Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

import oprogramowania podatek dochodowy

 • 24.05.2019Ustalenie wartoci pocztkowej licencji przy patnociach ratalnych
  W przypadku nabycia licencji, dla której cz nalenoci przypada na okres po oddaniu jej do uywania, dla okrelenia wartoci pocztkowej tej licencji naley przyj warto okrelon w umowie licencyjnej. Bez wzgldu na to jaka jego cz zostaa zapacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych naley przyj cznie wartoci wynikajce ze wszystkich dotyczcych jej faktur. Do wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nalen sprzedajcemu z tego tytuu, ale take inne wydatki zwizane z zakupem, naliczone do dnia przekazania skadnika majtku do uywania.
  • 09.11.2018Coraz wicej obowizków dla biur rachunkowych - jak sobie z nimi radzi?
   Biura rachunkowe musz nieustannie mierzy si z coraz to nowymi wyzwaniami. Ostatnie lata s szczególne, mamy przecie do czynienia z fal zmian, których celem jest zwikszenie skutecznoci administracji podatkowej, poprawa cigalnoci podatków i uszczelnienie systemu poboru podatku VAT i akcyzy. Z drugiej strony widzimy zmiany, które maj agodzi skutki restrykcyjnej polityki podatkowej i zachca przedsibiorców do kontynuowania dziaalnoci lub zakadania nowych.
   • 30.06.2017Wydatki wliczane do wartoci pocztkowej rodka trwaego
    Przepisy ustaw podatkowych okrelaj definicj wartoci pocztkowej rodka trwaego. S to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy okrelaj warto pocztkow rodków trwaych najczciej wedug ceny nabycia – w przypadku zakupu rodka trwaego, oraz wedug kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia rodka trwaego we wasnym zakresie.
    • 27.01.2017WSA. Amortyzacja systemu informatycznego
     Z uzasadnienia: Z przepisu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o CIT nie mona wyprowadzi wniosku, e przeniesienie praw majtkowych stanowi warunek do uznania umowy o korzystanie z oprogramowania (licencji) za warto niematerialn i prawn. Niezasadnie zatem organ stwierdzi, e wydatków zwizanych z nabyciem i wdroeniem zintegrowanego systemu informatycznego, nie mona uzna za wydatki na nabycie skadnika majtku trwaego, stanowicego warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej.
     • 10.06.2016Program komputerowy dla firmy. Amortyzacja i warto pocztkowa
      Kosztem uzyskania przychodu s wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw. Niektrych zakupw nie mona jednak odlicza od razu. Konieczne jest ustalenie ich wartoci pocztkowej i dokonanie odpisw amortyzacyjnych. Sprawdmy zatem, w jaki sposb rozliczy wydatek na zakup oprogramowania do firmy.
      • 09.06.2016Program komputerowy dla firmy. Amortyzacja i warto pocztkowa
       Kosztem uzyskania przychodu s wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw. Niektrych zakupw nie mona jednak odlicza od razu. Konieczne jest ustalenie ich wartoci pocztkowej i dokonanie odpisw amortyzacyjnych. Sprawdmy zatem, w jaki sposb rozliczy wydatek na zakup oprogramowania do firmy.
       • 15.04.2015Odliczenie podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT
        Pytanie podatnika: Czy Spka miaa prawo do odliczenia podatku VAT z faktur od kontrahenta, ktry wystawi faktury VAT za faktycznie wiadczone usugi informatyczne wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych jeli kontrahent ten zachowa si jak podatnik VAT czynny, numer faktury by poprzedzony zapisem - Faktura VAT, pomimo, i nie dokona rejestracji do celw podatku VAT i nie by zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej RP?
        • 05.11.2014Odliczenie VAT od wydatkw zwizanych z udziaem w uroczystociach pogrzebowych
         Pytanie podatnika: Spka bdzie ponosi wydatki na zakup wiecw pogrzebowych lub kwiatw, koszty transportu pracownikw uczestniczcych w pogrzebie, nekrologw umieszczanych w prasie, kondolencji i inne zwizane z udziaem w uroczystociach pogrzebowych w zwizku ze mierci pracownika i jego najbliszej rodziny, byego pracownika i jego najbliszej rodziny, pracownikw kontrahentw lub osb prowadzcych dziaalno gospodarcz dokonujcych zakupu towarw w spce bd dokonujcych dystrybucji towarw spki. Czy spka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wartoci ww. wydatkw?
         • 19.07.2013Zakup licencji na program komputerowy za granic
          W przypadku gdy przedsibiorca zakupi na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej licencj na program komputerowy od firmy majcej siedzib za granic, wwczas podatkowe rozliczenie takiego zakupu wie si z koniecznoci odpowiedniego zakwalifikowania transakcji. Podatnicy zwykle zastanawiaj si, czy jakie znaczenie ma tu fakt, e program otrzymali drog elektroniczn lub te na pycie CD i czy w zwizku z tym naley rozpozna import usug, import towarw bd wewntrzwsplnotowe nabycie towarw. Problemem moe tu by rwnie zastosowanie odpowiedniej stawki podatku VAT. Niekiedy pojawia si take pytanie o to, czy dokonanie patnoci za udzielenie licencji do programu komputerowego jest czynnoci, z racji ktrej na dokonujcym wypaty spoczywa obowizek pobrania podatku u rda.
          • 24.05.2011Wydatki na nabycie nowych technologii
           Pytanie podatnika: Spka zawara umow na zakup licencji oprogramowania E. Licencja wymaga wdroenia. W tym celu Spka zawara umow na wdroenie oprogramowania systemu E. Spka zamierza wprowadzi licencj do ewidencji rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych w 2011 r. W 2011 roku zamierza skorzysta z ulgi na nowe technologie. Czy wydatki na nabycie licencji oraz wydatki na wdroenie oprogramowania stanowi wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 Ustawy CIT?
           • 02.03.2010Ustalenie wartoci pocztkowej licencji – przeniesienie danych
            Do czsto w praktyce nabywca licencji do oprogramowania kupuje nie tylko samo prawo, ale rwnie wdroenie i implementacj danych z uprzednio wykorzystywanego programu. Pojawia si wwczas pytanie, czy warto przeniesienia danych winna by uwzgldniona w wartoci pocztkowej nabytej wartoci niematerialnej i prawnej, czy moe stanowi odrbny koszt, uwzgldniony w rachunku podatkowym w sposb bezporedni.