Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

normy czasu pracy

 • 02.02.2018NSA: Zasiek chorobowy nie jest przychodem ze stosunku pracy
  Teza: Zasiek chorobowy stanowi „inne ródo przychodu”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odsetek za opónienie w wypacie takiego zasiku nie mona zakwalifikowa jako przychodu ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 powoanej ustawy).
  • 26.01.2018MF: Pierwsza opublikowana na stronach SIP opinia zabezpieczajca
   W Systemie Informacji Podatkowej, znajdujcym si na stronach Ministerstwa Finansów opublikowana zostaa pierwsza opinia zabezpieczajca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Do tej pory publikowane byy kilkukrotnie jedynie odmowy wydania takiej opinii - tym razem zaprezentowane rozwizanie znalazo akceptacj KAS. Dotyczy rozwizania motywujcego, pozwalajcego zaliczy ew. wypaty wynagrodzenia do przychodów z kapitaów pieninych zamiast do przychodów ze stosunku pracy.
   • 17.01.2018Parametry i wskaniki 2018: Pracownik
    Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
    • 30.11.2017Usugowy przewóz osób samochodami osobowymi - nadchodz zmiany
     Pojawienie si na rynku konkurencji w obszarze usugowego przewozu osób spowodowao lawin protestów taksówkarzy. W ich efekcie pojawi si projekt zmiany przepisów, którego rezultatem moe by z jednej strony wyrównanie warunków konkurowania, z drugiej natomiast - obnienie wymaga dla osób, które bd w ten sposób chciay uzyskiwa w przyszoci dochody. 
     • 23.11.2017NSA: Odprawa to nie odszkodowanie
      Z uzasadnienia: Odprawy zwizane ze zwolnieniami grupowymi s swoist "zapat" przez pracodawc za zgodne z prawem i skuteczne zwolnienie si od zobowizania zatrudnienia pracownika. Funkcj odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utrat moliwoci zarobkowania, bowiem zakoczenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utrat moliwoci zarobkowania w ogóle.
      • 06.11.2017Premie i nagrody dla twórców a 50-proc. koszty uzyskania przychodu
       Pytanie: Czy moliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytuu uznaniowych premii kwartalnych ustalonych na podstawie analizy ekonomicznej wartoci efektu pracy oraz wkadu twórcy w wytworzenie utworu, których podstaw jest wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy za przeniesienie praw autorskich oraz z tytuu nagród, które s bezporednio zwizane z rozporzdzeniem przez pracownika majtkowym prawem autorskim i stanowi pochodn korzyci jakie spóka czerpie z efektu pracy twórczej pracownika?
       • 26.10.201750% kosztów uzyskania przychodów dla etatowca? - trzeba speni wiele warunków
        Tylko wyrane rozrónienie, jak równie dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypaconych wynagrodze z tego tytuu daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
        • 29.08.2017Praca w godzinach nadliczbowych
         Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowizujce pracownika normy czasu pracy, a take praca wykonywana ponad przeduony dobowy wymiar czasu pracy, wynikajcy z obowizujcego pracownika systemu i rozkadu czasu pracy. Prac w godzinach nadliczbowych jest wic praca ponad 8 godzin na dob lub praca ponad przecitnie 40 godzin na tydzie.
         • 28.08.2017Praca w godzinach nadliczbowych
          Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowizujce pracownika normy czasu pracy, a take praca wykonywana ponad przeduony dobowy wymiar czasu pracy, wynikajcy z obowizujcego pracownika systemu i rozkadu czasu pracy. Prac w godzinach nadliczbowych jest wic praca ponad 8 godzin na dob lub praca ponad przecitnie 40 godzin na tydzie.
          • 23.08.2017ZUS: Wspólnik spóki z o.o. a podleganie pracowniczym ubezpieczeniom spoecznym
           Jednoosobowa spóka z o.o. nie moe by pracodawc wspólnika bdcego równoczenie czonkiem zarzdu tej spóki (wyjtkiem moe by zatrudnienie niepolegajce na kierowaniu bd prowadzeniu spraw spóki). Prawidowo takiego stanowiska Zakadu Ubezpiecze Spoecznych zostaa potwierdzona w jednolitym orzecznictwie Sdu Najwyszego - stwierdzi ZUS w wyjanieniu, publikowanym na swoich stronach.
           • 22.08.2017ZUS: Wspólnik spóki z o.o. a podleganie pracowniczym ubezpieczeniom spoecznym
            Jednoosobowa spóka z o.o. nie moe by pracodawc wspólnika bdcego równoczenie czonkiem zarzdu tej spóki (wyjtkiem moe by zatrudnienie niepolegajce na kierowaniu bd prowadzeniu spraw spóki). Prawidowo takiego stanowiska Zakadu Ubezpiecze Spoecznych zostaa potwierdzona w jednolitym orzecznictwie Sdu Najwyszego - stwierdzi ZUS w wyjanieniu, publikowanym na swoich stronach.
            • 21.08.2017NSA. Kiedy rodek trway jest kompletny i zdatny do uytku?
             Z uzasadnienia: Warunki kompletnoci i zdatnoci do uytku rodka trwaego s spenione wówczas, gdy moe on by legalnie przyjty do uytkowania w dziaalnoci gospodarczej. Niespenienie okrelonych wymogów prawnych, od których uzaleniona jest moliwo legalnego wykorzystania "rodka trwaego" powoduje, e taki rodek nie moe by uznany za "zdatny do uytku".
             • 07.07.2017Chwilówka na cudze dane: Udowadnianie niewinnoci to droga przez mk
              Interpelacja nr 12952 do ministra sprawiedliwoci w sprawie ochrony osób, którym zostay wykradzione dane osobowe
              • 05.07.2017Maski i filtry powietrza dla pracowników w kosztach firmy
               Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione (ponoszone w przyszoci) na zakup odpowiednio: masek antysmogowych wraz z filtrami, oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do biura (miejsca pracy), oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do domu (miejsca zamieszkania) dla pracowników spóki mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
               • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
                Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
                • 27.06.2017MR: Ustawa o swobodzie gospodarczej nie ogranicza kontroli PIP
                 Interpelacja nr 12394 do ministra rozwoju w sprawie relacji ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (projektu z dnia 18.11.2016 r. - Prawo przedsibiorców) do ustawy o Pastwowej Inspekcji Pracy
                 • 19.06.2017Autorskie, podwyszone koszty podatkowe dla pracownika
                  W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich maj zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu. Podwyszone koszty podatkowe mog by stosowane take do pracowników-twórców zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Wysze koszty mog jednak dotyczy tylko przychodów z pracy twórczej.  
                  • 17.05.2017NSA. Dokumentowanie dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne
                   Z uzasadnienia: Osoba ponoszca wydatki na przewóz na zabiegi nie ma obowizku posiadania dokumentów potwierdzajcych w sposób bezporedni jego poniesienie, niemniej jednak winna ona uwiarygodni i uprawdopodobni cel przejazdów wasnym samochodem osobowym, co moe uczyni w sposób najbardziej dla siebie dogodny, np. poprzez przedoenie karty zabiegowej, skierowania lekarskiego, zawiadczenia o uczestnictwie w zabiegach itp.
                   • 18.04.2017Optymalizacja podatkowa. Praca na dwie umowy w jednej firmie i pracownicze koszty uzyskania
                    Przykad:  Firma zatrudnia pracownika, z którym ma zamiar podpisa drug umow o prac (z zakresem obowizków innym ni ujty w pierwszej umowie). Czy naley, obliczajc zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych, uwzgldnia pracownicze koszty uzyskania w podwójnej wysokoci, mimo e czna suma obliczonych w ten sposób kosztów uzyskania przychodów przekroczy roczny limit?
                    • 20.03.2017Czy w delegacji pracownik zawsze pozostaje do dyspozycji pracodawcy?
                     W wyroku z 4 lipca 1978 r., I PR 45/78, Sd Najwyszy potwierdzi, e w czasie podróy pracownik nie wiadczy pracy i nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy, chyba e wykonuje w jej trakcie prac. Kolejny istotny wyrok to wyrok Sdu Najwyszego z 4 kwietnia 1979 r., I PRN 30/79, stanowicy, e w czasie podróy subowej czas przejazdu pracownika do miejsca delegowania i z powrotem nie jest z reguy czasem pracy i dlatego za taki czas nie przysuguje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie.
                     • 17.03.2017Czy w delegacji pracownik zawsze pozostaje do dyspozycji pracodawcy?
                      W wyroku z 4 lipca 1978 r., I PR 45/78, Sd Najwyszy potwierdzi, e w czasie podróy pracownik nie wiadczy pracy i nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy, chyba e wykonuje w jej trakcie prac. Kolejny istotny wyrok to wyrok Sdu Najwyszego z 4 kwietnia 1979 r., I PRN 30/79, stanowicy, e w czasie podróy subowej czas przejazdu pracownika do miejsca delegowania i z powrotem nie jest z reguy czasem pracy i dlatego za taki czas nie przysuguje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie.
                      • 01.03.2017Wspólnik spóki z o.o. a podleganie pracowniczym ubezpieczeniom spoecznym
                       Jednoosobowa spóka z o.o. nie moe by pracodawc wspólnika bdcego równoczenie czonkiem zarzdu tej spóki (wyjtkiem moe by zatrudnienie niepolegajce na kierowaniu bd prowadzeniu spraw spóki). Prawidowo takiego stanowiska Zakadu zostaa potwierdzona w jednolitym orzecznictwie Sdu Najwyszego. W szczególnoci wskaza naley tutaj wyroki:
                       • 01.03.2017Zadaniowy czas pracy w praktyce
                        Zapytanie nr 2034 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej, ministra spraw wewntrznych i administracji w sprawie sprawdzenia w praktyce stosowania zadaniowego czasu pracy przez firmy i administracj publiczn
                        • 24.02.2017Podatek od akcji dopiero w momencie sprzeday?
                         Tezy: 1. Wykadnia art. 24 ust. 11 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. prowadzi do wniosku, e objcie/nabycie akcji (nieodpatnie, czciowo nieodpatnie) jest neutralne podatkowo w dacie tego zdarzenia, ale podlega opodatkowaniu w momencie odpatnego zbycia akcji, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. Dopiero w tym momencie ujawnia si rzeczywisty przychód z objcia akcji.
                         • 15.02.2017Rygor natychmiastowej wykonalnoci decyzji. Wany wyrok NSA
                          Tezy: W wietle art. 212 zd. 1 w zwizku z art. 239b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: „o.p.”) warunkiem wprowadzenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnoci do obrotu prawnego jest dorczenie podatnikowi zarówno decyzji wymiarowej, jak i tego postanowienia albo tylko decyzji wymiarowej w sytuacji, gdy postanowienie o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoci zostao zawarte w decyzji wymiarowej.
                          • 03.02.2017Parametry i wskaniki 2017: Pracownik
                           Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                           • 13.01.2017Zegarek moe by kosztem dziaalnoci?
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupi zegarek typu smartwatch razem z telefonem komórkowym, dla którego by dedykowany. Wedug Wnioskodawcy, zakupiony przez niego zegarek wpywa na utrzymywanie staego kontaktu z klientami. Zakup zegarka ma na celu stae monitorowanie pocze i wiadomoci przychodzcych bez cigego odrywania si od pracy. Czy poniesiony przez Wnioskodawc wydatek zwizany z zakupem zegarka typu smartwatch mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                            • 03.01.2017NSA. Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innego podatku
                             Zaliczenie zwrotu, o którym mowa w art. 76b w zw. z art. 76 § 1 i 76a § 1 Ordynacji podatkowej, odnosi si do wykonanego, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usug, zwrotu podatku, a nie prawa do tego zwrotu jeszcze nie zrealizowanego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                             • 27.12.2016Preferencje podatkowe nie dla zwizków partnerskich
                              Interpelacja nr 8002 do ministra finansów w sprawie moliwoci wspólnego rozliczania si z podatku dochodowego przez osoby posiadajce dzieci, ale yjce w nieformalnych zwizkach partnerskich
                              • 07.12.2016WSA: Pracodawca nie ma obowizku prowadzenia ewidencji prac twórczych
                               Z uzasadnienia: Ustawa o PIT nie zawiera adnych uregulowa dotyczcych sposobu dokumentowania czci wynagrodzenia nalenego za prac o charakterze twórczym, co do której mog mie zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu w zwizku z osigniciem przychodu z tytuu praw autorskich. Organowi podatkowemu nie wolno wic nakada na patnika obowizku prowadzenia "ewidencji czasu prac o charakterze twórczym" bdcych w istocie ksigami podatkowymi nieznanymi polskiemu prawu podatkowemu.
                               • 10.10.2016Instrumenty finansowe. Gdy nie ma kosztu, równie nie ma przychodu
                                Tezy: W wietle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) wyeliminowanie z kosztów uzyskania przychodów wydatków (strat) poniesionych w okrelonej transakcji (przedterminowe zamknicie opcji walutowych) przesdza o tym, e transakcja ta nie moe równie generowa przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 powyszej ustawy (umorzenie czci dugu). W takiej sytuacji przyjmujc, e wydatek jest neutralny podatkowo naley przychód potraktowa/ zakwalifikowa take, jako neutralny podatkowo. Ta sama transakcja nie moe bowiem rodzi rónych skutków podatkowych, w zalenoci od tego, czy ocenie podlega koszt, czy przychód podatkowy. 
                                • 03.10.2016NSA. Obietnica przyznania opcji na akcje nie powoduje powstania przychodu
                                 Z uzasadnienia: Skoro skarcy na razie jest tylko uczestnikiem programu i zgodnie z zasadami programu ma dopiero obietnic, i po upywie okrelonego czasu, bdzie mia moliwo realizacji opcji przez objcie/nabycie akcji spki fiskiej, bd moliwo sprzeday samych opcji, to nie budzi wtpliwoci, e nie jest to ani przychd w postaci pienidzy lub wartoci pieninych, ktry powstaje w momencie otrzymania ich przez podatnika lub w momencie postawienia ich do dyspozycji podatnika, ani te przychd w postaci wartoci wiadcze rzeczowych lub innych wiadcze nieodpatnych, ktry powstaje z chwil otrzymania wiadczenia przez podatnika czy te wykonania wiadczenia na rzecz podatnika.
                                 • 21.09.2016Skadki OC i AC. KNF sprawdzi zasadno podwyek?
                                  Interpelacja nr 5379 do ministra finansw w sprawie drastycznego wzrostu cen ubezpiecze OC i AC
                                  • 16.09.2016NSA. Kiedy zarabianie na wizerunku z 50-proc. kosztami autorskimi?
                                   1. Przedstawienie wizerunku przez twrc wizerunku, w formie wskazanej w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi bdzie utwr w rozumieniu tego przepisu i tylko wtedy w zwizku z korzystaniem przez twrc z praw autorskich lub gdy dojdzie do rozporzdzania przez twrc prawami autorskimi, moliwe bdzie zastosowanie 50% kosztw uzyskanego przychodu, o ktrych mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.  2. Wynagrodzenie za „korzystanie” z wizerunku danej osoby fizycznej, ktra nie jest jego twrc, nie jest wynagrodzeniem z praw autorskich lub za rozporzdzanie prawami autorskimi, gdy wizerunek osoby fizycznej sam w sobie nie jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie mona wobec tego mwi o prawach autorskich zwizanych z wizerunkiem osoby fizycznej.
                                   • 12.09.2016Kto ma moliwo zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw?
                                    Pytanie podatnika: Czy Spka, w oparciu o zmodyfikowane postanowienia umw o prac, wywizujc si z obowizkw patnika podatku dochodowego od osb fizycznych, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych od przychodu (wynagrodzenia) za rozporzdzanie majtkowymi prawami autorskimi, powstaymi w wyniku pracy twrczej, bdzie uprawniona do stosowania 50% kosztw uzyskania przychodw, przy czym do pozostaego przychodu z wynagrodzenia za prac niemajc charakteru pracy twrczej, koszty uzyskania przychodw powinny zosta okrelone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o PIT?
                                    • 24.08.2016WSA. 50 proc. koszty uzyskania przychodw przy umowie o prac
                                     Z uzasadnienia: W przypadku wykonywania prac twrczych i tworzenia utworw w ramach stosunku pracy, koniecznym jest wyodrbnienie czci wynagrodzenia nalenej midzy innymi za rozporzdzenie autorskimi prawami majtkowymi do tego utworu, bo to z tytuu przyjcia tego utworu i zwizanych z nim praw majtkowych pracodawca wypaca nalene wynagrodzenie. Okrelenie tej wielkoci powinno by zawarte bd w umowie o prac, bd w innych postanowieniach obowizujcych danego pracodawc i jego pracownikw, jak np. w regulaminie wynagradzania.
                                     • 22.07.2016Dwa dni opieki nad dzieckiem mona podzieli na godziny
                                      Interpelacja nr 4456 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie stosowania przepisw art. 188 § 1 Kodeksu pracy
                                      • 14.07.2016Subowe mieszkanie a przychd pracownika
                                       Z uzasadnienia: Majc na uwadze realia niniejszej sprawy organy podatkowe przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinny w szczeglnoci rozpatrzy - przyjmujc wskazane przez Trybuna Konstytucyjny kryteria oceny - czy ponoszenie przez pracodawc wydatkw w celu zapewnienia pracownikowi miejsca zamieszkania (tu kwatera tymczasowa) jest wiadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy (poniewa przykadowo to jemu przynosi konkretn i wymiern korzy w postaci prawidowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy), czy te jest to wiadczenie poniesione tylko w interesie pracownika.
                                       • 13.06.2016Coraz wiksze kopoty z pac za nadgodziny
                                        Jedna trzecia przedsibiorstw w Polsce nie paci w sposb prawidowy za prac w godzinach nadliczbowych – wynika z nowych danych Pastwowej Inspekcji Pracy. Kontrole przeprowadzone w 2015 r. pokazay te, e pracownicy spdzaj coraz wicej czasu w firmach, ktre rwnoczenie czciej ami przepisy zakadajce wypat dodatku czy te oddawanie w zamian czasu wolnego.
                                        • 01.06.2016NSA. Kiedy najem jest dziaalnoci gospodarcz?
                                         Zarobkowy, zorganizowany i cigy najem lokali dokonywany we wasnym imieniu, ktry mia charakter powtarzalny i nie przypadkowy, nie pozwala wbrew stanowisku samych podatnikw na klasyfikowanie przychodw z tego tytuu do rda przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 30.05.2016Dodatek za prac ponadwymiarow i godziny nadliczbowe do zmiany?
                                          Interpelacja nr 2768 w sprawie dodatku za prac ponadwymiarow i za prac w godzinach nadliczbowych.
                                          • 23.05.2016Delegowanie pracownikw – Sejm przyj now ustaw
                                           Pod koniec ubiegego tygodnia Sejm uchwali now ustaw dotyczc warunkw zatrudnienia na terenie Polski pracownikw delegowanych z innych krajw czonkowskich Unii Europejskiej. Nowe regulacje, ktre dostosuj polskie prawo do unijnych wymogw, maj w zaoeniu zwikszy poziom ochrony osb delegowanych.
                                           • 19.05.2016Na czym polega obowizek informacyjny pracodawcy?
                                            Interpelacja nr 2012 w sprawie formy realizacji obowizku informacyjnego przez pracodawc wzgldem pracowników.
                                            • 10.03.2016Wynagrodzenie twrcy a koszty autorskie w rocznym PIT
                                             Pytanie podatnika: Czy do przychodu z tytuu wynagrodzenia za prac twrcz, ktre to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowizujcym u pracodawcy Wnioskodawczyni, mona zastosowa koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, przy czym do pozostaego przychodu, tzn. za prac niemajc charakteru pracy twrczej, koszty uzyskania przychodu okrelone bd na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o PIT, pomimo e pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
                                             • 26.02.2016Minimalne wynagrodzenie nie obejmuje wynagrodzenia za prac w nadgodzinach
                                              Interpelacja nr 707 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie prawa pracy
                                              • 24.02.201650 proc. koszty mona zastosowa do wypacanych premii?
                                               Pytanie podatnika: Czy i w jakiej czci koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT powinny mie zastosowanie do wszystkich skadnikw przychodu z tytuu wynagrodzenia za prac wymienionych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszego, pomimo, e pracodawca w PIT-11 nie wykazywa/nie wykazuje kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
                                               • 19.02.2016Uchwaa NSA. Moment korekty kosztw po otrzymaniu dotacji
                                                W przypadku jednorazowego zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw wydatkw (kosztw) poniesionych w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, ktre nastpnie zostay zrefundowane ze rodkw stanowicych dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy o CIT, podatnik - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 - zobowizany jest do zmniejszenia zrefundowanych kosztw uzyskania przychodw w miesicu otrzymania dofinansowania - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 17.02.2016Zmiany w Kodeksie pracy. Bd dusze przerwy w czasie pracy?
                                                 Interpelacja nr 511 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie patnej przerwy w wykonywaniu pracy
                                                 • 15.02.2016Czy praca maonka i czonkw rodziny podlega skadkom ZUS?
                                                  Interpelacja nr 564 w sprawie opacania skadek ZUS za pomoc maonka w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.
                                                  • 05.02.2016NSA. Odpowiedzialno podatkowa czonka zarzdu spki
                                                   Brak wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego faktu wyganicia mandatw czonkw zarzdu spki z o.o. powoanych umow wsplnikw na te stanowiska na czas nieoznaczony, w zwizku z zatwierdzeniem przez uchwa jej wsplnikw sprawozdania finansowego tej spki za pierwszy peny rok obrotowy, przy zaistnieniu innych jeszcze okolicznoci zwizanych z dalszym penieniem tych stanowisk przez tych czonkw zarzdu, prowadzi moe do ich odpowiedzialnoci za zalegoci podatkowe spki na zasadach wskazanych w art. 116 § 1 Ordynacji podtkowej).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] nastpna strona »