Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

normy czasu pracy

 • 01.02.2016Benzyna nie jest przychodem pracownika. Wany wyrok WSA
  Koszt zuytej do celw prywatnych benzyny kupionej przez pracodawc nie powinien by doliczany do przychodu pracownika korzystajcego z samochodu subowego. Do takiego wniosku doszed Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu w wyroku z 23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15.
  • 14.01.2016Podwyszone, autorskie koszty uzyskania przychodw a PIT
   Pytanie podatnika: Czy w zwizku z realizowanymi zadaniami majcymi twrczy charakter i bdcymi przedmiotem prawa autorskiego Wnioskodawcy przysuguje prawo do zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw do czci przychodw majcych charakter twrczy, wypacanych tytuem wynagrodzenia oraz premii i czy procentowy podzia przychodw na przychody majce charakter twrczy i pozostae przychody na podstawie karty czasu pracy bdzie poprawny?
   • 05.01.2016WSA. Odszkodowanie za szkody wyrzdzone przez zwierzta chronione bez PIT
    Z uzasadnienia: Odszkodowania wypacane rolnikom indywidualnym za szkody wyrzdzone przez gatunki zwierzt chronionych, ktre maj w rzeczywistoci na celu przywrcenie stanu posiadania sprzed wyrzdzenia szkody, nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, gdy stanowi przychd uzyskany z dziaalnoci rolniczej, o ktrym mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.
    • 23.12.2015Parametry i wskaniki 2016: Pracownik
     Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
     • 21.09.2015Miejsce parkowania samochodu subowego a odliczenie VAT
      Z uzasadnienie: Przejazdy z miejsca garaowania czy przechowywania samochodu (czyli miejsca zamieszkania) do siedziby Spki, czy te do klientw, zwizane s realizacj celu subowego, czyli zwizane s wycznie z prowadzon przez wnioskodawc dziaalnoci gospodarcz. W opinii Sdu parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, tak jak to przyj organ, e samochd nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej.
      • 04.09.2015Zastosowanie stawki 0% VAT dla otrzymanej zaliczki przy wywozie towaru poza UE
       Pytanie podatnika: Czy w zwizku z dugim czasem produkcji i specyfik opisanego zamwienia Wnioskodawca moe stosowa zapis art. 41 ust. 9b w powizaniu z ust. 9a ustawy o podatku od towarw i usug i do zaliczki otrzymanej od kontrahenta stosowa stawk podatku 0%, tzn. czy jest moliwo zastosowania stawki 0% VAT dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastpi w terminie duszym ni 2 miesice od otrzymania tej zaliczki?
       • 01.09.2015Ryczat za samochd subowy. Trudnoci w ustaleniu wartoci wiadczenia a PIT
        Pytanie podatnika: Czy ustalony sposb rozliczania uytkownikw (pracownikw) korzystajcych z samochodw subowych do celw prywatnych, w zakresie w jakim nie przekraczaj oni (uytkownicy/pracownicy) ustalonych limitw kilometrw, oparty na innym ni w art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o PIT modelu rozliczenia (wg ryczatu stanowicego iloczyn udostpnionego limitu kilometrw i stawki za jeden kilometr) generuje obowizek ustalania przychodu pracownika w wysokoci rnicy pomidzy wartoci okrelon w art. 12 ust. 2a albo ust. 2b i odpatnoci ponoszon przez pracownika?
        • 26.08.2015Zatrudnienie u mikroprzedsibiorcy a czas trwania kontroli
         Zapytanie nr 8370 do ministra gospodarki w sprawie interpretacji przepisw ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej
         • 18.08.2015Czy koszty uzyskania przychodw pracownika mona podwyszy?
          Pytanie podatnika: Czy do przychodw uzyskiwanych z tytuu wynagrodzenia za prac twrcz, ktre to wynagrodzenie wynika bdzie z czasu pracy dokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowizujcym u pracodawcy, mona bdzie zastosowa podwyszone koszty uzyskania przychodu, pomimo e pracodawca w PIT-11 nie bdzie wykazywa kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
          • 14.08.2015Nieujawnione dochody a PIT. Wyrok WSA
           Z uzasadnienia: Zatem skoro podatnik, skutecznie za pomoc dostpnych mu rodkw dowodowych, nie zanegowa ustalenia organw podatkowych w kwestii zgromadzenia oszczdnoci pochodzcych ze rde majcych walor legalnoci, przechowywanych poza systemem podatkowym, to tym samym, dokonujc tych ustale, organy podatkowe prawidowo uznay, e wydatki w 2007 r. zostay pokryte z przychodw z innych ni jawne rde i w sposb waciwy zastosoway przepisy prawa materialnego regulujce opodatkowanie tego rodzaju przychodw.
           • 13.08.2015Organy podatkowe nie mog dowolnie wybiera dowodw
            Z uzasadnienia: Organy podatkowe obowizane s bowiem do rzetelnego ustalenia stanu faktycznego rozstrzyganej sprawy i nie mog dowolnie selekcjonowa dowodw, ktre s podstaw ustale faktycznych, co oznacza, e nie mog odmawia przesuchania wiadkw zgaszanych przez podatnika na okolicznoci przez niego przytaczane, z tego np. powodu, e wedug organu okolicznoci te s ju wyjanione.
            • 29.07.2015Ulga na zakup rezerwowej kasy rejestrujcej
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupi dwie kasy fiskalne. Zgodnie z obowizujcymi przepisami Wnioskodawca otrzyma ulg w wysokoci 1400 z (2 x 700 z). Poczwszy do maja 2011 r. Wnioskodawca rozpocz ewidencj sprzeday na obu kasach fiskalnych. Od maja 2012 r. w zwizku z likwidacj jednego z gabinetów ewidencja sprzeday bya prowadzona na jednej kasie. Druga zostaa zgoszona do urzdu skarbowego jako kasa rezerwowa. Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zwrotu ulgi za kas rejestrujc?
             • 09.07.2015Postpowanie podatkowe. Dowodw w sprawie nie mona pomija
              Teza: Norma art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) sprzeciwia si temu, aby odmawia daniu przeprowadzenia dowodu na okolicznoci istotne dla wyniku sprawy z tego tylko wzgldu, e organ ju uzna, e „okolicznoci majce znaczenie dla rozstrzygnicia niniejszej sprawy zostay ustalone innymi dowodami zebranymi w toku postpowania”, lecz w sposb sprzeczny z tez, ktr zamierza dowodzi strona postpowania.
              • 30.06.2015Sprzeda internetowa i VAT: Koszty przesyki nie zawsze stanowi cz obrotu
               Z uzasadnienia: Art. 79 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE wycza z podstawy opodatkowania VAT kwoty otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usugobiorcy, jako zwrot wydatkw poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usugobiorcy, a zaksigowane na koncie przejciowym. Normuje zatem sytuacj, gdy podatnik wystpuje jako penomocnik nabywcy. Podstaw opodatkowania moe bowiem stanowi jedynie warto otrzymanego wiadczenia wzajemnego, tj. wiadczenia, ktre sprzedajcy faktycznie otrzyma do kupujcego w zamian za sprzedany towar.
               • 08.06.2015Ruchomy czas pracy niekorzystny dla pracowników?
                Interpelacja nr 31929 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie szkodliwych dla pracowników uregulowa prawnych zawartych w nowelizacji ustawy Kodeks pracy
                • 21.05.2015Diety podrne dla pracownikw a podatek dochodowy
                 Tezy: Otrzymywane przez pracownikw przebywajcych w podry subowej diety, w tym take nalenoci powstae przy zastosowaniu przesanek obniajcych warto diety powodujce przyjcie wartoci ujemnej diety (tzw. dieta ujemna) mieszcz si w ramach ustawowego zwolnienia podatkowego, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) u.p.d.o.f., i z tego wzgldu nie mog podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych jako zwizane ze stosunkiem pracy, czy te jako inne nieodpatne wiadczenie. W konsekwencji pracodawca w sytuacji wystpienia ujemnej wartoci diety nie bdzie zobowizany do odprowadzania zaliczek na podatek w zwizku z takimi nalenociami.
                 • 15.04.201550 proc. koszty uzyskania przychodw. Zapisy w umowie o prac to nie wszystko
                  Z uzasadnienia: Dla zastosowania normy kosztw uzyskania przychodw, okrelonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest rozrnienie wynagrodzenia na cz zwizan z wykonywaniem obowizkw pracowniczych i cz okrelajc honorarium, zwizan z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dziea w okrelony sposb i na okrelonym polu. Nie jest przy tym wystarczajce wyrnienie w umowie o prac czci czasu pracy przeznaczonej na prac twrcz, gdy z takiego wyrnienia nie wynika, czy jakikolwiek utwr rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium.
                  • 10.03.2015Czy praca w wolny dzie jest obowizkowa?
                   Jestem kierownikiem administracyjnym w zakadzie pracy zatrudniajcym ponad 500 osb. Zgodnie z regulaminem pracy wszystkie soboty s dla nas dniami wolnymi od pracy wynikajcymi z przecitnie piciodniowego tygodnia pracy. Bardzo czsto zdarza mi si pracowa w te dni na polecenie pracodawcy - konieczno przyjcia materiaw biurowych z hurtowni, dopilnowania przeprowadzanych remontw. Czy za prac w tym dniu naley mi si jaka dodatkowa gratyfikacja, czy te – jak twierdzi mj pracodawca – ze wzgldu na zajmowane stanowisko s to godziny niepatne?
                   • 09.03.2015Czy praca w wolny dzie jest obowizkowa?
                    Jestem kierownikiem administracyjnym w zakadzie pracy zatrudniajcym ponad 500 osób. Zgodnie z regulaminem pracy wszystkie soboty s dla nas dniami wolnymi od pracy wynikajcymi z przecitnie piciodniowego tygodnia pracy. Bardzo czsto zdarza mi si pracowa w te dni na polecenie pracodawcy – konieczno przyjcia materiaów biurowych z hurtowni, dopilnowania przeprowadzanych remontów. Czy za prac w tym dniu naley mi si jaka dodatkowa gratyfikacja, czy te – jak twierdzi mój pracodawca – ze wzgldu na zajmowane stanowisko s to godziny niepatne?
                    • 12.02.2015Potrcalno kosztw uzyskania przychodw
                     Pytanie podatnika: Jakie s zasady ustalania momentu zaliczenia poniesionego wydatku do kosztw uzyskania przychodw?
                     • 06.02.2015WSA: Wsplno majtkowa. Nie mona dwa razy naby nieruchomoci
                      Z uzasadnienia: Wspwasno czna, w tym wypadku wsplno majtkowa, rni si od uamkowej tym, e nie mona w niej okreli iloci udziaw kadego wspwaciciela. Obu wspwacicielom przysuguje pene prawo do caej masy majtkowej w niej zawartej i dlatego aden ze wspwacicieli nie moe korzysta z praw wasnoci przez cay czas trwania wspwasnoci cznej. Akceptacja stanowiska organu interpretacyjnego oznaczaaby, e podatniczka dwukrotnie nabya nieruchomo, w ktrej, z uwagi na ustrj majtkowy, niemoliwe byo okrelenie jej udziaw. Pierwszy raz w chwili zakupu nieruchomoci wraz mem, z ktrym czya j wsplno majtkowa, drugi raz w wyniku dziedziczenia po mierci ma.
                      • 29.01.2015Podwyszone koszty autorskie dla informatyka
                       Pytanie podatnika: Czy w odniesieniu do pracownikw – informatykw, zatrudnionych w sposb i na warunkach okrelonych powyej, Spka jako patnik moe zastosowa art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, poprzez okrelenie kosztw uzyskania przychodu w wysokoci 50% uzyskanego przychodu w zakresie dotyczcym wynagrodzenia z tytuu stworzonego w ramach stosunku pracy oprogramowania (programu komputerowego), bdcego przedmiotem prawa autorskiego?
                       • 22.01.2015Urzd nie moe ogranicza zakresu interpretacji
                        Teza: W uzasadnieniu interpretacji indywidualnej przepisw prawa podatkowego uznajcej stanowisko wnioskodawcy za prawidowe w caoci organ podatkowy nie jest upowaniony do ograniczenia zakresu interpretacji, ani do doprecyzowania jej przedmiotu. Uznajc stanowisko za prawidowe organ aprobuje to stanowisko w peni w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszego oraz sformuowanego pytania.
                        • 24.12.2014Parametry i wskaniki 2015: Pracownik
                         Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                         • 23.12.2014Parametry i wskaniki 2015: Pracownik
                          Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                          • 11.12.2014Wynagrodzenie programistw a koszty autorskie
                           Pytanie podatnika: Czy do wynagrodzenia zatrudnionych w firmie programistw moliwe jest zastosowanie 50% kosztw uzyskania przychodw?
                           • 08.12.2014Skadki ZUS: Zwrot kosztw uywania prywatnego samochodu pracownika do celw subowych
                            W sytuacji, gdy u pracodawcy obowizuje system zwrotu poniesionych przez pracownika kosztw uywania dla celw subowych samochodw osobowych niebdcych wasnoci pracodawcy polegajcy na uzalenieniu wysokoci zwrotu od iloci faktycznie przejechanych kilometrw (tzw. kilometrwka), to warunkiem jego stosowania jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu. System ten, w odrnieniu od tego przybierajcego posta zwrotu zryczatowanych kosztw, nie przewiduje moliwoci ustanowienia limitu kilometrw, po przekroczeniu ktrych nastpi zaniechanie zwrotu poniesionych kosztw - wyjani ZUS.
                            • 05.12.2014Skadki ZUS: Zwrot kosztw uywania prywatnego samochodu pracownika do celw subowych
                             W sytuacji, gdy u pracodawcy obowizuje system zwrotu poniesionych przez pracownika kosztw uywania dla celw subowych samochodw osobowych niebdcych wasnoci pracodawcy polegajcy na uzalenieniu wysokoci zwrotu od iloci faktycznie przejechanych kilometrw (tzw. kilometrwka), to warunkiem jego stosowania jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu. System ten, w odrnieniu od tego przybierajcego posta zwrotu zryczatowanych kosztw, nie przewiduje moliwoci ustanowienia limitu kilometrw, po przekroczeniu ktrych nastpi zaniechanie zwrotu poniesionych kosztw - wyjani ZUS.
                             • 02.10.2014Dziaalno na wasny rachunek a dyrektywa UE o delegowaniu pracownikw
                              Interpelacja nr 26681 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie stosowania przepisw dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczcej delegowania pracownikw
                              • 26.09.2014WSA: O wyszych kosztach dla twrcw decyduje nie tylko umowa
                               Z uzasadnienia: O ile podatnik wykae przychd z praw autorskich to organ podatkowy nie moe odmwi mu zastosowania preferencyjnej stawki kosztw jego uzyskania. Nie jest poprawa teza organu, e brak okrelenia wynagrodzenia za prace twrcze w pisemnej umowie o prace, wyklucza zastosowanie stawki preferencyjnej kosztw. Przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie bdzie mia zastosowania, tylko wwczas jeeli w wyniku prawidowo przeprowadzonego postpowania dowodowego nie mona ustali, jaka cz wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twrczym lub za rozporzdzenie przez twrc majtkowymi prawami autorskimi.
                               • 24.09.2014Spka z o.o. a skadki ZUS wsplnikw
                                Wsplnicy wieloosobowej spki z ograniczon odpowiedzialnoci w wietle ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych nie s traktowani jako osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Zatem z tytuu posiadania statusu wsplnika spki z ograniczon odpowiedzialnoci, ktry obejmuje poow udziaw w spce nie istnieje obowizek podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Z przepisw ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych wynika, e nie istnieje rwnie w takiej sytuacji obowizek podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu - wyjani ZUS.
                                • 23.09.2014Spka z o.o. a skadki ZUS wsplnikw
                                 Wsplnicy wieloosobowej spki z ograniczon odpowiedzialnoci w wietle ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych nie s traktowani jako osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Zatem z tytuu posiadania statusu wsplnika spki z ograniczon odpowiedzialnoci, ktry obejmuje poow udziaw w spce nie istnieje obowizek podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Z przepisw ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych wynika, e nie istnieje rwnie w takiej sytuacji obowizek podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu - wyjani ZUS.
                                 • 01.09.2014Przeduanie postepowa podatkowych bezprawne?
                                  Interpelacja nr 26630 w sprawie bezprawnych i kosztownych dla budetu dziaa organw podatkowych wobec podatnikw polegajcych na bezprawnym przeduaniu postpowa podatkowych.
                                  • 07.07.2014Urlop lub choroba pracownika a podwyszone autorskie koszty podatkowe
                                   Wypacane pracownikom wynagrodzenie za czas urlopu czy zwolnienia lekarskiego w adnej mierze nie jest wynagrodzeniem z tytuu korzystania przez twrcw z praw autorskich. Jak w takim razie naley to wynagrodzenie rozlicza?
                                   • 26.06.2014Puste faktury. Skutki podatkowe w CIT
                                    Z uzasadnienia: W przypadku podatkw dochodowych - inaczej ni w VAT - dla pozbawienia podatnika prawa do zaliczenia wydatkw objtych zakwestionowanymi fakturami do kosztw uzyskania przychodw nie ma znaczenia, czy podatnik w sposb zawiniony (np. na skutek braku dbaoci o wasne interesy gospodarcze, bd w sposb zamierzony), czy te niezawiniony, dokonywa rozliczenia kosztw uzyskania przychodw na podstawie tzw. "pustych faktur". Istotny jest jedynie fakt, e faktury te nie odzwierciedlaj faktycznych transakcji, a w realiach kontrolowanych spraw ich wystawca nie by dostawc towarw( usug) w nich wymienionych.
                                    • 24.06.2014Czas pracy osb niepenosprawnych - wracaj stare zasady
                                     Przepisy dotyczce wymiaru czasu pracy osb niepenosprawnych bd znw przewidywa, e dana osoba, posiadajca orzeczenie o niepenosprawnoci w stopniu umiarkowanym bd znacznym, moe pracowa nie wicej ni 7 godzin w cigu doby oraz 35 godzin w tygodniu. Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa w ostatni pitek stosown nowelizacj.
                                     • 23.06.2014Czas pracy osb niepenosprawnych - wracaj stare zasady
                                      Przepisy dotyczce wymiaru czasu pracy osb niepenosprawnych bd znw przewidywa, e dana osoba, posiadajca orzeczenie o niepenosprawnoci w stopniu umiarkowanym bd znacznym, moe pracowa nie wicej ni 7 godzin w cigu doby oraz 35 godzin w tygodniu. Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa w ostatni pitek stosown nowelizacj.
                                      • 13.06.2014Normy czasu pracy osb niepenosprawnych do zmiany
                                       Senat przyj w czwartek bez poprawek ustaw z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych. Nowela zakada powrt do skrconego czasu pracy niepenosprawnych. Ich czas pracy nie ma przekracza 7 godzin w cigu doby oraz 35 w skali tygodnia.
                                       • 13.06.2014Normy czasu pracy osb niepenosprawnych do zmiany
                                        Senat przyj w czwartek bez poprawek ustaw z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych. Nowela zakada powrt do skrconego czasu pracy niepenosprawnych. Ich czas pracy nie ma przekracza 7 godzin w cigu doby oraz 35 w skali tygodnia.
                                        • 15.05.2014Rozliczenie kosztw autorskich od programw komputerowych
                                         Pytanie podatnika: Czy opisane powyej zdarzenie jest wystarczajc przesank do zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw w roku 2014? Czy jest wymagane prowadzenie ewidencji prac programistw-twrcw? Czy 50% koszty uzyskania przychodw oblicza si od wynagrodzenia pomniejszonego o czas przerw na posiek, urlopu wypoczynkowego?
                                         • 30.04.2014Nieodpatne wiadczenie czonka zarzdu dla spki
                                          W wietle art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych przy ustalaniu wartoci wiadcze nieodpatnych w postaci usug, co jest obowizkiem organu podatkowego, dopuszczalne jest skorzystanie w postpowaniu podatkowym ze rodkw dowodowych wskazanych w rozdziale 11 dziau IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w tym z opinii biegego, o ktrej mowa w art. 197 o.p. - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                          • 25.04.2014PIT: Korzystanie przez pracownikw mobilnych z noclegw sfinansowanych przez pracodawc
                                           Pytanie podatnika: Czy korzystanie z noclegw „w terenie” przez pracownikw mobilnych na koszt pracodawcy bdzie stanowi dla nich przychd ze stosunku pracy podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzcej, czy przychd ten bdzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie bdzie zobowizany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatkw poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”?
                                           • 11.04.2014NSA: Dugiem spadkowym jest tylko zachowek wypacony
                                            Przyjcie pogldu, e niewypacony zachowek jest ju dugiem spadku, a obowizek podatkowy u uprawnionego do zachowku z tego tytuu powstaby dopiero po jego wypaceniu, prowadzi mogoby do unikania opodatkowania. Zgodnie zatem z art. 7 ust. 1-3 w zwizku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku od spadkw i darowizn w stanie prawnym obowizujcym od dnia 1 stycznia 2003 r. - dugiem spadku by tylko zachowek wypacony - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                            • 24.03.2014Prawo pracy. Im wicej dzieci, tym duszy urlop?
                                             Interpelacja nr 24534 w sprawie zwikszenia liczby dni wolnych od pracy dla pracowników w zalenoci od liczby posiadanych dzieci.
                                             • 19.03.2014Wynagrodzenie czonka rodziny w kosztach dziaalnoci
                                              Pytanie podatnika: Czy wydatki (skadki ZUS: emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGP, wynagrodzenie dla pracownika w wysokoci pacy minimalnej + ewentualnej premii uznaniowej) zwizane z zatrudnieniem pracownika na umow o prac (lub w formie dugoterminowej umowy - umowa zlecenie) - czonka rodziny (ony Wnioskodawcy) bd stanowiy dla prowadzcego dziaalno gospodarcz koszt uzyskania przychodw?
                                              • 03.03.2014Resort finansw ju nie ogarnia podatkw?
                                               Chaos i nieporzdek, jakie mamy w prawie podatkowym, przybray ju taki rozmiar, e z interpretowaniem przepisw nie radzi sobie nawet resort finansw. Na proste pytanie o przychd ze wiadcze nieodpatnych po zjedzeniu pczka w pracy udzielono dwch, skrajnie rnych odpowiedzi.
                                               • 03.03.2014Koszty uzyskania przychodw a dziaalno gospodarcza
                                                Teza: Poniesienie przedmiotowych wydatkw byo niezbdne dla rozpoczcia zarobkowej dziaalnoci gospodarczej polegajcej na wiadczeniu usug prawniczych w ramach kancelarii radcy prawnego; celem takiej dziaalnoci gospodarczej jest osiganie przychodu, gdy dziaalno ta (jak i pozostae rodzaje dziaalnoci gospodarczej) ma charakter zarobkowy.