Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

korekta podatku naliczonego

 • 11.08.2020Jak rozliczy faktur korygujc sprzeda
  W przypadku gdy faktura zawiera pomyki nabywajcy na jej podstawie skorygowa j moe przy zastosowaniu faktury korygujcej. Te za dziel si na takie, które powoduj zmniejszenie podstawy opodatkowania i kwoty nalenego VAT oraz podwyszajce te wartoci.
  • 06.08.2020Korekta NIP na fakturze
   W praktyce rzadko zdarza si aby sprzedawca na fakturze poda swój bdny NIP. Zwykle bywa tak, e to NIP nabywcy okazuje si tym, który zawiera bd. Nabywca czsto nie zauwaa nieprawidowoci i ksiguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - czsto przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyki. Bdny numer NIP moe by poprawiony przez sprzedawc faktur korygujc. Ale to nie jedyny sposób. Moe to uczyni take nabywca za pomoc noty korygujcej.
   • 05.08.2020Korekta NIP na fakturze
    W praktyce rzadko zdarza si aby sprzedawca na fakturze poda swój bdny NIP. Zwykle bywa tak, e to NIP nabywcy okazuje si tym, który zawiera bd. Nabywca czsto nie zauwaa nieprawidowoci i ksiguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - czsto przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyki. Bdny numer NIP moe by poprawiony przez sprzedawc faktur korygujc. Ale to nie jedyny sposób. Moe to uczyni take nabywca za pomoc noty korygujcej.
    • 31.07.2020Korekta VAT po wczeniejszym rozwizaniu umowy leasingu
     W momencie zakoczenia umowy leasingu (lub rozwizania tej umowy przed jej zakoczeniem) brak jest koniecznoci korygowania dokonanych odlicze kwot podatku naliczonego od opat leasingowych za okresy rozliczeniowe, kiedy samochód suy prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
     • 09.07.2020Zapata faktury tylko w zakresie VAT a ulga na ze dugi
      Czy w przypadku zapaty czciowej przez dunika faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej patnoci w ten sposób, e z konta VAT dunika na konto VAT wierzyciela zostaje uregulowana kwota podatku VAT z danej faktury (której termin zapaty min wicej ni 90 dni w czasie realizacji przelewu) - moliwe jest dokonanie przez dunika korekty zgodnie z art. 89b ust. 4 ustawy i zwikszenie kwoty podatku naliczonego o warto zapaty czciowej bdcej w tym wypadku wartoci podatku VAT od faktury?
      • 02.07.2020Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
       Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.
       • 01.07.2020Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
        Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
        • 01.07.2020Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
         Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.  
         • 29.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
          Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
          • 26.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
           Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
           • 17.06.2020VAT. Zwrot zaliczki bez korekty faktury
            Skoro podatnik dokona odliczenia podatku naliczonego, jest obowizany do dokonania jego korekty w przypadku odstpienia od umowy kontrahenta. Brak faktury korygujcej, w zaistniaej sytuacji, nie warunkuje dokonania korekty podatku naliczonego. Jeli po zerwaniu umowy nie zostaa wystawiona faktura korygujca skorygowanie odliczenia kwoty podatku naliczonego winno by dokonane w rozliczeniu za okres, w którym nastpio zerwanie umowy. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
            • 29.05.2020Rozliczenie VAT z faktury korygujcej przy braku odliczenia z faktury pierwotnej
             Przedsibiorca, który otrzyma najpierw faktur korygujc nie moe dokona zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez ujcia wczeniej faktury pierwotnej. Jak prawidowo zachowa si w takiej sytuacji? W praktyce najlepiej wystpi do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury pierwotnej, a nastpnie za faktury korygujcej. 
             • 04.05.2020Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
              Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
              • 04.05.2020Odbiór faktury korygujcej mona potwierdzi e-mailem
               Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej, która w zaczeniu zawieraa faktur korygujc w formacie pdf, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla którego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
               • 29.04.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                • 28.04.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                 Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                 • 27.04.2020VAT w przypadku odwoania szkolenia z powodu pandemii
                  Zawarcie umowy o wiadczenie takiej czy innej usugi polega na przyjciu na siebie przez usugodawc zobowizania, e speni przyrzeczone wiadczenie. Taki jest sens zawarcia kadej umowy. Pewno.
                  • 27.04.2020WSA. Faktura za WNT otrzymana z opónieniem a moment odliczenia VAT
                   Przepisy art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i ust. 10i ustawy o VAT uzna naley za sprzeczne z zasadami ustawodawstwa unijnego i powszechnie akceptowanym sposobem jego wykadni. Regulacje te w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2017 r., w zakresie w jakim przesuwaj w czasie prawo do odliczenia podatnikowi, który speni wszystkie materialnoprawne warunki odliczenia a nie dochowa jedynie formalnych warunków odliczenia (nie z wasnej winy i nie z chci oszustwa) powoduj skutek w postaci koniecznoci zapaty odsetek od powstaej w tych warunkach zalegoci podatkowej - tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w odzi.
                   • 06.04.2020Czy w przypadku rozbiórki budynku trzeba skorygowa VAT?
                    Nie s rzadkie sytuacje gdy vatowiec jest wacicielem budynku, który nie przedstawia dla niego duej wartoci ekonomicznej i utrzymywanie takiego stanu jest nieracjonalne (choby kwestia podatku od nieruchomoci). Susznym rozwizaniem bywa rozbiórka lub wyburzenie takiej nieruchomoci i wybudowanie w tym miejscu nowego budynku, który bdzie generowa przychody.
                    • 19.03.2020Korekta zwizana z wprowadzeniem kilometrówki VAT
                     Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, dalej: ustawa o VAT), w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika. Przepis ten ustanawia ogólne ograniczenie odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do okrelonych pojazdów samochodowych (zasadniczo samochodów osobowych poniej 3,5 tony) – do 50%.
                     • 20.02.2020Sprzeda potwierdzona paragonem a nastpnie faktur – jak skorygowa
                      Nie jest dopuszczalna korekta paragonu fiskalnego poprzez wystawienie do niego faktury korygujcej. Sprzeda wykazana na paragonie, do którego nastpnie wystawiona zostaa faktura VAT moe zosta skorygowana wycznie w sposób wczeniej opisany a okrelony w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, czyli poprzez skorygowanie faktury sprzeday. Sprzedawca zwrot towaru pierwotnie zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej a nastpnie udokumentowanego faktur, powinien wykaza w ewidencji korekt kasowych i wystawi faktur korygujc.
                      • 19.02.2020Jak may podatnik rozlicza VAT
                       Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, maym podatnikiem jest podatnik VAT:  u którego warto sprzeday brutto (wraz z kwot podatku) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty 1 200 000 euro, prowadzcy przedsibiorstwo maklerskie, zarzdzajcy funduszami inwestycyjnymi, zarzdzajcy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bdcy agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadczc usugi o podobnym charakterze z wyjtkiem komisu – jeeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usugi w wysokoci brutto nie przekroczya w poprzednim roku wyraonej w zotych kwoty 45 000 euro.
                       • 19.02.2020Sprzeda potwierdzona paragonem a nastpnie faktur – jak skorygowa
                        Nie jest dopuszczalna korekta paragonu fiskalnego poprzez wystawienie do niego faktury korygujcej. Sprzeda wykazana na paragonie, do którego nastpnie wystawiona zostaa faktura VAT moe zosta skorygowana wycznie w sposób wczeniej opisany a okrelony w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, czyli poprzez skorygowanie faktury sprzeday. Sprzedawca zwrot towaru pierwotnie zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej a nastpnie udokumentowanego faktur, powinien wykaza w ewidencji korekt kasowych i wystawi faktur korygujc.
                        • 18.02.2020Jak may podatnik rozlicza VAT
                         Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, maym podatnikiem jest podatnik VAT:  u którego warto sprzeday brutto (wraz z kwot podatku) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty 1 200 000 euro, prowadzcy przedsibiorstwo maklerskie, zarzdzajcy funduszami inwestycyjnymi, zarzdzajcy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bdcy agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadczc usugi o podobnym charakterze z wyjtkiem komisu – jeeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usugi w wysokoci brutto nie przekroczya w poprzednim roku wyraonej w zotych kwoty 45 000 euro.
                         • 18.02.2020Ulga na ze dugi w VAT: Zapata wekslem wasnym jako uregulowanie nalenoci
                          Czy dokonanie na rzecz wierzyciela zapaty wynikajcej z wierzytelnoci przez wrczenie wierzycielowi weksla wasnego spóki, bdzie tosame z uregulowaniem nalenoci z tytuu zakupu towarów/usug i w wyniku tego nie powstanie obowizek dokonania korekty podatku VAT, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
                          • 13.02.2020Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
                           Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
                           • 05.02.2020VAT 2020: Parametry, wskaniki, limity
                            Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                            • 03.02.2020VAT 2020: Parametry, wskaniki, limity
                             Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                             • 30.01.2020Jakimi zasadami kierowa si korygujc deklaracje VAT?
                              Deklaracja VAT nie tworzy zobowizania podatkowego. Suy jedynie zadeklarowaniu go. Jego ródem jest wykonanie przez podatnika czynnoci podlegajcych opodatkowaniu. Stwierdza wic ona jedynie istnienie takiego zobowizania i okrela jego rozmiar. W deklaracji mog powsta bdy i pomyki, które bd wymaga sprostowania. W sytuacji stwierdzenia przez podatnika takich uchybie zachodzi konieczno ich poprawy. Dokonywane jest to poprzez wypenienie deklaracji z zaznaczeniem, i jest to deklaracja korygujca.
                              • 29.01.2020Jakimi zasadami kierowa si korygujc deklaracje VAT?
                               Deklaracja VAT nie tworzy zobowizania podatkowego. Suy jedynie zadeklarowaniu go. Jego ródem jest wykonanie przez podatnika czynnoci podlegajcych opodatkowaniu. Stwierdza wic ona jedynie istnienie takiego zobowizania i okrela jego rozmiar. W deklaracji mog powsta bdy i pomyki, które bd wymaga sprostowania. W sytuacji stwierdzenia przez podatnika takich uchybie zachodzi konieczno ich poprawy. Dokonywane jest to poprzez wypenienie deklaracji z zaznaczeniem, i jest to deklaracja korygujca.
                               • 18.12.2019Ulga na ze dugi w VAT po upywie dwóch lat
                                Pytanie: Wnioskodawca zamierza obecnie dokona korekty rozliczenia za poprzednie okresy. Wnioskodawca zakada, e do dnia zoenia korekt deklaracji podatkowych wierzytelnoci nie zostan uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie. Od koca roku, w którym zostay wystawione faktury upyn okres duszy ni 2 lata. Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi wynikajcej z art. 89a ustawy w stosunku do faktur wystawionych w 2015 i 2016 r.?
                                • 12.12.2019NSA: Symboliczna odpatno nie wiadczy o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez gmin
                                 wiadczenie usug jest odpatne i podlega opodatkowaniu wycznie wtedy, gdy pomidzy usugodawc a usugobiorc istnieje stosunek prawny, w trakcie którego dochodzi do wymiany wiadcze wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymane przez usugodawc stanowi rzeczywist równowarto usugi wiadczonej na rzecz usugobiorcy. Porównanie okolicznoci, w jakich zainteresowany wiadczy dane usugi i tych okolicznoci, w jakich tego rodzaju wiadczenie jest zwykle realizowane moe stanowi jedn z metod umoliwiajcych zbadanie, czy dana dziaalno jest dziaalnoci gospodarcz.
                                 • 18.11.2019Obowizek korekty VAT w zwizku z wydatkami na ulepszenie nieruchomoci
                                  Czym jest ulepszenie? Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie wskazuje na czym ono polega. Wyjanienie tego pojcia zaczerpn mona z ustaw o podatkach dochodowych. I tak w myl art. 22g ust. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ulepszenie rodka trwaego ma miejsce gdy:
                                  • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                                   Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
                                   • 08.10.2019Ulga na ze dugi w VAT po stronie dunika
                                    Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku nieuregulowania nalenoci wynikajcej z faktury dokumentujcej dostaw towarów lub wiadczenie usug na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upywu terminu jej patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze, dunik jest obowizany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikajcej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upyn 90 dzie od dnia upywu terminu patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze.
                                    • 07.10.2019Ulga na ze dugi w VAT po stronie dunika
                                     Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku nieuregulowania nalenoci wynikajcej z faktury dokumentujcej dostaw towarów lub wiadczenie usug na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upywu terminu jej patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze, dunik jest obowizany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikajcej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upyn 90 dzie od dnia upywu terminu patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze.
                                     • 04.10.2019Powrót do zwolnienia z podatku VAT - co z towarami handlowymi?
                                      Uciliwoci zwizane z rozliczaniem podatku VAT skaniaj coraz wiksz grup podatników, prowadzcych dziaalno w niewielkim rozmiarze, do skorzystania z moliwoci powrotu do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Taka moliwo istnieje na podstawie art. 113 ust. 11, który stanowi: "11. Podatnik, który utraci prawo do zwolnienia sprzeday od podatku lub zrezygnowa z tego zwolnienia, moe, nie wczeniej ni po upywie roku, liczc od koca roku, w którym utraci prawo do zwolnienia lub zrezygnowa z tego zwolnienia, ponownie skorzysta ze zwolnienia okrelonego w ust. 1. "
                                      • 03.10.2019Powrót do zwolnienia z podatku VAT - co z towarami handlowymi?
                                       Uciliwoci zwizane z rozliczaniem podatku VAT skaniaj coraz wiksz grup podatników, prowadzcych dziaalno w niewielkim rozmiarze, do skorzystania z moliwoci powrotu do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Taka moliwo istnieje na podstawie art. 113 ust. 11, który stanowi: "11. Podatnik, który utraci prawo do zwolnienia sprzeday od podatku lub zrezygnowa z tego zwolnienia, moe, nie wczeniej ni po upywie roku, liczc od koca roku, w którym utraci prawo do zwolnienia lub zrezygnowa z tego zwolnienia, ponownie skorzysta ze zwolnienia okrelonego w ust. 1. "  
                                       • 02.10.2019Czy wycofanie lokalu na wynajem z dziaalnoci podlega VAT?
                                        Wykrelenie przez przedsibiorc lokalu z ewidencji rodków trwaych prowadzonej dziaalnoci i przekazanie go do majtku prywatnego nie jest niczym nadzwyczajnym. Moe to mie miejsce np. gdy vatowiec prowadzi dziaalno gospodarcz w mieszkaniu. Poniewa dziaalno rozwijaa si, z czasem naby dom, w którym zamieszka a jednoczenie now siedzib znalazo w nim prowadzone przedsibiorstwo. Mieszkanie za ze wzgldu na dogodne pooenie postanowi wynajmowa lecz ju jako osoba prywatna. Tego rodzaju dziaanie vatowca moe podlega opodatkowaniu VAT jak równie moe mu nie podlega. Jest to uzalenione od konkretnej sytuacji. Zatem konieczne jest rozrónienie obydwu przypadków.
                                        • 02.10.2019Bdnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej
                                         Pytanie: Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W wyniku pomyki serwisanta caa sprzeda zwolniona z VAT opodatkowana bya 23% stawk. W czerwcu br. pracownik US poinformowa Wnioskodawc, e kasa jest bdnie ustawiona i nie powinna wykazywa podatku VAT za towary. W tym samym dniu zgosi si do serwisu który ustawia na pocztku kas, aby j przefiskalizowano prawidowo. W jaki sposób naley dokona sprostowania zaistniaej pomyki? Czy Wnioskodawca musi rozliczy omykowo naliczony podatek?
                                         • 01.10.2019Czy wycofanie lokalu na wynajem z dziaalnoci podlega VAT?
                                          Wykrelenie przez przedsibiorc lokalu z ewidencji rodków trwaych prowadzonej dziaalnoci i przekazanie go do majtku prywatnego nie jest niczym nadzwyczajnym. Moe to mie miejsce np. gdy vatowiec prowadzi dziaalno gospodarcz w mieszkaniu. Poniewa dziaalno rozwijaa si, z czasem naby dom, w którym zamieszka a jednoczenie now siedzib znalazo w nim prowadzone przedsibiorstwo. Mieszkanie za ze wzgldu na dogodne pooenie postanowi wynajmowa lecz ju jako osoba prywatna. Tego rodzaju dziaanie vatowca moe podlega opodatkowaniu VAT jak równie moe mu nie podlega. Jest to uzalenione od konkretnej sytuacji. Zatem konieczne jest rozrónienie obydwu przypadków.
                                          • 30.09.2019Korekta VAT-7 moliwa równie po wyrejestrowaniu
                                           Pytanie: Czy po zaprzestaniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej przysuguje prawo do korekty deklaracji VAT-7 za okres, w którym podatniczka prowadzia dziaalno gospodarcz? Czy postpowanie podatkowe zawiesza bieg terminu na zoenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia dania zwrotu nadpaconego podatku VAT - w zakresie objtym postpowaniem podatkowym?
                                           • 26.09.2019Rozszerzenie dziaalnoci o sprzeda zwolnion z VAT
                                            Zasada regulujca prawo do odliczenia podatku naliczonego wyraona w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug jest klarowna. W zakresie w jakim towary i usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych, istnieje prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu. Zatem, podatnik speni musi dwa warunki, aby z niego skorzysta: - zarejestrowanym podatnikiem VAT i wykorzystywa nabyte dobra do wykonywania czynnoci opodatkowanych, czyli takich które generuj podatek naleny.
                                            • 25.09.2019Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
                                             Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
                                             • 25.09.2019Rozszerzenie dziaalnoci o sprzeda zwolnion z VAT
                                              Zasada regulujca prawo do odliczenia podatku naliczonego wyraona w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug jest klarowna. W zakresie w jakim towary i usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych, istnieje prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu. Zatem, podatnik speni musi dwa warunki, aby z niego skorzysta: - zarejestrowanym podatnikiem VAT i wykorzystywa nabyte dobra do wykonywania czynnoci opodatkowanych, czyli takich które generuj podatek naleny.
                                              • 05.09.2019Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
                                               Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.
                                               • 29.08.2019Rozliczenie VAT z faktury korygujcej przy braku odliczenia z faktury pierwotnej
                                                Przedsibiorca, który otrzyma najpierw faktur korygujc nie moe dokona zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez ujcia najpierw faktury pierwotnej. Praktyczn wskazówk dla podatnika jak prawidowo zachowa si w takiej sytuacji jest wystpienie do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury pierwotnej nastpnie za faktury korygujcej. 
                                                • 29.08.2019WSA: Nie ma szczególnego trybu dokumentowania wykonania usug marketingowych
                                                 Teza: Nie maj oparcia ani w przepisach ogólnego prawa podatkowego, ani w unormowaniach z zakresu podatku od towarów i usug tezy, e na stronie postpowania podatkowego ciy obowizek posiadania materialnych dowodów potwierdzajcych wykonanie poszczególnych usug niematerialnych.
                                                 • 22.08.2019E-szkoa VAT
                                                  VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
                                                  • 13.08.2019Podatki 2020: Deklaracje VAT odejd do przeszoci
                                                   W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent podpisa ustaw z 4 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (m.in. ustawy - Ordynacja podatkowa). Niesie ona kolejne rozwizania, które zdaniem Ministerstwa Finansów przyczyni si do tzw. uszczelnienia systemu VAT. Celowi temu suy bdzie, a waciwie ju suy - lecz ww. ustawa zwiksza jego zakres - cyfryzacja rozlicze z fiskusem.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 11 ] nastpna strona »