Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

badania lekarskie

 • 15.04.2010ZUS wobec prób wyłudzeń świadczeń
  Interpelacja nr 13938 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przeciwdziałania wyłudzaniu świadczeń z ZUS
  • 07.04.2010Orzecznictwo: Osoba w związku partnerskim jest samotnym rodzicem
   Z uzasadnienia: Z uwagi na czysto formalny charakter kryteriów tworzących definicję osoby samotnie wychowującej dziecko, bez znaczenia dla prawa do skorzystania z omawianego preferencyjnego sposobu rozliczenia podatku (wspólne rozliczenie z dzieckiem) pozostają takie okoliczności jak wspólne zamieszkiwanie rodziców czy pomoc w wychowaniu dziecka. Zdaje się przy tym, iż właśnie intencją ustawodawcy przy tworzeniu definicji osoby samotnie wychowującej dzieci była rezygnacja z każdorazowego badania tak indywidualnych okoliczności i posłużenie się pewnym generalnym założeniem.
   • 19.03.2010Ulga rehabilitacyjna: Liczy się data powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności
    Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu kwotę 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne składając korekty PIT-37 za lata 2003-2007 r.? Czy niepełnosprawność datuje się od dnia jej istnienia czy też od dnia ustalonego stopnia niepełnosprawności?
    • 03.03.2010Komentarz ZUS do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
     Ustawa z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty tych świadczeń wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych ustawą wypadkową mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.), zwanej dalej ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. Stosuje się też odpowiednio komentarz do tej ustawy.
     • 10.02.2010Łatwiej o becikowe
      Rząd na wniosek minister pracy i polityki społecznej - przyjął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, która przewiduje tymczasowe złagodzenie warunków, jakie musi spełnić kobieta, by otrzymać świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.
      • 14.01.2010Świadczenia nieodpłatne – szczepienia przeciwko grypie
       Interpelacja nr 12560 do ministra finansów w sprawie zniesienia opodatkowania nieobowiązkowych świadczeń medycznych - szczepień przeciw grypie
       • 15.12.2009Wypadek przy pracy = wyższa składka wypadkowa
        Interpelacja nr 11964 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmniejszenia kosztów pracy
        • 04.12.2009Abonament medyczny podlega opodatkowaniu PIT
         Pytanie podatnika: Czy opłacanie usług medycznych ustaloną kwotą dającą możliwość pracownikowi z korzystania z usług medycznych oferowanych w ramach karty usług medycznych (niezależną od wykonanych usług medycznych i ilości wykonanych usług medycznych) na rzecz pracowników skutkuje u pracodawcy obowiązkiem pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników i jeżeli tak, to w jaki sposób ustalić wysokość świadczenia dla poszczególnego pracownika?
         • 23.09.2009Orzecznictwo SN: Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
          Prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nabyte na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (renta przysługuje ubezpieczonemu, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy) ustaje, gdy ustanie warunek całkowitej niezdolności do pracy (art. 101 pkt 1 tej ustawy).
          • 21.09.2009Szkolenia BHP i badania pracownika tymczasowego
           Interpelacja nr 10064 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku regulacji dotyczących badań lekarskich i szkoleń BHP w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
           • 14.09.2009Orzecznictwo: Delegacje trzeba właściwie dokumentować
            Z uzasadnienia: Odnośnie do zaksięgowanych w koszty uzyskania przychodów spornych wydatków z tytułu podróży służbowych pracowników spółki organ wskazał, że wystawione w związku z nimi dokumenty księgowe obrazują fikcyjne operacje i są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Nie pozwala to na zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i ust. 5 p.d.o.p.
            • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
             Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
             • 08.06.2009Wypadek w drodze na badania okresowe a wysokość zasiłku chorobowego
              Pracownik złamał nogę w czasie, gdy udawał się na okresowe badania lekarskie, na które został skierowany przez pracodawcę. Miało to miejsce w trakcie dnia pracy. W jakiej wysokości świadczenia chorobowe powinien otrzymywać? Uważam, że zdarzenie to było wypadkiem przy pracy, jako że nastąpiło w czasie wykonywania przez pracownika poleceń przełożonych. Tym samym pracownik powinien otrzymać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru. Pracodawca nie będzie wypłacał przez pierwszy okres niezdolności do pracy wynagrodzenia chorobowego, gdyż zaktualizowało się tutaj ryzyko wypadkowe a nie chorobowe.
              • 11.05.2009Zwolnienie od pracy na zabiegi rehabilitacyjne
               Pytanie: Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku z kłopotami zdrowotnymi lekarz ortopeda skierował mnie na rehabilitację. Niestety, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane tylko w godzinach pracy. Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić mnie na te zabiegi?
               • 18.02.2009Komentarz ZUS do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - wybrane zagadnienia
                Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), zwanej dalej ustawą wypadkową, określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty tych świadczeń wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.).
                • 05.11.2008Czy pakiety medyczne dla pracowników powodują powstanie przychodu do opodatkowania?
                 W sytuacji gdy pracodawca finansuje swoim pracownikom pakiety medyczne, których cena jest ustalona w formie ryczałtu, nie jest możliwe określenie wartości faktycznie otrzymanych przez pracowników świadczeń medycznych. Oznacza to, że powyższe wydatki pracodawcy nie stanowią przychodu pracowników i nie powodują powstania u nich obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                 • 17.09.2008Za badania pracowników ochrony nie zawsze musi płacić pracodawca
                  Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad opłacania badań lekarskich i psychologicznych pracowników ochrony. Sędziowie stwierdzili, że badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony lub posiadających taką licencję nie są tożsame z tzw. badaniami profilaktycznymi, a ich koszty pracodawca powinien zrefundować jedynie na wniosek badanego.
                  • 19.08.2008Termin zakończenia umowy na zastępstwo
                   Pytanie: W jaki sposób w umowie zawieranej na zastępstwo określamy termin końcowy jej trwania?
                   • 21.07.2008Pakiety medyczne dla pracownika
                    Pytanie podatnika: Czy jest przychodem ze stosunku pracy dla pracownika otrzymanie przez niego pakietu medycznego, nawet gdy pracownik nie korzysta z tego?
                    • 23.04.2008O opodatkowaniu pakietów medycznych
                     Interpelacja nr 927 do ministra finansów w sprawie doliczania do przychodów ze stosunku pracy kosztów świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników.
                     • 22.04.2008Finansowanie świadczeń medycznych, przychód pracownika i koszt uzyskania przychodów
                      Do przychodów pracowników nie zalicza się świadczeń medycznych, które pracodawca zobowiązany jest ponieść na własny koszt. Zaliczają się do nich na przykład wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie. Koniecznym warunkiem do zakwalifikowania wydatków na świadczenia zdrowotne do kosztów podatkowych jest udowodnienie przez pracodawcę, że musiał je ponieść, ponieważ zobowiązywał go do tego kodeks pracy lub inne ustawy.
                      • 14.04.2008Pakiety medyczne dla pracowników a podatek dochodowy od osób fizycznych
                       Departament Podatków Dochodowych przedstawia swoje stanowisko w sprawie opodatkowania pakietów medycznych dla pracowników:
                       • 18.03.2008Świadczenia medyczne a przychód pracownika
                        Pytanie podatnika: Czy zakup usług medycznych w zakresie wykraczającym poza obowiązek pracodawcy na podstawie przepisów prawa pracy na rzecz pracowników oraz członków ich rodzin opłaconych w sposób zryczałtowany uzależniony od ilości zatrudnionych w danym miesiącu pracowników będzie stanowić przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                        • 11.12.2007Kto nie może pracować w nocy
                         Pytanie: Jakie grupy osób nie mogą wykonywać pracy w nocy?
                         • 28.11.2007Wyniki kontroli agencji pracy
                          Nieprawidłowości w umowach o pracę tymczasową, w treści świadectw pracy oraz naliczaniu wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych - to najczęstsze uchybienia, jakie zostały wykryte podczas kontroli agencji pracy tymczasowej przeprowadzonych przez PIP.
                          • 27.09.2007Czas pracy — Praca w nadgodzinach i godzinach nocnych pracownika niepełnosprawnego
                           Pytanie: Czy w razie zaistnienia np. pożaru pracownik niepełnosprawny może pracować w nadgodzinach albo w nocy?
                           • 26.09.2007Zbyt dużo bezzasadnych zwolnień lekarskich
                            Interpelacja nr 6969 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wystawiania przez lekarzy bezzasadnych zwolnień i sposobu ich karania przez ZUS
                            • 13.09.2007Urlop macierzyński w trakcie ciąży
                             Interpelacja nr 7717 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie korzystania z urlopu macierzyńskiego przez kobiety będące w ciąży
                             • 13.08.2007Nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez pracowników, emerytów i rencistów
                              Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieodpłatnego świadczenia, w związku z tym należy posiłkować się określeniem, jakie nadaje mu przepis art. 353 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Świadczeniem będzie takie zachowanie dłużnika, które jest zgodne z treścią podjętego zobowiązania. Z nieodpłatnością mamy więc do czynienia w przypadku każdego przysporzenia w majątku podatnika, związanego zarówno ze zdarzeniem prawnym, jak i gospodarczym, o ile nie wiąże się z kosztem czy jakimkolwiek ekwiwalentem.
                              • 03.07.2007Program reform według PKPP Lewiatan
                               Kataster, opodatkowanie najbogatszych, podwyżki CIT - trwa festiwal pomysłów rządu na dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia. Podwyżek płac domagają się kolejne grupy społeczne. Tymczasem koalicja rządowa już wcześniej wydała wiele z efektów wzrostu gospodarczego. Taka polityka staje się zagrożeniem dla szans rozwojowych Polski. Wyjściem jest szybkie porozumienie rządu, pracodawców i związkowców w sprawie systemowych reform gospodarczych i społecznych. PKPP Lewiatan poddaje taki program pod dyskusję.
                               • 18.04.2007Nienależnie pobrany zasiłek chorobowy
                                Pytanie: Kiedy pobrany zasiłek chorobowy może zostać uznany za świadczenie pobrane nienależnie?
                                • 20.02.2007Poradnik ZUS. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.
                                 Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). Świadczenia te przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.
                                 • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
                                  Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
                                  • 31.01.2007Informacje urzędów pracy dotyczących ofert pracy również w Internecie
                                   Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt nowelizacji ustawy zakłada usprawnienie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.
                                   • 24.01.2007Opłata skarbowa od czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych
                                    Stanowisko wspólne Ministerstwa Transportu oraz Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w zakresie czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych.
                                    • 04.01.2007Nowe wymogi dla kierowców i firm transportowych
                                     Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym i ustawy o ruchu drogowym każdy kierowca ubiegający się o zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku kierowcy będzie obowiązany ukończyć kwalifikację wstępną w zakresie odpowiednim do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewozy.
                                     • 26.11.2006Terminy badań - telefony dyżurne w oddziałach ZUS w Łodzi i w Warszawie
                                      Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w związku z niewykonywaniem usług przez Pocztę, uruchomił w Wydziale Orzecznictwa Lekarskiego w Łodzi i w Warszawie dyżurne telefony pod, którymi można uzyskać informacje o wyznaczonym terminie badania.
                                      • 22.11.2006Wnioski o nowe orzeczenia lekarskie - telefony dyżurne w Oddziale ZUS w Gdańsku
                                       Oddział ZUS w Gdańsku uprzejmie informuje, że w związku z niewykonywaniem umowy o doręczanie listów przez Pocztę, uruchomił telefony kontaktowe w Wydziale Orzecznictwa Lekarskiego, aby osoby, które złożyły wnioski o nowe orzeczenia lekarskie, mogły otrzymać informację o wyznaczonym przez ZUS terminie badania. Bez orzeczenia lekarskiego osoby te nie mogą mieć wypłaconych rent, odszkodowań i dodatków.
                                       • 19.07.2006Ulga rehabilitacyjna - używanie samochodu osobowego na potrzeby osoby niepełnosprawnej
                                        Pytanie podatnika: Czy podatnikowi, który ma na utrzymaniu dorosłą, niepełnosprawną córkę, którą wozi swoim samochodem osobowym na badania lekarskie, badania diagnostyczne, na pogotowie ratunkowe oraz odbiera z różnych miejsc w których córka miała atak choroby, przysługuje tzw. ulga rehabilitacyjna?
                                        • 13.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (1)
                                         Polskie prawo pracy przez czas pracy rozumie liczbę godzin, podczas których pracownik ma obowiązek pozostawać do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W okres ten wlicza się przede wszystkim czas efektywnej pracy, jak również wszelkie przerwy w wykonywaniu pracy, jeżeli pracownik był do niej gotów, a doznał przeszkód w jej wykonywaniu bez swojej winy, np. brak prądu lub niedostarczenie surowca. Pracownik nie będzie pozostawał do dyspozycji pracodawcy, będąc w stanie nietrzeźwości, gdyż nie może on być wtedy dopuszczony do pracy. Do czasu pracy wlicza się również przerwy wypoczynkowe lub na spożycie posiłku nieprzekraczające jednorazowo 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin (art. 134 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).
                                         • 04.12.2005W Sądzie Najwyższym o badaniach rencistów
                                          26 stycznia 2006 r. odbędzie się posiedzenie Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, który ma podjąć uchwałę w sprawie istotnej dla osób, które od wielu lat są rencistami. SN odpowie na pytanie RPO - "Czy dopuszczalne jest kwestionowanie przez organ rentowy niezdolności do pracy osoby, która przed 1 września 1997 r. była nieprzerwanie od dziesięciu lat inwalidą i z tego tytułu pobierała rentę?"
                                          • 03.11.2005Agencje zatrudnienia - droga przez mękę
                                           Agencje zatrudnienia to instytucje, które z założenia powinny poprawiać sytuację na rynku pracy, poprzez ułatwienie wzajemnych kontaktów ewentualnych pracodawców i pracobiorców. Od samego początku działalność agencji zatrudnienia jest bardzo mocno regulowana. Można spokojnie powiedzieć, że za bardzo. Chęć ścisłej kontroli działalności agencji wynika zapewne z lęku przed skłonnością do nadużywania przez agencje swojej pozycji wobec poszukujących pracy. Dlatego istniejące przepisy, mające na ścisłą kontrolę działalności agencji, przy okazji ostatniej nowelizacji zostały zmodyfikowane. Oto stan po zmianach.
                                           • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
                                            Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.
                                            • 26.07.2005Uprawnienia pracownicy w ciąży
                                             W okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy

                                            « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]