Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek mieszkanie

 • 07.08.2013Likwidacja zwrotu VAT na materiały budowlane
  Interpelacja nr 18192 do ministra finansów w sprawie planów zniesienia możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na materiały budowlane
  • 29.07.2013Najem prywatny nieruchomości a VAT
   W świetle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa VAT) najem stanowi działalność gospodarczą. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
   • 23.07.2013Ulga meldunkowa przy rozdzielności majątkowej między małżonkami
    Pytanie: W 2008 r. kupiłem wraz z małżonką mieszkanie oraz udział w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu pod budynkiem, przy czym, zgodnie z obowiązującym w naszym małżeństwie ustrojem umownej rozdzielności majątkowej, połowę nieruchomości nabyłem ja, a drugą połowę moja żona. W lokalu tym zameldowana na pobyt stały (od lipca 2008 r. do dnia jego zbycia) była tylko moja żona. W 2012 r. sprzedaliśmy ww. mieszkanie. Czy jestem uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?
    • 24.06.2013Wysokość podatku od nieruchomości za garaż
     Interpelacja nr 17081 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia zakresu stosowania stawek podatkowych od garaży
     • 20.06.2013Sprzedaż zadłużonego mieszkania a PIT
      Interpelacja nr 17121 do ministra finansów w sprawie podstawy opodatkowania przy sprzedaży zadłużonych lokali mieszkalnych nabytych w drodze spadku
      • 18.06.2013PIT: Podatkowe skutki prowadzenia firmy w domu
       Przedsiębiorcy, a zwłaszcza ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników, niejednokrotnie wykonują ją we własnym mieszkaniu. Czasem przeznaczają na ten cel jedynie mały fragment powierzchni, jeden pokój, rzadziej cały lokal. W ten sposób zmniejszają ekonomiczne koszty prowadzonej działalności. Zainteresowani są jednak tym, by w kosztach uzyskania przychodów móc rozliczyć część wydatków mieszkaniowych, takich jak opłaty eksploatacyjne, czy ewentualnie także część kosztów zakupu tego lokalu. Powinni pamiętać o tym, że nie zawsze jest to możliwe.
       • 12.06.2013Podatek od spadków: Ulga dla osób zaliczanych do III grupy podatkowej
        Pytanie: Nabyłam w spadku mieszkanie. Nabycie nastąpiło z tytułu „polecenia testamentowego”. Sprawowałam opiekę nad spadkodawczynią. Nie posiadam notarialnie poświadczonej umowy o opiekę. Zamiast takiej umowy, posiadam oświadczenie córki spadkodawczyni, że sprawowałam opiekę nad jej matką przez 8 lat przed śmiercią. Czy można być zwolnionym z podatku będąc w III grupie podatkowej, nie mając umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, ale faktycznie sprawując opiekę nad spadkodawczynią?
        • 12.06.2013Skutki podatkowe darowizny z poleceniem
         Z uzasadnienia: Nabycie przez osobę trzecią, własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu polecenia, nałożonego na obdarowanego w umowie darowizny, którą zawarto w formie aktu notarialnego stanowi wypełnienie dyspozycji przepisu art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabycie następuje bowiem na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Tym samym obowiązek zgłoszenia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 tej ustawy, nie dotyczy przypadku nabycia nieodpłatnej służebności z tytułu polecenia darczyńcy ciążącego na obdarowanym na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego.
         • 03.06.2013Opodatkowanie usług wynajmu pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
          Pytanie podatnika: Czy Spółdzielnia słusznie nalicza podatek od towarów i usług od wynajmowanych pomieszczeń w przypadkach wymienionych w opisanym stanie faktycznym?
          • 14.05.2013Podatki na świecie: Szkocja czeka na „podatkową niepodległość”
           Będąca częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii Szkocja jest coraz bliżej uzyskania większej autonomii w sferze polityki fiskalnej. Jak donosi serwis tax-news.com, nowe uprawnienia dla szkockich władz, obejmujące m.in. samodzielne ustalanie stawek opodatkowania dochodu, zostaną wprowadzone do 2016 r.
           • 15.04.2013Wspólnoty mieszkaniowe: Rozliczenie odsetek od nieterminowych wpłat czynszu
            Pytanie podatnika: Czy przychód wspólnoty mieszkaniowej z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat właścicieli lokali jest dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
            • 25.03.2013Najem: Odliczanie VAT od wydatków na aranżację i wyposażenie mieszkania
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca jako osoba fizyczna nabył lokal mieszkalny spełniający definicję środka trwałego. Zainteresowany jednocześnie prowadzi własną działalność gospodarczą i w ramach tej działalności jest opodatkowany liniowo i jest płatnikiem VAT. Nabyte mieszkanie zamierza wyposażyć w niezbędne wyposażenie i prowadzić komercyjny długotrwały najem (cel wynajmu lokalu mieszkalnego to cel mieszkaniowy). Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT od wydatków poniesionych na aranżację i wyposażenie mieszkania?
             • 25.02.2013Koszty uzyskania przychodów: Wydatki na wynajem mieszkania dla pracownika
              Pytanie podatnika: Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą przy zatrudnieniu pracowników z miejscowości położonych w znacznej odległości od siedziby firmy. W związku z tym wynajmuje Pan niektórym pracownikom mieszkania oraz je opłaca. Jest też stroną umów najmu takich mieszkań. Czy koszt wynajmu mieszkań oraz innych opłat związanych z mieszkaniami, koszt zakupu mebli do mieszkań oraz koszt składek ZUS pokrywanych przez płatnika od świadczeń niepieniężnych ponoszonych na rzecz pracowników przez Pana stanowi koszt uzyskania przychodu?
              • 04.02.2013Sprzedaż nieruchomości w 2013 r. a podatek PIT
               Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
               • 23.01.2013PIT 2013: Limity ulg i odliczeń
                Choć do końca kwietnia br. trwa czas rozliczeń podatkowych za 2012 r., a do rozliczenia rocznego 2013 roku mamy jeszcze bardzo dużo czasu, warto jednak już dzisiaj przypomnieć, jak obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), który będziemy musieli zapłacić. Dokumenty, potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, musimy bowiem zbierać cały rok.
                • 14.01.2013Opodatkowanie najmu prywatnego
                 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
                 • 24.12.2012Podatki na świecie: Depardieu to nie pierwszy i nie ostatni uciekinier
                  Francja wciąż żyje sprawą aktora Gerarda Depardieu, który z wielkim hukiem porzuca swoją ojczyznę. Artysta najprawdopodobniej zostanie obywatelem Belgii. Ucieczka to reakcja na decyzję rządzących Francją socjalistów, którzy od stycznia wprowadzą 75% podatek PIT od dochodów przekraczających milion euro rocznie. Jak się okazuje, Depardieu to nie pierwszy i zapewne także nie ostatni francuski uciekinier podatkowy.
                  • 12.12.2012Podatki na świecie: Francja wprowadza dodatkowy podatek
                   Z inicjatywy prezydenta Francois Hollande’a francuski rząd wprowadził do ustawy o finansach uzupełniających kontrowersyjną poprawkę. Hollande chce ustanowić od stycznia dwa całkiem nowe podatki od nieruchomości. Uderzą one głównie w bogatych mieszkańców.
                   • 10.12.2012Podatek od sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka
                    Zapytanie nr 2251 do ministra finansów w sprawie luki w prawie odnośnie do spadkobrania nieruchomości przez współmałżonka
                    • 15.11.2012Spłata zadłużenia komorniczego jako koszt przy sprzedaży mieszkania
                     Pytanie: W 2011 r. odziedziczyłem po dziadku mieszkanie. Okazało się, że na tym lokalu, począwszy od 2006 r. ciążą zadłużenia komornicze potwierdzone wyrokami sądu, powstałe w wyniku niepłacenia czynszu oraz innych należności względem spółdzielni. Postanowiłem sprzedać to mieszkanie. Ww. długi uregulowałem z zaliczki jaką otrzymałem od kupującego. Dodam, że spłata tych zaległości była konieczna do uzyskania zaświadczenia ze spółdzielni o niezaleganiu opłat, niezbędnego do szybkiej sprzedaży zagrożonego licytacją mieszkania. Czy mam prawo zaliczyć spłatę zadłużenia komorniczego do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży ww. nieruchomości w zeznaniu PIT-39?
                     • 14.11.2012Dodatkowy podatek od podziału spadku
                      Interpelacja nr 9106 do ministra finansów w sprawie podatku od spadków i darowizn
                      • 09.11.2012Amortyzacja używanego mieszkania przeznaczonego na wynajem
                       Rozliczając dochody z najmu według zasad ogólnych, mamy prawo do uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Można do nich zaliczyć również odpisy amortyzacyjne. Po spełnieniu pewnych warunków rocznie odpisać możemy nawet 10% wartości mieszkania. Dzięki temu znacznie obniżymy wysokość należnego podatku.
                       • 08.11.2012Kodeks karny skarbowy: Jaka kara grozi za niezapłacenie podatku?
                        Kara za niezapłacenie podatku jest surowa, gdy podatnik w ogóle nie ujawnił swojej działalności albo zaniżył podstawę opodatkowania, i stosunkowo łagodna, gdy jego jedynym uchybieniem jest niewpłacenie w terminie prawidłowo wykazanego podatku.
                        • 19.10.2012Darowizna na zakup mieszkania z poleceniem udostępnienia go rodzeństwu
                         Z uzasadnienia: Wykonanie polecenia zawartego w umowie darowizny, polegającego na umożliwieniu zamieszkiwania w określonym czasie rodzeństwu obdarowanej, nie musiało przybierać formy ustanowienia służebności mieszkania czy też obciążenia mieszkania prawem użytkowania. Wykonanie polecenia następuje także wówczas, gdy obdarowany faktycznie udostępnia mieszkanie rodzeństwu celem zamieszkania, dlatego też wartość obciążania z tego tytułu, powinna zostać uwzględniona, przy wyliczaniu czystej wartości darowizny, stanowiącej podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizny.
                         • 09.10.2012Skutki nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką
                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, czy wartość nieruchomości powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką?
                          • 04.10.2012Darowizna mieszkania z hipoteką
                           Pytanie: Chciałbym przejąć w drodze umowy darowizny mieszkanie, które stanowi odrębną nieruchomość i ma założoną księgę wieczystą. Na niniejsze mieszkanie został zaciągnięty kredyt hipoteczny. W umowie kredytowej jako kredytobiorcy występuje właścicielka mieszkania (osoba niespokrewniona) i ja. Nie posiadam prawa własności do tego mieszkania. Czy przy ustalaniu podstawy do opodatkowania wartość nieruchomości może być pomniejszona o kwotę wierzytelności, wynikającej z ustanowionej hipoteki? Jeżeli tak, to gdy hipoteka przewyższa wartość nieruchomości (znacząco), podatek od spadku i darowizn będzie równy 0 zł?
                           • 04.10.2012Spłata na rzecz byłego małżonka a wydatki na cele mieszkaniowe
                            Pytanie podatnika: W styczniu 2011 r. Wnioskodawczyni odziedziczyła po zmarłym ojcu 1/4 mieszkania. Udział ten sprzedała w listopadzie tego samego roku. Oprócz ww. udziału posiada wspólnie z byłym mężem mieszkanie własnościowe. Wyrokiem sądu Wnioskodawczyni została zobowiązana do spłaty połowy wartości mieszkania na rzecz byłego męża. Czy spłata na rzecz męża dokonana ze środków uzyskanych ze sprzedaży części mieszkania po ojcu stanowi wydatek na cele mieszkaniowe?
                            • 02.10.2012Realizacja potrzeb mieszkaniowych a podatek od sprzedaży nieruchomości
                             Z uzasadnienia: Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jednak nie w celu zamieszkiwania w tym lokalu, lecz w celu odsprzedaży go z zyskiem lub też w celu wynajmowania go i uzyskiwania z tego tytułu przychodu z najmu, nie spełnia warunku zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim wypadku celem działania podatnika nie jest dążenie do spełnienia, zrealizowania potrzeby mieszkaniowej, ale dążenie do osiągnięcia zysku. Nabywane mieszkanie jest środkiem do jego osiągnięcia.
                             • 14.09.2012Roboty budowlane a VAT. Stawka podstawowa czy obniżona?
                              Pytanie podatnika: Czy można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku prac polegających na budowie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i wykonywanych zarówno wewnątrz jak i poza jego bryłą?
                              • 23.08.2012Darowizna pieniędzy na spłatę kredytu a podatek od spadków i darowizn
                               Pytanie podatnika: Czy darowizna pieniędzy przeznaczonych na spłatę kredytu bankowego, zaciągniętego na zakup mieszkania od dewelopera, podlega zwolnieniu na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
                               • 08.08.2012Przekształcenie mieszkania w odrębną własność a indywidualna stawka amortyzacji
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2007 r. kupił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Od 2008 r. przedmiotowy lokal wynajmuje a uzyskane przychody rozlicza w formie ryczałtu. W 2011 r. Wnioskodawca przekształcił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność. Od 2012 r. uzyskane dochody z najmu wnioskodawca zamierza rozliczać na zasadach ogólnych według skali podatkowej i rozpocząć amortyzację lokalu. Czy Wnioskodawca może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 7,2 % do obliczenia odpisu amortyzacyjnego?
                                • 24.07.2012Wywóz śmieci – nowa ustawa wykończy małe firmy
                                 Od początku 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która przekazuje na gminy obowiązek regulowania sprawy wywozu śmieci i wprowadza tzw. podatek śmieciowy. Na wprowadzenie nowych przepisów samorządy mają czas do połowy 2013 r. Według analityków firmy doradczej Frost & Sullivan, zmiany doprowadzą do wycofania się z rynku większości małych firm.
                                 • 23.07.2012Ulga mieszkaniowa: Zakup materiałów budowlanych na podstawie umowy cywilnoprawnej
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w czerwcu 2005 r. nabył mieszkanie własnościowe, które sprzedał w lipcu 2010 r. Wnioskodawca postanowił skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej i uzyskaną kwotę ze sprzedaży przeznaczyć w ciągu dwóch lat na remont i modernizację własnego budynku mieszkalnego. Wnioskodawca ma możliwość zakupu części niezbędnych materiałów budowlanych i wykończeniowych od osoby prywatnej. Czy cywilnoprawna umowa kupna-sprzedaży ww. materiałów będzie zaakceptowana przez urząd skarbowy, jako dowód potwierdzający wydatkowanie kwoty przychodu ze sprzedaży nieruchomości na remont lub modernizację domu?
                                  • 20.07.2012Zaległości podatkowe: Umorzenie tylko dla nielicznych
                                   Zapytanie nr 1356 do ministra finansów w sprawie interpretacji pojęcia „szczególne okoliczności” przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych
                                   • 11.07.2012Przedpłata na zakup lokalu a ulga mieszkaniowa
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca przeznaczy środki uzyskane ze zbycia mieszkania nabytego w 2010 r. na własne cele mieszkaniowe tj. zakup mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera. Uzyskane z odpłatnego zbycia mieszkania (odrębnej własności) środki finansowe wpłaci na konto developera do dnia 31 grudnia 2012 r., jako przedpłatę na mieszkanie, które zamierza kupić. Czy taka płatność (przedpłata) może być uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełni warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
                                    • 05.07.2012PIT: Renta dożywotnia w zamian za mieszkanie
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza przekazać synom w darowiźnie mieszkania, które przynoszą dochód z najmu. Jednocześnie zostanie ustanowiona renta dożywotnia wypłacana miesięcznie przez synów. Renta będzie ustanowiona dla Wnioskodawcy w zamian za darowiznę na rzecz synów. Czy ustanowiona i wypłacana powtarzająca się renta dla ojca (Wnioskodawcy) przez synów jest opodatkowana?
                                     • 28.06.2012PIT: Zadatek przy umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
                                      Pytanie podatnika: W 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem (wspólnota majątkowa) zakupiła mieszkanie, które zamierza w połowie sprzedać, a drugą połowę darować córce. Sprzedaż 1/2 mieszkania ma nastąpić w styczniu 2013 r. (akt notarialny sprzedaży). Jednak w 2012 r., a więc przed upływem 5 lat od nabycia mieszkania, Wnioskodawczyni chce uzyskać od kupującego zadatek stanowiący 90% ceny 1/2 udziału w mieszkaniu na podstawie umowy cywilnoprawnej (bez formy aktu notarialnego). Czy powstanie przychód ze sprzedaży mieszkania przy otrzymaniu ww. zadatku?
                                      • 12.06.2012PIT 2012: Limity ulg i odliczeń
                                       W 2012 roku wciąż jeszcze możemy dokonywać odliczeń i korzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do rozliczenia rocznego mamy jeszcze dużo czasu, warto jednak już dzisiaj przypomnieć, jak obniżyć podatek, który będziemy musieli zapłacić. Dokumenty, potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, musimy bowiem zbierać cały rok.
                                       • 04.06.2012Zachowek a podatek od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości
                                        Pytanie podatnika: Czy zachowek zapłacony na rzecz ojca wraz z poniesionymi kosztami aktu notarialnego stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia odziedziczonej nieruchomości?
                                        • 25.05.2012Konsekwencje zwrotu wkładu mieszkaniowego przez spółdzielnię
                                         Pytanie podatnika: Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego? Czy kwota zwrotu podlega opodatkowaniu PIT?
                                         • 11.05.2012Ulga rehabilitacyjna: Pobyt w domu pomocy społecznej
                                          Interpelacja nr 2995 do ministra finansów w sprawie niekorzystnych dla osób niepełnosprawnych przepisów ustawy o podatku dochodowym
                                          • 10.05.2012MF: Będą zmiany w opodatkowaniu garaży
                                           Interpelacja nr 3264 do ministra finansów w sprawie zmian legislacyjnych przepisów dotyczących modelu podatków i opłat lokalnych
                                           • 26.04.2012Opodatkowanie wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wynajmuje, użyczone jej przez rodziców, mieszkanie, samodzielnie opodatkowując dochód z najmu prywatnego na zasadach ogólnych. Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest rozliczyć przychód z tytułu najmu mieszkania i uwzględnić go w rocznym zeznaniu podatkowym, skoro nie osiągnęła dochodu, a nawet poniosła stratę? W jaki sposób, w jakich terminach, w jakiej wysokości i na jakim formularzu należy odprowadzać co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy? Czy można rozliczać dochód z najmu mieszkania wspólnie z mężem w rocznym zeznaniu podatkowym? Czy należy zgłosić do urzędu skarbowego ewentualne rozwiązanie umowy najmu?
                                            • 19.04.2012Zwrot kwoty partycypacji w TBS a przychód w PIT
                                             Pytanie podatnika: Czy uzyskana kwota z tytułu różnicy między partycypacją wniesioną a uzyskaną w kwocie 7.759,90 w momencie jej zwrotu będzie stanowiła podstawę do wystawienia PIT-8C?
                                             • 17.04.2012Amortyzacja wynajmowanego mieszkania
                                              Pytanie podatnika: Czy można zastosować 10-letni okres amortyzacji dla używanego mieszkania, które jest wynajmowane?
                                              • 17.04.2012Koszty darowizny mieszkania
                                               Pytanie: Zamierzam przepisać mojej córce mieszkanie warte ok. 250 tys. zł, w którym obecnie zamieszkuje. Jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Mieszkanie nie jest obciążone hipoteką ani nie jest w inny sposób zadłużone. Z tego, co się orientuję, córka nie będzie musiała płacić podatku od tej darowizny, musi tylko złożyć do urzędu skarbowego odpowiednie zgłoszenie o nabyciu na formularzu SD-Z2. Mam jednak wątpliwości co do opodatkowania umowy darowizny mieszkania. Czy od tej umowy córka będzie musiała zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Na jakie opłaty musimy być przygotowani?
                                               • 16.03.2012Ryczałtowe opodatkowanie przychodów z najmu mieszkania
                                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo uważać, że przychodem, od którego zobowiązany jest odprowadzać podatek zryczałtowany, jest kwota czynszu?
                                                • 14.03.2012Podatek od nieruchomości za garaż z osobną księgą wieczystą
                                                 W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy, tj. według stawki podatku dla pozostałych budynków. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11.
                                                 • 28.02.2012Skutki umorzenia zadłużenia w opłatach za mieszkanie
                                                  Pytanie podatnika: Czy spółdzielnia, wystawiając informację PIT-8C, postępuje zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, przesyłając stosowną informacje do urzędu skarbowego?
                                                  • 16.02.2012Zamiana mieszkania a podatek dochodowy
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza dokonać zamiany spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu na inne spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Mieszkanie, na które Wnioskodawczyni zamierza się zamienić, stanowi wyłączną własność synowej. Wartość mieszkania synowej wynosi 150.000 złotych. Zamiana ta zostanie dokonana z obowiązkiem zapłacenia przez synową na rzecz Wnioskodawczyni spłaty w kwocie 94.000 zł. Czy ww. zamiana mieszkania korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »