Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegacje krajowe

 • 20.02.2020Przedsibiorcy maj coraz bardziej pod górk
  Wzrost wydatków na opaty sdowe, wyduenie si czasu trwania spraw w sdzie, trwajce latami kontrole i sprawdzenia oraz postpowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na ksztacenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami musz boryka si mikro i mae firmy (cho nie tylko one). Odpowied na interpelacj poselsk zawiera omówienie znanych ju zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierze i koncepcji. Trudno jednak nie odnie wraenia, e niezadowoleni s tylko przedsibiorcy - w ministerstwach panuj duo lepsze nastroje.
  • 24.04.2019Podróe subowe. Walizka od pracodawcy nie jest przychodem pracownika
   Pytanie: Wnioskodawca planuje zakupi walizki podróne dla pracowników udajcych si w delegacje, w celu odpowiedniego transportu odziey ochronnej, dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, a take rzeczy osobistych. Zakupione walizki bd stanowi wyczn wasno pracodawcy, a pracownik bdzie zobowizany do zwrotu tej walizki. Czy koszt zakupu walizki bdzie stanowi przychodu pracownika?
   • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbliszy pitek
    Przy zatrudnianiu pracowników czsto pojawiaj si problemy ze skadkami, zasikami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzylimy e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestniczcy w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spoecznych i prawa pracy. W pitek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
    • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
     Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
     • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
      W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
      • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
       Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
       • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
        Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
        • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
         Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
         • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
          W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
          • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
           Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
           • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
            Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
            • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
             Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
             • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
              Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
              • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
               Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
               • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                • 20.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
                 Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
                 • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                  Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
                  • 02.05.2018CIT 2018: Literatura fachowa jako koszt kwalifikowalny
                   Pytanie: W zwizku z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi, Spóka bdzie ponosi koszty zakupu literatury fachowej (m.in. korzystanie z wydawnictw i serwisu dostarczajcego na bieco informacj z zakresu aktualnych wymaga prawa ywnociowego). Ww. koszty s niezbdne do realizacji projektu, a tym samym do zakoczenia prac badawczo-rozwojowych wynikiem pozytywnym. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów kwalifikowanych take wydatków poniesionych na zakup literatury fachowej?
                   • 09.11.2017Wyjazdy subowe do spóek zalenych a koszty uzyskania przychodów
                    Z uzasadnienia: Nie mog stanowi kosztów uzyskania przychodów wydatki zwizane z wyjazdami pracowników do spóek zalenych w celu sprawowania przez nich funkcji czonków rad nadzorczych tych spóek, z uwagi na fakt, i czynnoci te s sprawowane na rzecz odrbnych podmiotów/podatników.
                    • 15.05.2017Odpoczynek po powrocie z podróy subowej
                     Z art. 133 § 1 Kodeksu pracy wynika, e pracownikowi przysuguje w kadym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmujcego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Przy planowaniu podróy subowej pracownika naley uwzgldnia ten przepis.
                     • 15.05.2017Delegacje i diety. Przychody ze stosunku pracy
                      Z uzasadnienia: W wietle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest, e niezalenie od formy, w jakiej pracodawca zapewnia pracownikom wyywienie podczas wykonywania zada subowych poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy, ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w przepisach.
                      • 12.05.2017Odpoczynek po powrocie z podróy subowej
                       Z art. 133 § 1 Kodeksu pracy wynika, e pracownikowi przysuguje w kadym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmujcego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Przy planowaniu podróy subowej pracownika naley uwzgldnia ten przepis.
                       • 26.10.2016WSA. Ulga na ze dugi w VAT: Zwolnienie z dugu to nie uregulowanie zobowiza
                        Z uzasadnienia: Niezalenie od cywilnoprawnych form wygaszania zobowiza, na gruncie tego przepisu musi by ono wykadane zgodnie z systematyk i zasadami ustawy VAT, co prowadzi do skutku w postaci stwierdzenia, e do nieuregulowania zobowizania dochodzi wtedy, gdy jest ono niezapacone. Jeeli nie doszo do jego zapacenia to podatnik ma obowizek zoy korekt, o której mowa w tym przepisie. Zatem, spóka nie moga skorzysta z uregulowania wynikajcego z przepisu art. 89b ust. 4 ustawy VAT, bowiem zawarcia umowy o zwolnieniu z dugu nie mona uzna za uregulowanie nalenoci po dokonaniu korekty.
                        • 01.07.2015Podre subowe: Indywidualna polisa dla pracownika a przychd w PIT
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wykupi dla pracownikw indywidualne polisy. Zakres tak planowanego ubezpieczenia obejmowa bdzie: koszty leczenia, pakiet Assistance, ubezpieczenie NNW, OC w yciu prywatnym, ryzyko pracy obejmujce wykonywanie przez ubezpieczonego podczas podry - ryzyko dodatkowe objte polis. Polisy ubezpieczeniowe bd imienne i przypisane do konkretnego pracownika i wane tylko w okresie trwania podry a nabywane bd kadorazowo przed planowan podr. Czy wykupienie indywidualnej polisy dla pracownika stanowi przychd ze stosunku pracy?
                         • 09.04.2015Wana informacja dla wszystkich Uytkownikw programu Delegacje podatki.biz
                          Przeprowadzilimy w ostatnich dniach aktualizacj programu rozliczajcego delegacje krajowe i zagraniczne do wersji 1.8. Aktualizacja wprowadza m.in. moliwo filtrowania wszystkich polece/delegacji wedug daty wprowadzenia polecenia/delegacji oraz wedug czasu jej trwania, przy pomocy wygodnego w obsudze kalendarza. Ponadto umoliwilimy rozliczanie wybranych wydatkw i ryczatw zagranicznych dokonanych w walutach obcych w polskich zotych. Rozlicza w ten sposb moemy zarwno ryczat jak i udokumentowane noclegi oraz inne udokumentowane wydatki.
                          • 11.04.2014Skutki w PIT ponoszenia przez pracodawc kosztw wyywienia pracownika podczas podry subowych
                           Pytanie podatnika: Czy zwrot poniesionych wydatkw na wyywienie dla zatrudnionych pracownikw - zarwno w sytuacji, kiedy pracownikom wypacono zaliczk na wyywienie, jak i w sytuacji kiedy tej zaliczki nie wypacono - stanowicy nadwyk ponad limity okrelone w rozporzdzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej - powinien by opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                           • 12.08.2013Czy w delegacji pracownik zawsze pozostaje do dyspozycji pracodawcy?
                            W wyroku z 4 lipca 1978 r. (I PR 45/78) Sd Najwyszy potwierdzi, e w czasie podróy pracownik nie wiadczy pracy i nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy – chyba, e wykonuje w jej trakcie prac.
                            • 07.08.2013Delegacje i podre subowe. Zwroty wydatkw a dokumenty w jzyku obcym
                             To naturalne, e podrujc za granic, pracownik bdzie otrzymywa dokumenty w jzyku obcym. S one penoprawnymi dokumentami ksigowymi i mog suy do dokumentowania midzy innymi wydatkw wskazanych w rozporzdzeniu, czyli np. przejazdu drogami patnymi, opat parkingowych, opat za baga, przejazdw rodkami komunikacji lokalnej, takswkami itp.
                             • 07.06.2013Dzie Ksigowego - akcje promocyjne dla wszystkich i prezenty
                              Dzie Ksigowego to wito wikszoci Czytelnikw www.podatki.biz – wrd zarejestrowanych Uytkownikw (a jest Was ju 500 000) ponad poowa to pracownicy dziaw ksigowoci, doradcy, kadrowcy, niezaleni ksigowi i waciciele biur rachunkowych.
                              • 20.03.2013Nowa wersja programu „Delegacje krajowe i zagraniczne podatki.biz”
                               Program „Delegacje krajowe i zagraniczne podatki.biz” pozwala na szybkie i bezproblemowe rozliczanie wyjazdw subowych. Skraca przygotowanie rozlicze delegacji (a jednoczenie polece wyjazdu) do niezbdnego minimum. Jego wersj demonstracyjn mona pobra ze strony programu.
                               • 15.03.2013Podatki dochodowe: Rozliczenie wydatkw na udzia w targach
                                Pytanie podatnika: W jaki sposb naley rozliczy koszty uzyskania przychodw zwizane z targami (delegacje, usugi hotelowe, wynajem sal konferencyjnych - ktre rwnie podlegaj rozliczeniu z dotacji), w sytuacji, gdy fizyczne otrzymane dotacji nastpi w kolejnym roku 2013 a wydatki zostay poniesione w roku 2012?
                                • 04.03.2013Delegacje 2013: Zmiany w podrach krajowych krok po kroku
                                 1 marca 2013 r. weszo w ycie rozporzdzenie ministra pracy i polityki spoecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Rozporzdzenie reguluje zarwno podre krajowe, jak i zagraniczne. Do najwaniejszych zmian wprowadzonych tym rozporzdzeniem, w przypadku podry krajowych, naley zaliczy: now wysoko diety, zmniejszanie diety przy czciowym wyywieniu oraz wprowadzenie limitu noclegowego. Pozostaa cz zmian ma gwnie charakter porzdkujcy lub ucilajcy.
                                 • 01.03.2013Diety, delegacje i wyjazdy subowe – nowe zasady od 1 marca
                                  Dzisiaj, 1 marca, zaczynaj obowizywa zmienione przepisy dotyczce rozliczania podry subowych. Przypomnijmy, co o delegacjach – zarwno krajowych, jak i zagranicznych – mwi nowe regulacje.
                                  • 11.02.2013Diety i delegacje – od marca 2013 nowe przepisy
                                   Po kilku latach prac i publikacji na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej kolejnych projektw w kocu zostao podpisane nowe rozporzdzenie regulujce zarwno rodzaje i wysoko wiadcze z tytuu podry subowych, jak i sposb ich naliczania. Rozporzdzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej obowizywa bdzie od pocztku marca. Zastpi obecne przepisy dotyczce tej tematyki, ujte w dwch rozporzdzeniach z 19 grudnia 2002 r. Od 1 marca problematyka delegacji krajowych i zagranicznych zawarta bdzie w jednym akcie prawnym.
                                   • 28.08.2012Czwarta wersja projektu dotyczcego rozliczania delegacji
                                    Ministerstwo pracy i polityki spoecznej opublikowao niedawno kolejny ju (czwarty) projekt rozporzdzenia w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci, przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 13 lipca 2012 r.), ktre ma zastpi obecnie obowizujce przepisy w tym zakresie.
                                    • 11.07.2012Zmiany w VAT 2013: Faktury
                                     Dua cz zmian w ustawie o VAT, ktre planuje resort finansw dotyczy faktur. W ustawie proponuje si uchylenie art. 106 i jednoczesne wprowadzenie bloku przepisw dotyczcych fakturowania (art. 106a-106r). Propozycje zmian maj przede wszystkim na celu dostosowanie przepisw do zmian wprowadzonych dyrektyw 2010/45/UE oraz szerokie uregulowanie zagadnie dotyczcych obowizkw zwizanych z fakturowaniem w ustawie. Projekt zakada m.in. wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, ktr przedsibiorcy bd mogli stosowa do kwoty 450 z. Taka faktura nie bdzie musiaa zawiera czci elementw, ktre dzi s wymagane. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami faktura elektroniczna ma by tak samo traktowana, jak faktura papierowa.
                                     • 23.05.2011Kontynuacja prac nad zmianami w rozliczeniach delegacji
                                      Po roku „ciszy” w kwestii zmian w zakresie rozlicze podry subowych Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej opublikowao nowy projekt rozporzdzenia - z 13 maja 2011 r. Uwzgldnia on wiele uwag zgoszonych do projektu przedstawionego w kwietniu 2010 r. Wprowadzenie nowych - czsto znacznie odbiegajcych od obecnych - regulacji planuje si na pocztek 2012 r.
                                      • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
                                       Dzia szkole serwisu podatki.biz zaprasza Pastwa serdecznie na organizowane w najbliszym czasie szkolenia, ktrych list i opisy prezentujemy poniej. Pena oferta wszystkich naszych szkole znajduje si na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
                                       • 04.04.2011Limity na noclegi w delegacjach
                                        Przekroczenie limitu na nocleg przewidzianego w przepisach o delegacjach zagranicznych musi by uzasadnione sytuacj. Niewystarczajca dla przyjcia, e przekroczenie limitu byo dopuszczalne jest sama zgoda pracodawcy na poniesienie wyszego wydatku. Brak limitw noclegowych w delegacjach krajowych nie oznacza, e w przepisach wewntrzzakadowych limit taki nie moe zosta utworzony.
                                        • 11.02.2011Usuga wynajmu pracownikw jest usug kompleksow
                                         Pytanie podatnika: Spka zawara z hiszpaskim kontrahentem umow na podstawie, ktrej wynaja temu kontrahentowi zatrudnionych przez spk pracownikw tymczasowych na okres okrelony w umowie. Spka ponosi koszty zatrudnienia pracownikw i obcia kontrahenta miesicznymi opatami za wynajem pracownikw skalkulowanymi na podstawie kosztw wynagrodze i ZUS powikszonymi o okrelon mar. Wnioskodawca ponosi take koszty cile zwizane z zatrudnionymi pracownikami w szczeglnoci koszty szkole (BHP i innych) bada lekarskich, podry subowych itp. na podstawie umowy spka obcia poniesionymi kosztami kontrahenta. Czy na potrzeby podatku VAT spka moe uzna zwrot przez kontrahenta wydatkw cile zwizanych z pracownikami tymczasowymi jako cz usugi gwnej i potraktowa podatkowo analogicznie do usugi gwnej (opodatkowanie w miejscu siedziby odbiorcy usugi)?
                                         • 12.05.2010Projektowane zmiany w przepisach dotyczcych rozliczania delegacji
                                          Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej przygotowao projekt nowego rozporzdzenia w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Nowe rozporzdzenie – jeli zostanie wprowadzone w brzmieniu wynikajcym z projektu – przyniesie liczne zmiany w dotychczasowych sposobach rozlicze, uszczegowi wiele zagadnie i wyjani kontrowersje rodzce si na tle obecnego stanu prawnego. W oglnym zarysie przedstawiamy najwaniejsze planowane zmiany.
                                          • 19.08.2009Czas trwania zagranicznej podry subowej
                                           Regulacj odnoszc si do podry subowej ustawodawca zawar w art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94 z pn. zm). Przepis ten stanowi, e pracownikowi wykonujcemu na polecenie pracodawcy zadanie subowe poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z podr subow. Na t istotn kwesti w odniesieniu do zagranicznych podry subowych zwrci uwag Naczelny Sd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 7 stycznia 1999 r., SA/Sz 793/98, LEX nr 36134, ktrego zdaniem „w wypadku wiadczenia przez pracownika pracy poza granicami kraju moe by ono uznane za wykonywanie zada w ramach 'podry subowej' jedynie wwczas, gdy wykonywanie tego zadania odbywa si w miejscu, ktre nie jest – wedug umowy o prac – miejscem staego jej wykonywania”.