Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ordynacja podatkowa tekst jed

 • 15.01.2020Zwrot kosztów uywania prywatnego samochodu subowo bez PIT
  Z uzasadnienia: Nalenoci, które wypaca na rzecz pracowników tytuem zwrotu wydatków dotyczcych wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach subowych, nie naley traktowa jako przychodów ze stosunku pracy (...) Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowizany jest ponosi pracodawca, to z tytuu uzyskania tego wiadczenia nie osiga adnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof.
  • 13.01.2020WSA. Kiedy ujmowa korekty cen transferowych?
   Z uzasadnienia: W sprawie nie znajd zastosowania postanowienia art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, bowiem nalenoci otrzymanej przez skarc z tytuu przyjtego mechanizmu dostosowania rentownoci nie mona przypisa do jakiegokolwiek wiadczenia ze strony spóki, nie stanowi ono równie korekty ceny dokonanych wczeniej sprzeday produktów. Zastosowanie mechanizmu nie stanowi podstawy do zmniejszenia kwot wykazanych przychodów bowiem nie ulega zmianie warto sprzedanych produktów. Zmniejszenie wysokoci przychodów wynika jedynie z umowy stron i nie znajduje natychmiastowego przeoenia na skutki podatkowe.
   • 03.01.2020NSA: Dopuszczalno wniesienia zaalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postpowania
    Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunau Konstytucyjnego - wykadnia prawa, jeli brzmienie przepisu nie stoi temu na przeszkodzie, powinna zmierza do rozszerzenia gwarancji procesowych praw obywatela (...). Nie ulega te kwestii, e prawo do poddania kontroli instancyjnej zasadnoci postanowie kadego rodzaju w sprawie zawieszenia postpowania zakres uprawnie procesowych wydatnie zwiksza. Z przepisu art. 201 § 3 O.p. nie wynika (...), by ustawodawca ogranicza prawo wniesienia zaalenia tylko do niektórych rodzajów postanowie w sprawie zawieszenia postpowania. Nie moe ulega wtpliwoci, e gdyby taka bya wola ustawodawcy, to wprost unormowaby to we wskazanym przepisie, bd te dokona jego nowelizacji.
    • 10.12.2019NSA. Reklama na cudzym gruncie: Kto paci podatek od nieruchomoci?
     Z uzasadnienia: Z uwagi na to, e tablice reklamowe s trwale zwizane z gruntem, do którego skarca ma tytu posiadacza zalenego, ale wacicielami gruntu nie jest w adnym przypadku ani Skarb Pastwa ani jakakolwiek jednostka samorzdu terytorialnego, lecz s to spóki prawa handlowego, skarca nie jest w tych przypadkach podatnikiem podatku od nieruchomoci (..) przymiot podatnika ma w tych przypadkach waciciel gruntu, na którym posadowiona jest wspomniana budowla.
     • 29.11.2019NSA: Zmniejszenie udziau w spóce osobowej nie jest opodatkowane pdof
      Z uzasadnienia: (...) jest oczywistym, e kwoty, o które zmniejszony zosta wkad do spóki, nie mog by uznane za przychód podlegajcy opodatkowaniu. Czciowy zwrot w pienidzu lub w naturze wczeniej wniesionego wkadu nie moe spowodowa powstania dochodu po stronie podatnika, gdy w efekcie do jego majtku wraca ta cz, która wczeniej zostaa wniesiona do spóki. W efekcie podatnik nie uzyskuje przyrostu majtku i tym samym przychodu.
      • 27.11.2019NSA. Zwolnienie z PIT nagrody nie dla pracownika klienta
       Z uzasadnienia: cisa wykadnia art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje przyj, e ustanowione tym przepisem zwolnienie od podatku obejmuje wycznie warto nagród przyznanych kupujcemu, w sytuacji gdy nagroda jest zwizana ze sprzeda premiow. Gdyby wol ustawodawcy byo zwolnienie od podatku osób majcych wpyw na decyzje o zakupie towarów, czyli doradców kupujcego, to zwaywszy na jego racjonalizm, zawarby odpowiedni zapis w ustawie.
       • 04.11.2019NSA. Pracownik nie moe paci za bd fiskusa
        Art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej naley rozumie w ten sposób, e wyklucza odpowiedzialno podatnika zarówno za zaliczk, jak równie za t cz zobowizania rocznego, która odpowiada kwocie zaliczki niepobranej przez patnika w warunkach uregulowanych w tym przepisie. W konsekwencji za cz zobowizania, za któr nie odpowiada podatnik, odpowiedzialno stosownie do treci art. 30 § 1 O.p. ponosi patnik. Wynikajca z art. 14k i art. 14m w zw. z art. 14p O.p. ochrona patnika - który otrzyma interpretacj indywidualn, nastpnie zmienion, do której zastosowa si przed jej zmian - nie oznacza, e odpowiedzialno za zanienie lub nieujawnienie przez patnika podstawy opodatkowania czynnoci, o których mowa w art. 12, 13 i 18 u.p.d.o.f., do którego doszo na skutek bdnej interpretacji indywidualnej, ponosi podatnik - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
        • 04.11.2019Rezygnacja z kasy fiskalnej
         Pytanie: Wnioskodawca chciaby skorzysta z istniejcego zwolnienia i zrezygnowa z ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kas rejestrujcych oraz wyrejestrowa posiadan kas z Urzdu Skarbowego. Czy Wnioskodawca moe zaprzesta prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej wobec objcia zakresem zwolnienia? Jakie kroki powinien poczyni Wnioskodawca celem zgoszenia zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
         • 21.10.2019NSA. Udzielenie skonta skutkuje obowizkiem korekty faktury
          Z uzasadnienia: Informacja o kwocie skonta zawarta na pierwotnej fakturze nie jest równoznaczna z udzieleniem rabatu. Dopiero okrelone zachowanie nabywcy ju po otrzymaniu faktury (wczeniejsza zapata) skutkuje udzieleniem rabatu. Zgodnie zatem z art. 106j ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. sprzedawca ma wówczas obowizek wystawi faktur korygujc zmniejszajc podstaw opodatkowania o warto udzielonego skonta - w celu wykazania rzeczywistych kwot zwizanych z dan dostaw towarów.
          • 14.10.2019VAT. Rezygnacja ze zwolnienia w akcie notarialnym
           Pytanie: Czy owiadczeniami zawartymi w akcie notarialnym sporzdzonym przez notariusza Strony transakcji skorzystay z moliwoci zrezygnowania ze zwolnienia od podatku od towarów i usug (VAT) dostawy wskazanego w nim budynku, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
           • 02.10.2019NSA. Nieodpatne wiadczenia dla zleceniobiorcy z PIT
            Warto ponoszonych przez dajcego zlecenie w ramach umowy zawieranej na podstawie art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców stanowi podlegajcy opodatkowaniu przychód z nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 13 pkt 8 lit. a tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 20.09.2019NSA: Niezoenie owiadczenie nie moe pozbawia prawa do ulgi meldunkowej
             Tysice podatników, którzy przeoczyli obowizek zoenia owiadczenia, dla celów obowizujcej jeszcze nie tak dawno tzw. ulgi meldunkowej wkrótce zapewne odetchn z ulg i rozpoczn starania o zwrot pienidzy, które musieli wpaci w wyniku dziaa urzdów skarbowych. Sdy staj po stronie podatników, czego kolejnym dowodem jest prezentowany dzisiaj wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego.
             • 17.09.2019NSA: Odszkodowanie za zakaz konkurencji menedera z 70% PIT
              Z uzasadnienia: Zarówno w przypadku umów o zakazie konkurencji, w której podstaw prawn stanowi przepisy Kodeksu cywilnego, jak i Kodeksu pracy, to wola stron decyduje o ostatecznym ksztacie przepisów regulujcych t instytucj. Wobec powyszego umowa o zakazie konkurencji, stanowi ródo wypaty odszkodowania i cznie z przepisami ustawowymi, skada si ona na przepisy w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dajce podstaw zarówno do wypaty odszkodowania z tytuu zakazu konkurencji, jak i jej wysokoci.
              • 16.09.2019WSA. PCC: Przechowywanie pienidzy czy depozyt nieprawidowy?
               Z uzasadnienia: Niezbdn cech depozytu nieprawidowego, której zaistnienie naley wykaza, jest uprawnienie przechowawcy do rozporzdzania oddanymi mu na przechowanie rodkami (...) uprawnienia tego nie wolno domniemywa, zwaszcza, e pozostajemy na gruncie prawa daninowego, a przyjcie, i zawarta zostaa umowa depozytu nieprawidowego sprawia, e zdarzenie to (czynno prawna) podlega opodatkowaniu (...) Sam wic fakt umieszczenia pienidzy na rachunku bankowym, nie jest równoznaczny z istnieniem upowanienia udzielonego przechowawcy przez skadajcego do rozporzdzania przechowywanymi pienidzmi.
               • 12.09.2019NSA: Wniosek o wydanie interpretacji powinien okrela przepisy prawa, wzbudzajce wtpliwoci
                Z uzasadnienia: Organ interpretacyjny powinien zna stanowisko prawne wnioskodawcy, którego nazwanie w ustawie "wasnym stanowiskiem prawnym" zainteresowanego uzyskaniem interpretacji implikuje konstatacje, e jego przedstawienie powinno uwzgldnia take wskazanie uzasadniajcych je – zdaniem strony postpowania – przepisów prawa.
                • 10.09.2019NSA. Nocleg i transport s dla zleceniobiorcy przychodem
                 Z uzasadnienia:  Jeli dajcy zlecenie (...) ze wzgldów organizacyjnych, praktycznych decyduje si na nieodpatne wiadczenie w postaci udostpnienia przyjmujcym zlecenie nieodpatnego zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (majcych wymiern warto ekonomiczn), to nadal jest to zapata za prac. Z tego wzgldu, w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, warto ponoszonych przez skarc kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców bdzie stanowio dla tych osób przychód.
                 • 06.09.2019WSA: Kara umowna jest surogatem odszkodowania i nie podlega opodatkowaniu VAT
                  Odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem z tytuu jakiejkolwiek dziaalnoci gospodarczej. Istot i celem odszkodowa jest rekompensata za szkod, a nie patno za wiadczenie. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcj ekwiwalentn - wiadczenie w zamian za wynagrodzenie.
                  • 02.09.2019WSA. Kary umowne bez VAT
                   Kary umowne z tytuu uszkodze wynajmowanych przez Skarc pojazdów stanowi form odszkodowania (jego surogat) i nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug jako wiadczenie usug na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie s bowiem wiadczeniem wzajemnym, bezporednim i ekwiwalentnym - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny.
                   • 30.08.2019Ulgi w podatku rolnym: Neutralny wpyw na rodowisko nie oznacza jego ochrony
                    Do obiektów i urzdze sucych ochronie rodowiska naley zaliczy przykadowo: oczyszczalnie cieków, filtry kominowe, urzdzenia kanalizacyjne, nowoczesne systemy centralnego ogrzewania, urzdzenia suce utylizacji odpadów, ale przyj naley, e obiekty speniaj warunek powyszy, gdy su ochronie rodowiska bezporednio. Nie chodzi tu o jakikolwiek, luny czy poredni zwizek z ochron rodowiska, pozytywny wpyw na rodowisko ani te "nieszkodzenie" rodowisku. Jak wskazano powyej, obiekty te maj suy ochronie rodowiska, a nie jedynie nie szkodzi temu rodowisku.
                    • 29.08.2019WSA: Nie ma szczególnego trybu dokumentowania wykonania usug marketingowych
                     Teza: Nie maj oparcia ani w przepisach ogólnego prawa podatkowego, ani w unormowaniach z zakresu podatku od towarów i usug tezy, e na stronie postpowania podatkowego ciy obowizek posiadania materialnych dowodów potwierdzajcych wykonanie poszczególnych usug niematerialnych.
                     • 27.08.2019Klauzula o unikaniu opodatkowania staa si furtk do odmowy wydawania interpretacji
                      Jeeli wniosek interpretacyjny obejmuje przepisy normujce klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania - udzielenie indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zawierajcej ocen moliwoci stosowania i wykadni przepisów klauzulowych, byoby niedopuszczalne, wobec czego naley odmówi wszczcia postpowania o wydanie interpretacji, na podstawie art. 165a § 1 w zwizku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                      • 21.08.2019WSA. Podmioty powizane: Dokumentacja moe zawiera take informacje mailowe
                       Z uzasadnienia: (...) jako przykady dokumentów, które mog wchodzi w skad dokumentacji podatkowej, wymienione zostay umowy, porozumienia zawarte pomidzy podmiotami powizanymi lub inne dokumenty, dotyczce transakcji lub innych zdarze, o których mowa w art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p. Wskazanie w tym wyliczeniu "innych dokumentów" oznacza, e ten katalog ma charakter otwarty (...) Bezzasadnie organ uzyskanie przez nonik informacji przymiotu dokumentu wie z podpisaniem go. W interpretacji organ w sposób niezasadny uzna, e opisane przez skarc dokumenty wysyane do niej drog e-mailow nie maj mocy dowodowej.
                       • 08.08.2019NSA: Spóka bez zarzdu i kurator, ustanowiony na wniosek organu podatkowego
                        Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 138 § 3 O.p., jeeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajca osobowoci prawnej nie moe prowadzi swoich spraw wskutek braku powoanych do tego organów, organ podatkowy skada do sdu wniosek o ustanowienie kuratora. (…) Za penomocnika ogólnego strony w sprawach podatkowych uznaje si kuratora wyznaczonego przez sd na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w art. 138.
                        • 05.08.2019WSA. Odsprzeda usug hotelarskich i gastronomicznych bez odliczenia VAT
                         Z uzasadnienia: W odniesieniu do nabywanych przez wnioskodawc usug hotelarskich i gastronomicznych, które w caoci s odsprzedawane i w caoci s te zwizane z czynnociami opodatkowanymi podatkiem VAT, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug.
                         • 29.07.2019Projekt nowych objanie podatkowych (PIT i CIT)
                          Ministerstwo Finansów zaprosio do konsultacji projektu objanie podatkowych w zakresie: wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z dziaalnoci gospodarczej, opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrujcej, wyboru sposobu ustalania rónic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowoci, wyboru sposobu wpacania zaliczek/ryczatu, wyboru prowadzenia ksig rachunkowych (podatek PIT), wyboru roku podatkowego innego ni rok kalendarzowy (podatek CIT).
                          • 26.07.2019Projekt nowych objanie podatkowych (PIT i CIT)
                           Ministerstwo Finansów zaprosio do konsultacji projektu objanie podatkowych w zakresie: wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z dziaalnoci gospodarczej, opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrujcej, wyboru sposobu ustalania rónic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowoci, wyboru sposobu wpacania zaliczek/ryczatu, wyboru prowadzenia ksig rachunkowych (podatek PIT), wyboru roku podatkowego innego ni rok kalendarzowy (podatek CIT).
                           • 26.07.2019CIT. Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach uzyskania przychodów
                            W toku prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcy niejednokrotnie ponosz nakady na rodki trwae niestanowice ich wasnoci. Najbardziej powszechnym przykadem tego zjawiska wydaj si by wydatki na adaptacj wynajmowanych pomieszcze na potrzeby prowadzonej dziaalnoci. Moe jednak wystpi sytuacja, w której dochodzi do porzucenia inwestycji tego typu, np. w wyniku koniecznoci opuszczenia wynajmowanego lokalu, na którego adaptacj lub ulepszenie poniesiono nakady. Niezaleenie od kwestii rozliczenia tego typu wydatków pomidzy stronami stosunku prawnego (np. najmu nieruchomoci), która niejednokrotnie okrelona jest w zawartej umowie, naley rozway dopuszczalno ujcia likwidowanej inwestycji w kosztach uzyskania przychodów.
                            • 25.07.2019CIT. Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach uzyskania przychodów
                             W toku prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcy niejednokrotnie ponosz nakady na rodki trwae niestanowice ich wasnoci. Najbardziej powszechnym przykadem tego zjawiska wydaj si by wydatki na adaptacj wynajmowanych pomieszcze na potrzeby prowadzonej dziaalnoci. Moe jednak wystpi sytuacja, w której dochodzi do porzucenia inwestycji tego typu, np. w wyniku koniecznoci opuszczenia wynajmowanego lokalu, na którego adaptacj lub ulepszenie poniesiono nakady. Niezaleenie od kwestii rozliczenia tego typu wydatków pomidzy stronami stosunku prawnego (np. najmu nieruchomoci), która niejednokrotnie okrelona jest w zawartej umowie, naley rozway dopuszczalno ujcia likwidowanej inwestycji w kosztach uzyskania przychodów.
                             • 08.07.2019WSA. Sprzeda firmowej nieruchomo nie zawsze z podatkiem od dziaalnoci
                              Z uzasadnienia: Nieruchomo nigdy nie bya wykorzystywana w dziaalnoci gospodarczej prowadzonej w formie spóki cywilnej. Nie zostaa ona równie zabudowana ani nie bya wykorzystywana w jakikolwiek sposób przez wspólników. Konsekwentnie naley zatem stwierdzi, e nie spenia ona definicji rodka trwaego z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT. Nie podlegaa zatem ujciu w ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych (...) sprzeda spornej nieruchomoci nie mieci si w dyspozycji art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy (...) przychód z tej transakcji nie moe zatem zosta zaliczony do róda przychodów z tytuu dziaalnoci gospodarczej lecz do róda przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy.
                              • 21.06.2019NSA: Pominicie penomocnika wywouje okrelone skutki (albo ich brak)
                               Niedawno publikowalimy omówienie uchway NSA I FPS 3/18 z 18.03.2019 r., dotyczcej skutków pominicia penomocnika, przy dorczeniu zawiadomienia, zawierajcego m.in. informacj o nierozpoczciu lub zawieszeniu biegu przedawnienia w zwizku z toczcym si postpowaniem karnym skarbowym. Teraz umieszczamy peny tekst uchway, zawierajcy peny opis przebiegu postpowania.
                               • 17.06.2019Czy opata rezerwacyjna jest zaliczk podlegajc VAT?
                                Pytanie: Wnioskodawca w ramach swojej dziaalnoci zajmuje si take organizacj imprez okolicznociowych. Spóka pobiera od podmiotów chccych naby okrelone usugi, w szczególnoci rezerwujcych sale konferencyjne, pokoje i rónego rodzaju wydarzenia okolicznociowe, opat rezerwacyjn, która nie odnosi si do adnej konkretnej dostawy towaru/wiadczenia usugi. Czy opata ta stanowi zaliczk/przedpat/zadatek w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy VAT? Czy spóka ma obowizek udokumentowania otrzymania opaty rezerwacyjnej faktur VAT?
                                • 12.06.2019Wydatki na wynajcie mieszkania w kosztach dziaalnoci
                                 Pytanie: Czy najem lokalu na cele mieszkaniowe w miejscowoci, w której Wnioskodawca na stae nie przebywa, a w której przebywa wycznie w celach zwizanych ze wiadczeniem usug na rzecz gównego kontrahenta (w której znajduje si jego siedziba) moe by w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej traktowane jako koszt uzyskania przychodu?
                                 • 06.06.2019NSA: Odmowa wydania opinii zabezpieczajcej musi by odpowiednio uzasadniona
                                  Tezy: 1. Wydana na podstawie art. 119w § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) opinia zabezpieczajca, w przeciwiestwie do pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, nie ogranicza si tylko do wykadni przepisów prawa podatkowego, ale ponadto ujmuje moliwo zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, uwzgldniajc te zawarte w tej klauzuli aspekty gospodarcze planowanych dziaa i relacje korzyci ekonomicznych, gospodarczych i podatkowych.
                                  • 04.06.2019NSA. Samo przechowanie pienidzy na koncie to jeszcze nie depozyt
                                   Sam fakt przelania pienidzy na konto bankowe okrelonej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wpacajcego innej osobie nie stanowi samodzielnie przesanki do stwierdzenia, e doszo do powstania i wykonania czynnoci cywilnoprawnej depozytu nieprawidowego, podlegajcej opodatkowaniu na podstawie art. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. j. ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych w zw. z art. 845 Kodeksu cywilnego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                   • 31.05.2019NSA: Data powstania przychodu: postpowanie dowodowe po mierci spadkodawcy
                                    Z uzasadnienia: Zarówno podatnik nie moe dnia powstania przychodu ustali dowolnie , wybierajc jedn z trzech wskazanych dat w zalenoci od korzyci podatkowej, jak moe w ten sposób osign (opóniajc albo przyspieszajc moment uzyskania przychodu), tak i organ podatkowy nie moe dokonywa wyboru momentu powstania przychodu w sposób niekorzystny dla podatnika, wybierajc t dat, któr jest w stanie ustali, a która moe by póniejsza ni data przychodu przyjta przez podatnika, jeeli jednoczenie nie jest w stanie podway (wskazujc okrelone dowody), e moment powstania przychodu zosta okrelony niezgodnie z powoanymi przepisami na dzie uregulowania zapaty.
                                    • 14.05.2019NSA. Sprzeda nieruchomoci moe spowodowa utrat prawa do ryczatu
                                     Zakup dziaki gruntu, rozpoczcie na niej budowy budynku mieszkalnego przez jej waciciela w ramach dziaalnoci gospodarczej, a nastpnie sprzeda takiej nieruchomoci w caoci w trakcie budowy, powinna zosta zakwalifikowana do poz. 27 zacznika nr 2 do ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, czyli do usugi kupna i sprzeday nieruchomoci na wasny rachunek, której dokonanie powoduje wyczenie z opodatkowaniem w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                     • 13.05.2019WSA. Zwrot wynagrodzenia za wiadczenie usug uprawnia do korekty faktury
                                      Z uzasadnienia: W chwili zwrotu przez skarc wynagrodzenia z tytuu wiadczenia usug marketingowych dochodzi do zmniejszenia do zera podstawy opodatkowania tej czynnoci. Okoliczno tego rodzaju naley postrzega jako obnienie ceny po dokonaniu sprzeday, co winno skutkowa na mocy art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT umniejszeniem podstawy opodatkowania oraz obowizkiem wystawienia faktury korygujcej na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 2 powoanej ustawy.
                                      • 19.04.2019Podatek u róda: Wypata dla spóki polskiej na konto spóki zagranicznej
                                       Ustawodawca zawzi obowizek pobrania podatku u róda do nalenoci wypacanych w zwizku z osiganiem dochodów na terytorium polski przez nierezydentów objtych ograniczonym obowizkiem podatkowym. Jeli wypata nastpuje na rzecz spóki, której dochody podlegaj opodatkowaniu na podstawie art. 3 ust. 1 updop, to brak jest podstawy prawnej do pobrania podatku u róda w zwizku z wypat wynagrodzenia na rzecz tej spóki.
                                       • 18.04.2019Zmiana roku podatkowego w spóce
                                        Na gruncie ustawy o CIT skuteczna zmiana roku podatkowego ma miejsce w sytuacji, kiedy do koca dotychczasowego roku podatkowego zostanie podjta stosowna uchwaa o zmianie umowy lub statutu spóki. Fakt podjcia takiej uchway powinien by póniej zgoszony waciwemu organowi podatkowemu, nie póniej ni 30 dni po zakoczeniu dotychczasowego roku podatkowego.
                                        • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                                         Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                                         • 20.02.2019NSA. Sprzeda nieruchomoci nabytej po podziale majtku wspólnego
                                          Z uzasadnienia: Skoro, z uwagi na wspólno majtkow, nie mona wyodrbni udziaów, które maonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomoci w maestwie i przyjmuje si, e maonkowie nabyli prawo majtkowe wspólnie w caoci, to nie mona liczy terminu nabycia okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT od daty ustania ustawowej majtkowej wspólnoci maeskiej.
                                          • 12.02.2019NSA. Nocleg dla oddelegowanego pracownika z PIT
                                           Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wyczeniem podróy subowej bd stanowi dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego patnik jest obowizany pobra zaliczk na podatek na zasadach okrelonych w art. 32 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                           • 07.02.2019CIT 2019. Nowe zasady poboru podatku u róda
                                            Z pocztkiem 2019 r. weszy w ycie liczne zmiany w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1036, dalej jako ustawa o PDOP). Znaczcym modyfikacjom, na mocy ustawy z 23 padziernika 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2193, dalej jako ustawa nowelizujca), ulegy zasady poboru tzw. podatku u róda.
                                            • 06.02.2019CIT 2019. Nowe zasady poboru podatku u róda
                                             Z pocztkiem 2019 r. weszy w ycie liczne zmiany w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1036, dalej jako ustawa o PDOP). Znaczcym modyfikacjom, na mocy ustawy z 23 padziernika 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2193, dalej jako ustawa nowelizujca), ulegy zasady poboru tzw. podatku u róda.
                                             • 05.02.2019STIR: Blokada rachunku nie jest sprzeczna z interesem przedsibiorców
                                              W grudniu 2018 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie orzek, opierajc si na obowizujcych przepisach przedmiotowej ustawy, e przeduenie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na podstawie mechanizmu STIR o 3 miesice nie musi by oparte na postpowaniu dowodowym przeprowadzonym przez urzdników Krajowej Administracji Skarbowej. Nie jest równie konieczne wysuchanie wyjanie danego podatnika lub wiadków.
                                              • 14.01.2019NSA. Strata ze sprzeday przedawnionych wierzytelnoci nie moe by kosztem
                                               Z uzasadnienia: Skoro w wietle jednoznacznej i nieprzewidujcej wyjtków treci art. 23 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. przedawnienie wierzytelnoci (ich odpisanie) powoduje konsekwencje podatkowe w postaci braku moliwoci uznania ich za koszt uzyskania przychodów, to w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, konsekwencje te s nieodwracalne i nie moe ich zniweczy uczynienie tych wierzytelnoci przedmiotem czynnoci prawnej, takiej jak chociaby ich zbycie. Zbycie przedawnionych wierzytelnoci nie powoduje zatem ich reaktywacji jako kosztu uzyskania przychodów w postaci strat poniesionych w wyniku tego zbycia.
                                               • 11.01.2019NSA: Zwrot czci wkadu wspólnika spóki osobowej - problemy z kwalifikacj róda przychodów
                                                Z uzasadnienia: Przychody wspólnika z udziau w spóce osobowej prowadzcej dziaalno gospodarcz, okrelone w art. 8 ust. 1 (ustawy o pdof), naley co do zasady uznawa za przychody z dziaalnoci gospodarczej. W celu uniknicia wtpliwoci i rozbienoci interpretacyjnych, które pojawiay si w praktyce ustawodawca jednoznacznie stwierdzi, e taka kwalifikacja dotyczy równie rodków pieninych otrzymanych przez wspólnika spóki niebdcej osob prawn z tytuu wystpienia z takiej spóki.
                                                • 10.01.2019NSA: Nie wystarczy owiadczy, e transakcje w Internecie to efekt zbywania kolekcji
                                                 Z uzasadnienia: Dla uzyskiwania przychodów z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej nie jest równie konieczne, aby podatnik mia status przedsibiorcy, gdy nie jest konieczna rejestracja tej dziaalnoci w sposób przewidziany w odrbnych przepisach, a dotyczcych wymogów formalnych, jakie powinna speni osoba prowadzca dziaalno gospodarcz. Okolicznoci dotyczce nabywania mebli, antyków i innych cennych rzeczy, a w rezultacie sprzeda tych rzeczy klientom na portalu aukcyjnym, wiadcz o tym, e skarca dziaaa z zamiarem uzyskania korzyci majtkowej, a zatem w celu zarobkowym.
                                                 • 27.12.2018Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych – cz 1
                                                  „Restrukturyzacja w aspekcie cen transferowych" to temat IV Forum Cen Transferowych, które odbyo si w Ministerstwie Finansów z udziaem przedstawicieli biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujcych si problematyk cen transferowych. MF udostpnio pierwsze rekomendacje wypracowane przez Forum, które dotycz analiz porównawczych oraz opisów zgodnoci.
                                                  • 20.11.2018Opata czonkowska nie zawsze moe by kosztem
                                                   Pytanie: Do Wnioskodawcy zgosi si kontrahent zainteresowany nawizaniem wspópracy. Warunkiem tej wspópracy byo posiadanie przez Wnioskodawc Certyfikatu potwierdzajcego czonkostwo w Midzynarodowym Stowarzyszeniu. Jednym z warunków uzyskania czonkostwa w tym Stowarzyszeniu byo m.in. poniesienie przez Wnioskodawc tzw. „opaty wejcia” w wysokoci 35.000 EUR. Patno ta zostaa podzielona na 3 raty patne w kolejnych nastpujcych po sobie latach. Czy opata ta moe by kosztem?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 22 ] nastpna strona »