Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek mieszkanie

 • 21.04.2008Zakładowe na spółdzielcze, spółdzielcze na własność - bez podatku
  Interpelacja nr 806 do ministra finansów w sprawie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od przekształcenia mieszkań spółdzielczych, będących wcześniej zakładowymi, w odrębną własność
  • 01.04.2008Sprzedaż nieruchomości a długi spadkowe
   Pytanie podatnika: Czy długi obciążające spadek, które musi Pani spłacić po śmierci spadkodawcy, stanowią koszt uzyskania przychodu podlegające odliczeniu?
   • 19.03.20081000 pytań o podatki – Sprzedaż mieszkania spadkowego a zgoda naczelnika US
    Odziedziczyłam mieszkanie własnościowe, które zamierzam teraz sprzedać. Czy muszę najpierw zapłacić podatek od spadków i darowizn?
    • 14.03.20081000 pytań o podatki – Sprzedaż nieruchomości spadkowej
     Czy sprzedaż mieszkania, które otrzymałem w spadku, jest opodatkowana?
     • 14.12.2007Do skorzystania z ulgi wystarczy meldunek jednego z małżonków
      Pytanie podatnika: Czy, aby zostać zwolnionym z podatku, należy być zameldowanym wraz z małżonkiem na pobyt stały przez 12 miesięcy od daty sprzedaży, czy ten obowiązek może dotyczyć jednego z małżonków?
      • 12.12.2007Odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
       Pytanie podatnika: Od jakiej kwoty, w świetle nowych przepisów, zapłacimy podatek od sprzedaży mieszkania?
       • 27.11.2007Orzecznictwo - Od kiedy okres zameldowania dla celów ulgi meldunkowej
        Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim postanowieniem z dnia 22 lutego 2007 r. Nr PBM/415-3/2007, dokonując na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 ze zm.) interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.), w oparciu o stan faktyczny zawarty we wniosku z dnia 5 lutego 2007 r., złożonym przez Bernarda B, uznał przedstawione przez wnioskodawcę stanowisko za niezgodne prawem.
        • 20.11.2007Orzecznictwo podatkowe: Przeniesienie własności lokalu w zamian za zawarcie umowy najmu
         Zaskarżoną do Sądu decyzją z dnia 5 kwietnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany lub uchylenia postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 10 stycznia 2006 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
         • 07.11.2007Orzecznictwo: Nie można w drodze interpretacji przepisu tworzyć dodatkowego warunku uprawniającego do ulgi meldunkowej
          Teza: 1. Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące uzyskanego przychodu ze zbycia określonych nieruchomości i innych ww. praw majątkowych, ma zastosowanie do nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) po dniu 31 grudnia 2006 r., a nadto warunkiem umożliwiającym zastosowanie tego zwolnienia jest, oprócz powyższego, zameldowanie podatnika w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
          • 15.10.2007Dokumentowanie wydatków – przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych
           Podstawową zasadą obowiązującą na gruncie prawa podatkowego, również w podatku dochodowym, jest zasada samoopodatkowania. Wyraża się ona tym, że podatnicy sami dokonują zgłoszenia do opodatkowania źródeł przychodów oraz obliczają i odprowadzają należny podatek. W celu zapobieżenia możliwości omijania lub unikania opodatkowania przez podatników, wprowadzono do ustawy szczególny rodzaj przychodów kwalifikowanych do innych źródeł, tzw. przychody z nieujawnionych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
           • 13.09.2007Orzecznictwo — Zbyt niska zaliczka na podatek dochodowy
            Wyrokiem z 25 października 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 1428/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Anny i Jerzego C. na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach z 9 czerwca 2003 r. Nr PB III/2/41171/37/03 w sprawie wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.
            • 01.08.2007Opodatkowanie sprzedaży mieszkań w pytaniach i odpowiedziach – część I
             Zmiana właściciela nieruchomości a podatki Poniżej prezentujemy cykl pytań i odpowiedzi, w którym postaramy się wyjaśnić różnorodne kwestie związane z opodatkowaniem przeniesienia własności nieruchomości, dokonywanej poza działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostało w tej kwestii wiele istotnych zmian, które postaramy się przybliżyć. Zaczniemy od pytań podstawowych, które pozwolą stworzyć bazę dla odpowiedzi na pytania szczegółowe.
             • 19.06.2007Rodzina na swoim?
              Interpelacja nr 7084 do ministra budownictwa w sprawie rządowego programu „Rodzina na swoim”
              • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierżawy – zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
               Umowy najmu i dzierżawy uregulowane są w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Obie te umowy różnią się zasadniczo. W umowie najmu najemca może używać rzeczy, ale nie może z niej pobierać pożytków, natomiast w umowie dzierżawy dzierżawca może używać rzeczy i pobierać z niej pożytki. Mogą to być zarówno pożytki naturalne (płody rolne), jak również pożytki prawa (czynsz podnajmu).
               • 18.05.2007Jaki podatek z tytułu sprzedaży mieszkania
                Interpelacja nr 6640 do ministra finansów w sprawie ograniczenia w korzystaniu z ulg mieszkaniowych
                • 18.04.2007Osoba samotnie wychowująca dziecko
                 Pytanie podatnika: dotyczy możliwości preferencyjnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej małoletnie dziecko.
                 • 05.04.2007Poseł troszczy się o budżet, ale nie czyta przepisów
                  Interpelacja nr 5553 do ministra finansów w sprawie pilnej potrzeby zmiany przepisów dotyczących opodatkowania sprzedaży nieruchomości
                  • 04.04.2007Sprzedaż mieszkania stanowiącego majątek odrębny jednego z małżonków
                   Pytanie podatnika: Czy przychód ze sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat w trakcie trwania związku małżeńskiego stanowiącego majątek odrębny jednego z małżonków i przeznaczony na zakup nieruchomości wspólnie z małżonkiem stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego?
                   • 28.03.2007Zwolnienie od podatku zamiast ulgi odsetkowej
                    Pytanie: Czy korekta zeznania rocznego, w której zrezygnowałam z ulgi odsetkowej pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                    • 26.02.2007Zakup mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej
                     Pytanie podatnika dotyczy: 1) prawa do zakupu mieszkania i przeznaczenia jego wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, 2) przysługiwania prawa do odliczenia 7% podatku VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
                     • 17.01.2007Ja o kozie, Ty o wozie
                      Interpelacja nr 5238 do ministra finansów w sprawie parapodatków nakładanych na obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
                      • 17.01.2007Zwolnienie z PIT sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
                       Pytanie podatnika: Czy spełnione zostały warunki do uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji przeznaczenia całości przychodu na nabycie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, które następnie zostało przekształcone w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?
                       • 17.12.2006Mieszkanie jako miejsce prowadzenia działalności
                        Prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu jest zjawiskiem powszechnym w naszej rzeczywistości. Prowadzenie działalności w mieszkaniu ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony wiele wydatków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Z drugiej przy określaniu wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodów mogą pojawić się liczne wątpliwości, czy rzeczywiście dany wydatek może być kosztem, czy też nie. Wskazana jest więc daleko idąca ostrożność, aby nie narazić się na ewentualny, kosztowny spór z fiskusem.
                        • 28.11.2006Koszty zakupu mieszkania
                         Kupując mieszkanie należy liczyć się z tym, że oprócz ceny mieszkania i kosztów jego remontu, trzeba będzie ponieść także dość spore wydatki dodatkowe, związane z samą transakcją i z uruchomieniem ewentualnego kredytu. Zazwyczaj obciążają one kupującego, choć w pewnym zakresie można umówić się inaczej.
                         • 29.10.2006Zwolnienie z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
                          Pytanie podatnika: Czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu od podatku przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę w całości zaciągniętego, przed dokonaniem zakupu tego lokalu, kredytu w PKO BP?
                          • 18.10.2006Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomości
                           Interpelacja nr 3919 do ministra finansów w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego zmiany w opodatkowaniu inwestowania na rynku nieruchomości oraz związanych z nim skutków społecznych
                           • 17.10.2006Mieszkanie kupione taniej i sprzedane drożej a podatek dochodowy
                            Pytanie: Kupiłem mieszkanie w 2004 roku, za kwotę 80 000 zł. Przeprowadziłem w mieszkaniu różnego rodzaju remonty i mam możliwość jego sprzedaży za kwotę 180 000 zł. Ponieważ przeprowadzam się do innej miejscowości, kupię tam mieszkanie, za które zapłacę około 100 000 zł. Czy będę musiał zapłacić jakiś podatek? Czy mogę odliczyć wartość dokonanych remontów?
                            • 27.08.2006Możliwość odliczenia przez matkę jako spadkobiercę ulgi mieszkaniowej po zmarłym synu
                             Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość odliczenia przez matkę jako spadkobiercę ulgi mieszkaniowej po zmarłym synu, która pozostała do odliczenia od podatku w latach następnych?
                             • 10.08.2006Kilka ważnych pytań dotyczących skutków wprowadzenia 19% podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości
                              Interpelacja nr 2624 do ministra finansów w sprawie zapowiadanego wprowadzenia 19% podatku od zysków ze sprzedaży nieruchomości: Szanowna Pani Minister! W związku z wywołaną burzliwą dyskusją publiczną odnośnie do planu wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2007 r. podatku od zysków ze sprzedaży nieruchomości chciałbym spytać, czy Ministerstwo Finansów dokonało szacunków, w jaki sposób decyzja takowa wpłynie na obrót mieszkaniami na rynku wtórnym?
                              • 27.07.2006Opodatkowanie spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
                               Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia w drodze spadku spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn i czy mieszkanie należy do masy spadkowej?
                               • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
                                Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
                                • 17.07.2006Przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie spadku i działu spadku
                                 Pytanie: W listopadzie 2005 r., na podstawie postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku, zostałam współwłaścicielem mieszkania. Natomiast w maju 2006 r. sąd wydał postanowienie dokonując działu spadku o przyznaniu mi na wyłączną własność ww. lokal bez obowiązku spłat na rzecz pozostałych spadkobierców. W najbliższym czasie zamierzam sprzedać to mieszkanie. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w części w drodze spadku, a w części w drodze działu spadku będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania?
                                 • 06.06.2006Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku, w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności
                                  Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany ze sprzedaży praw majątkowych nabytych w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności, w części przekraczającej udział spadkowy jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                  • 11.05.2006Opodatkowanie VAT ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
                                   Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu traktowane jest przez Ustawę o VAT jako dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu zgodnie z przepisami tej ustawy. Art. 7 ust. 1 w punkcie 5 stanowi bowiem wprost, że przez dostawę towarów rozumie się m.in. ustanowienie tych praw. Należy więc zastanowić się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w związku z dokonaniem tych czynności, jak ustalana jest jego podstawa i według jakiej stawki podatek ten jest obliczany.
                                   • 26.03.2006Zwolnienie z podatku dochodowego a umowa użyczenia
                                    Pytanie: Sprzedałam mieszkanie (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) przed upływem 5 lat od dnia nabycia. Aby nie płacić podatku dochodowego od przychodu osiągniętego z odpłatnego zbycia nieruchomości złożyłam w urzędzie skarbowym oświadczenie, że w ciągu dwóch lat przeznaczę otrzymane pieniądze na własne cele mieszkaniowe. W najbliższym czasie będę remontować mieszkanie, które zajmuję na podstawie umowy użyczenia. Czy wydatki na jego remont będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego?
                                    • 20.02.2006Działalność gospodarcza i przychody z innych tytułów
                                     Pytanie: Prowadzę działalność handlową. Kupiłem mieszkanie z przeznaczeniem dla mojej córki, która obecnie studiuje. Chcę to mieszkanie wynająć do czasu aż będzie potrzebne. Czy dochody i koszty z wynajmu mam łączyć z dochodami i kosztami ze sklepu? Pytanie: Prowadzę działalność w zakresie export-import. W ubiegłym roku pomogłem znajomemu w sprzedaży linii produkcyjnej. Oficjalnie firma moja nie miała z tym nic wspólnego. Znajomy jednak w ramach prowizji chce mi wypłacić jakiś procent od sumy sprzedaży - prosił mnie o wystawienie rachunku. Nie wiem czy jako osoba prowadząca własną działalność mogę wystawić rachunek jako osoba prywatna?
                                     • 09.02.2006Interpretacja II US PB IB /415-54/294a/60/05/KSz z 14.10.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
                                      Pytanie podatnika: Czy od różnicy między ceną rynkową a ceną zakupu mieszkania zakładowego wraz z gruntem trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych i otrzymać informację PIT-8C od byłego zakładu pracy?;czy dochód ten należy łączyć z innymi dochodami w rozliczeniu rocznym?; czy poniesione przez podatnika dodatkowe koszty będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, które będzie można odliczyć od przychodu?
                                      • 21.12.2005Darowizna wartości pieniężnych pomiędzy członkami rodziny
                                       Pytanie: Chcielibyśmy podarować córce pewną kwotę pieniędzy, za które kupi sobie mieszkanie. Córka jest od niedawna mężatką. Nie chcielibyśmy jednak przy tej okazji zapłacić zbyt dużo podatku, nie chcielibyśmy również, aby córka zapłaciła podatek. W jaki sposób powinniśmy postępować?
                                       • 09.06.2005Sprzedajemy mieszkanie
                                        Dla osoby fizycznej odpłatne zbycie a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi źródło przychodów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

                                       « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]