Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszt przejazdu

 • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
  Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
  • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
   W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
   • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
    Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
    • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
     Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
     • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
      Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
      • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
       W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
       • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
        Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
        • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
         Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
         • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
          Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
          • 20.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
           Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
           • 25.06.2018WSA. Zwrot kosztw dojazdu do pracy nie jest przychodem pracownika
            Z uzasadnienia: wiadczenia w postaci pokrycia przez pracodawc kosztów dojazdów pracownika z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowizków subowych nie s wiadczeniami spenionymi w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynosz one pracownikowi korzyci w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatków, które musiaby on samodzielnie ponie. W efekcie wydatki poniesione przez pracodawc na zwrot kosztów dojazdu nie stanowi przychodu dla pracownika.
            • 10.05.2018Zwrot kosztów za dojazdy na posiedzenia Rad Nadzorczych jest opodatkowany
             Zwrot kosztów z tytuu dojazdu czonków Rady Nadzorczej z miejscowoci zamieszkania do siedziby spóki na posiedzenia Rady Nadzorczej nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W zwizku z tym na spóce ciy obowizek patnika zwizany z pobraniem i przekazaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
             • 08.05.2018Zwrot pracownikom wydatków na paliwo z PIT
              Pytanie: Czy wypacone pracownikowi kwoty z tytuu czciowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy i w konsekwencji, czy Spóka jako patnik PIT nie bdzie zobowizana do ustalenia przychodu po stronie pracownika i pobrania zaliczki na podatek?
              • 05.04.2018Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
               Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
               • 07.02.2018WSA. Ekwiwalent za przejazdy subowe komunikacj miejsk a przychód pracownika
                Z uzasadnienia: wiadczenia w postaci pokrycia przez pracodawc kosztów dojazdów pracownika z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowizków subowych nie s wiadczeniami spenionymi w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynosz one pracownikowi korzyci w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatków, które musiaby on samodzielnie ponie. W efekcie wydatki poniesione przez pracodawc na zwrot kosztów dojazdu nie stanowi przychodu dla pracownika.
                • 17.01.2018Parametry i wskaniki 2018: Pracownik
                 Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                 • 09.01.2018Sprzeda w ramach dropshippingu w PKPiR
                  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w oparciu o model logistyczny sprzeday aukcyjnej odziey dziecicej przez internet tzw. dropshipping. Czy podstawa zapisów przychodów w ksidze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu o dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z zaczonymi rachunkami moe by uznana za wystarczajc podstaw do wyliczenia podatku? Czy mona potraktowa ponoszone koszty przejazdów prywatnym samochodem, koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika, koszty postpowania reklamacyjnego za koszty uzyskania przychodu?
                  • 18.10.2017NSA. Zniesienie wspówasnoci nieruchomoci spadkowej bez PIT
                   Zniesienie wspówasnoci nieruchomoci, w wyniku którego wspówaciciel (spadkobierca) w zamian za udzia we wspówasnoci nieruchomoci otrzymuje spat, bdc jego równowartoci, nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nawet wówczas, gdyby inne przesanki opodatkowania dochodu z odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci zostay spenione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                   • 26.09.2017Rónice kursowe przy rozliczaniu zagranicznych podróy
                    Pytanie: Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek patnika od kwoty w zotych, stanowicej rónic pomidzy kwot zwróconych pracownikowi wydatków i wypaconej diety w EUR, przeliczonej na zote wedug kursu redniego walut obcych ogaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie zakoczenia podróy subowej, a kwot zwróconych pracownikowi Wnioskodawcy wydatków i wypaconej diety w EUR, stanowicej koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, przeliczonej na zote wedug kursu redniego walut obcych ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie uzyskania przychodu?
                    • 15.09.2017Pracownicy za granic - kontrowersyjne i niekorzystne dla przedsibiorców stanowisko KIS
                     Z uzasadnienia: ...w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku cicego na nim obowizku naoonego przepisami powszechnie obowizujcego prawa pracy – zapewni pracownikowi bezpatny przejazd na budow, to warto tych wiadcze stanowi bdzie dla pracowników przychód z innych nieodpatnych wiadcze (...) W takiej sytuacji równie warto wiadczenia w postaci pokrycia pracownikowi przez pracodawc kosztów zakwaterowania stanowi bdzie dla pracownika przychód z innych nieodpatnych wiadcze.
                     • 26.07.2017NSA. Ustanowienie suebnoci gruntowej a podatek od firmowej nieruchomoci
                      Fakt ustanowienia suebnoci gruntowej, o której mowa w art. 285 § 1 Kodeksu cywilnego na nieruchomoci waciciela w zakresie przejazdu i przechodu wycza jego moliwo prowadzenia, na tej nieruchomoci w zakresie objtym t suebnoci, jakiejkolwiek dziaalnoci gospodarczej ze wzgldów technicznych, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                      • 11.07.2017Moment zaliczenia do kosztów opat egzekucyjnych na rzecz komornika
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabywa u komornika usug wyegzekwowania od dunika nalenych kwot. Na pokrycie wydatków towarzyszcych egzekucji komornik czasami zada zaliczki od strony, która wniosa o dokonanie czynnoci, uzaleniajc czynno od jej uiszczenia. Czy Wnioskodawca moe zaliczy ca zaliczk do kosztów uzyskania przychodu w momencie jej uiszczenia na podstawie wniosku otrzymanego od komornika?
                       • 26.04.2017Bilety dla czonka rady nadzorczej a VAT
                        Podatnik dokonujcy nieodpatnych wiadcze zobligowany jest niekiedy z tego tytuu do rozliczenia podatku od towarów i usug. Czy pokrycie kosztów uczestnictwa czonków w posiedzeniach rady nadzorczej naley zaliczy do tego rodzaju wydatków?
                        • 25.04.2017Bilety dla czonka rady nadzorczej a VAT
                         Podatnik dokonujcy nieodpatnych wiadcze zobligowany jest niekiedy z tego tytuu do rozliczenia podatku od towarów i usug. Czy pokrycie kosztów uczestnictwa czonków w posiedzeniach rady nadzorczej naley zaliczy do tego rodzaju wydatków?
                         • 20.04.2017PIT. Podró subowa przy umowie zlecenia
                          Pytanie: Czy od zwróconych zleceniobiorcy wydatków zwizanych z wykonywaniem usug poza granicami kraju, w formie zwrotu kosztów noclegów oraz w postaci dodatkowego wiadczenia pieninego tytuem rekompensaty zwikszonych kosztów utrzymania podczas podróy do wysokoci okrelonej w odpowiednich przepisach, pobiera si zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                          • 19.04.2017PIT. Podró subowa przy umowie zlecenia
                           Pytanie: Czy od zwróconych zleceniobiorcy wydatków zwizanych z wykonywaniem usug poza granicami kraju, w formie zwrotu kosztów noclegów oraz w postaci dodatkowego wiadczenia pieninego tytuem rekompensaty zwikszonych kosztów utrzymania podczas podróy do wysokoci okrelonej w odpowiednich przepisach, pobiera si zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                           • 14.04.2017Wydatki na dojazd do pracy w zeznaniu rocznym
                            Pytanie podatnika: Czy imienne bilety PKP - internetowe bilety wystawione na imi i nazwisko Wnioskodawcy - wystawione na dni podróy z miejsca zamieszkania do siedziby pracodawcy s wystarczajcym dowodem ponoszenia wyszych kosztów uzyskania przychodu?
                            • 16.02.2017PIT za 2016 r. Koszty uzyskania przychodów mona podwyszy
                             Pracownik ma prawo do odliczenia od przychodu zryczatowanych kosztów uzyskania przychodów. Nie s one jednak zbyt wysokie. Przepisy wskazuj, e jeeli roczne koszty uzyskania przychodów s nisze od wydatków na dojazd do zakadu lub zakadów pracy rodkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu mona wskaza wydatki faktycznie poniesione, udokumentowane wycznie imiennymi biletami okresowymi.
                             • 16.02.2017Oddelegowanie pracowników tymczasowych a obowizki patnika PIT
                              Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodze wypacanych pracownikom z tytuu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy uytkownika w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, bez wzgldu na to czy przekrocz, czy nie przekrocz okres 183 dni pobytu na terenie Francji?
                              • 09.02.2017CIT pracodawcy. Skutki zwrotu kosztów uywania prywatnego samochodu
                               Pytanie podatnika: Czy zwrot pracownikom kosztów uywania prywatnego samochodu dla celów odbycia podróy subowej (w kwocie ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu), oraz zwrot dodatkowych kosztów poniesionych podczas podróy subowej, takich jak opaty za parkingi oraz autostrady (zwracanych pracownikom w penej wysokoci bez uwzgldniania limitu Kilometrówki), stanowi dla Spóki koszt uzyskania przychodu?
                               • 03.02.2017Parametry i wskaniki 2017: Pracownik
                                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                • 29.11.2016Podró subowa prywatnym samochodem: Zwrot za parkingi i autostrady a przychód pracownika
                                 Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztów podróy subowych, tj. opaty za patne parkingi i autostrady, zwizanych z wykorzystaniem w podróy subowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w zwizku z tym, czy spóka jest zobowizana do obliczania, pobrania i odprowadzania podatku?
                                 • 10.11.2016Kasy fiskalne: Istotny jest charakter wiadczonych usug a nie przyjta nazwa
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje prowadzi dziaalno gospodarcz, której przedmiotem bdzie wiadczenie usug w zakresie przewozu pasaerów. Wnioskodawca zamierza nawiza wspóprac ze spók, która to prowadzi dziaalno w zakresie generowania dla przewoników zapytania w formie zamówie na usugi przewozu, skadanych przez osoby fizyczne za porednictwem aplikacji na urzdzenia przenone. Czy Wnioskodawca, wykonujc ww. usugi jest upowaniony do zastosowania zwolnienia z obowizku stosowania kasy rejestrujcej?
                                  • 25.08.2016Podre subowe przedsibiorcy. Rozliczenie kosztw w PIT
                                   Ministerstwo Finansw kilka dni temu opublikowao szczegowe wyjanienia dotyczce rozliczania podry subowych przedsibiorcw (osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz). Warto zapozna si ze stanowiskiem resortu.
                                   • 11.07.2016Ulga rehabilitacyjna. Rozliczenie wydatkw na dojazdy na zabiegi
                                    Pytanie podatnika: Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepenosprawna moga dokona odlicze wydatkw w latach 2012-2015 w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytuu dojazdw wasnym samochodem na zabiegi rehabilitacyjne, czy te musi dokona korekty zezna podatkowych? Czy bdzie moga dokona ww. odlicze w kolejnych latach i czy eby skorzysta z ulgi musi zleci przerbk samochodu, aby zmieniono jego wpis na „samochd osobowy”?
                                    • 16.06.2016Pakiety medyczne dla pracownikw i inne wiadczenia. Skutki podatkowe i rozliczenie skadek
                                     Interpelacja nr 3066 w sprawie opodatkowania oraz objcia skadkami na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne przychodu pracownikw z tytuu wykupionych przez pracodawcw pakietw medycznych i innych wiadcze niepieninych.
                                     • 08.06.2016PIT. Podr subowa przedsibiorcy
                                      1. Definicja podry subowej Za podr subow osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz (przedsibiorcy) uzna naley wykonywanie zadania w ramach prowadzonej dziaalnoci poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba przedsibiorcy lub stae miejsce wykonywania dziaalnoci.
                                      • 07.06.2016PIT. Podr subowa przedsibiorcy
                                       1. Definicja podry subowej Za podr subow osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz (przedsibiorcy) uzna naley wykonywanie zadania w ramach prowadzonej dziaalnoci poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba przedsibiorcy lub stae miejsce wykonywania dziaalnoci.
                                       • 30.05.2016Uczestnictwo w konferencji a przychd w PIT
                                        Tezy: Opata za uczestnictwo w konferencji (kongresie) nie jest nalenoci za czas podry osoby niebdcej pracownikiem, objt zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z pn. zm.).
                                        • 12.05.2016Z nowych instrumentw wsparcia skorzystao ju 45 tys. bezrobotnych
                                         Do tej pory z bonw staowych, szkoleniowych oraz na zasiedlenie i zatrudnienie skorzystao przeszo 45 tys. osb w wieku do 30 lat – podao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Nowe instrumenty wsparcia dla modych bezrobotnych funkcjonuj od maja 2014 r.
                                         • 06.05.2016Podre subowe. Zwrot kosztw paliwa do wynajtego samochodu a przychd pracownika
                                          Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztw paliwa w przypadku wynajmu samochodu subowego podczas podry subowej stanowi przychd pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                          • 07.03.2016Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                           Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sdu obejmuje rwnie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                           • 08.02.2016PIT za 2015: Ulga rehabilitacyjna
                                            Najliczniejsz grup moliwych do wykorzystania odlicze od dochodu stanowi ulgi, ktrych zadaniem jest czciowe choby zrekompensowanie osobom niepenosprawnym dodatkowych wydatkw, ktre ponosz w zwizku ze swoimi dolegliwociami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniy si od poprzedniego roku. Podstaw do stosowania ulg jest art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g i ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                                            • 05.02.2016PIT za 2015: Ulga rehabilitacyjna
                                             Najliczniejsz grup moliwych do wykorzystania odlicze od dochodu stanowi ulgi, ktrych zadaniem jest czciowe choby zrekompensowanie osobom niepenosprawnym dodatkowych wydatkw, ktre ponosz w zwizku ze swoimi dolegliwociami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniy si od poprzedniego roku. Podstaw do stosowania ulg jest art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g i ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                                             • 22.01.2016Nieodpatne wiadczenia w PIT. Zwrot wydatkw kandydatom na pracownikw
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca zaprasza kandydatw na pracownikw na rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie ktrych pracownicy rozwizuj testy logiczne oraz testy programistyczne z wymaganego jzyka programowania. Z uwagi na obecny brak biura, kandydaci s zapraszani do sal konferencyjnych w hotelu, ktre Spka wynajmuje na te spotkania. Czy koszty podry zwracane przez Wnioskodawc kandydatom na pracownikw korzystaj ze zwolnienia z PIT i w zwizku z tym Spka jako patnik nie ma obowizku poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek)?
                                              • 23.12.2015Parametry i wskaniki 2016: Pracownik
                                               Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                                               • 01.12.2015WSA. Zwrot wydatkw za takswk w delegacji to przychd pracownika
                                                Z uzasadnienia: Pracodawca moe wyznaczy miejscowo rozpoczcia i zakoczenia podry krajowej nie mona jednak wywodzi, e pracodawca moe rwnie okreli konkretne miejsce w tej miejscowoci, od ktrej rozpoczyna si podr krajowa i zagraniczna. Skoro zatem podr rozpoczyna si od miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba spki, stae miejsce pracy pracownika lub/i miejsce staego lub czasowego pobytu pracownika, to wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami na terenie tej miejscowoci nie mieszcz si w zakresie wydatkw wymienionych w rozporzdzeniu z 29 stycznia 2013 r., a tym samym opacenie tych wydatkw przez pracodawc lub ich zwrot pracownikowi stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu.
                                                • 20.11.2015Wycieczka z ZFS a przychd pracownika
                                                 Pytanie podatnika: Czy kwota dofinansowania z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych do wycieczki dla pracownikw i osb uprawnionych zwolniona bdzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych, jako warto nieodpatnie otrzymanego wiadczenia? Czy dofinansowanie z zfs do spotkania integracyjnego dla osb uprawnionych zwolnione bdzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych, jako warto nieodpatnie otrzymanego wiadczenia?
                                                 • 09.11.2015Zwrot kosztw przejazdw midzy lokalizacjami firmy a przychd pracownika
                                                  Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztw przejazdw w sprawach subowych oraz pomidzy trzema lokalizacjami firmy stanowi przychd pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                                  • 06.11.2015PIT: Subowa takswka to przychd pracownika?
                                                   Sfinansowanie pracownikom kosztw przejazdu z miejsca organizowania dobrowolnego spotkania pracowniczego do miejsca zamieszkania pracownika nie generuje po stronie pracownikw przychodu do opodatkowania. Wydatki ponoszone s bowiem zarwno w interesie pracownikw jak i pracodawcy. Tym samym na pracodawcy nie ci z tego tytuu obowizki patnika, nie jest on zobowizany do naliczenia i poboru podatku dochodowego od przedmiotowych wydatkw zwracanych pracownikom - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 padziernika 2015 r., sygn. IBPB-2-1/4511-326/15/DP.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] nastpna strona »