Polscy przedsibiorcy, ktrzy eksportuj towary do Stanw Zjednoczonych, mog mie problemy z dostosowaniem si do amerykaskich regulacji, majcych zwalcza nieuczciw konkurencj. Nowe przepisy dotycz gwnie walki z producentami wykorzystujcymi nielegalne oprogramowanie.
                                   • 24.05.2011Wydatki na nabycie nowych technologii
                                    Pytanie podatnika: Spka zawara umow na zakup licencji oprogramowania E. Licencja wymaga wdroenia. W tym celu Spka zawara umow na wdroenie oprogramowania systemu E. Spka zamierza wprowadzi licencj do ewidencji rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych w 2011 r. W 2011 roku zamierza skorzysta z ulgi na nowe technologie. Czy wydatki na nabycie licencji oraz wydatki na wdroenie oprogramowania stanowi wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 Ustawy CIT?
                                    • 13.04.2011Kolejne zmiany w VAT ju w lipcu 2011
                                     Ministerstwo Finansw opublikowao na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany zawarte w projekcie maj na celu dostosowanie przepisw ustawy o VAT do rozporzdzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r., ktre bdzie stosowane od 1 lipca 2011 r. Ponadto, nowela przewiduje zmiany w zwizku z wyrokiem Trybunau Sprawiedliwoci UE z dnia 22 grudnia 2010 r. znak C-438/09 Dankowski dotyczcym prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celw podatku VAT. W projekcie zaproponowano rwnie uproszczon rejestracj dla przedsibiorcw zagranicznych wykonujcych okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski.
                                     • 07.02.2011Sprzeda oprogramowania na zagranicznych portalach a VAT
                                      Pytanie: Podatnik posiada jednoosobow firm, ktra zajmuje si m.in. pisaniem programw komputerowych na zlecenie rnych firm. Chciaby zaistnie na rynku wiatowym. Dowiedzia si o istnieniu szansy sprzeday oprogramowania za porednictwem amerykaskiego, oglnodostpnego portalu internetowego firmy X. Czy sprzeda na portalu amerykaskim podlega VAT?
                                      • 10.11.2010Jak ewidencjonowa usugi opodatkowane poza Polsk
                                       Pytanie podatnika: Czy proponowane przez Wnioskodawc rozwizanie polegajce na uzupenieniu informacji zawartych w raporcie „Rejestr VAT” Usug niepodlegajcych VAT w Polsce o dodatkowy zacznik do tego raportu, zawierajcy podan sownie nazw usugi dla poszczeglnych pozycji raportu, spenia wynikajcy z art. 109 ust. 3a ustawy o VAT wymg uwzgldniania w ewidencji „nazwy usugi”?
                                       • 02.03.2010Ustalenie wartoci pocztkowej licencji – przeniesienie danych
                                        Do czsto w praktyce nabywca licencji do oprogramowania kupuje nie tylko samo prawo, ale rwnie wdroenie i implementacj danych z uprzednio wykorzystywanego programu. Pojawia si wwczas pytanie, czy warto przeniesienia danych winna by uwzgldniona w wartoci pocztkowej nabytej wartoci niematerialnej i prawnej, czy moe stanowi odrbny koszt, uwzgldniony w rachunku podatkowym w sposb bezporedni.
                                        • 28.01.2010wier miliona z kar za cenowe zmowy
                                         Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw naoy czne kary w wysokoci ponad 253 tys. z na przedsibiorcw, ktrzy brali udzia w porozumieniach cenowych. Ukarani przedsibiorcy to producent akcesoriw do przyczep, firma zajmujca si sprzeda oprogramowania komputerowego oraz dystrybutora urzdze dla solariw. Ustalanie cen towarw lub usug jest jednym z najciszych narusze prawa konkurencji.
                                         • 20.08.2009VAT od usug porednictwa finansowego
                                          wiadczone przez podatnika VAT UE na rzecz podatnika w Polsce (usugobiorcy), a polegajce na umoliwieniu bankom komunikowania si ze sob s usug porednictwa finansowego, zwolnion z VAT – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                          • 14.04.2009MF chce usprawni sprawozdawczo budetow samorzdw
                                           Do poowy grudnia biecego roku powsta ma nowe narzdzie wspomagajce raportowanie budetowe jednostek samorzdu terytorialnego. Ministerstwo Finansw realizuje projekt budowy systemu sprawozdawczoci jednostek organizacyjnych - „SJO BeSTi@”. Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Transition Facility 2006.
                                           • 05.02.2009Orzecznictwo: Usuga elektroniczna czy finansowa?
                                            Z orzeczenia: ... sam fakt komunikowania si usugodawcy z klientem np. za pomoc poczty elektronicznej nie jest jeszcze tosamy ze wiadczeniem usugi elektronicznej. Nie wszystkie usugi oferowane za porednictwem drg elektronicznych stanowi usugi elektroniczne, zwaszcza, gdy s to usugi jedynie ogaszane i zamawiane t drog, a faktycznie realizowane manualnie, w sposb tradycyjny, bez automatyzacji za pomoc technologii informacyjnych. Sam tylko elektroniczny sposb komunikacji midzy stronami nie czyni danego wiadczenia "usug elektroniczn".
                                            • 25.09.2008Nowelizacja ustawy VAT – transakcje midzynarodowe dokonywane w ramach Unii Europejskiej
                                             W chwili, w ktrej pisz te sowa polscy parlamentarzyci pracuj nad kolejn ju nowelizacj ustawy o VAT. Oczywicie gwny cel, jaki stawiany jest przed nowelizacj to dostosowanie regulacji prawa krajowego do przepisw prawa wsplnotowego. Bez wtpienia brak penej harmonizacji odczuwany jest dotkliwie przez tych podatnikw, ktrzy wykonuj czynnoci opodatkowane w tzw. obrocie midzynarodowym.
                                             • 11.09.2008Usuga serwisowa a prawo do odliczenia podatku VAT
                                              Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego z faktur dokumentujcych zakup usugi serwisowej i wystawionych z gry za cay rok kalendarzowy – nie jest takie oczywiste i budzi szereg wtpliwoci.
                                              • 17.04.2007Nowa dyrektywa VAT (5) – Miejsce transakcji WNT i wiadczenia usug
                                               Miejscem opodatkowania wewntrzwsplnotowego nabycia towarw jest kraj konsumpcji. Naoenie ciaru podatkowego na nabywc, sprowadzajcego towar z pastwa unijnego do kraju przeznaczenia (konsumpcji) spenia podobna rol jak w przypadku importu towarw z poza Unii. Miejsce wewntrzwsplnotowego nabycia towarw okrelone zostao w art. 40 do 42 nowej dyrektywy  (dalej - dyrektywy).