Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

badania lekarskie

 • 28.05.2020Wyduenie okresu pobierania zasiku chorobowego z powodu epidemii
  W obecnej sytuacji, zwizanej z epidemi COVID-19, wiele osób zostao zmuszonych do wzicia zwolnie lekarskich z pracy. Niektóre osoby przebyway na takich zwolnieniach jeszcze przed epidemi i musz je wci przedua. Problem dotyczy szczególnie tych osób, które zbliaj si do 180 dnia pobytu na zwolnieniu. Czy w obecnej sytuacji nie naleaoby przeduy okresu przysugiwania takiego zasiku do czasu zakoczenia si pandemii? - zastanawia si pose w zapytaniu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
  • 20.05.2020Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa
   Zatrudniasz pracownika? Kocz Ci si badania okresowe? - w zwizku z zagroeniem zwizanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Przeczytaj, jakie zmiany obowizuj w zakresie wykonywania profilaktycznych bada lekarskich pracowników oraz szkole BHP.
   • 23.04.2020Badania i szkolenia pracowników - stanowisko GIP
    Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w zakresie: utraty mocy Stanowiska GIP z dnia 1 kwietnia 2020 roku;  wejcia w ycie przepisów dotyczcych profilaktycznych bada lekarskich pracowników i przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
    • 22.04.2020Badania i szkolenia pracowników - stanowisko GIP
     Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w zakresie: utraty mocy Stanowiska GIP z dnia 1 kwietnia 2020 roku;  wejcia w ycie przepisów dotyczcych profilaktycznych bada lekarskich pracowników i przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
     • 15.04.2020Praca zdalna w czasie pandemii – pracodawcy apeluj o nowe przepisy
      W czasie pandemii koronawirusa wicej przedsibiorstw korzysta z formuy pracy zdalnej. Jak oceniaj eksperci Business Centre Club, w takiej sytuacji rzd powinien teraz uregulowa relacje na linii pracownik-pracodawca. Pracodawcy apeluj te m.in. o inne zmiany, w tym np. pozwolenie na czasowe uelastycznienie czasu pracy.
      • 10.04.2020Praca zdalna w czasie pandemii – pracodawcy apeluj o nowe przepisy
       W czasie pandemii koronawirusa wicej przedsibiorstw korzysta z formuy pracy zdalnej. Jak oceniaj eksperci Business Centre Club, w takiej sytuacji rzd powinien teraz uregulowa relacje na linii pracownik-pracodawca. Pracodawcy apeluj te m.in. o inne zmiany, w tym np. pozwolenie na czasowe uelastycznienie czasu pracy.
       • 09.04.2020Zasiki chorobowe i opiekucze dla wykonujcych zawód medyczny - od 1 kwietnia na preferencyjnych zasadach
        Zasiek chorobowy w wysokoci 100% podstawy wymiaru zasiku.  W okresie, w którym obowizuje stan zagroenia epidemicznego lub stan epidemii, ubezpieczony, który wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym, ma prawo do zasiku chorobowego w wysokoci 100% podstawy wymiaru, jeli:
        • 07.04.2020NSA. 50-proc. koszty dla pracownika
         Aby skorzysta z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT konieczne jest wyrane wyodrbnienie czci wynagrodzenia nalenej m.in. za rozporzdzanie autorskimi prawami majtkowymi do utworu. To z tytuu przyjcia utworu i zwizanych z nim praw majtkowych, pracodawca wypaca nalene wynagrodzenie - honorarium, a zatem wielko tego honorarium musi by jasno okrelona w dokumentach regulujcych tre stosunku pracy. Okrelenie tej wartoci lub procedur jej obliczania powinno by jasno i precyzyjnie zawarte w dokumentach regulujcych tre stosunku pracy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
         • 25.03.2020Badania profilaktyczne i szkolenia BHP - Stanowisko GIP
          Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie:  obowizku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz  obowizku terminowego przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
          • 25.03.2020Badania profilaktyczne i szkolenia BHP - Stanowisko GIP
           Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie:  obowizku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz  obowizku terminowego przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
           • 24.03.2020Badania okresowe pracowników zostan czasowo zawieszone
            Tarcza antykryzysowa ma obj m.in. czasowe zawieszenie bada okresowych pracowników na czas pandemii koronawirusa. Odpowiednie modyfikacje maj zosta wprowadzone do Kodeksu pracy. Eksperci oceniaj, e to dobry i oczekiwany krok, poniewa w ostatnich dniach wiele firm zgaszao problemy zwizane z przeprowadzeniem tego rodzaju bada.
            • 23.03.2020Badania okresowe pracowników zostan czasowo zawieszone
             Tarcza antykryzysowa ma obj m.in. czasowe zawieszenie bada okresowych pracowników na czas pandemii koronawirusa. Odpowiednie modyfikacje maj zosta wprowadzone do Kodeksu pracy. Eksperci oceniaj, e to dobry i oczekiwany krok, poniewa w ostatnich dniach wiele firm zgaszao problemy zwizane z przeprowadzeniem tego rodzaju bada.
             • 06.03.2020Wyjanienia PIP w zwizku z koronawirusem
              W zwizku z licznymi wtpliwociami, dotyczcymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszcych si do relacji midzy pracodawc a pracownikami w sytuacji zagroenia zaraeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Pastwowa Inspekcja Pracy przygotowaa odpowiedzi na pytania dotyczce tej problematyki. Dodatkowe informacje i zalecenia w zwizku z ryzykiem zaraenia koronawirusem znajduj si take na stronie internetowej Gównego Inspektoratu Sanitarnego:  https://gis.gov.pl/
              • 05.03.2020Wyjanienia PIP w zwizku z koronawirusem
               W zwizku z licznymi wtpliwociami, dotyczcymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszcych si do relacji midzy pracodawc a pracownikami w sytuacji zagroenia zaraeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Pastwowa Inspekcja Pracy przygotowaa odpowiedzi na pytania dotyczce tej problematyki. Dodatkowe informacje i zalecenia w zwizku z ryzykiem zaraenia koronawirusem znajduj si take na stronie internetowej Gównego Inspektoratu Sanitarnego:  https://gis.gov.pl/
               • 04.03.2020Badania lekarskie i szkolenia BHP osoby na umowie cywilnoprawnej
                Zgodnie z obowizujc w polskim prawie cywilnym zasad swobody umów strony posiadaj swobod wyboru rodzaju umowy oraz ksztatowania jej treci równie w odniesieniu do bezpieczestwa i higieny pracy. W zwizku z powyszym kwestie dotyczce profilaktycznych bada lekarskich oraz szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy, w tym pokrywania ich kosztów, powinny by regulowane indywidualnie w umowie zawartej pomidzy podmiotami (np. umowie cywilnoprawnej) - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                • 30.01.2020Jak prawidowo udokumentowa prawa do zasiku chorobowego
                 W poprzednich czciach komentarza ZUS do ustawy zasikowej przedstawialimy zasady ustalania wysokoci zasiku chorobowego oraz uzyskania prawa do zasiku. Dzisiaj natomiast o zawiadczeniach, dokumentujcych prawo do zasiku. To szczególnie istotna cz komentarza, jako e zawiadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego obowizuj powszechnie od niedawna.
                 • 27.11.2019Uzyskaj zasiek chorobowy, gdy skoczyo ci si ubezpieczenie
                  Twoje ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe skoczyo si, a ty chorujesz i nie moesz pracowa? Moesz dosta zasiek chorobowy. Sprawd, jak to zrobi.
                  • 26.11.2019Uzyskaj zasiek chorobowy, gdy skoczyo ci si ubezpieczenie
                   Twoje ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe skoczyo si, a ty chorujesz i nie moesz pracowa? Moesz dosta zasiek chorobowy. Sprawd, jak to zrobi.
                   • 28.10.2019NSA. Obowizkowe badania psychologiczne s zwolnione z VAT
                    Z uzasadnienia: Badania psychologiczne stanowi element bada z zakresu medycyny pracy, a tym samym realizuj one cechy profilaktyki zdrowotnej. Dlatego te mieszcz si w pojciu usug z zakresu opieki medycznej, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 -19 ustawie o podatku od towarów i usug. O profilaktycznym charakterze bada psychologicznych wiadczy narzucona regularno bada wstpnych, okresowych i kontrolnych przeprowadzanych w ramach medycyny pracy.
                    • 20.09.2019wiadczenia przysugujce z ubezpieczenia wypadkowego
                     Osoba, która ulegnie wypadkowi przy pracy lub zachoruje na chorob zawodow, moe otrzyma wiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, m.in. zasiek chorobowy, wiadczenie rehabilitacyjne, rent wypadkow czy jednorazowe odszkodowanie.
                     • 02.08.2019CIT: wiadczenia na rzecz pracowników w kosztach uzyskania przychodów
                      wiadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wycznie te wiadczenia na rzecz pracowników, które nie zostay poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów albo zostay z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyrany wyczone na mocy przepisów.
                      • 12.07.2019Obowizkowe badania lekarskie nowozatrudnionych pracowników
                       Skierowanie pracownika na wstpne badania lekarskie  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nie moesz dopuci do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzajcego brak przeciwwskaza do pracy na okrelonym stanowisku. Orzeczenie jest take wymagane w przypadku, gdy przenosisz pracownika (równie modocianego) na stanowiska pracy, na których wystpuj czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciliwe. Badania lekarskie wykonuje si na twój koszt i w miar moliwoci w godzinach pracy (pracownikowi naley si za ten okres wynagrodzenie). Skierowanie na badania lekarskie przygotuj w 2 egzemplarzach. Jeden wydaj pracownikowi, którego kierujesz na badania. Drugi zostaje u ciebie w aktach pracownika.
                       • 14.05.2019CIT: wiadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
                        wiadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wycznie te wiadczenia na rzecz pracowników, które nie zostay poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów albo zostay z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyrany wyczone na mocy przepisów. Podstawowymi wiadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za wiadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednake do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wypacanych tytuem podziau zysku.
                        • 19.04.2019Dokumentowanie prawa do zasiku chorobowego
                         Dokumentami stwierdzajcymi czasow niezdolno do pracy z powodu choroby stanowicymi podstaw ustalenia prawa i wypaty zasiku chorobowego, s:
                         • 07.03.2019Dziurawe przepisy dotyczce bada okresowych pracowników
                          Zgodnie z prawem pracodawca nie moe dopuci do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza do podjcia pracy, ale nie ma obowizku przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii skierowania lekarskiego. Sytuacja ta uniemoliwia inspektorom pracy zweryfikowanie tego, czy w skierowaniu na badania zostay zawarte wyczerpujce informacje na temat specyfiki stanowiska pracy.
                          • 23.01.2019WSA. Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na przewodnika naley uprawdopodobni
                           Z uzasadnienia: Z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT wynika, e skoro wysoko wymienionych w tym przepisie wydatków si ustala, nie moe to oznacza, e ich wysoko nie podlega weryfikacji. (…) osoba ponoszca ten wydatek nie ma obowizku posiadania dokumentów potwierdzajcych w sposób bezporedni jego poniesienie, niemniej jednak winna ona uwiarygodni i uprawdopodobni skorzystanie z przewodnika i opacenie tej usugi w okrelonej wysokoci, co moe uczyni w sposób najbardziej dla siebie dogodny.
                           • 18.01.2019ZUS: Nowe obowizki przebywajcego na zwolnieniu lekarskim
                            Z dniem 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych naoony zosta obowizek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastpiy równie zmiany w zasadach zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników bada pomocniczych – w zwizku z prowadzon kontrol prawidowoci orzekania o czasowej niezdolnoci do pracy.
                            • 17.01.2019ZUS: Nowe obowizki przebywajcego na zwolnieniu lekarskim
                             Z dniem 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych naoony zosta obowizek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastpiy równie zmiany w zasadach zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników bada pomocniczych – w zwizku z prowadzon kontrol prawidowoci orzekania o czasowej niezdolnoci do pracy.
                             • 13.12.2018Renta z tytuu niezdolnoci do pracy dla osób, które pracoway w pastwach Unii Europejskiej
                              Osoby pracujce zarówno w Polsce, jak i w innym kraju UE lub EFTA, maj prawo do uwzgldnienia okresów pracy za granic przy staraniu si o rent. Zakad ubezpiecze spoecznych informuje, jakie warunki naley speni, aby uzyska prawo do renty lub renty rodzinnej.
                              • 04.12.2018NSA. wiadczenia na etacie nie zawsze pozbawiaj liniowego z dziaalnoci
                               Z uzasadnienia: Uyty w art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT zwrot "odpowiadajcy czynnociom" naley odnosi do przychodów ze wiadczenia usug na rzecz byego lub obecnego pracodawcy, które s takie same (tosame) jak czynnoci, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywa w ramach stosunku pracy lub spódzielczego stosunku pracy (…) Nie bd tosame czynnoci, które pokrywaj si tylko w czci (...) Brak tosamoci wykonywanych czynnoci w ramach stosunku pracy i dziaalnoci gospodarczej, wyklucza zastosowanie art. 9a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.
                               • 19.11.2018Od pierwszego grudnia obowizkowe e-ZLA - wane informacje dla pracowników
                                Od pierwszego grudnia elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA bdzie ju obowizkowe. Z zapewnie rzdowych wynika, e nie bdzie kolejnego przeduenia terminu, a e-LA stan si codziennoci. To stosunkowo nowe rozwizanie zarówno dla lekarzy, jak i pracodawców oraz pracowników. Dzisiaj publikujemy wyjanienia ZUS dla tych ostatnich. Dowiedz si, jak postpowa przy ubieganiu si o zasiek chorobowy na nowych zasadach w rónych sytuacjach.
                                • 16.11.2018Od pierwszego grudnia obowizkowe e-ZLA - wane informacje dla pracowników
                                 Od pierwszego grudnia elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA bdzie ju obowizkowe. Z zapewnie rzdowych wynika, e nie bdzie kolejnego przeduenia terminu, a e-LA stan si codziennoci. To stosunkowo nowe rozwizanie zarówno dla lekarzy, jak i pracodawców oraz pracowników. Dzisiaj publikujemy wyjanienia ZUS dla tych ostatnich. Dowiedz si, jak postpowa przy ubieganiu si o zasiek chorobowy na nowych zasadach w rónych sytuacjach.
                                 • 31.10.2018NSA. Badania psychologiczne s zwolnione z VAT
                                  Z uzasadnienia: Badania psychologiczne przeprowadzane w ramach medycyny pracy realizuj cel zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usug. (...) Badania psychologiczne s czci bada wstpnych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycyn pracy. Katalog bada profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamknitego. Jeli badania psychologiczne byy do nich wczone, to podlegaj zwolnieniu z podatku VAT.
                                  • 12.10.2018Jak uzyska skierowanie na bezpatn rehabilitacj lecznicz
                                   Zakad Ubezpiecze Spoecznych zajmuje si sprawami zwizanymi z rehabilitacj lecznicz dla osób, które z powodu choroby lub urazu mog utraci zdolno do pracy, ale jest szansa, e j odzyskaj po rehabilitacji. Z rehabilitacji mona skorzysta, jeli jest zagroenie utraty zdolnoci do pracy. Musi jednak by szansa, e zdolno t bdzie mona odzyska po rehabilitacji. Konieczne jest spenienie jednego z poniszych warunków:
                                   • 11.10.2018Jak uzyska skierowanie na bezpatn rehabilitacj lecznicz
                                    Zakad Ubezpiecze Spoecznych zajmuje si sprawami zwizanymi z rehabilitacj lecznicz dla osób, które z powodu choroby lub urazu mog utraci zdolno do pracy, ale jest szansa, e j odzyskaj po rehabilitacji. Z rehabilitacji mona skorzysta, jeli jest zagroenie utraty zdolnoci do pracy. Musi jednak by szansa, e zdolno t bdzie mona odzyska po rehabilitacji. Konieczne jest spenienie jednego z poniszych warunków:
                                    • 13.09.2018Ubezpieczenia spoeczne: Okres oczekiwania na rozstrzygnicie odwoania od decyzji lekarza orzecznika
                                     Pracownicy oczekujcy na decyzj komisji lekarskiej lub orzeczenie sdu o prawie do wiadcze z ubezpieczenia spoecznego, którym nie usta stosunek pracy, nadal podlegaj obowizkowo ubezpieczeniom spoecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Jeli pracownik nie osiga przychodu z tytuu stosunku pracy, patnik skadek wykazuje „zerow” podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe.
                                     • 26.04.2018Prawa i obowizki na zwolnieniu lekarskim
                                      W odpowiedzi na interpelacj poselsk MRPiPS wyjanio m.in., e osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezalenie od tego czy lekarz leczcy na zwolnieniu lekarskim wskaza, e „chory powinien lee” albo, e „chory moe chodzi”, powinna powstrzyma si od wykonywania czynnoci sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególnoci takich, które mog przeduy okres niezdolnoci do pracy. Moe ona jednak wykonywa zwyke czynnoci ycia codziennego oraz czynnoci zwizane z jej stanem zdrowia, np. moe uda si do apteki, po codzienne zakupy ywnoci, na badania lub wizyt u lekarza.
                                      • 25.04.2018Prawa i obowizki na zwolnieniu lekarskim
                                       W odpowiedzi na interpelacj poselsk MRPiPS wyjanio m.in., e osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezalenie od tego czy lekarz leczcy na zwolnieniu lekarskim wskaza, e „chory powinien lee” albo, e „chory moe chodzi”, powinna powstrzyma si od wykonywania czynnoci sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególnoci takich, które mog przeduy okres niezdolnoci do pracy. Moe ona jednak wykonywa zwyke czynnoci ycia codziennego oraz czynnoci zwizane z jej stanem zdrowia, np. moe uda si do apteki, po codzienne zakupy ywnoci, na badania lub wizyt u lekarza.
                                       • 05.04.2018Koszty uzyskania przychodów w wysokoci 50% dla nauczycieli akademickich
                                        Z uzasadnienia: ...Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczajce wyrónienie w umowie o prac czci czasu pracy przeznaczonej na prac twórcz, gdy z takiego wyrónienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium
                                        • 17.01.2018Elektroniczne zawiadczenia lekarskie e-ZLA - informacja ZUS dla patników
                                         Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzona zostaa moliwo wystawiania zawiadcze lekarskich o czasowej niezdolnoci do pracy w formie dokumentu elektronicznego1). W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca  2018 r.2) lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer, zwany dalej "lekarzem" moe wystawia zawiadczenia lekarskie zarówno w formie dokumentu elektronicznego, jak i  wedug zasad obowizujcych przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA.
                                         • 22.12.2017Dokumentowanie prawa do zasiku chorobowego
                                          Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj publikujemy kolejn cz, w której przedstawione zostay zasady dokumentowania prawa do zasiku chorobowego.
                                          • 21.12.2017Dokumentowanie prawa do zasiku chorobowego
                                           Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj publikujemy kolejn cz, w której przedstawione zostay zasady dokumentowania prawa do zasiku chorobowego.
                                           • 10.10.2017NSA. Wyjazdy subowe w kosztach: Szkolenie szkoleniu nie równe
                                            Z uzasadnienia: Organy podatkowe, a take sd pierwszej instancji, prawidowo uznay, i w istocie chodzio tu nie o szkolenie jzykowe, lecz o imprez (wycieczk) o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. Ujcie w nej take elementu szkolenia jzykowego, czy to ze wzgldów marketingowych (u organizatora), czy te ze wzgldów podatkowych (po stronie uczestników), poczone z wydaniem stosownego certyfikatu, w niczym istoty tej nie zmienia. Liczy si bowiem rzeczywisty charakter nabywanego wiadczenia, a nie to - jak zostanie ono nazwane w fakturze wystawionej przez organizatora wyjazdu czy te w jego ofercie handlowej.
                                            • 24.07.2017NIK i PIP: Medycyna pracy nie do skontrolowania
                                             Interpelacja nr 13573 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej, ministra zdrowia w sprawie bada profilaktycznych pracownika
                                             • 18.07.2017Odwrotne obcienie VAT podwykonawcy, czyli wyjani wyjanione
                                              Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), nabywca usug budowlanych wymienionych w poz. 2-48 zacznika nr 14 do ww. ustawy wiadczonych przez podwykonawc jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Odwrotne obcienie dziaa w ten sposób, e odbiorca faktury ma obowizek naliczenia podatku i jednoczenie ma prawo do jego odliczenia. U odbiorcy nie powstaje podatek naliczony od zakupu. Wpaca on do urzdu skarbowego VAT, który normalnie zobowizany byby zapaci w cenie wystawcy faktury. Z kolei wystawca nie nalicza VAT na fakturze i nie ma obowizku jego zapaty do urzdu skarbowego.
                                              • 17.07.2017Odwrotne obcienie VAT podwykonawcy, czyli wyjani wyjanione
                                               Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), nabywca usug budowlanych wymienionych w poz. 2-48 zacznika nr 14 do ww. ustawy wiadczonych przez podwykonawc jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Odwrotne obcienie dziaa w ten sposób, e odbiorca faktury ma obowizek naliczenia podatku i jednoczenie ma prawo do jego odliczenia. U odbiorcy nie powstaje podatek naliczony od zakupu. Wpaca on do urzdu skarbowego VAT, który normalnie zobowizany byby zapaci w cenie wystawcy faktury. Z kolei wystawca nie nalicza VAT na fakturze i nie ma obowizku jego zapaty do urzdu skarbowego.
                                               • 13.07.2017NSA. Badania psychologiczne pracowników zwolnione z VAT
                                                Z uzasadnienia: Badania psychologiczne s czci bada wstpnych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycyn pracy. Katalog bada profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamknitego. Jeli badania psychologiczne byy do nich wczone, to podlegaj zwolnieniu z podatku VAT. Nie mona sztucznie rozdziela bada wstpnych, kontrolnych i okresowych, abstrahujc od specyfiki okrelonej pracy. Celem tych bada jest bowiem szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna i zawsze kompleks tych bada koczy si wydaniem zawiadczenia dla pracodawcy, które jest niezbdnym warunkiem zatrudnienia pracownika.
                                                • 20.06.2017Badania profilaktyczne pracowników – NIK proponuje zmiany
                                                 W polskim systemie brakuje rozwiza prawnych, które pozwalayby na skuteczn kontrol lekarzy medycyny prac oraz pracodawców w kontekcie zapewniania pracownikom odpowiednich bada profilaktycznych – twierdzi Najwysza Izba Kontroli. W raporcie pokontrolnym NIK postuluje wprowadzenie szeregu zmian w prawie.
                                                 • 19.06.2017Badania profilaktyczne pracowników – NIK proponuje zmiany
                                                  W polskim systemie brakuje rozwiza prawnych, które pozwalayby na skuteczn kontrol lekarzy medycyny prac oraz pracodawców w kontekcie zapewniania pracownikom odpowiednich bada profilaktycznych – twierdzi Najwysza Izba Kontroli. W raporcie pokontrolnym NIK postuluje wprowadzenie szeregu zmian w prawie.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »