Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej

 • 10.12.2012Kompensata a wcześniejszy zwrot VAT
  Pytanie podatnika: Czy spółka będzie uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu nabycia znaków towarowych, patentów i wzorów użytkowych w terminie 25 dni, jeśli w odpowiednim okresie rozliczeniowym dokona sprzedaży opodatkowanej VAT, zapłaci cenę nabycia w drodze potrącenia oraz zapłaci wszystkie inne należności?
 • 26.11.2012Opodatkowanie VAT przekształcenia spółki
  W ostatnim okresie można zaobserwować większe zainteresowanie przedsiębiorców tworzeniem spółek komandytowo-akcyjnych. Wynika to z korzystnej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz późniejszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów akcjonariuszy takiej spółki. Przekształcając jednak istniejącą spółkę kapitałową (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) w spółkę komandytowo-akcyjną, należy rozważyć, czy przekształcenie takie nie podlega podatkowi od towarów i usług.
 • 20.11.2012Opodatkowanie przychodów akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
  Przychody osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w tej spółce należy kwalifikować do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W konsekwencji akcjonariusz SKA, który jest osobą fizyczną ma obowiązek wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w sposób określony w art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 05.10.2012Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodów akcjonariuszy w SKA
  Pytanie podatnika: Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 • 28.09.2012Moment powstania przychodu u akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
  Pytanie podatnika: Kiedy powstanie moment uzyskania przychodu u akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej?
 • 18.09.2012Spółka komandytowo-akcyjna: Rozliczenie dywidendy w naturze
  Pytanie podatnika: Czy w związku z wypłatą przez SKA dywidendy w naturze powstanie po stronie komplementariusza - osoby prawnej - przychód opodatkowany na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 28.08.2012Podatki 2013: Spółka komandytowo-akcyjna będzie podatnikiem CIT
  Od początku przyszłego roku spółki komandytowo-akcyjne (SKA) zostaną objęte zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu zmian w ustawach podatkowych. Oznacza to, że SKA staną się podatnikiem CIT i będą traktowane podobnie jak spółki kapitałowe. Budżet państwa zyska na tej zmianie ok. 260 mln zł w skali roku.
 • 31.05.2012Sprawozdanie z działalności jednostki
  Sprawozdanie z działalności jednostki jest ważnym dokumentem. Obowiązek jego sporządzenia dotyczy spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Poza tym muszą je przygotowywać również towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe.
 • 31.05.2012Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza
  Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. Dodajmy, że o tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:
 • 18.05.2012PCC: Skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
  Pytanie podatnika: Czy w wyniku planowanego przekształcenia Spółki w spółkę osobową Wnioskodawca będzie zobowiązany, jako płatnik, do obliczenia i pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych?
 • 16.05.2012Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
  Kwota przyznanej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchwały o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli podatnik oprócz ww. przychodu uzyskuje także inne przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przyznana dywidenda zwiększać zatem będzie wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki (albo w którym został określony „dzień dywidendy”) - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
 • 10.02.2012Skutki otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej
  Pytanie podatnika: Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
 • 07.02.2012Kontrowersje wokół opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych
  Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął trwający już od kilku lat spór interpretacyjny ws. przepisów o opodatkowaniu zysków akcjonariuszy z dywidend otrzymywanych od spółek komandytowo-akcyjnych (SKA). Uchwała NSA przeczy wcześniejszym interpretacjom resortu finansów i dopuszcza możliwość przesunięcia w czasie lub nawet uniknięcia opodatkowania zysków akcjonariuszy.
 • 31.01.2012Udziały w spółce komandytowo-akcyjnej a PIT
  Pytanie podatnika: Czy przychody akcjonariusza SKA należy zaliczyć do przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza oraz czy akcjonariusz SKA ma prawo do opodatkowania dochodów metodą liniową określoną w art. 30c ustawy o PIT? Czy w przypadku osiągnięcia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpoznać go jako przychód?
 • 18.01.2012Opodatkowanie podziału zysków w spółce – ważny wyrok
  Oszczędności podatkowe – pod takim hasłem analizować można poniedziałkową uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącą sposobu opodatkowania dochodu spółki kapitałowej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej.
 • 17.01.2012Jak legalnie nie płacić podatku – pomysł na optymalizację
  Niewielu przedsiębiorców wie o tym, że Polska jest rajem podatkowym. Można w naszym kraju prowadzić działalność operacyjną w praktyce unikając opodatkowania jej podatkiem dochodowym. Niestety dla polskich podatników możliwość skorzystania z omówionego poniżej wehikułu ograniczona jest do najbogatszych.
 • 16.12.2011Opodatkowanie przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej
  Pytanie podatnika: Jak ustalić źródło przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 • 19.09.2011Jak opodatkować przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
  Przychody wspólnika będącego osobą fizyczną z udziału w każdej spółce nieposiadającej osobowości prawnej, bez względu na jej rodzaj (a więc także komandytowo-akcyjnej) są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym pod pojęciem wspólnika ustawodawca rozumie wszystkich udziałowców każdej spółki osobowej, w tym komplementariusza i akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
 • 02.09.2010Orzecznictwo: Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe byłego wspólnika spółki jawnej
  Tezy: Odpowiedzialność osób trzecich powstaje po doręczeniu konstytutywnej decyzji orzekającej o ich odpowiedzialności. Tym samym, obowiązkiem organu II instancji jest ustalenie stanu faktycznego jak i prawnego obowiązującego na dzień wydania zaskarżonej decyzji a nie decyzji organu I instancji. Zmiana okoliczności faktycznych w trakcie postępowania odwoławczego, zgłaszana przez osobę trzecią organowi, powinna zostać zweryfikowana przez organ II instancji w ramach dodatkowego postępowania dowodowego i uwzględniona przez organ odwoławczy w treści wydanej decyzji.
 • 05.08.2010Wniesienie aportem budynków biurowych a zwrot VAT w terminie 25 dni
  Pytania podatnika: 1. Czy założona przez Wnioskodawcę Spółka Komandytowo-Akcyjna (lub inna spółka osobowa) będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez Wnioskodawcę i dokumentującej odpłatną dostawę towarów przez Wnioskodawcę? 2. Czy prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze otrzymanej od Wnioskodawcy przysługuje w rozliczeniu za miesiąc jej otrzymania lub w ciągu kolejnych dwóch miesięcy? 3. Czy Spółka Komandytowo-Akcyjna (lub inna spółka osobowa), która złoży wniosek o wcześniejszy zwrot różnicy podatku VAT, jest uprawniona do otrzymania zwrotu w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia (na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają z faktury dokumentującej aport?
 • 04.08.2010Przekształcenia przedsiębiorstw – zagadnienia ogólne
  Dla realizacji zamierzonego celu gospodarczego w trakcie prowadzenia działalności mogą zaistnieć warunki, które skłaniać będą przedsiębiorcę do zmiany, przekształcenia dotychczas prowadzonej działalności w inną formę prawną. Przy podejmowaniu decyzji przedsiębiorca winien jednak każdorazowo ocenić zalety i wady danej formy oraz jej specyfikę.
 • 24.03.2010Dywidenda wypłacona akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej a moment opodatkowania w CIT
  Dochód akcjonariusza podlega opodatkowaniu w momencie wypłaty dywidendy i nie podlega zaliczkowemu opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego. Akcjonariusz, który oblicza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, nie jest zobowiązany uwzględniać części przychodów i kosztów spółki komandytowo-akcyjnej przypadających na posiadane w trakcie roku obrachunkowego akcje - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 20.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Problemów z opodatkowaniem akcjonariuszy SKA ciąg dalszy
  Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej, niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną, czy też prawną, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich samych zasadach jak komplementariusz w tej spółce, a także wspólnicy innych spółek osobowych. Brak w ustawach podatkowych przepisu, który zezwalałby na różnicowanie sytuacji prawnopodatkowej wspólników spółek osobowych, w zakresie podatków dochodowych.
 • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
  tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (projekt został opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
 • 09.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie dochodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
  1. Trudno jest uznać, że akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) ma obowiązek wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to niemożliwe albowiem w trakcie roku podatkowego nie powstaje u niego przychód należny, co tym samym uniemożliwia zastosowanie art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) Przychód ten powstaje dopiero w momencie powstania roszczenia obligacyjnego w postaci roszczenia akcjonariusza SKA o wypłatę dywidendy. 2. Niemożliwym jest zastosowanie wobec akcjonariusza SKA treści art. 24 u.p.d.o.f. w zakresie ustalania jego dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ksiąg rachunkowych SKA. 3. Przychodem a zarazem dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie kwota faktycznie otrzymana przez akcjonariusza SKA.
 • 07.09.2009Orzecznictwo: Wykreślenie spółki z rejestru nie chroni przed zaległościami w ZUS
  Przeniesienie odpowiedzialności za składki na członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe także po utracie bytu prawnego przez spółkę wskutek ukończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia tego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 116 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
 • 15.12.2008Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w Kodeksie spółek handlowych
  8 stycznia 2009 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Mają duże znaczenie dla szerokiej grupy przedsiębiorców. Najważniejszą zmianą, ułatwiającą zakładanie nowych podmiotów, jest obniżenie minimalnego wymaganego kapitału zakładowego spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Ustawa przewiduje jednak również kilka innych — istotnych i ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie działalności — zmian.
 • 12.08.2008Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
  Pytanie podatnika: 1. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej? 2. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu pozostałego w spółce z o.o. niepodzielnego zysku z łat ubiegłych, który stanie się składnikiem majątku spółki komandytowej?
 • 07.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od dopłat nie są kosztem uzyskania przychodów
  1. Art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy jedynie odsetek od dopłat wnoszonych na rzecz spółki przez jej wspólników w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Skoro w myśl art. 12 ust. 4 pkt 3 i pkt 11 ww. ustawy do przychodów nie zalicza się ani dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ani dopłat zwracanych udziałowcom zgodnie z odrębnymi przepisami, to tym samym związanych z nimi powinności finansowych, w tych ramach także wydatków będących konsekwencją ich nieterminowego spełnienia, nie można uznać za koszty uzyskania przychodu.
 • 12.03.20081000 pytań o podatki – Katalog czynności podlegających PCC
  Jakie czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 • 27.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Wniosek o wydanie interpretacji złożony tuż przed zmianą przepisów
  ,,P.” Sp. z o.o. S.K.A. w Warszawie, pismem z dnia 9 listopada 2006 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako Ordynacja, zwróciła się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej jako ustawa o VAT oraz ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) - dalej jako ustawa o pcc, a mianowicie czy pożyczka udzielona Spółce przez jej akcjonariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 • 05.12.2007Kontrola zlikwidowanej spółki
  Zagadnienie kontroli podatkowej i kontroli skarbowej zlikwidowanej spółki jest zagadnieniem stosunkowo rzadko poruszanym, a przecież biorąc pod uwagę skutki jakie mogą nieść za sobą kontrole jest to zagadnienie ważkie i warte przybliżenia. Obowiązujące przepisy o kontroli skarbowej i podatkowej nie przewidują możliwości skontrolowania zlikwidowanej spółki, ale nie oznacza to, że w określonych sytuacjach byli wspólnicy lub członkowie zarządów zlikwidowanych spółek nie poniosą odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe zlikwidowanej spółki.
 • 03.12.2007Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych – informacje ogólne
  Kapitały pieniężne to element szeroko rozumianej kategorii kapitałów, do której oprócz pieniędzy zalicza się wszelkie dobra materialne stanowiące wymierną wartość. W odniesieniu do osób fizycznych, podstawową regulacją dotyczącą opodatkowania kapitałów pieniężnych, jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Art. 17 ust. 1 updof zawiera enumeratywny katalog kapitałów pieniężnych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wśród nich wyróżniamy trzy grupy.
 • 23.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki cywilnej
  1. Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 18 sierpnia 2006 r. utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 21 listopada 2005 r., która orzeczono o odpowiedzialności skarżącego X, jako wspólnika spółki cywilnej Y za zaległości podatkowe tej spółki w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2002 r. w łącznej kwocie 1.236.684 zł wraz z odsetkami za zwłokę.
 • 30.07.2007Świadczenia usług przez akcjonariusza na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku świadczenia usług przez akcjonariusza na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej odpowiednia część (proporcjonalnie do udziału) zafakturowanych usług będzie stanowiła element kosztów uzyskania przychodów tego akcjonariusza?
 • 06.07.2007Zaświadczenie z organu podatkowego
  Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe regulują przepisy Działu VIIIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60, z późn. zm., dalej zwana: Ordynacją). Zaświadczenia wydawane są na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie (art. 306a § 1 Ordynacji), lecz można również wskazać przypadki, gdy są one wydawane z urzędu np. potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako „podatnika VAT czynnego” bądź „podatnika VAT zwolnionego” (art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm., dalej: VAT). Ordynacja przewiduje następujące rodzaje zaświadczeń:
 • 20.06.2007Spółka jako podatnik podatku od czynności cywilnoprawnych
  Opodatkowanie spółki podatkiem od czynności cywilnoprawnych może wynikać z dwóch rodzajów zdarzeń. Z jednej strony spółka może być podatnikiem tego podatku - jak każda osoba fizyczna, osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - z tytułu dokonania określonych przez ustawę czynności o charakterze „uniwersalnym” (o ile nie będzie podlegać z tego tytułu podatkowi VAT). Z drugiej strony, pewne czynności objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych są specyficzne tylko dla spółek. Na nich skoncentrujemy się w niniejszym artykule.
 • 24.05.2006Przejęcie i połączenie spółek osobowych
  Unormowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych zawierają regulacje połączeń podmiotów zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych. Spółki osobowe mogą łączyć się między sobą, jak i ze spółkami kapitałowymi.
 • 06.04.2006Odpowiedzialność za zobowiązania wspólników spółek osobowych prawa handlowego – podobieństwa i różnice
  Do spółek osobowych prawa handlowego zalicza się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo – akcyjną. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, co w praktyce oznacza, iż nie są one odrębnymi od wspólników podmiotami. Majątek spółek osobowych stanowi wspólny majątek wspólników, zaś za zobowiązania tychże spółek odpowiedzialność ponoszą ich wspólnicy, co stanowi jedną z zasadniczych różnic pomiędzy spółkami osobowymi a spółkami kapitałowymi, tj. spółką z ograniczoną odpowiedzialności oraz spółką akcyjną.
 • 01.02.2006Połączenie się podatników i problem sukcesji podatkowej
  Łączenie się podatników jest częstym sposobem na rozwijanie działalności. Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu spółek handlowych (w odniesieniu do praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym) oraz do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji uniwersalnej stał się on dogodny z punktu widzenia organizacyjnego a także korzystny ekonomicznie. W artykule poniższym, po ogólnym zaprezentowaniu zasad łączenia się spółek oraz wyjaśnieniu pojęcia sukcesji uniwersalnej, przedstawione zostaną konsekwencje podatkowe połączeń.
 • 07.12.2005Interpretacja 436-1/05 z dnia 21.03.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
  Pytanie podatnika: Czy pożyczka udzielona przez wspólnika spółce jawnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej i wydatkowana w ciągu 12 miesięcy może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]