Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegacja

 • 17.06.2008Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
  Pytanie podatnika: Czy faktury korygujące VAT, zmniejszające wartość transakcji, a tym samym wartość podatku należnego, można ujmować w miesiącu ich wystawienia, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., bez spełnienia dodatkowych warunków?
  • 06.06.2008Włosi zainteresowani budowaniem polskiej infrastruktury
   Zwiększeniu udziału włoskich firm w budowie infrastruktury w Polsce poświęcone było spotkanie ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka z przedstawicielami Włoskiego Krajowego Zrzeszenia Przedsiębiorców Budowlanych (ANCE).
   • 25.03.2008Kiedy nie można stosować podwyższonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
    Wysokość podwyższonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej w 2008 r. wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1 668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
    • 25.03.2008Rząd rozważy uproszczenie zasad rozliczania kosztów podróży służbowej
     Interpelacja nr 638 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozliczania kosztów podróży służbowej na terenie kraju przez pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej i obowiązku załączania rachunków potwierdzających poszczególne wydatki
     • 13.03.2008Czas pracy i impreza integracyjna ze szkoleniem
      Pytanie: Pracodawca zorganizował w czasie weekendu wyjazd integracyjny dla pracowników, podczas którego ma zostać przeprowadzone trzygodzinne szkolenie z zakresu wewnętrznych procedur obowiązujących w firmie. Wyjazd nie jest obowiązkowy, ale osoby, które nie będą uczestniczyły w szkoleniu muszą je odbyć w innym terminie poza godzinami pracy (pracodawca zapewnił ten dodatkowy termin). Czy czas tego szkolenia będzie czasem pracy?
      • 20.11.2007Zarządzanie firmą w Polsce poprzez jednoosobową firmę założoną w Wielkiej Brytanii
       Zakładam w Wielkiej Brytanii jednoosobową działalność gospodarczą (rezydent brytyjski dzięki siedzibie), przez którą świadczę usługi z zakresu zarządzania dla spółek w Polsce. Sam w tym czasie przebywam na stałe w Polsce, z Wielkiej Brytanii wystawiam faktury. Mam następujące pytania: a) czy z tej działalności mogę rozliczyć podatek PIT oraz składki na ubezpieczenie w Wielkiej Brytanii? b) jeżeli tak, to czy w Polsce również będę miał jakieś zobowiązania z tego tytułu (PIT, ZUS)? c) czy w takiej sytuacji byłbym rozumiany jako "zakład" tej firmy na terytorium Polski i jakie są tego skutki? d) czy kosztem w tej firmie będzie moja "permanentna delegacja do Polski" (diety)?
       • 21.09.2007Ustne polecenie wyjazdu służbowego niewystarczające
        Czy ustne polecenie pracodawcy wystarczy dla udowodnienia odbycia podróży służbowej?
        • 02.08.2007Zwrot kosztów delegacji dla zleceniobiorcy
         Pytanie: Czy zleceniobiorca wykonujący w ramach zlecenia wyjazdy służbowe może otrzymać z tego tytułu zwrot kosztów i czy będzie on objęty podatkiem dochodowym?
         • 31.07.2007Delegacja i nadgodziny
          Pytanie: Czy podczas delegacji mogą wystąpić nadgodziny?
          • 10.07.2007Zwrot za używanie samochodu prywatnego w delegacji
           Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika może mu zostać wypłacona niższa kwota za użytkowanie samochodu niż wynikająca z przepisów?
           • 25.06.2007Podpisano porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki
            W latach 2007-15 samorządy województw mają do odegrania wielką rolę związaną z wykorzystaniem funduszy unijnych. W ich rękach jest nie tylko 16,5 mld euro przeznaczonych na realizację programów regionalnych, ale również regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – czyli ponad 7 mld euro na rozwój rynku pracy.
            • 11.06.2007Opodatkowanie świadczeń związanych z delegacjami
             Pytanie: W jakim zakresie świadczenia otrzymane przez pracownika za delegacje objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
             • 29.05.2007Wyjazd służbowy i czas pracy
              Pytanie: Czy cały czas wyjazdu służbowego podlega wliczeniu do czasu pracy pracownika?
              • 24.05.2007Kiedy przysługuje dieta
               Pytanie: Czy przy każdym wyjeździe służbowym na terenie Polski pracownikowi przysługuje dieta?
               • 21.05.2007Polecenie wyjazdu służbowego
                Pytanie: Jakie informacje powinno zawierać pisemne polecenie wyjazdu służbowego?
                • 17.05.2007Odmowa wyjazdu na delegację

                 Odpowiedź Odmówić udania się w delegację mogą jedynie pracownice w ciąży i pracownice (pracownicy) opiekujące się dzieckiem do lat 4. Dla pozostałych pracowników (poza sytuacjami skrajnymi, gdy polecenie udania się w delegację będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – np. wydane osobie niepełnosprawnej o schorzeniu wręcz uniemożliwiającym samodzielne przemieszczanie się) wykonanie polecenia wyjazdu w delegację jest obowiązkiem. Odmowa jego wykonania jest naruszeniem zobowiązań pracowniczych wynikających ze stosunku pracy.  
                 • 15.05.2007Delegacja i ewidencja czasu pracy

                  Pytanie: Czy trzeba ewidencjonować czas pracy w delegacji?
                  • 14.05.2007Delegacja pracownicy w ciąży
                   Pytanie: Od którego miesiąca ciąży powstaje zakaz delegowania pracownicy?
                   • 09.05.2007Co jest a co nie jest podróżą służbową
                    Pytanie: Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową?
                    • 13.04.2007MG: Polska jest krajem atrakcyjnym do inwestowania
                     - Napływ inwestycji zagranicznych, wysoki poziom konsumpcji oraz rosnący eksport to główne źródła dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki - powiedział minister gospodarki Piotr Grzegorz Woźniak podczas spotkania z przedstawicielami JPMorgan, które odbyło się 12 kwietnia br. w Warszawie.
                     • 29.03.2006Interpelacja nr 536 do ministra finansów w sprawie zasadności składania podpisu na paragonie przez świadczeniobiorców usług taksówkarskich
                      Szanowna Pani Premier! Przepis § 5.2 pkt 1b ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948 z późn. zm.) stwierdza, iż podatnicy w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób i ładunków taksówkami są obowiązani (jeżeli wykonują te usługi również w zakresie, w jakim odrębne przepisy nie określają obowiązku rozliczania się według wskazań taksometru) do stosowania kasy wyposażonej również w funkcję związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych i do wydawania paragonu.
                      • 25.01.2006Komunikat Ministerstwa Finansów po posiedzeniu Rady ECOFIN w dniu 24.01.2005 w sprawie obniżonych stawek VAT
                       W dniu 25.01.2006 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat po posiedzeniu Rady ECOFIN w dniu 24.01.2005 w sprawie obniżonych stawek VAT. A oto jego treść:
                       • 23.11.2005Świadczenia bez podatku
                        Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na pracodawcę obowiązek pobierania zaliczek na podatek od wszelkiego rodzaju wynagrodzeń, wypłacanych pracownikowi, udostępnianych mu również w formie rzeczowej. Nie ma zbyt wielu możliwości zwiększenia pracownikowi kwot wypłacanych bez zwiększenia podstawy opodatkowania. Są jednak drobne możliwości dodatkowego usatysfakcjonowania pracownika.
                        • 07.06.2005Koszty uzyskania przychodów - spory i kontrowersje
                         Dla prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania konieczne jest ustalenie wartości kosztów uzyskania przychodu. W praktyce jest to pole najczęściej występujących konfliktów (z wyjątkiem podatku VAT) pomiędzy organami podatkowymi a przedsiębiorcami - mimo iż materia kosztów jest stosunkowo dobrze rozpoznana, a przepisy dotyczące kosztów w miarę jasne. Co do zasady kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia tych przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o pdof(art. 22 ust.1 ustawy o pdof). Mogłoby się wydawać, że definicja jest jasna i prosta, a jej stosowanie automatyczne - tak jednak nie jest.

                        « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]