Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja bilansowa

 • 27.09.2019Zrozumie pen ksigowo - rozpoczynamy we wtorek kolejn edycj
  Prowadzenie ksig rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Czsto trudno odnale si w pltaninie kont ksigowych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczy. Krótko mówic, bywa ciko. Rozpoczynamy wkrótce kolejn edycj e-kursu dla pocztkujcych, którego ukoczenie z pewnoci uatwi poruszanie si w tej skomplikowanej materii. Udzia w e-kursie stanowi idealne rozwizanie dla osób, które chc zdoby nowe umiejtnoci, nie odrywajc si od dotychczasowych zaj. Tempo poznawania nowego materiau kady Uczestnik wybiera sobie samodzielnie, co zapewnia bezstresow nauk. 
  • 22.08.2019Amortyzacja podatkowa i bilansowa to nie to samo
   Nie ma koniecznoci stosowania stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych w wysokoci powizanej z faktycznym okresem ekonomicznej uytecznoci rodków trwaych. Stawki amortyzacyjne stosowane przez przedsibiorców mog by ksztatowane na dowolnym, uznanym przez nich za odpowiedni poziomie, z jednym istotnym warunkiem - nie mog przekracza stawek okrelonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowicym zacznik do ustawy.
   • 14.05.201915.05.2019 r. Zrozumie pen ksigowo:  rozpoczynamy e-kurs dla pocztkujcych
    Prowadzenie ksig rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Czsto trudno odnale si w pltaninie kont ksigowych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczy. Krótko mówic, bywa ciko. Dlatego opracowalimy rewolucyjny e-kurs, którego ukoczenie z pewnoci uatwi poruszanie si w tej skomplikowanej materii - Zrozumie pen ksigowo. 15 lekcji, przyjazny jzyk i praktyczne przykady pomog nawet zupenie pocztkujcym rozpocz przygod z rachunkowoci.
    • 05.08.2016Uproszczona amortyzacja bilansowa rodkw trwaych o niskiej wartoci
     Przepisy ustawy o rachunkowoci przewiduj, e dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Jak zatem ksigowa takie wartoci?
     • 19.07.2016Rachunkowo. Amortyzacja bilansowa rodkw trwaych
      Zaznaczmy w pierwszej kolejnoci, e zgodnie z przepisami ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z pn. zm.) przez rodki trwae rozumie si rzeczowe aktywa trwae i zrwnane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci duszym ni rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
      • 18.07.2016Rachunkowo. Amortyzacja bilansowa rodkw trwaych
       Zaznaczmy w pierwszej kolejnoci, e zgodnie z przepisami ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z pn. zm.) przez rodki trwae rozumie si rzeczowe aktywa trwae i zrwnane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci duszym ni rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
       • 05.05.2015Rachunkowo i podatki chodz wasnymi ciekami
        Prawo podatkowe i prawo bilansowe rzdz si swoimi prawami. Szkoda tylko, e do wielu kwestii podchodz skrajnie odmiennie. Osoby zajmujce si ksigami rachunkowymi musz chociaby prowadzi podwjne ewidencje. Jedn dla potrzeb podatkowych, drug – dla rachunkowych. Moe przy okazji nowelizacji przepisw warto byoby przynajmniej cz regulacji ujednolici?
        • 04.05.2015Rachunkowo i podatki chodz wasnymi ciekami
         Prawo podatkowe i prawo bilansowe rzdz si swoimi prawami. Szkoda tylko, e do wielu kwestii podchodz skrajnie odmiennie. Osoby zajmujce si ksigami rachunkowymi musz chociaby prowadzi podwjne ewidencje. Jedn dla potrzeb podatkowych, drug – dla rachunkowych. Moe przy okazji nowelizacji przepisw warto byoby przynajmniej cz regulacji ujednolici?
         • 22.12.2014Amortyzacja bilansowa rodkw trwaych o niskiej wartoci
          Dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa o rachunkowoci nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Zobaczmy, jak zatem mona je ujmowa.
          • 12.12.2013Okres amortyzacji bilansowej rodkw trwaych. Ekonomiczna uyteczno
           Odpisw amortyzacyjnych dokonuje si poprzez rozoenie wartoci pocztkowej na ustalony okres amortyzacji. Istotne znaczenie ma zatem okres przewidywanej ekonomicznej uytecznoci. Sprawdmy, czy jednostka powoana do istnienia jedynie na oznaczony okres powinna wyznaczy okresy amortyzacji rodkw trwaych w oparciu o okres ich ekonomicznej uytecznoci?
           • 23.11.2012Amortyzacja bilansowa w spce powoanej na czas okrelony
            Czy spka powoana do istnienia jedynie na oznaczony okres powinna wyznaczy okresy amortyzacji rodkw trwaych w oparciu o okres ich ekonomicznej uytecznoci?
            • 24.01.2012Podatek odroczony w ksigach rachunkowych
             Do podstawowych zasad rachunkowoci zwizanych z wycen aktyww i pasyww oraz ustaleniem wyniku finansowego nale midzy innymi zasada memoriau, wspmiernoci przychodw i kosztw oraz zasada ostronoci. Zastosowanie tych zasad pozwala na przedstawienie rzetelnego obrazu sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
             • 03.01.2012Ewidencja ksigowa aktyww i rezerw z tytuu odroczonego podatku dochodowego
              Ustawa o rachunkowoci nakada na jednostk obowizek naliczenia rezerw i aktyww z tytuu odroczonego podatku. Podmioty naliczaj podatek odroczony na dzie koczcy rok obrotowy.
              • 31.10.2011Jak rozlicza podatek odroczony? Wynik bilansowy a wynik podatkowy
               Jakie s przyczyny rnicy pomidzy wynikiem brutto a podstaw opodatkowania? Przede wszystkim, ustawa podatkowa wycza pewne kategorie z kosztw/przychodw podatkowych oraz w niektrych przypadkach odmiennie reguluje moment uznania kosztu za poniesiony, a przychodu za osignity.
               • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - ju w najblisz rod w Warszawie
                W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbdzie si konferencja organizowana wsplnie przez Akademi Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwch dni konferencji zostan wyczerpujco omwione biece problemy i zmiany, zarwno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osb prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji bdzie MSR / MSSF. Konferencj poprowadz znani praktycy stosowania prawa. Wrd prowadzcych znajduj si:
                • 15.01.2009Przesanki amortyzacji rodkw trwaych
                 Aby dokonywa amortyzacji rodka trwaego dla celw podatkowych, nie wystarcza sama obiektywna klasyfikacja majtku jako rodka trwaego, lecz konieczne jest jego ujawnienie w ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.