Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

badania lekarskie

 • 14.05.2019CIT: 安iadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
  安iadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracowników, które nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów albo zosta造 z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyra幡y wy陰czone na mocy przepisów. Podstawowymi 鈍iadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za 鈍iadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednak瞠 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wyp豉canych tytu貫m podzia逝 zysku.
  • 19.04.2019Dokumentowanie prawa do zasi趾u chorobowego
   Dokumentami stwierdzaj帷ymi czasow niezdolno嗆 do pracy z powodu choroby stanowi帷ymi podstaw ustalenia prawa i wyp豉ty zasi趾u chorobowego, s:
   • 07.03.2019Dziurawe przepisy dotycz帷e bada okresowych pracowników
    Zgodnie z prawem pracodawca nie mo瞠 dopu軼i do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza do podj璚ia pracy, ale nie ma obowi您ku przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii skierowania lekarskiego. Sytuacja ta uniemo磧iwia inspektorom pracy zweryfikowanie tego, czy w skierowaniu na badania zosta造 zawarte wyczerpuj帷e informacje na temat specyfiki stanowiska pracy.
    • 23.01.2019WSA. Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na przewodnika nale篡 uprawdopodobni
     Z uzasadnienia: Z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT wynika, 瞠 skoro wysoko嗆 wymienionych w tym przepisie wydatków si ustala, nie mo瞠 to oznacza, 瞠 ich wysoko嗆 nie podlega weryfikacji. (…) osoba ponosz帷a ten wydatek nie ma obowi您ku posiadania dokumentów potwierdzaj帷ych w sposób bezpo鈔edni jego poniesienie, niemniej jednak winna ona uwiarygodni i uprawdopodobni skorzystanie z przewodnika i op豉cenie tej us逝gi w okre郵onej wysoko軼i, co mo瞠 uczyni w sposób najbardziej dla siebie dogodny.
     • 18.01.2019ZUS: Nowe obowi您ki przebywaj帷ego na zwolnieniu lekarskim
      Z dniem 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych na這穎ny zosta obowi您ek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nast徙i造 równie zmiany w zasadach zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników bada pomocniczych – w zwi您ku z prowadzon kontrol prawid這wo軼i orzekania o czasowej niezdolno軼i do pracy.
      • 17.01.2019ZUS: Nowe obowi您ki przebywaj帷ego na zwolnieniu lekarskim
       Z dniem 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych na這穎ny zosta obowi您ek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nast徙i造 równie zmiany w zasadach zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników bada pomocniczych – w zwi您ku z prowadzon kontrol prawid這wo軼i orzekania o czasowej niezdolno軼i do pracy.
       • 13.12.2018Renta z tytu逝 niezdolno軼i do pracy dla osób, które pracowa造 w pa雟twach Unii Europejskiej
        Osoby pracuj帷e zarówno w Polsce, jak i w innym kraju UE lub EFTA, maj prawo do uwzgl璠nienia okresów pracy za granic przy staraniu si o rent. Zak豉d ubezpiecze spo貫cznych informuje, jakie warunki nale篡 spe軟i, aby uzyska prawo do renty lub renty rodzinnej.
        • 04.12.2018NSA. 安iadczenia na etacie nie zawsze pozbawiaj liniowego z dzia豉lno軼i
         Z uzasadnienia: U篡ty w art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT zwrot "odpowiadaj帷y czynno軼iom" nale篡 odnosi do przychodów ze 鈍iadczenia us逝g na rzecz by貫go lub obecnego pracodawcy, które s takie same (to窺ame) jak czynno軼i, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywa w ramach stosunku pracy lub spó責zielczego stosunku pracy (…) Nie b璠 to窺ame czynno軼i, które pokrywaj si tylko w cz窷ci (...) Brak to窺amo軼i wykonywanych czynno軼i w ramach stosunku pracy i dzia豉lno軼i gospodarczej, wyklucza zastosowanie art. 9a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.
         • 19.11.2018Od pierwszego grudnia obowi您kowe e-ZLA - wa積e informacje dla pracowników
          Od pierwszego grudnia elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA b璠zie ju obowi您kowe. Z zapewnie rz康owych wynika, 瞠 nie b璠zie kolejnego przed逝瞠nia terminu, a e-LA stan si codzienno軼i. To stosunkowo nowe rozwi您anie zarówno dla lekarzy, jak i pracodawców oraz pracowników. Dzisiaj publikujemy wyja郾ienia ZUS dla tych ostatnich. Dowiedz si, jak post瘼owa przy ubieganiu si o zasi貫k chorobowy na nowych zasadach w ró積ych sytuacjach.
          • 16.11.2018Od pierwszego grudnia obowi您kowe e-ZLA - wa積e informacje dla pracowników
           Od pierwszego grudnia elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA b璠zie ju obowi您kowe. Z zapewnie rz康owych wynika, 瞠 nie b璠zie kolejnego przed逝瞠nia terminu, a e-LA stan si codzienno軼i. To stosunkowo nowe rozwi您anie zarówno dla lekarzy, jak i pracodawców oraz pracowników. Dzisiaj publikujemy wyja郾ienia ZUS dla tych ostatnich. Dowiedz si, jak post瘼owa przy ubieganiu si o zasi貫k chorobowy na nowych zasadach w ró積ych sytuacjach.
           • 31.10.2018NSA. Badania psychologiczne s zwolnione z VAT
            Z uzasadnienia: Badania psychologiczne przeprowadzane w ramach medycyny pracy realizuj cel zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i us逝g. (...) Badania psychologiczne s cz窷ci bada wst瘼nych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycyn pracy. Katalog bada profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamkni皻ego. Je郵i badania psychologiczne by造 do nich w陰czone, to podlegaj zwolnieniu z podatku VAT.
            • 12.10.2018Jak uzyska skierowanie na bezp豉tn rehabilitacj lecznicz
             Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych zajmuje si sprawami zwi您anymi z rehabilitacj lecznicz dla osób, które z powodu choroby lub urazu mog utraci zdolno嗆 do pracy, ale jest szansa, 瞠 j odzyskaj po rehabilitacji. Z rehabilitacji mo積a skorzysta, je郵i jest zagro瞠nie utraty zdolno軼i do pracy. Musi jednak by szansa, 瞠 zdolno嗆 t b璠zie mo積a odzyska po rehabilitacji. Konieczne jest spe軟ienie jednego z poni窺zych warunków:
             • 11.10.2018Jak uzyska skierowanie na bezp豉tn rehabilitacj lecznicz
              Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych zajmuje si sprawami zwi您anymi z rehabilitacj lecznicz dla osób, które z powodu choroby lub urazu mog utraci zdolno嗆 do pracy, ale jest szansa, 瞠 j odzyskaj po rehabilitacji. Z rehabilitacji mo積a skorzysta, je郵i jest zagro瞠nie utraty zdolno軼i do pracy. Musi jednak by szansa, 瞠 zdolno嗆 t b璠zie mo積a odzyska po rehabilitacji. Konieczne jest spe軟ienie jednego z poni窺zych warunków:
              • 13.09.2018Ubezpieczenia spo貫czne: Okres oczekiwania na rozstrzygni璚ie odwo豉nia od decyzji lekarza orzecznika
               Pracownicy oczekuj帷y na decyzj komisji lekarskiej lub orzeczenie s康u o prawie do 鈍iadcze z ubezpieczenia spo貫cznego, którym nie usta stosunek pracy, nadal podlegaj obowi您kowo ubezpieczeniom spo貫cznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Je郵i pracownik nie osi庵a przychodu z tytu逝 stosunku pracy, p豉tnik sk豉dek wykazuje „zerow” podstaw wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne, w tym na ubezpieczenie chorobowe.
               • 26.04.2018Prawa i obowi您ki na zwolnieniu lekarskim
                W odpowiedzi na interpelacj poselsk MRPiPS wyja郾i這 m.in., 瞠 osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezale積ie od tego czy lekarz lecz帷y na zwolnieniu lekarskim wskaza, 瞠 „chory powinien le瞠” albo, 瞠 „chory mo瞠 chodzi”, powinna powstrzyma si od wykonywania czynno軼i sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególno軼i takich, które mog przed逝篡 okres niezdolno軼i do pracy. Mo瞠 ona jednak wykonywa zwyk貫 czynno軼i 篡cia codziennego oraz czynno軼i zwi您ane z jej stanem zdrowia, np. mo瞠 uda si do apteki, po codzienne zakupy 篡wno軼i, na badania lub wizyt u lekarza.
                • 25.04.2018Prawa i obowi您ki na zwolnieniu lekarskim
                 W odpowiedzi na interpelacj poselsk MRPiPS wyja郾i這 m.in., 瞠 osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezale積ie od tego czy lekarz lecz帷y na zwolnieniu lekarskim wskaza, 瞠 „chory powinien le瞠” albo, 瞠 „chory mo瞠 chodzi”, powinna powstrzyma si od wykonywania czynno軼i sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególno軼i takich, które mog przed逝篡 okres niezdolno軼i do pracy. Mo瞠 ona jednak wykonywa zwyk貫 czynno軼i 篡cia codziennego oraz czynno軼i zwi您ane z jej stanem zdrowia, np. mo瞠 uda si do apteki, po codzienne zakupy 篡wno軼i, na badania lub wizyt u lekarza.
                 • 05.04.2018Koszty uzyskania przychodów w wysoko軼i 50% dla nauczycieli akademickich
                  Z uzasadnienia: ...Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczaj帷e wyró積ienie w umowie o prac cz窷ci czasu pracy przeznaczonej na prac twórcz, gdy z takiego wyró積ienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywi軼ie powsta i czy w zwi您ku z jego eksploatacj wyp豉cono honorarium
                  • 17.01.2018Elektroniczne za鈍iadczenia lekarskie e-ZLA - informacja ZUS dla p豉tników
                   Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzona zosta豉 mo磧iwo嗆 wystawiania za鈍iadcze lekarskich o czasowej niezdolno軼i do pracy w formie dokumentu elektronicznego1). W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca  2018 r.2) lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer, zwany dalej "lekarzem" mo瞠 wystawia za鈍iadczenia lekarskie zarówno w formie dokumentu elektronicznego, jak i  wed逝g zasad obowi您uj帷ych przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA.
                   • 22.12.2017Dokumentowanie prawa do zasi趾u chorobowego
                    Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 鈍iadczeniach pieni篹nych z ubezpieczenia spo貫cznego w razie choroby i macierzy雟twa, wyja郾iaj帷 szczegó這wo wybrane kwestie dotycz帷e poszczególnych rodzajów 鈍iadcze. Dzisiaj publikujemy kolejn cz窷, w której przedstawione zosta造 zasady dokumentowania prawa do zasi趾u chorobowego.
                    • 21.12.2017Dokumentowanie prawa do zasi趾u chorobowego
                     Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 鈍iadczeniach pieni篹nych z ubezpieczenia spo貫cznego w razie choroby i macierzy雟twa, wyja郾iaj帷 szczegó這wo wybrane kwestie dotycz帷e poszczególnych rodzajów 鈍iadcze. Dzisiaj publikujemy kolejn cz窷, w której przedstawione zosta造 zasady dokumentowania prawa do zasi趾u chorobowego.
                     • 10.10.2017NSA. Wyjazdy s逝瘺owe w kosztach: Szkolenie szkoleniu nie równe
                      Z uzasadnienia: Organy podatkowe, a tak瞠 s康 pierwszej instancji, prawid這wo uzna造, i w istocie chodzi這 tu nie o szkolenie j瞛ykowe, lecz o imprez (wycieczk) o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. Uj璚ie w nej tak瞠 elementu szkolenia j瞛ykowego, czy to ze wzgl璠ów marketingowych (u organizatora), czy te ze wzgl璠ów podatkowych (po stronie uczestników), po陰czone z wydaniem stosownego certyfikatu, w niczym istoty tej nie zmienia. Liczy si bowiem rzeczywisty charakter nabywanego 鈍iadczenia, a nie to - jak zostanie ono nazwane w fakturze wystawionej przez organizatora wyjazdu czy te w jego ofercie handlowej.
                      • 24.07.2017NIK i PIP: Medycyna pracy nie do skontrolowania
                       Interpelacja nr 13573 do ministra rodziny, pracy i polityki spo貫cznej, ministra zdrowia w sprawie bada profilaktycznych pracownika
                       • 18.07.2017Odwrotne obci捫enie VAT podwykonawcy, czyli wyja郾i wyja郾ione
                        Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), nabywca us逝g budowlanych wymienionych w poz. 2-48 za陰cznika nr 14 do ww. ustawy 鈍iadczonych przez podwykonawc jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Odwrotne obci捫enie dzia豉 w ten sposób, 瞠 odbiorca faktury ma obowi您ek naliczenia podatku i jednocze郾ie ma prawo do jego odliczenia. U odbiorcy nie powstaje podatek naliczony od zakupu. Wp豉ca on do urz璠u skarbowego VAT, który normalnie zobowi您any by豚y zap豉ci w cenie wystawcy faktury. Z kolei wystawca nie nalicza VAT na fakturze i nie ma obowi您ku jego zap豉ty do urz璠u skarbowego.
                        • 17.07.2017Odwrotne obci捫enie VAT podwykonawcy, czyli wyja郾i wyja郾ione
                         Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), nabywca us逝g budowlanych wymienionych w poz. 2-48 za陰cznika nr 14 do ww. ustawy 鈍iadczonych przez podwykonawc jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Odwrotne obci捫enie dzia豉 w ten sposób, 瞠 odbiorca faktury ma obowi您ek naliczenia podatku i jednocze郾ie ma prawo do jego odliczenia. U odbiorcy nie powstaje podatek naliczony od zakupu. Wp豉ca on do urz璠u skarbowego VAT, który normalnie zobowi您any by豚y zap豉ci w cenie wystawcy faktury. Z kolei wystawca nie nalicza VAT na fakturze i nie ma obowi您ku jego zap豉ty do urz璠u skarbowego.
                         • 13.07.2017NSA. Badania psychologiczne pracowników zwolnione z VAT
                          Z uzasadnienia: Badania psychologiczne s cz窷ci bada wst瘼nych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycyn pracy. Katalog bada profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamkni皻ego. Je郵i badania psychologiczne by造 do nich w陰czone, to podlegaj zwolnieniu z podatku VAT. Nie mo積a sztucznie rozdziela bada wst瘼nych, kontrolnych i okresowych, abstrahuj帷 od specyfiki okre郵onej pracy. Celem tych bada jest bowiem szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna i zawsze kompleks tych bada ko鎍zy si wydaniem za鈍iadczenia dla pracodawcy, które jest niezb璠nym warunkiem zatrudnienia pracownika.
                          • 20.06.2017Badania profilaktyczne pracowników – NIK proponuje zmiany
                           W polskim systemie brakuje rozwi您a prawnych, które pozwala造by na skuteczn kontrol lekarzy medycyny prac oraz pracodawców w kontek軼ie zapewniania pracownikom odpowiednich bada profilaktycznych – twierdzi Najwy窺za Izba Kontroli. W raporcie pokontrolnym NIK postuluje wprowadzenie szeregu zmian w prawie.
                           • 19.06.2017Badania profilaktyczne pracowników – NIK proponuje zmiany
                            W polskim systemie brakuje rozwi您a prawnych, które pozwala造by na skuteczn kontrol lekarzy medycyny prac oraz pracodawców w kontek軼ie zapewniania pracownikom odpowiednich bada profilaktycznych – twierdzi Najwy窺za Izba Kontroli. W raporcie pokontrolnym NIK postuluje wprowadzenie szeregu zmian w prawie.
                            • 23.05.2017Wy窺zy podatek za brak dzieci?
                             Czy bezdzietno嗆 naprawd powoduje a takie szkody spo貫czne, 瞠 trzeba j dodatkowo opodatkowa?
                             • 22.05.2017Wy窺zy podatek za brak dzieci?
                              Czy bezdzietno嗆 naprawd powoduje a takie szkody spo貫czne, 瞠 trzeba j dodatkowo opodatkowa?
                              • 17.05.2017NSA. Dokumentowanie dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne
                               Z uzasadnienia: Osoba ponosz帷a wydatki na przewóz na zabiegi nie ma obowi您ku posiadania dokumentów potwierdzaj帷ych w sposób bezpo鈔edni jego poniesienie, niemniej jednak winna ona uwiarygodni i uprawdopodobni cel przejazdów w豉snym samochodem osobowym, co mo瞠 uczyni w sposób najbardziej dla siebie dogodny, np. poprzez przed這瞠nie karty zabiegowej, skierowania lekarskiego, za鈍iadczenia o uczestnictwie w zabiegach itp.
                               • 18.04.2017Podatki 2017. Udost瘼nianie pracowników a odwrócony VAT na us逝gi budowlane
                                Pytanie: Czy faktur za wykonane us逝gi udost瘼niania personelu na terenie budowy - nale篡 wystawi w zakresie podatku VAT na zasadach ogólnych ze stawk 23%, czy te zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT w przypadku us逝g budowlanych z za陰cznika nr 14 za wykonan us逝g zastosowa procedur odwrotnego obci捫enia?
                                • 14.04.2017Podatki 2017. Udost瘼nianie pracowników a odwrócony VAT na us逝gi budowlane
                                 Pytanie: Czy faktur za wykonane us逝gi udost瘼niania personelu na terenie budowy - nale篡 wystawi w zakresie podatku VAT na zasadach ogólnych ze stawk 23%, czy te zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT w przypadku us逝g budowlanych z za陰cznika nr 14 za wykonan us逝g zastosowa procedur odwrotnego obci捫enia?
                                 • 24.03.2017Krwiodawca traci na trzynastce
                                  Interpelacja nr 9794 do ministra rodziny, pracy i polityki spo貫cznej w sprawie wynagrodze za usprawiedliwion nieobecno嗆 w zwi您ku z honorowym oddaniem krwi przy wyliczaniu nagród typu "trzynastka"
                                  • 07.03.2017PIT od 鈍iadcze medycznych wykupionych na rzecz pracowników
                                   Pytanie podatnika: Czy koszty abonamentu ponoszone przez pracodawc i pracownika, 鈍iadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy i profilaktyki medycznej ze wzgl璠u na warunki pracy stanowi przychód pracownika i winny by podstaw naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                   • 03.02.2017NSA. Choroba jako podstawa umorzenia zaleg這軼i podatkowych
                                    Z uzasadnienia: Choroba jest niew徠pliwie istotnym zdarzeniem, które nale篡 uwzgl璠nia w procesie decyzyjnym o przyznaniu b康 odmowie przyznania ulgi, to jednak nie stanowi ona samoistnie podstawy do umorzenia zaleg這軼i podatkowych. Okoliczno嗆 ta musi by bowiem oceniana w konkretnym stanie faktycznym, przy uwzgl璠nieniu innych okoliczno軼i danej sprawy, tym bardziej, 瞠 z akt sprawy nie wynika, 瞠 rozpoznana u podatnika choroba zakóca豉 jego prawid這we funkcjonowanie zarówno na polu rodzinnym jak i zawodowym.
                                    • 19.01.2017Umorzenie zaleg這軼i podatkowych. Organ nie mo瞠 pomija dowod闚
                                     Tezy: Post瘼owanie w kwestii udzielenia ulgi w postaci umorzenia zaleg這軼i podatkowych, zainicjowane wnioskiem podatnika, obliguje organ podatkowy do analizy zaistnia貫go stanu faktycznego z punktu widzenia wyst徙ienia przes豉nek z art. 67a § 1 o.p. W tak zarysowanym kontek軼ie normatywnym za sprzeczn z zasad swobodnej oceny dowodów, wyra穎n w art. 191 o.p., uzna nale篡 praktyk oceny materia逝 dowodowego, która opiera si na podkre郵aniu istotno軼i jednych dowodów przy pomijaniu lub pomniejszaniu wagi innych, gdy tego rodzaju ocena b璠zie oderwana od ca這kszta速u materia逝 dowodowego sprawy, b璠zie ocen niepe軟.
                                     • 04.01.2017WSA. Dokumentowanie dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne
                                      Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT prawo podatnika do pomniejszenia podstawy opodatkowania zosta這 ograniczone do wydatków na przejazdy w豉snym samochodem na niezb璠ne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. U篡cie zwrotu "leczniczo-rehabilitacyjne" wskazuje na to, 瞠 ustawodawcy chodzi這 o zabiegi, które maj podwójny charakter. Nie mieszcz si zatem w granicach tej ulgi wydatki na przejazdy na zabiegi maj帷e charakter jedynie leczniczy, bez elementu rehabilitacji, lub wydatki na przejazdy do lekarzy lub badania, je瞠li wizyty takie nie by造 zwi您ane z wykonywaniem zabiegów.
                                      • 11.10.2016Badania okresowe a zwolnienie z VAT
                                       Ustawa o VAT w niekrótkim zestawieniu towarów i us逝g zwolnionych od podatku wymienia równie us逝gi w zakresie opieki medycznej, s逝膨ce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, 鈍iadczone w ramach wykonywania zawodu m.in. psychologa. 安iadczone przez t grup zawodow us逝gi w zakresie badania przydatno軼i zawodowej kierowców cz瘰to staj si przedmiotem sporu z organami podatkowymi.
                                       • 07.10.2016Us逝gi medyczne a VAT
                                        Zgodnie z przepisami dotycz帷ymi podatku od towar闚 i us逝g us逝gi medyczne w niekt鏎ych przypadkach s opodatkowane VAT a w niekt鏎ych mog by zwolnione z podatku. Warto sprawdzi, kiedy.
                                        • 06.10.2016Us逝gi medyczne a VAT
                                         Zgodnie z przepisami dotycz帷ymi podatku od towar闚 i us逝g us逝gi medyczne w niekt鏎ych przypadkach s opodatkowane VAT a w niekt鏎ych mog by zwolnione z podatku. Warto sprawdzi, kiedy.
                                         • 27.09.2016Refakturowanie us逝g zwolnionych z VAT
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca ma podpisan umow ze sp馧k, kt鏎a wyszukuje dla niego pracownik闚 tymczasowych. Sp馧ka organizuje r闚nie badania lekarskie pracownik闚 i zleca ich wykonanie Niepublicznemu Zak豉dowi Opieki Zdrowotnej. Sp馧ka us逝gi te refakturuje na Wnioskodawc doliczaj帷 do ich warto軼i podatek VAT w wysoko軼i 23%. Czy Sp馧ka post瘼uje prawid這wo gdy refakturuj帷 na Wnioskodawc us逝gi medyczne dolicza do nich podatek VAT? Czy Wnioskodawca ma prawo obni篡 podatek nale積y o zap豉cony podatek z takiej refaktury?
                                          • 01.08.2016Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracownika na czas delegacji a PIT
                                           Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc – jako pracodawc – koszt闚 obj璚ia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem obejmuj帷ym koszty leczenia poniesione przez pracownika, kt鏎y w okresie wyjazdu oraz pobytu za granic musia niezw這cznie podda si leczeniu w zwi您ku z nag造m zachorowaniem b康 nieszcz窷liwym wypadkiem – w zakresie niezb璠nym do przywr鏂enia stanu zdrowia umo磧iwiaj帷ego powr鏒 albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub plac闚ki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz powi您an z nim us逝g tzw. „Assistance”, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT?
                                           • 11.07.2016Ulga rehabilitacyjna. Rozliczenie wydatk闚 na dojazdy na zabiegi
                                            Pytanie podatnika: Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepe軟osprawna mog豉 dokona odlicze wydatk闚 w latach 2012-2015 w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytu逝 dojazd闚 w豉snym samochodem na zabiegi rehabilitacyjne, czy te musi dokona korekty zezna podatkowych? Czy b璠zie mog豉 dokona ww. odlicze w kolejnych latach i czy 瞠by skorzysta z ulgi musi zleci przer鏏k samochodu, aby zmieniono jego wpis na „samoch鏚 osobowy”?
                                            • 20.06.2016Czy dofinansowanie z Funduszu Pracy jest przychodem, kt鏎y trzeba opodatkowa?
                                             Pytanie podatnika: Czy otrzymana pomoc jest przychodem podatkowym?
                                             • 10.06.2016安iadczenia na rzecz pracownik闚
                                              1. 安iadczenia na rzecz pracownik闚 stanowi帷e koszty  安iadczenia na rzecz pracownik闚 co do zasady s kosztem uzyskania przychod闚. Nie stanowi koszt闚 wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracownik闚, kt鏎e nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychod闚 lub zachowania albo zabezpieczenia 廝鏚豉 przychod闚 albo zosta造 z koszt闚 uzyskania przychod闚 w spos鏏 wyra幡y wy陰czone na mocy przepis闚.
                                              • 03.06.2016Przychody pracownika: Wykupienie przez pracodawc polisy ubezpieczeniowej na czas delegacji
                                               Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc - jako pracodawc - koszt闚 obj璚ia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem obejmuj帷ym koszty leczenia poniesione przez pracownika, kt鏎y w okresie wyjazdu oraz pobytu za granic musia niezw這cznie podda si leczeniu w zwi您ku z nag造m zachorowaniem b康 nieszcz窷liwym wypadkiem - w zakresie niezb璠nym do przywr鏂enia stanu zdrowia umo磧iwiaj帷ego powr鏒 albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub plac闚ki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski (tzw. „Ubezpieczenie koszt闚 leczenia”) oraz powi您an z nim us逝g tzw. „Assistance” obejmuj帷e organizacj i pokrycie koszt闚 udzielenia pomocy za granic w nast瘼stwie zdarzenia obj皻ego ochron ubezpieczeniow, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy?
                                               • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
                                                Interpelacja nr 1780 w sprawie urlop闚 wypoczynkowych.
                                                • 11.03.2016Pogorszenie wzroku pracownika a zwolnienie z PIT zwrotu koszt闚 zakupu szkie
                                                 Pytanie podatnika: Czy poniesiony przez pracodawc koszt dodatkowego badania okulistycznego oraz koszt zakupu szkie korekcyjnych udokumentowany za鈍iadczeniem lekarskim o konieczno軼i ich wymiany stanowi dla pracownika przych鏚, od kt鏎ego nale篡 naliczy i odprowadzi podatek dochodowy od os鏏 fizycznych?
                                                 • 03.03.2016Kodeks pracy 2016: Biznes pozytywnie o planach zmian
                                                  Zaproponowane przez rz康 zmiany dotycz帷e tzw. syndromu pierwszej dni闚ki mog znacznie poprawi bezpiecze雟two pracownik闚 na rynku pracy oraz w ramach stosunku pracy – oceniaj eksperci Business Centre Club. Nowe regulacje maj wzmocni pozycj pracownik闚 oraz ograniczy mo磧iwo軼i zatrudniania „na czarno”.
                                                  • 08.02.2016PIT za 2015: Ulga rehabilitacyjna
                                                   Najliczniejsz grup mo磧iwych do wykorzystania odlicze od dochodu stanowi ulgi, kt鏎ych zadaniem jest cz窷ciowe cho熲y zrekompensowanie osobom niepe軟osprawnym dodatkowych wydatk闚, kt鏎e ponosz w zwi您ku ze swoimi dolegliwo軼iami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieni造 si od poprzedniego roku. Podstaw do stosowania ulg jest art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g i ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nast瘼na strona »