agroturystyka podatek vat

 • 07.06.2023[19.06.2023] Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku
  Niskie oprocentowanie lokat i innych instrumentów finansowych skłania inwestorów do szukania nowych form lokaty kapitału. Jedną z najpopularniejszych, bo przynoszących dobre zyski, jest inwestowanie w nieruchomości. Dochód może być uzyskiwany z tytułu wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości z zyskiem. Wiadomo, że tam, gdzie pojawiają się dochody, tam i nie uniknie się podatków. Planowanie podatkowe jest niezbędnym elementem analizy zyskowności. Przepisy o podatku dochodowym pozwalają na wybór różnych form opodatkowania dochodów z najmu (ryczałt, zasady ogólne, działalność gospodarcza), a sprzedaż nieruchomości może się wiązać z podatkiem lub nie, można też skorzystać z ulg.
 • 07.06.2023Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  5 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której zasadniczym celem ustawy jest dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług, czyli tzw. pakiet Slim VAT 3. Do najważniejszych zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od towarów i usług należy zaliczyć: podwyższenie do 2 000 000 euro limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) relewantnego dla uzyskania statusu małego podatnika; określenie zasad stosowania przez podatnika VAT kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej; zniesienie wymogu posiadania przez podatnika podatku od towarów i usług faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako warunku skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego tytułu; liberalizację przesłanek szybszego zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom dokonującym transakcji bezgotówkowych.
 • 06.06.2023PKPiR w ćwiczeniach
  PKPiR w ćwiczeniach to e-kurs stworzony w ramach opracowanej w dziale szkoleń www.podatki.biz zupełnie nowej formuły prezentacji materiałów szkoleniowych. Przede wszystkim po raz pierwszy lekcje e-kursu dostępne są jednocześnie w dwóch formatach – audio i tekstowym. Forma podcastu pozwala Uczestnikom na słuchanie materiałów - w trakcie podróży, w domu czy pracy. Forma pisemna z kolei umożliwia nieograniczoną prezentację materiałów dodatkowych i uzupełniających oraz ćwiczeń. 
 • 05.06.2023VAT przy prywatnym najmie mieszkania
  Możliwe są przypadki, że prowadzący działalność gospodarczą podatnik VAT posiada, odrębny od majątku służącego do wykonywania tejże działalności, majątek osobisty. Majątek ten może stanowić mieszkanie czy garaż. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzący działalność gospodarczą wynajmujący nieruchomość wchodzącą w skład jego prywatnego majątku może być z tego tytułu zobowiązany do rozliczania VAT od najmu jako składnika działalności gospodarczej.
 • 02.06.2023Możliwość korekty faktury oraz rozliczenia VAT po zlikwidowaniu działalności
  W przypadku gdy błędnie została opodatkowana dostawa, która to czynność powinna korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, były przedsiębiorca ma prawo do skorygowania wystawionej faktury i skorygowania rozliczenia podatku VAT, w związku z powstaniem nadpłaty w podatku, również po zakończeniu działalności gospodarczej i wyrejestrowaniu z rejestru czynnych podatników VAT.
 • 01.06.2023Konsekwencje w VAT zmiany przeznaczenia samochodów
  Sposób wykorzystywania w działalności gospodarczej podatnika VAT samochodu nie jest ustalony raz na zawsze. Może on – w zależności od jego decyzji – podlegać zmianie w toku jej prowadzenia. A co istotne, sposób wykorzystania samochodu w działalności determinuje zakres odliczenia VAT.
 • 31.05.2023Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza?
  Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:
 • 30.05.2023PCC w PKPiR przy zakupie towarów handlowych
  Przedsiębiorcy, prowadzący rachunkowość w formie PKPiR, bardzo często z tytułu różnego rodzaju transakcji zobowiązani będą do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Najczęściej będzie stanowił on koszty uzyskania przychodów, choć są sytuacje, w których PCC kosztem podatkowym nie będzie.
 • 30.05.2023VAT: Zwrot naliczonego podatku od towarów i usług
  Kwota podatku naliczonego, zawarta w cenie nabywanych towarów i usług podlega u uprawnionych podatników VAT odliczeniu od kwoty podatku należnego.
 • 30.05.2023[01.06.2023] Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych
  Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy zapoznają się  z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom, przedstawiającym poniesione wydatki. Szkolenie zakończy nielimitowana czasowo sesja pytań i odpowiedzi on-line, w trakcie której Uczestnicy będą mogli uzupełnić wiedzę w zakresie konkretnych, interesujących ich problemów.
 • 29.05.2023Odliczenie 100% VAT przy braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym
  Ustawodawca wyraźnie wskazał, że spełnienie wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 w związku z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdza się na podstawie badania technicznego potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez stację kontroli pojazdów oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. Zatem, prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przysługuje dopiero od dnia, w którym zostanie dokonany wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu o spełnieniu wymagań.
 • 29.05.2023VAT: Prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do usług świadczonych za granicą
  Podatnik z Polski który świadczy usługi zagraniczne podlegające opodatkowaniu w kraju siedziby usługobiorcy nie traci prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami ponoszonymi na terytorium kraju.
 • 26.05.2023Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega PCC
  Jako że transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to transakcja ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - interpretacja indywidualna Dyrektora KIS.
 • 26.05.2023VAT: Częściowe odliczenie podatku w związku z wydatkami na nieruchomość mieszkalną
  W przypadku wydatków związanych z nieruchomościami mieszkalnymi wykorzystywanymi do celów mieszanych (zarówno firmowych i prywatnych) kwotę podatku naliczonego oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.
 • 25.05.2023Leasing i VAT: Darowizna wykupionego samochodu osobowego rodzinie
  Przedsiębiorca jest stroną umowy leasingu operacyjnego, dot. samochodu osobowego, który był wykorzystywany częściowo na cele prowadzonej działalności gospodarczej, częściowo na cele osobiste. Częściowo odliczał podatek naliczony wykazany na fakturach. Po wykupie pojazdu podatnik zamierza umową darowizny przekazać go nieodpłatnie swojemu ojcu. Ojciec będzie korzystać z pojazdu jedynie do celów prywatnych. Czy ta darowizna będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług?
 • 25.05.2023Skutki w VAT sprzedaży odziedziczonej masy spadkowej
  Dokonując sprzedaży nabytego w drodze spadku majątku zmarłego przedsiębiorcy spadkobierca nie będzie uznany za podatnika podatku VAT, a jedynie będzie korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem jako spadkobierca, który nie będzie kontynuujący działalności gospodarczej nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT od sprzedaży towarów nabytych w drodze spadku.
 • 24.05.2023Leasing i VAT: Darowizna wykupionego samochodu osobowego rodzinie
  Przedsiębiorca jest stroną umowy leasingu operacyjnego, dot. samochodu osobowego, który był wykorzystywany częściowo na cele prowadzonej działalności gospodarczej, częściowo na cele osobiste. Częściowo odliczał podatek naliczony wykazany na fakturach. Po wykupie pojazdu podatnik zamierza umową darowizny przekazać go nieodpłatnie swojemu ojcu. Ojciec będzie korzystać z pojazdu jedynie do celów prywatnych. Czy ta darowizna będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług?
 • 24.05.2023Faktura zaliczkowa wystawiona za wcześnie
  Może się zdarzyć, iż sprzedawca/usługodawca wystawi zaliczkową fakturę za wcześnie, a więc na ponad 60 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, ewentualnie otrzymaniem zaliczki. Należy wspomnieć, że ustawodawca zastosował mechanizmy prawne mające dyscyplinować sprzedawcę/usługodawcę do niespóźnienia się z wystawieniem faktury kontrahentowi. Czy do zbyt wczesnego wystawienia faktury dojdzie z obawy przed zastosowaniem sankcji czy z innych przyczyn sytuacja taka nie jest niemożliwa. Fakt ten może mieć swoje konsekwencje.
 • 24.05.2023VAT: Podstawowe warunki odliczenia podatku naliczonego
  Elementarnym przepisem stanowiącym o prawie do odliczenia podatku naliczonego jest art. 86 ust. 1 ustawy VAT, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
 • 19.05.2023KE zapowiada dużą reformę unii celnej
  Unia celna w ramach Unii Europejskiej ma być bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla przedsiębiorców – wynika z zapowiedzi Komisji Europejskiej, która przedstawiła wnioski legislacyjne zakładające zreformowanie systemu celnego UE. Jak przewiduje Bruksela, zmiany doprowadzą do znacznego uproszczenia procesów celnych dla firm, a cała reforma postawi większy nacisk na wykorzystanie transformacji cyfrowej i danych. Powstanie również nowy Urząd UE ds. Celnych.
 • 19.05.2023Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży nie podlegają zwolnieniu z VAT
  Wielu artystów prowadzących warsztaty dla dzieci i młodzieży, szczególnie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, nie tylko nie może rozwijać swojej działalności, ale jest zmuszona ją ograniczać, aby nie przekroczyć przysługującego im limitu kwotowego progu zwolnienia z VAT. Ze względu na ważne przesłanki społeczne, zasadne byłoby wprowadzenie rozwiązania, aby ww. zajęcia podlegały przedmiotowemu zwolnieniu z podatku VAT. Czy rozważane jest rozszerzenie zapisów art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług o zwolnienie usług z zakresu pozaszkolnych form edukacji artystycznej? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Finansów.
 • 12.05.2023Sprzedaż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
  Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni lub na czas określony - od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).
 • 11.05.2023Slim VAT 3 i WNT: Faktura nie będzie potrzebna przy odliczeniu podatku
  Od 1 lipca 2023 r. faktura nie będzie formalnym warunkiem odliczenia podatku. Spowoduje to, iż podatek naliczony i należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji VAT od WNT będzie mógł być w pełni neutralny dla podatnika. Tak wynika z ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług, która będzie rozpatrywana przez Senat na najbliższym posiedzeniu w dniach 10 i 11 maja br.
 • 11.05.2023Slim VAT 3: Kurs przeliczeniowy dla korekt faktur w walucie obcej
  Od 1 lipca br., zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotychczas nie było to uregulowane w ustawie o VAT, co mogło sprzyjać niepewności prawa u podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Ustawa jest obecnie w Senacie.
 • 10.05.2023Slim VAT 3 i WNT: Faktura nie będzie potrzebna przy odliczeniu podatku
  Od 1 lipca 2023 r. faktura nie będzie formalnym warunkiem odliczenia podatku. Spowoduje to, iż podatek naliczony i należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji VAT od WNT będzie mógł być w pełni neutralny dla podatnika. Tak wynika z ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług, która będzie rozpatrywana przez Senat na najbliższym posiedzeniu w dniach 10 i 11 maja br.
 • 09.05.2023Podatki 2023: Zakres i zasady odliczeń przy ryczałcie
  Podatnicy decydujący się na korzystanie z opodatkowania zryczałtowanego generalnie nie mają możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wprowadzają jednak pewne, ściśle określone, odliczenia przysługujące tym podatnikom.
 • 09.05.2023VAT: Rozliczenie podatku z tytułu importu towarów
  Zgodnie z art. art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną, lub zerową stawkę celną.
 • 05.05.2023VAT: Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych
  Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złotówki zostały określone w art. 31a ust. 1 i ust. 2 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem:
 • 04.05.2023Zwolnienie pożyczki z PCC: Nie trzeba być podatnikiem VAT
  Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, co do zasady, nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub gdy przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z tego podatku. W przypadku umowy pożyczki o wyłączeniu nie decyduje więc okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika VAT. Podstawę do ww. wyłączenia stanowi fakt, że czynność zawarcia umowy pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług.
 • 04.05.2023Podatki 2023: Zakres i zasady odliczeń przy ryczałcie
  Podatnicy decydujący się na korzystanie z opodatkowania zryczałtowanego generalnie nie mają możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wprowadzają jednak pewne, ściśle określone, odliczenia przysługujące tym podatnikom.
 • 04.05.2023VAT: Podstawa opodatkowania w przypadku importu
  Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy VAT w przypadku opodatkowanej czynności jaką jest import towarów podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.
 • 28.04.2023Wybór formy opodatkowania za 2022 do 2 maja 2023 r.
  Jeżeli na 2022 rok wybrałeś opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem liniowym i chcesz z niego zrezygnować oraz przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, możesz to zrobić wyjątkowo jeszcze w 2023 roku. Formę opodatkowania z wybranych wcześniej ryczałtu albo z podatku liniowego na skalę podatkową możesz zmienić z mocą wsteczną. Wystarczy, że w zeznaniu rocznym, które możesz składać do 2 maja 2023 roku, zawiadomisz o tym urząd skarbowy. Wybrana w ten sposób forma opodatkowania będzie obowiązywać za cały 2022 rok.
 • 27.04.2023Podatek VAT: Bony i podstawa opodatkowania dla bonów
  Z uwagi na szczególną konstrukcję bonów różnego przeznaczenia ustawa VAT zawiera w swojej treści regulacje odnoszące się do ustalenia podstawy opodatkowania przy transferze tego rodzaju bonów.
 • 26.04.2023Podatek VAT: Zmniejszanie podstawy opodatkowania
  Jak informowaliśmy w poprzednim artykule tego cyklu, podstawa opodatkowania w podatku VAT została zakreślona bardzo szeroko. Ale ustawa o VAT wymienia przypadki, w których podstawa opodatkowania podlega zmniejszeniu.
 • 25.04.2023Handel samochodami osobowymi a prawo do odliczenia VAT
  Podatnik ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach zakupu samochodów osobowych i pozostałych wydatków z nimi związanych, użytkowanych wyłącznie do działalności polegającej na ich odprzedaży - interpretacja Dyrektora KIS.
 • 25.04.2023Podatek VAT: Podstawa opodatkowania
  W celu prawidłowego ustalenia wysokości podatku należy zdefiniować dwie wartości - to stawka podatku oraz podstawa opodatkowania. A w przypadku podatku VAT podstawa opodatkowania została określona bardzo szeroko.
 • 24.04.2023Darowizna samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym i podatek VAT
  Po zakończeniu leasingu operacyjnego samochodu najczęściej następuje jego wykup. Powstaje pytanie – czy powstaje obowiązek zapłaty VAT w przypadku, w którym w trakcie leasingu odliczano VAT od raty początkowej i kolejnych, ale nie dokonano odliczenia przy zakupie – ponieważ był to wykup na cele prywatne?
 • 21.04.2023Darowizna samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym i podatek VAT
  Po zakończeniu leasingu operacyjnego samochodu najczęściej następuje jego wykup. Powstaje pytanie – czy powstaje obowiązek zapłaty VAT w przypadku, w którym w trakcie leasingu odliczano VAT od raty początkowej i kolejnych, ale nie dokonano odliczenia przy zakupie – ponieważ był to wykup na cele prywatne?
 • 21.04.2023Miejsce świadczenia przy dostawie towarów przy transakcji wielostronnej - część II
  Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna to transakcja, w której - co do zasady - uczestniczą trzej podatnicy zarejestrowani do VAT w trzech krajach UE. Formalnie pierwszy uczestnik obrotu dokonuje dostawy na rzecz drugiego, drugi zaś na rzecz trzeciego, jednak faktycznie pierwszy uczestnik wydaje towar bezpośrednio trzeciemu. Kontynuujemy omawianie warunkó uznania transakcji za WTT.
 • 20.04.2023Podatki 2023: Biznes zadowolony z przyjęcia pakietu Slim VAT 3
  Sejm przyjął pakiet zmian podatkowych Slim VAT 3, w ramach którego przewidziano zmiany mające m.in. ułatwiać przedsiębiorcom rozliczanie podatku. Eksperci Konfederacji Lewiatan oceniają, że pakiet to dobra wiadomość dla podatników i krok w kierunku usprawnienia systemu VAT.
 • 20.04.2023Transakcja trójstronna - miejsce świadczenia przy dostawie towarów
  Szczególnym przypadkiem transakcji wielostronnej jest tzw. transakcja trójstronna określona w art. 135 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną (WTT) rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki:
 • 20.04.2023JPK_PIT i JPK_CIT rok później, wyższe kwoty zwolnień przy darowiznach i inne zmiany
  Przy okazji procedowania pakietu SLIM VAT 3 Sejm uchwalił inne zmiany, dotyczące zarówno spraw podatków PIT jak i CIT oraz procedur podatkowych. Wśród zmian znajduje się między innymi przesunięcie o rok terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT).
 • 19.04.2023Podatki 2023: Biznes zadowolony z przyjęcia pakietu Slim VAT 3
  Sejm przyjął pakiet zmian podatkowych Slim VAT 3, w ramach którego przewidziano zmiany mające m.in. ułatwiać przedsiębiorcom rozliczanie podatku. Eksperci Konfederacji Lewiatan oceniają, że pakiet to dobra wiadomość dla podatników i krok w kierunku usprawnienia systemu VAT.
 • 19.04.2023Pakiet SLIM VAT 3 uchwalony przez Sejm – co zawiera?
  Pakiet Slim VAT 3 został uchwalony przez Sejm. Zawiera między innymi zwiększenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro – to znacząco zwiększy liczbę podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej rozliczania VAT. Ustawa trafiła obecnie do Senatu, zatem mogą pojawić się w niej jeszcze jakieś zmiany. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1.07.2023 r.
 • 17.04.2023WSA: Sankcja VAT nie może być wymierzana za błędy – ma zapobiegać oszustwom
  Sankcje przewidziane w art. 112b VAT powinny być środkiem adekwatnym do jego celu, który założył ustawodawca unijny, czyli powinny spełniać funkcję prewencyjną, zapobiegać potencjalnym oszustwom podatkowym (unikania opodatkowania), a nie karać podatników dodatkową dolegliwością finansową za jakikolwiek jego błąd (z uzaadnienia)
 • 12.04.2023VAT: Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
  Podatek VAT jest zobowiązaniem podatkowym o charakterze terytorialnym, a to oznacza, że obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług powstaje w tym kraju któremu przepisy przypisują miejsce świadczenia.
 • 07.04.2023Odliczenie VAT z faktury za firmowy rower
  W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych, w odniesieniu do których już w chwili zakupu wiadomo o „mieszanym” przeznaczeniu odliczenie podatku jest możliwe wyłącznie w takiej części, w jakiej nabycie to jest związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jeśli natomiast w chwili zakupu podatnik nie może odpowiednio określić, w jakim zakresie towar lub usługa będzie wykorzystywana do celów działalności, a w jakim do celów prywatnych, możliwe jest pełne odliczenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem art. 7 ust. 2 ustawy oraz art. 8 ust. 2 ustawy.
 • 05.04.2023Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w PIT - objaśnienia MF
  Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczą funkcjonujących na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozwiązań podatkowych, które wspierają przedsięwzięcie termomodernizacyjne, tj. dot. ulgi termomodernizacyjnej, a także zwolnienia z podatku dotacji: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” i „Moje Ciepło”.
 • 05.04.2023Czynny żal - dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych
  Zapomniałeś o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku w terminie i obawiasz się konsekwencji karnoskarbowych? Skorzystaj z instytucji czynnego żalu - poinformuj o tym naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego. Jeśli uregulujesz wszystkie swoje zobowiązania możesz uniknąć kary. Sprawdź, kiedy i jak możesz to zrobić.
 • 04.04.2023Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w PIT - objaśnienia MF
  Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczą funkcjonujących na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozwiązań podatkowych, które wspierają przedsięwzięcie termomodernizacyjne, tj. dot. ulgi termomodernizacyjnej, a także zwolnienia z podatku dotacji: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” i „Moje Ciepło”.

następna strona »