Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

normy czasu pracy

 • 27.07.202030.07.2020 r. - Szkolenie on-line: Tworzenie rozkadów czasu pracy
  Waciwe stosowanie kodeksowych norm czasu pracy ma szczególne znaczenie w planowaniu dziaa przedsibiorstwa. To równie ródo oszczdnoci i racjonalizowania zatrudnienia. A poniewa pracodawcy maj szerokie uprawnienia dotyczce ksztatowania wewntrznych aktów prawa pracy (czsto poczone z obowizkiem konsultacji i zawierania porozumie), trzeba te zagadnienia pozna, zgbi i... efektywnie wykorzysta.
  • 20.07.2020Tryb i forma rozwizania umowy w wiadectwie pracy
   Biorc pod uwag przepisy Kodeksu pracy zwizane z wystawianiem wiadectwa pracy, naley zwróci uwag na informacje udzielane w zakresie trybu i formy rozwizania umowy o prac. Informacja ta ma wpyw na postrzeganie pracownika poszukujcego na rynku pracy nowego miejsca zatrudnienia. Podanie informacji moe mie w tym wypadku nawet aspekt pitnujcy. Pracownik zwolniony jest inaczej traktowany w procesie rekrutacji. Czy moliwe jest uksztatowanie przepisów w tym zakresie, które w sposób maksymalny bd zabezpiecza pracownika przed udzielaniem tych informacji? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
   • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
    Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
    • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
     Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
     • 07.04.2020NSA. 50-proc. koszty dla pracownika
      Aby skorzysta z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT konieczne jest wyrane wyodrbnienie czci wynagrodzenia nalenej m.in. za rozporzdzanie autorskimi prawami majtkowymi do utworu. To z tytuu przyjcia utworu i zwizanych z nim praw majtkowych, pracodawca wypaca nalene wynagrodzenie - honorarium, a zatem wielko tego honorarium musi by jasno okrelona w dokumentach regulujcych tre stosunku pracy. Okrelenie tej wartoci lub procedur jej obliczania powinno by jasno i precyzyjnie zawarte w dokumentach regulujcych tre stosunku pracy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
      • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
       Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
       • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
        Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
        • 23.02.2020Tworzenie rozkadów czasu pracy w praktyce
         Waciwe stosowanie kodeksowych norm czasu pracy ma szczególne znaczenie w planowaniu dziaa przedsibiorstwa. To równie ródo oszczdnoci i racjonalizowania zartudnienia. A poniewa pracodawcy maj szerokie uprawnienia dotyczce ksztatowania wewntrznych aktów prawa pracy (czsto poczone z obowizkiem konsultacji i zawierania porozumie), warto te zagadnienia pozna, zgbi a nastpnie efektywnie wykorzysta.
         • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
          Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
          • 13.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
           Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
           • 02.01.2020Marginalne zatrudnienie - ZUS wspópracuje z administracjami innych krajów UE
            Jeeli w trakcie oceny danego przypadku okae si, e osoba zainteresowana faktycznie nie wykonuje pracy najemnej w innym pastwie UE lub jeeli dana osoba wykonuje prac w innym pastwie UE, ale jest to praca o charakterze marginalnym, ZUS ustali, e dla tej osoby ustawodawstwem majcym zastosowanie jest ustawodawstwo polskie - poinformowao MRPiPS.
            • 09.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
             Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowizujce pracownika normy czasu pracy, a take praca wykonywana ponad przeduony dobowy wymiar czasu pracy, wynikajcy z obowizujcego pracownika systemu i rozkadu czasu pracy.
             • 06.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
              Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowizujce pracownika normy czasu pracy, a take praca wykonywana ponad przeduony dobowy wymiar czasu pracy, wynikajcy z obowizujcego pracownika systemu i rozkadu czasu pracy.
              • 29.11.2019Zawieranie umowy o prac z twórcami
               Przychody z tytuu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporzdzania tymi prawami wystpuj wówczas, gdy spenione s dwie przesanki. Po pierwsze, konieczne jest wystpienie przedmiotu praw majtkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie za, osignity przychód musi by bezporednio zwizany z korzystaniem z okrelonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporzdzaniem nimi, stanowi skutek takiego korzystania lub rozporzdzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego bd wykonawczego.
               • 19.11.2019NSA. Zakup komputerów i oprogramowania w ramach ulgi B+R
                Z uzasadnienia: Nie mog zosta objte t ulg wydatki jedynie na nabywanie takich technologii, które wymagaj odpowiedniej modyfikacji w procesie ich wdroenia do potrzeb konkretnego przedsibiorcy. (...) Samo wdraanie do jej potrzeb zaawansowanego, informatycznego systemu planowania nie moe zosta uznane za dziaalno twórcz w zakresie prac rozwojowych. Wydatek na zakup i wdraanie przez przedsibiorc zaawansowanego systemu planowania produkcji APS (z ang. Advanced Planning System), nie moe zosta uznany za „koszt kwalifikowany” w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
                • 08.11.2019Na termin powstania obowizku podatkowego w VAT mog wpywa postanowienia umowne
                 Publikowane dzisiaj orzeczenie NSA dotyczy rozstrzygnicia sprawy, w której zapad wyrok TS UE, stanowicy odpowied na zadanie przez NSA pytanie prejudycjalne (sprawa Budimex vs. Ministerstwo Finansów). Kwestia jest istotna, poniewa dotyczy momentu powstania obowizku podatkowego w VAT i powizania go z postanowieniami konkretnej umowy, czcej kontrahentów.
                 • 28.10.2019NSA. Obowizkowe badania psychologiczne s zwolnione z VAT
                  Z uzasadnienia: Badania psychologiczne stanowi element bada z zakresu medycyny pracy, a tym samym realizuj one cechy profilaktyki zdrowotnej. Dlatego te mieszcz si w pojciu usug z zakresu opieki medycznej, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 -19 ustawie o podatku od towarów i usug. O profilaktycznym charakterze bada psychologicznych wiadczy narzucona regularno bada wstpnych, okresowych i kontrolnych przeprowadzanych w ramach medycyny pracy.
                  • 18.10.2019Sposób postpowania przy stosowaniu kosztów 50% - nieregularne przychody z praw autorskich
                   Jeli praca jest przedmiotem prawa autorskiego, pracownik jest twórc w rozumieniu ustawy, uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórc z tych praw lub rozporzdzania prawami, umowa o prac przewiduje zrónicowanie wynagrodzenia nalenego pracownikowi na kwot zwizan z korzystaniem z praw autorskich i kwot zwizan z wykonywaniem typowych obowizków pracowniczych, prowadzona jest odpowiednia dokumentacja, a przychody uzyskane przez pracownika zostay wymienione w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT, mona zastosowa norm 50% KUP.
                   • 14.10.2019NSA. PIT od sprzeday mieszkania dziecka rozlicz rodzice
                    Z uzasadnienia: Bdne byo stanowisko organu, i przy czynnociach przekraczajcych zwyky zarzd majtkiem dziecka rodzicom nie przysuguje prawo pobierania poytków ze róde przychodów dziecka (...) nieruchomo maoletnich pozostawaa w zarzdzie matki, a jej sprzeda przez Skarc, za zgod Sdu opiekuczego stanowia czynno zarzdu jego majtkiem (...) Uwzgldniajc, zatem uniwersalny charakter zasady wyraonej w art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f., stwierdzi naley, e w tym przypadku dochody maoletniego ze sprzeday nieruchomoci podlegaj opodatkowaniu na imi rodziców.
                    • 11.10.2019Szkolenia w Warszawie: Rozliczanie czasu pracy - aspekty praktyczne
                     Przepisy dotyczce czasu pracy nale do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy. Jednoczenie s jedn z najwaniejszych grup przepisów. Ich przestrzeganie jest zarówno chtnie kontrolowane przez PIP, jak te czsto przepisy te s podstaw dochodzenia roszcze finansowych przez pracowników. Wiele problemów praktycznych powstaje w zwizku z rozliczaniem czasu pracy - przede wszystkim prac w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy wynikajcych z zasady przecitnie piciodniowego tygodnia pracy, niedziele i wita, tworzeniem harmonogramów czasu pracy, kwalifikowaniem poszczególnych przedziaów czasu aktywnoci pracownika.
                     • 01.10.2019WSA. 50% koszty take przy premiach dla pracowników
                      Z uzasadnienia: Premia moe stanowi dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórc (lub za nabycie tych praw przez pracodawc). Oznacza to, e do zastosowania kosztów w zryczatowanej wysokoci z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne bdzie jedynie wykazanie zwizku pomidzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporzdzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie moe decydowa, czy premia pozostaje w zwizku z utworem.
                      • 17.09.2019Lista procesów wymagajcych oceny skutków dla ochrony danych
                       W dniu 17 lipca 2019 r. Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych opublikowa komunikat zawierajcy wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagajcych oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. To bardzo istotny dokument, poniewa przedsibiorcy, którzy przetwarzaj dane w sposób wskazany w wykazie, bd zobligowani do wykonania oceny skutków przetwarzania danych dla ich ochrony. Jej brak moe zosta uznany za naruszenie RODO i obarczony sankcj.
                       • 05.09.2019Wydanie paragonu fiskalnego oznacza udostpnienie paragonu nabywcy i umoliwienie zabrania go
                        Przed Naczelnym Sdem Administracyjnym zakoczy si kilkuletni spór podatnika z Ministrem Finansów, dotyczcy sposobu rozumienia pojcia wydania paragonu. NSA, wydajc w dniu 29.08.2019 r. wyrok I FSK 734/17 oddali kasacj szefa KAS do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 2700/15 z 16.01.2017 r.     
                        • 20.08.2019Napoje i posiki profilaktyczne dla pracowników. Nieprecyzyjne przepisy do zmiany?
                         Wraz ze wzrostem temperatury zewntrznej powraca zagadnienie zapewnienia pracownikom przez pracodawc profilaktycznych posików, a w szczególnoci napojów. Zagadnienie to reguluje rozporzdzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. W zwizku z obnianiem kosztów zdarzaj si przypadki nadinterpretacji tego rozporzdzenia, wykorzystujc fakt, e nie wskazano w nim sposobu i miejsca dokonywania pomiaru podanej temperatury, a take iloci napojów zaspokajajcej potrzeby pracowników - dotyczy to szczególnie pracowników biurowych.
                         • 10.07.2019Zatrudnianie dzieci poniej 16 roku ycia
                          Coraz wicej dzieci pracuje, czsto aby pomóc rodzicom. Szczególnie latem duo najmodszych podejmuje si pracy sezonowej. S to prace pomocowe w sektorze rolniczym, ale take prace w dziale hotelarskim czy gastronomicznym. Brakuje jednak regulacji prawnych, które okrelayby jakie prace mog wykonywa najmodsi, zasady czenia ich z obowizkami szkolnymi, normy czasu pracy czy minimalny wiek dziecicych pracowników. Czsto pracodawcy wykorzystuj sabsz pozycj najmodszych i nie respektuj praw pracujcych dzieci.
                          • 01.07.2019PIT. Bon ywnociowy zamiast posiku i napoju. A co z PIT?
                           Pytanie: Czy przekazywane pracownikom, celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych oraz napojów, bony ywieniowe s traktowane jako inne dowody uprawniajce do uzyskania na ich podstawie posików, artykuów spoywczych lub napojów bezalkoholowych okrelone art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym warto finansowanych przez Wnioskodawc ze rodków obrotowych bonów, bdzie stanowi przychód pracownika zwolniony z opodatkowania?
                           • 27.06.2019Pracownicze koszty uzyskania przychodów - zwyke i 50%
                            Pracownicy uzyskujcy dochody z tytuu stosunku subowego, stosunku pracy, spódzielczego stosunku pracy oraz pracy nakadczej maj co do zasady kwotowo okrelone normy kosztów uzyskania przychodów.
                            • 05.06.2019WSA. Koszty twórców: Honorarium mona ustala na podstawie czasu pracy
                             Z uzasadnienia: Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie ustala wymogów co do sposobu okrelenia wynagrodzenia autorskiego. Ustawodawca pozostawi w tym zakresie swobod stronom stosunku pracy, co jest ze wszech miar uzasadnione z uwagi na przedmiot prac twórczych, ich wynik, czas wykonania utworu, a take organizacj wewntrzn pracodawcy. Kalkulacja wynagrodzenia autorskiego moe zosta oparta take na czasie powiconym przez pracownika na stworzenie utworu pracowniczego, ustalonego np. w oparciu o prowadzon przez pracodawc ewidencj.
                             • 15.04.2019NSA. Koszty autorskie przy umowie o prac: Samo owiadczenie nie wystarczy
                              Z uzasadnienia: Dla zastosowania dla przychodów ze stosunku pracy, normy kosztów uzyskania przychodów, okrelonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest rozrónienie wynagrodzenia na cz zwizan z wykonywaniem obowizków pracowniczych i cz okrelajc honorarium, zwizan z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dziea w okrelony sposób i na okrelonym polu (...) dokumentacja pracodawcy powinna umoliwia wyodrbnienie tej czci czasu pracy, która przeznaczona jest na prac twórcz i powizanie tego czasu z rzeczywicie powstaym, lub majcym powsta utworem i w kocu, czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium.
                              • 08.04.2019Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                               Kwoty pracowniczych kosztów uzyskania zostay zdefiniowane w ustawie, nie zmieniaj si ju wiele lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie naley je uj. Wydawaoby si, e nie bdzie adnych problemów z prawidowym uwzgldnieniem pracowniczych KUP w zeznaniu rocznym. Warto jednak zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                               • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                • 18.02.2019Zwolnienie z VAT e-nauczania
                                 E-learning to znak naszych czasów. Najogólniej rzecz ujmujc jest to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. S to okrelone technologie ksztacenia, które pozwalaj na przekazywanie wiedzy z moliwoci otrzymania odpowiedzi zwrotnej, dziki czemu zbdna staje si fizyczna obecno nauczyciela i ucznia w tym samym miejscu i czasie.
                                 • 23.11.2018Kupony ywieniowe zamiast posików profilaktycznych - nie zawsze zwolnione z PIT
                                  W sytuacji, gdy pracodawca nie ma kontroli nad tym jakie posiki lub produkty spoywcze s kupowane przez pracownika i czy produkty te istotnie maj suy przygotowaniu przez niego waciwego posiku speniajcego normy okrelone w rozporzdzeniu w sprawie profilaktycznych posików i napojów – brak jest moliwoci zastosowania zwolnienia przedmiotowego z PIT.
                                  • 22.08.2018PIT: Ryczat obejmuje te tankowanie? Fiskus nie daje si przekona
                                   Pytanie: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, w tym take warto zuytego na te cele paliwa nabytego za porednictwem kart paliwowych Spóki? W konsekwencji, czy Spóka, oprócz okrelonego w ustawie o PIT ryczatu za korzystanie z samochodów subowych do jazd prywatnych, powinna odrbnie dolicza do przychodów ze stosunku pracy ww. pracownika warto zuytego w tym celu paliwa?
                                   • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
                                    Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
                                    • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
                                     Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
                                     • 27.07.2018NSA: Dziaalno gospodarcza czy zarzd majtkiem osobistym?
                                      Z uzasadnienia: ...Dziaalno skarcego, bya dziaalnoci zorganizowan, cho nie bya ona prowadzona w odpowiedniej formie organizacyjno-prawnej. Jak jednak zaznaczono powyej, do przyjcia, e okrelon dziaalno mona uzna za zorganizowan, nie jest konieczne zorganizowanie formalne i uzyskanie statusu przedsibiorcy.
                                      • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                                       Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
                                       • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                                        Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
                                        • 13.07.2018Stawki VAT: Najpierw zmiana interpretacji, a potem kontrole
                                         Z odpowiedzi MF: „...Przekadajc powysze wyjanienia na grunt interpelacji Pana Posa naley wskaza, e minister waciwy do spraw finansów publicznych na skutek ponownej analizy zagadnienia przedstawianego we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczcego opodatkowania VAT usug utrzymaniowych dróg doszed do przekonania, i jego pierwotne stanowisko jest nieprawidowe i w zwizku z powyszym skorzysta z przysugujcego mu prawa dokonujc ich zmiany.”
                                         • 07.06.2018NSA: Trener sportowy jako podatnik VAT
                                          Teza: Istota zawodu trenera sportowego - w opozycji do warunków znamionujcych stosunek pracy w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - opiera si na powierzeniu mu - z uwagi na jego wiedz specjalistyczn w tym przedmiocie - zada w zakresie m.in. kompletacji druyny, jej szkolenia i prowadzenia w zawodach sportowych oraz uzalenieniu wynagrodzenia i dugoci kontraktu od efektów jego pracy, co wie si z duym zakresem samodzielnoci w realizacji jego zada, za wyniki której podnosi odpowiedzialno w postaci ryzyka utraty swojego zatrudnienia.
                                          • 06.06.2018WSA. Twórca utworu ma prawo do podwyszonych kosztów, ale...
                                           W przypadku wykonywania na podstawie jednej umowy o prac zarówno czynnoci chronionych prawem autorskim, jak i czynnoci niebdcych przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej powinno wynika wyrónienie, jaka cz wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytuu korzystania z prawa autorskiego, a jaka cz dotyczy czynnoci nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozrónienie poczone z dokumentowaniem prac - utworów chronionych prawem autorskim oraz wypaconych wynagrodze z tego tytuu daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                                           • 28.05.2018Pracownicy za granic - problemy z ustaleniem rodzaju wyjazdu
                                            W przypadku, w którym pracownik zostaje przez pracodawc wysany za granic powstaje trudno w ustaleniu, czy bdzie to dla niego podró subowa czy te oddelegowanie, które podró subow nie jest. Obie te formy wyjazdu pracownika przynosz odrbne skutki, nakadaj bowiem na pracodawc inne obowizki.
                                            • 25.05.2018Pracownicy za granic - problemy z ustaleniem rodzaju wyjazdu
                                             W przypadku, w którym pracownik zostaje przez pracodawc wysany za granic powstaje trudno w ustaleniu, czy bdzie to dla niego podró subowa czy te oddelegowanie, które podró subow nie jest. Obie te formy wyjazdu pracownika przynosz odrbne skutki, nakadaj bowiem na pracodawc inne obowizki.
                                             • 18.05.2018NSA: Okolicznoci uzyskania dochodu naley uprawdopodobni
                                              Z uzasadnienia: Wg Sownika Jzyka Polskiego PWN uprawdopodobni, to "sprawi, e co staje si prawdopodobne". Z kolei przez prawdopodobn naley rozumie sytuacj, która wydaje si by prawdziwa; jest dua szansa, e si wydarzya. W ocenie rozpatrujcego spraw skadu orzekajcego do uprawdopodobnienia uzyskania okrelonych przychodów nie wystarcza jedynie wskazanie, e podatnik w okrelonych okolicznociach faktycznych móg uzyska przysporzenie we wskazywanej wysokoci. Istotne jest równie przedstawienie dodatkowych faktów (okolicznoci), a nawet dowodów uwiarygodniajcych przypuszczenie, e z dziaalnoci takiej podatnik rzeczywicie móg okrelone dochody uzyska, e byo to prawdopodobne oraz, e dochody (przysporzenia) te zostay opodatkowane lub byy wolne od opodatkowania.
                                              • 11.05.2018Uchwaa NSA: Uiszczanie to nie uiszczenie, ale decydujce jest uznanie rachunku
                                               W przypadku, w którym opata sdowa uiszczana jest za porednictwem porednika patniczego innego ni bank, w którym prowadzony jest rachunek waciwego sdu, moment uiszczania opaty sdowej (tj. dokonywania zapaty przez stron) nie pokrywa si z momentem jej uiszczenia (czyli uznaniem rachunku bankowego). Jednak przy patnoci gotówkowej na rachunek bankowy sdu za moment uiszczenia opaty sdowej na uytek oceny dochowania terminu na wykonanie takiej czynnoci procesowej w postpowaniu przed sdami administracyjnymi mona przyj dat wczeniejsz, ni faktyczna data uznania tego rachunku kwot nalenej opaty, pod warunkiem uznania rachunku bankowego sdu nalen kwot - stwierdzi NSA, rozstrzygajc zagadnienie prawne budzce powane wtpliwoci.
                                               • 09.05.2018NSA: Odsetki od zasiku chorobowego z PIT
                                                Zasiek chorobowy stanowi „inne ródo przychodu”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odsetek za opónienie w wypacie takiego zasiku nie mona zakwalifikowa jako przychodu ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 powoanej ustawy) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 05.04.2018Koszty uzyskania przychodów w wysokoci 50% dla nauczycieli akademickich
                                                 Z uzasadnienia: ...Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczajce wyrónienie w umowie o prac czci czasu pracy przeznaczonej na prac twórcz, gdy z takiego wyrónienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium
                                                 • 29.03.2018Pracownik twórca: Jak dokumentowa przekazanie praw autorskich aby móc stosowa 50% KUP
                                                  Z uzasadnienia: Tylko bowiem wyrane rozrónienie, jak równie dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypaconych wynagrodze z tego tytuu daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu waciwej realizacji obowizków patnika w zakresie prawidowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy.
                                                  • 05.02.2018Informowanie pracowników o nieprzedueniu umowy
                                                   W mojej ocenie nie wydaje si konieczne wprowadzenie obowizku informowania pracownika przez pracodawc o zamiarze, bd te braku zamiaru kontynuowania stosunku pracy (nawizania nowej umowy o prac) w zwizku ze zbliajcym si terminem rozwizania umowy o prac na czas okrelony. Taka regulacja rodziaby wtpliwoci co charakteru prawnego takiego obowizku, tzn. czy byby wicy dla pracodawcy i czy na jego podstawie pracownik mógby dochodzi roszczenia o nawizanie umowy o prac - poinformowa Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] nastpna strona »