Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

normy czasu pracy

 • 06.11.2007Zadaniowy czas pracy i godziny nadliczbowe
  Pytanie: Czy można zlecać pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom zatrudnionym w zadaniowym czasie pracy?
  • 02.11.2007Zadaniowy czas pracy dla kobiet w ciąży?
   Pytanie: Czy kobieta w ciąży może wykonywać pracę w zadaniowym czasie pracy, w którym przecież nie ma ścisłego ograniczenia długości czasu pracy?
   • 25.10.2007Czas pracy w ruchu ciągłym i normy czasu pracy
    Pytanie: Jak w systemie czasu pracy w ruchu ciągłym kształtuje się kwestia norm tygodniowych i dziennych czasu pracy?
    • 24.10.2007Hurtowy zakup paliwa do maszyn a odliczenie podatku VAT
     Pytanie podatnika: Czy można odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących hurtowy zakup paliwa do samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych (wlewanego bezpośrednio do zbiornika), niezawierających numerów rejestracyjnych pojazdów tankujących z tych zbiorników?
     • 22.10.2007Systemy czasu pracy w firmie
      Pytanie: Jakie systemy czasu pracy przewiduje Kodeks pracy i czy można je „mieszać” ze sobą w ramach jednej umowy?
      • 18.10.2007Nadgodziny w systemie równoważnego czasu pracy
       Pytanie: Kiedy w równoważnym czasie pracy występują nadgodziny dobowe?
       • 15.10.2007Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych
        Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 547/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Eweliny P-L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r., nr PB4.31-4117/823-49/2004/N, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.
        • 11.10.2007Mieszany system czasu pracy
         Pytanie: Czy można wprowadzić dla pracownika mieszany system czasu pracy — częściowo pracowałby w tradycyjnym systemie czasu pracy, częściowo w zadaniowym?
         • 03.10.2007Dodatkowe przerwy przy pracach monotonnych
          Pytanie: W jaki sposób należy organizować czas pracy przy pracach monotonnych?
          • 25.09.2007Czas pracy — Norma czasu pracy dla niepełnosprawnych
           Pytanie: Ile wynosi norma czasu pracy pracownika niepełnosprawnego?
           • 18.09.2007Orzecznictwo: Świadczenia nieodpłatne i wynagrodzenia zarządu w jednoosobowej spółce z o.o.
            Wyrokiem z 16 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P Spółki Akcyjnej w C na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. (nr PB 1.25- 4218/823-73/2003).
            • 18.09.2007Czas pracy — Praca na przełomie doby i prawo do przerwy
             Pytanie: Pracownicy pracują na zmiany, często ich czas pracy wykracza poza dany dzień (np. pracują od 21.00 do 5.00). Czy w takich sytuacjach mają prawo do przerwy 15-minutowej, skoro w danym dniu nie pracowali co najmniej 6 godzin?
             • 10.09.2007Czas pracy — Indywidualny rozkład czasu pracy (1)
              Pytanie: Przepisy przewidują możliwość wprowadzenia na wniosek pracownika indywidualnego rozkładu czasu pracy. Jakie są w tym przypadku możliwości kształtowania tego rozkładu (jak daleko można odbiec od rozkładu czasu pracy pozostałych pracowników)? Czy w indywidualnym rozkładzie czasu pracy występują ograniczenia dobowego wymiaru czasu pracy?
              • 07.09.2007Czas pracy — Ograniczenia czasowe dyżuru
               Pytanie: Jakie są ograniczenia w czasie pełnienia dyżuru?
               • 23.08.2007Czas pracy — Okresy rozliczeniowe
                Pytanie: Co to są okresy rozliczeniowe czasu pracy?
                • 22.08.2007Czas pracy — Dwie zmiany w jednym dniu
                 Pytanie: Czy rozkład czasu pracy może przewidywać pracę na kolejnej zmianie w tym samym dniu, w którym się kończy wcześniejszą zmianę — pracownik kończy pracę np. o godz. 6.00 i zaczyna o godz. 20.00 bądź 22.00?
                 • 31.07.2007Delegacja i nadgodziny
                  Pytanie: Czy podczas delegacji mogą wystąpić nadgodziny?
                  • 06.06.2007Wyjazd służbowy pracownika niepełnosprawnego
                   Pytanie: Czy można polecić wyjazd służbowy pracownikowi niepełnosprawnemu?
                   • 31.05.2007Maksymalny czas dobowy trwania delegacji
                    Pytanie: Czy są jakieś ograniczenia w zakresie długości delegacji w ciągu doby – czy pracownik może następnego dnia nie przyjść do pracy?
                    • 16.05.2007Wyjazd służbowy a miejsce pracy
                     Pytanie: Czy miejscem pracy pracownika może być więcej niż jedna miejscowość?
                     • 18.04.2007Nowe przepisy UE dotyczące czasu pracy kierowców
                      11 kwietnia 2007 r. weszło w życie Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.4.2006, str. 1).
                      • 18.04.2007Doręczanie pism przez organy administracji publicznej
                       „Pozornie wydawać się może, iż doręczenie jest czynnością tak prostą i zrozumiałą, że ujmowanie jej w normy prawne jest zbędną kazuistyką, obciążającą niepotrzebnie przepisy prawne. Takie zapatrywanie byłoby jednak powierzchownym ustosunkowaniem się do istotnej i doniosłej w skutkach części postępowania administracyjnego.”1) Powyższe słowa Bronisława Graczyka winny nam przyświecać jako motto poniższych rozważań. Pomimo tego, że doręczenie stanowi jedynie czynność materialno-techniczną organu administracji publicznej2), to jednak od prawidłowego dokonania tej czynności przepisy prawa uzależniają skuteczność dokonania przez organ administracji publicznej szeregu czynności procesowych. Data dokonania prawidłowego doręczenia wyznacza m.in. termin wszczęcia postępowania z urzędu3), moment związania organu administracji publicznej wydaną decyzją4).
                       • 06.02.2007Międzynarodowa Organizacja Pracy apeluje o wypowiedzenie konwencji sprzed 50 lat
                        Konwencja Nr 45 Międzynarodowej Organizacji Pracy, zakazująca zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią w kopalniach, została przyjęta w 1935 roku. Od tamtego czasu zmieniły się zarówno warunki pracy, normy bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też podejście do równego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudnienia. Dlatego Międzynarodowe Biuro Pracy wezwało w 1996 roku państwa członkowskie, które ratyfikowały tę Konwencję, do wypowiedzenia jej i zastąpienia jej postanowień Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 176, która dotyczy bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach.
                        • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                         Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                         • 22.06.2006PKPP Lewiatan: „Pracujący Polacy 2006”
                          22 czerwca 2006 r. odbyła się zorganizowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz firmę IBM Polska konferencja "Pracujący Polacy 2006". Przedstawiono na niej wyniki badań PKPP Lewiatan przeprowadzonych przez Szkołę Główną Handlową, których celem było zdiagnozowanie głównych trendów, postaw i obaw Polaków dotyczących pracy. Projekt "Pracujący Polacy" to pierwsze od 10-ciu lat kompleksowe badania opinii i postaw pracowników w Polsce.
                          • 03.05.2006Za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje tylko jeden dodatek
                           Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 lutego 2006 r. (sygn. akt II PZP 11/05) uznał, że w razie nie udzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto, pracownikowi przysługuje za każdą godzinę takiej pracy tylko jeden dodatek przewidziany w art. 15111 § 2 in fine lub § 3 kp.
                           • 14.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (2)
                            W pierwszej części artykułu dotyczącego czasu pracy, którą publikowaliśmy wczoraj, autor omówił rozkłady czasu pracy w okresach rozliczeniowych (czas pracy podstawowy, równoważny, przedłużony, skrócony, zadaniowy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy). Dzisiaj o pracy w godzinach nadliczbowych, w dni świąteczne i w porze nocnej.
                            • 09.02.2006Organizacja nowego miejsca pracy
                             Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z właściwych organizowaniem pracy w firmie. Nie chodzi tu tylko o podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem stosunku pracowniczego, polegające na przestrzeganiu wymogów związanych z zawarciem umowy o pracę, jak też i jej rozwiązaniem, udzieleniem pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, terminową wypłatą uposażenia czy ustalaniem i udzielaniem urlopów pracowniczych.
                             • 05.12.2005Koszty uzyskania przychodu pracownika w sytuacjach nietypowych
                              Nie mamy najczęściej problemów z prawidłowym ustaleniem kosztów uzyskania przychodu pracownika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pewne trudności mogą pojawić się w sytuacjach nie całkiem typowych – dzisiaj dziesięć przykładów takich sytuacji.

                             « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]