Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prokura łączna

 • 12.02.2019Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
  Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzają sprzedaż towaru lub wykonanie usługi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lecz również osobom fizycznym jej nieprowadzącej lecz wyłącznie na ich żądanie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostały w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
  • 11.02.2019Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
   Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzają sprzedaż towaru lub wykonanie usługi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lecz również osobom fizycznym jej nieprowadzącej lecz wyłącznie na ich żądanie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostały w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
   • 28.08.2018Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
    Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzają sprzedaż towaru lub wykonanie usługi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lecz również osobom fizycznym jej nieprowadzącej lecz wyłącznie na ich żądanie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostały w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
    • 19.06.2018Rusza Rejestr Należności Publicznoprawnych
     W życie weszło nowe rozporządzenie ws. Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). W nowym rejestrze można będzie sprawdzić dane osób i podmiotów zalegających z zapłatą należności, które podlegają egzekucji administracyjnej. W praktyce chodzi więc o należności na rzecz urzędów skarbowych i jednostek samorządu terytorialnego. Rejestr obejmie niezapłacone w terminie należności, które wynoszą co najmniej 5 tys. zł.
     • 15.06.2018Rusza Rejestr Należności Publicznoprawnych
      W życie weszło nowe rozporządzenie ws. Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). W nowym rejestrze można będzie sprawdzić dane osób i podmiotów zalegających z zapłatą należności, które podlegają egzekucji administracyjnej. W praktyce chodzi więc o należności na rzecz urzędów skarbowych i jednostek samorządu terytorialnego. Rejestr obejmie niezapłacone w terminie należności, które wynoszą co najmniej 5 tys. zł.
      • 15.02.2018Koszty uzyskania: Wynagrodzenia prokurentów spółki komandytowej
       Ustawa PIT nie zawiera przepisów szczególnych dotyczących możliwości, czy też sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej wynagrodzenia należnego prokurentowi. Możliwość zaliczenia tego wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodu uzależniona jest od spełnienia ogólnych przesłanek uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.
       • 25.07.2017Data dziedziczenia bez znaczenia przy sprzedaży nieruchomości małżeńskiej
        Wspominaliśmy już o majowej uchwale NSA, korzystnej dla małżonka, sprzedającego nieruchomość, która uprzednio stanowiła współwłasność ze zmarłym współmałżonkiem. Fiskus stał na stanowisku, iż sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli nie minął odpowiedni czas od śmierci małżonka, orzecznictwo było w tej kwestii rozbieżne. Uchwała rozwiewa wątpliwości, powodując jednocześnie, iż Minister Finansów zaczyna przegrywać sprawy kasacyjne w tej sprawie. Publikujemy dzisiaj pełne uzasadnienie uchwały NSA.  
        • 21.04.2017Reprezentacja prokurenta z członkiem zarządu jednak możliwa
         W reakcji na uchwałę Sądu Najwyższego stwierdzającą niedopuszczalność wpisywania do KRS prokury łącznej niewłaściwej (czyli takiej, w której prokurent może podejmować czynności jedynie działając razem z członkiem zarządu), Ustawodawca znowelizował Kodeks cywilny, przesądzając o dopuszczalności tego rodzaju prokury.
         • 20.04.2017Reprezentacja prokurenta z członkiem zarządu jednak możliwa
          W reakcji na uchwałę Sądu Najwyższego stwierdzającą niedopuszczalność wpisywania do KRS prokury łącznej niewłaściwej (czyli takiej, w której prokurent może podejmować czynności jedynie działając razem z członkiem zarządu), Ustawodawca znowelizował Kodeks cywilny, przesądzając o dopuszczalności tego rodzaju prokury.
          • 07.11.2016Podatki 2017. MF chce ograniczyć prawo do zwrotu VAT
           Jak wynika z przygotowywanych przez rząd projektów ustaw, w 2017 roku czeka nas podatkowe tsunami. Duże zmiany czekają nas w szczególności w VAT. 25 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 4 listopada br. odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie. Przewidywane zmiany mają być, jak twierdzi ustawodawca, korzystne dla uczciwych przedsiębiorców (płacących VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych doświadczają nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja ta m.in. ograniczy stosowanie zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym (25-dniowym) terminie.
           • 04.11.2016Podatki 2017. MF chce ograniczyć prawo do zwrotu VAT
            Jak wynika z przygotowywanych przez rząd projektów ustaw, w 2017 roku czeka nas podatkowe tsunami. Duże zmiany czekają nas w szczególności w VAT. 25 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dzisiaj odbędzie się jego pierwsze czytanie w Sejmie. Przewidywane zmiany mają być, jak twierdzi ustawodawca, korzystne dla uczciwych przedsiębiorców (płacących VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych doświadczają nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja ta m.in. ograniczy stosowanie zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym (25-dniowym) terminie.
            • 26.10.2016MS. Nie będzie kar za zwykłe pomyłki w fakturach
             Interpelacja nr 5967 do ministra sprawiedliwości w sprawie planowanych zaostrzeń kar za oszustwa podatkowe
             • 08.08.2016Za podatki do więzienia
              Wszystko wskazuje na to, że za nieprawidłowości w rozliczeniach podatków będzie można trafić do więzienia i to nawet na 25 lat. Takiej karze mają podlegać przede wszystkim wyłudzający znaczne kwoty z budżetu państwa. Oszustów oczywiście karać należy, ale czy tego rodzaju kara jest słuszna?
              • 22.10.2014MF o opłacie skarbowej w sprawach dot. udzielenia pełnomocnictwa
               W przypadku, gdy złożeniu kopii (odpisu) dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) będzie towarzyszyło, wysuwane wobec organu przyjmującego, żądanie (w tym zgłoszone ustnie) poświadczenia jego zgodności z oryginałem, to dodatkowo powstanie obowiązek zapłaty opłaty skarbowej z tego tytułu - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
               • 19.11.2012Prokurent jako reprezentant spółki
                Kodeks spółek handlowych w zasadzie pomija instytucję prokury, odwołując się do przepisów zamieszczonych w Kodeksie cywilnym. Definicję prokury zawarto w art. 1091 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.). Zgodnie z tym przepisem prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zatem jest to szczególna forma pełnomocnictwa, którą udzielić mogą wyłącznie przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.
                • 06.11.2012Działalność gospodarcza w niewykończonym budynku a podatek od nieruchomości
                 Skoro zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przedmiotem opodatkowania może być "budynek lub jego część" to zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie m.in. będący w posiadaniu przedsiębiorcy budynek lub jego część chyba, że "budynek ten lub jego część" nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                 • 19.10.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT 2013. Obowiązkowa treść faktury
                  Duża część zmian jakie zaproponowało Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dotyczy fakturowania. Zmienią się m.in. terminy wystawiania faktur, uregulowana będzie także kwestia wystawiania tzw. faktur na żądanie, o czym pisaliśmy wczoraj. Dzisiaj zajmiemy się zmianami dotyczącymi treści faktury. Jedną z istotniejszych jest likwidacja wymogu umieszczania na fakturze niektórych danych, np. zlikwidowany będzie obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw. Zlikwidowane będą również określenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-marża” oraz możliwość umieszczenia informacji, że podatek VAT rozlicza nabywca.
                  • 13.03.2012KE bierze się za zyski przestępców
                   Komisja Europejska proponuje wprowadzenie nowych przepisów, dzięki którym państwa członkowskie mogłyby efektywniej przeprowadzać konfiskaty majątków członków mafii i grup przestępczych. Z szacunków ONZ wynika, że zyski z działalności przestępczej przekraczają 2 bln dol. w skali roku. Organom ścigania udaje się zamrozić/skonfiskować mniej niż 1% tej sumy.
                   • 04.10.2011Opodatkowanie przychodów nieprzekraczających 200 zł
                    1 stycznia 2009 r. przywrócono w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zlikwidowany od 2003 r. przepis w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niewielkich przychodów uzyskiwanych przez podatników. Do końca 2010 r. pobierało się zryczałtowany podatek w wysokości 18 % przychodu, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekraczała miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł.
                    • 21.06.2011Czym jest prokura?
                     Prokura jest specyficznym rodzajem pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę na rzecz osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Podlega ona wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Zasady udzielania prokury regulują przepisy Kodeksu cywilnego w art. 1091 - 1099.
                     • 07.06.2011Dokonywanie czynności prawnych przez przedstawiciela
                      Czynność prawna może być dokonywana w imieniu i na rzecz podmiotu reprezentowanego przez przedstawiciela. Czynność dokonana przez przedstawiciela pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Podstawą istnienia przedstawicielstwa jest przepis prawa (przedstawicielstwo ustawowe) lub oświadczenie woli reprezentowanego (pełnomocnictwo).
                      • 28.03.2011Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2011 r.
                       Od dnia 1 marca 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia wypłacane obok emerytury lub renty. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Od 1 marca 2011 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych obok emerytury lub renty, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.  
                       • 23.02.2011Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
                        Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych - orzekł w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
                        • 06.12.2010WSA: Sama faktura nie tworzy prawa do odliczenia VAT
                         Z uzasadnienia: Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczyć może wyłącznie tych czynności, które faktycznie zostały dokonane; sama faktura bowiem nie tworzy prawa do odliczenia VAT na niej wykazanego. Wynikające z przepisów VI Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej prawo do odliczenia podatku naliczonego nie znajduje zastosowania do podatku, który jest należny wyłącznie z tego powodu, że został wykazany na fakturze.
                         • 30.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Definicja budynku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
                          W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez budynek rozumie się zadaszony obiekt budowlany wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych oraz przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, w tym dźwigi osobowe.
                          • 18.09.2008Orzecznictwo podatkowe: Decyzja dotycząca VAT a wyliczenie przychodu dla potrzeb podatku dochodowego
                           Jeżeli organ wydał decyzję w przedmiocie podatku od towarów i usług, to decyzja ta zastępuje złożoną przez podatnika deklarację VAT-7. W konsekwencji przy wyliczeniu przychodu dla potrzeb podatku dochodowego organ nie może tej decyzji pominąć i przyjąć innej wartości podatku należnego od towarów i usług. W tym przypadku zachodzi ścisłe powiązanie między decyzją wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług a rozliczeniem przychodu w podatku dochodowym.
                           • 19.03.2008Przeciw eurooszustom
                            Zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych na terenie województwa małopolskiego to główne założenia porozumienia zawartego we wtorek pomiędzy Urzędem Marszałkowskim województwa małopolskiego, Urzędem Kontroli Skarbowej w Krakowie oraz małopolską policją.
                            • 15.02.2008Pełnomocnik strony w postępowaniu podatkowym (2) – Deklaracje
                             Analiza przepisów art. 136 i 137 Ordynacji podatkowej prowadzi do wniosku, że przepisy te nie ograniczają możliwości działania podatnika poprzez umocowanego pełnomocnika w zakresie podpisywania składanych przez niego deklaracji. Pełnomocnik strony, może w jej imieniu podpisywać składane przez nią deklaracje podatkowe. Jednocześnie należy podkreślić, że z dniem 01.01.2007 r. weszły w życie nowe normy prawne, zawarte w art. 80a i art. 80b Ordynacji podatkowej, wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), a dotyczące podpisywania deklaracji przez pełnomocnika.