cesja wierzytelności

 • 12.07.2024Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  12 lipca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, natomiast 10 lipca br. - jednolity tekst rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy oraz jednolity tekst rozporządzenia w sprawie przyznawania renty socjalnej, a także rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i rozporządzenie w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych.
 • 08.07.2024Kryptowaluty i podatki (6) Obrót kryptowalutą dokonywany przez przedsiębiorcę i podatek PIT
  W poprzedniej lekcji analizowaliśmy w jaki sposób, od strony podatkowej, należy rozliczyć handel kryptowalutą dokonywany przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Natomiast teraz zajmiemy się tym zagadnieniem z perspektywy przedsiębiorcy.
 • 03.07.2024Kary dla przedsiębiorców od lipca znowu w górę
  Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny, a ta uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • 21.06.2024PKPiR krok po kroku (5) - Wprowadzenie do przychodów
  Wiesz już, jak skonstruowana jest PKPiR i jakie jest przeznaczenie poszczególnych kolumn. Począwszy od tego odcinka zaczniemy omawiać poszczególne kategorie zdarzeń gospodarczych – zaczynając od informacji ogólnych, żeby w dalszej kolejności móc przejść do szczegółów i wyjątków.
 • 17.06.2024Czytanie sprawozdań finansowych - Rachunkowość jako źródło wiedzy o przedsiębiorstwie
  Jednym z najcenniejszych zasobów jest informacja. A podstawowym źródłem danych o tym, co wydarzyło się w przedsiębiorstwie (i nie tylko) jest system informacyjny rachunkowości. Rachunkowość to szczególny rodzaj jednostkowej ewidencji gospodarczej.
 • 10.06.2024Czytanie sprawozdań (2): Istota, źródła i metody analizy finansowej
  Analiza finansowa zajmuje się badaniem kondycji finansowej podmiotu oraz efektywnością gospodarowania zasobami. Należy przy tym uwzględnić planowane założenia, okresy przeszłe i wyniki wypracowane przez inne, porównywalne jednostki. Analiza finansowa jest kluczowa przy podejmowaniu bieżących i strategicznych decyzji. Podczas oceny realizacji celu finansowego przedsiębiorstwa można zidentyfikować ewentualne odchylenia i skorygować przyszłe zamierzenia.
 • 06.06.2024Księgi handlowe krok po kroku (2): Najważniejsze definicje
  Być może rozpoczynasz dopiero swoją przygodę z pełną księgowością i nowe pojęcia, które będą pojawiać się w kolejnych odcinkach mogą Cię początkowo deprymować. Ale nie przejmuj się – nie musisz wszystkich opisów zapamiętywać od razu - najważniejsze, aby wiedzieć, gdzie w razie potrzeby możesz je znaleźć. A właśnie teraz przyszedł czas na przedstawienie wielu ustawowych definicji, których utrwalenie musi potrwać.
 • 06.05.202431 maja mija termin przekazania I raty odpisu na ZFŚS
  Z końcem maja upływa termin do którego pracodawcy tworzący Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są obowiązani przekazać pierwszą transzę środków pochodzących z odpisów na Fundusz i zwiększeń. Dodajmy, że zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca przekazuje odpis w terminie do dnia 30 września, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.
 • 29.04.2024Kasowy PIT - poznajmy szczegóły projektu zmian
  Proponowane w projekcie ustawy zmieniającej, opublikowanego 24 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, rozwiązania polegają na wprowadzeniu możliwości wyboru przez przedsiębiorców kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, czyli tzw. kasowego PIT. Projekt wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany mają wejść 1 stycznia 2025 r.
 • 26.04.2024Kasowy PIT - poznajmy szczegóły projektu zmian
  Proponowane w projekcie ustawy zmieniającej, opublikowanego 24 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, rozwiązania polegają na wprowadzeniu możliwości wyboru przez przedsiębiorców kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, czyli tzw. kasowego PIT. Projekt wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany mają wejść 1 stycznia 2025 r.
 • 19.04.2024Przekazanie całego majątku firmy małżonkowi nie jest opodatkowane VAT
  Nieodpłatne przekazanie całego majątku przedsiębiorstwa stanowi transakcję, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na tej podstawie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 19.04.2024Stosowanie ulgi na złe długi przez podatnika ryczałtu
  W zeznaniu rocznym składanym za 2023 r. można dokonać zmniejszenia przychodów należnych za rok 2023 o przychody należne, które nie zostały opłacone przez dłużnika w związku z najmem nieruchomości, przy czym nalezy dokonać tego zmniejszenia w takim stosunku, w jakim w 2023 r. pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów - czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS.
 • 18.04.2024Przekazanie całego majątku firmy małżonkowi nie jest opodatkowane VAT
  Nieodpłatne przekazanie całego majątku przedsiębiorstwa stanowi transakcję, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na tej podstawie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 22.03.2024Skutki w VAT otrzymania w darowiźnie przedsiębiorstwa
  W przypadku gdy przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo to czynność ta będzie wyłączona ze stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Ponadto, jeżeli obdarowany będzie kontynuował identyczną działalność gospodarczą nie zmieniając przeznaczenia towarów i usług, to w takiej sytuacji nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.
 • 14.03.2024PIP: Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
  Prawne podstawy świadczenia pracy można podzielić na dwie grupy, tj. na zatrudnienie pracownicze oparte na przepisach prawa pracy oraz na tzw. zatrudnienie niepracownicze oparte na przepisach prawa cywilnego.  W zatrudnieniu pracowniczym wyróżniamy:  umowę o pracę,  powołanie,  mianowanie,  wybór,  spółdzielczą umowę o pracę.  Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę:  umowę na okres próbny,  umowę na czas określony,  umowę na czas nieokreślony.  Na podstawie umów cywilnoprawnych praca najczęściej wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. 
 • 06.03.2024Polityka fiskalna nie ułatwia życia przedsiębiorcom
  Pomimo faktu, iż w polskim systemie prawnym funkcjonuje domniemanie niewinności, polski przedsiębiorca na wielu etapach prowadzenia swojej działalności jest zmuszony udowadniać, że niedopatrzenie jego bądź księgowej, niezrealizowane na czas awizo z poczty czy inny wypadek losowy, to nie celowe działanie na szkodę państwa. Jest to tym bardziej przykre, że takie praktyki stosują jednostki państwowe (ZUS, US), które raczej powinny wspierać przedsiębiorców w rozwoju. Wtedy biznes prywatny będzie płacił większe podatki.
 • 27.02.2024Błędy formalne w procesie sądowym - czyli jak przegrać proces mimo, że masz rację
    Dłużnik występując o zmniejszenie kary umownej jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to.
 • 23.02.2024Pełne odmrożenie odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r. wyniesie dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy 2417,14 zł, co stanowi znaczną podwyżkę w porównaniu z obowiązującym odpisem z II półrocza 2023 r. (1914,34 zł), o kwotę 502,80 zł. Wynika to faktu, że po raz pierwszy od 2012 r. odpis na ZFŚS wzrośnie zgodnie z przepisami ustawowymi. Zatem, podstawą jego naliczania jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2023 r., tj. kwota 6445,71 zł.
 • 08.02.2024Jak zapobiegać zatorom płatniczym
  Jak chronić się przed długimi terminami płatności, jakie prawa ma mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca w transakcji handlowej, jakie odsetki przysługują im w przypadku opóźnień.
 • 07.02.2024Jak zawrzeć umowę cywilnoprawną: umowę zlecenia lub umowę o dzieło
  Sprawdź, jakie są podstawowe elementy umowy zlecenia i umowy o dzieło, kiedy trzeba stosować minimalną stawkę godzinowa i jakie masz obowiązki w zakresie BHP.
 • 29.01.2024Do 1000 zł bez obowiązku wpłaty zaliczek na PIT
  Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej nie mają obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł.
 • 26.01.2024Do 1000 zł bez obowiązku wpłaty zaliczek na PIT
  Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej nie mają obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł.
 • 18.01.2024Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sądu" obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
 • 05.01.2024Kwartalne deklaracje VAT w 2024 r.
  Od 1 stycznia 2024 r. kwartalne rozliczenie będą mogli wybrać podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2023 r. wyrażonej w złotych kwoty 2 000 000 euro, tj. 9 218 000 zł. Od 1 lipca 2023 r. kwota ta wynosiła 9 654 000 zł.
 • 04.01.2024Kwartalne deklaracje VAT w 2024 r.
  Od 1 stycznia 2024 r. kwartalne rozliczenie będą mogli wybrać podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2023 r. wyrażonej w złotych kwoty 2 000 000 euro, tj. 9 218 000 zł. Od 1 lipca 2023 r. kwota ta wynosiła 9 654 000 zł.
 • 04.01.2024Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje: płatności gotówkowe i bezgotówkowe
  Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmujesz płatność lub płacisz w gotówce, czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty lub metody płatności przyjętej przez strony transakcji. Przeczytaj, jakie zasady i limity obowiązują przedsiębiorców.
 • 27.12.2023Ulga na złe długi w VAT – istotna jest data uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
  Zasady rozliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, które potocznie nazywamy ulgą na złe długi w VAT, zostały określone w przepisach ustawy o VAT. Warto zwrócić uwagę, że analizując prawo do skorzystania z ulgi trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż zmieniły się dość istotnie przepisy ją regulujące – co może mieć znaczenie w przypadku nieco starszych wierzytelności.
 • 20.12.2023Estoński CIT korzystny dla firm, tylko nie wszystkie potrafią z niego korzystać
    Jak wynika z danych ministerstwa finansów, z estońskiego CIT korzysta zaledwie ok. 12,7 tys. przedsiębiorstw w kraju. Zaledwie, bowiem według zapowiedzi autorów tego systemu rozliczeń miało na niego przejść 200 tys. firm tylko do końca 2021 roku. Co jest tego przyczyną, skoro w rzeczywistości to bardzo dobre, opłacalne dla firm rozwiązanie?
 • 08.12.2023PIT: Sprzedaż ruchomości otrzymanych w spadku
  Przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomych należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. Z przepisu tego wynika, że w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy. Jednak podlegający opodatkowaniu przychód powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Wobec tego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie półrocznego okresu, wówczas przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku.
 • 30.11.2023Stawka ryczałtu z tytułu zbycia przedsiębiorstwa
  Od października 2003 r. podatniczka prowadzi działalność gospodarczą - Poradnię Medycyny Rodzinnej. Z opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych korzysta od 2022 r. Przedsiębiorczyni zamierza sprzedać to przedsiębiorstwo. Według jakiej stawki ryczałtu opodatkowane są przychody ze zbycia przedsiębiorstwa osoby fizycznej, prowadzącej działalność opodatkowaną ryczałtem?
 • 28.11.2023Niezapłacone faktury a limit przychodów dla stosowania 9% stawki CIT
  Czy w przypadku braku zapłaty faktur wystawionych przez naszą firmę na firmę X można nie ujmować w limicie do 2 000 000 euro brutto, tak aby móc spełniać warunki małego podatnika? Czy w przypadku braku spłaty powyższych faktur można nie ujmować ich w limicie przychodu w kwocie netto, tak aby nie wchodziły w przychód limitowany do 2 000 000 euro netto, by móc płacić 9% podatek?
 • 20.10.2023Limit płatności gotówką - przykłady zastosowania
  Poniżej przedstawiamy omówienie przykładowych transakcji z wyjaśnieniem, dlaczego należy, bądź nie należy stosować limitu. Pamiętaj, że są to jedynie przykłady teoretyczne i w twoim przypadku, mimo podobnych zdarzeń, organ albo sąd może ocenić sprawę inaczej.
 • 19.10.2023Limit płatności gotówką - przykłady zastosowania
  Poniżej przedstawiamy omówienie przykładowych transakcji z wyjaśnieniem, dlaczego należy, bądź nie należy stosować limitu. Pamiętaj, że są to jedynie przykłady teoretyczne i w twoim przypadku, mimo podobnych zdarzeń, organ albo sąd może ocenić sprawę inaczej.
 • 11.10.2023Dochodzenie wierzytelności. Biznes liczy na ułatwienia
  Polskie prawo powinno zostać zmodyfikowane w kontekście ułatwień w dochodzeniu wierzytelności – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak twierdzi organizacja, aktualnie problemem jest m.in. przestarzała technika dostępu do rejestrów publicznych, z których korzystają biura informacji gospodarczej. Środowisko przedsiębiorców liczy także na zmiany dotyczące obecnego wymogu formy pisemnej.
 • 27.09.2023Wielu podatników może nie zapłacić podatku a ci, którzy zapłacili, żądać jego zwrotu
  W przypadku stwierdzenia niedochowania przez stronę terminu do spełnienia zobowiązań administracyjnych, w tym podatkowych, w okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii, organy miały obowiązek informowania o uchybieniu i wyznaczania stronie dodatkowych 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu – potwierdził w wyroku z 2 sierpnia 2023 r. WSA w Gorzowie Wlkp.
 • 21.09.2023Do 30 września II rata odpisów na ZFŚS. Uwaga na nową kwotę podstawy
  Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586), od 1 lipca 2023 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest wyższy. Podstawę jego obliczenia stanowi bowiem przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. (tj. 5104,90 zł). Pracodawcy będą musieli przekazać odpisy w nowej wysokości na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września 2023 r.
 • 21.09.2023CIT: Zwolnienie z długu oraz umorzenie odsetek od zobowiązań handlowych
  Czy w sytuacji, w której na bazie zawartego porozumienia dostawca zwolni spółkę z długu w całości lub w części oraz w całości lub w części umorzy naliczone odsetki, wartość tego umorzenia winna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 • 20.09.2023Rabat pośredni w formie noty księgowej w kosztach podatkowych
  Rabat pośredni będzie stanowić koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, które należy ująć w kosztach podatkowych w dacie poniesienia, jednak nie w dacie wypłaty środków pieniężnych z konta bankowego, tylko w dniu, na który koszt zostanie ujęty w księgach rachunkowych (zaksięgowany) na podstawie wystawionej noty księgowej, która będzie potwierdzać ostatecznie definitywne poniesienie wydatku.
 • 13.09.2023VAT od kar za brak opłat parkingowych
  Wyrok TSUE o sygnaturze C-90/20 z dnia 20 stycznia 2022 roku spowodował, że osoby prowadzące działalność związaną z odpłatnym udostępnianiem miejsc parkingowych zobowiązane zostały do zapłaty podatku od towarów i usług od kar za brak opłat użytkowników takich parkingów. Na negatywne skutki tego wyroku i możliwość ich usunięcia Poseł Stanisław Tyszka zapytał w interpelacji poselskiej.
 • 12.09.2023Dokumenty księgowe przy prowadzeniu PKPiR
  Dokumentowanie operacji w PKPiR wymaga posługiwania się prawidłowo sporządzonymi dowodami księgowymi. Stosując podstawowy podział dowodów księgowych możemy je podzielić na własne i obce. Dowody własne możemy z kolei podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Ten podział determinowany jest sposobem użycia dokumentów – zewnętrzne przeznaczone są dla naszych kontrahentów, dokumenty wewnętrzne służą do dokumentowania różnego rodzaju operacji, dla których nie mamy dokumentów księgowych zewnętrznych lub w przypadku zdarzeń występujących bez udziału kontrahentów zewnętrznych (np. amortyzacja środków trwałych, przesunięcie miedzymagazynowe itp.).
 • 17.08.2023Od 1 lipca 2023 r. wyższy odpis na ZFŚS
  Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586), od 1 lipca 2023 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest wyższy. Podstawę jego obliczenia stanowi bowiem przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. (tj. 5104,90 zł). Pracodawcy będą musieli przekazać odpisy w nowej wysokości na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września 2023 r.
 • 24.07.2023Kiedy zaliczka jest przychodem w PIT?
  Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym PKPiR w systemie kasowym - wydatki ujmuje w księgach w dniu ich poniesienia. W ramach działalności otrzymuje zaliczki (częściowe i całkowite). Wystawia wtedy faktury i ewidencjonuje otrzymane środki przy pomocy kasy fiskalnej. Nie wybrał sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 1j ustawy o PIT. Zaliczki zawsze wynikają z umów, które nie zawsze mają formę pisemną, i mogą podlegać zwrotowi. Czy zaliczki te stanowią przychód w dacie ich otrzymania, czy w dacie wykonania usługi?
 • 30.06.2023Zaliczka a zadatek – różnice. Co wybrać? 
  Pojęć „zaliczka” i „zadatek” często używa się zamiennie, co jest błędem. Choć wiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia tych form zabezpieczenia transakcji, to często nie wiemy, jakie są ich konsekwencje. Każda z nich ma inny charakter. Oto najważniejsze informacje na temat zaliczki i zadatku oraz krótkie podsumowanie skutków, jakie ze sobą niosą.
 • 28.06.2023Kwartalne deklaracje VAT w 2023 r. po zmianach
  Od 1 lipca 2023 r. kwartalne rozliczenie będą mogli wybrać podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty 2 000 000 euro (9 654 000 zł). Do 30 czerwca kwota ta wynosi 1 200 000 zł (5 793 000 zł).
 • 28.06.2023Kary dla przedsiębiorców od lipca znowu w górę
  Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny, a ta uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • 28.06.2023VAT: Ulga na złe długi - korekta podatku należnego - cz. 2 
  Świadczenie usług oraz dostawa towarów może mieć miejsce również na rzecz innych podmiotów niż czynni podatnicy VAT. W takim przypadku podatnik, który nie otrzymał wynagrodzenia również może skorzystać z ulgi na złe długi.
 • 27.06.2023VAT: Ulga na złe długi VAT cz. 1 - korekta podatku należnego
  Konieczność zapłaty podatku VAT z tytułu dokonanej dostawy towaru lub wykonanej usługi powiązana jest z momentem powstania obowiązku podatkowego. Należy pamiętać, że taki obowiązek podatkowy nie w każdym przypadku jest równoznaczny z datą otrzymania płatności. W wielu przypadkach obowiązek podatkowy powstaje już w dacie dokonania dostawy lub w dacie wykonania usługi i nie ma znaczenia czy sprzedawca otrzymał wynagrodzenie za wykonane świadczenie.
 • 20.06.2023Nowy Fundusz Ochrony Rolnictwa zapewni rolnikom rekompensaty
  Z początkiem lipca br. w życie wejdzie ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa (FOR). Nowy fundusz ma zapewnić producentom rolnym rekompensaty z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. Fundusz będzie finansowany głównie z wpłat podmiotów skupujących.
 • 20.06.2023Pojęcie „dywidendy” w międzynarodowym prawie podatkowym
  Dywidenda jest zyskiem netto spółki przeznaczonym do podziału. Dywidendę stanowi wypłata zysku dokonana na podstawie corocznej uchwały zgromadzenia wspólników bądź walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Prawo do dywidendy jest podstawowym prawem majątkowym wspólnika spółki kapitałowej i jest związane z ryzykiem gospodarczym, jakie wspólnik ponosi, inwestując swój kapitał w udziały spółki. Z uwagi na różnorodność pojęć „dywidendy” w krajowym prawie podatkowym i prawie spółek państw, będących stronami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie jest możliwe stworzenie pełnej i wyczerpującej definicji dywidendy niezależnej od prawa krajowego. Dlatego analizując wypłaty dywidendy w transakcjach międzynarodowych należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób dywidenda i podział zysku są definiowane w międzynarodowym prawie podatkowym.
 • 20.06.2023Opodatkowanie odsetek od zwróconej przez bank kaucji
  Podatnicy zawarli z bankiem umowę o ustanowienie kaucji, która stanowiła zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu hipotecznego. Po spłacie kredytu, bank zwrócił kaucję wraz z odsetkami. Czy od wypłaconych odsetek powinien zostać pobrany 19% zryczałtowany podatek?

następna strona »