Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odsetki ustawowe renty

 • 12.07.2018PIT: Opodatkowanie odsetek od odszkodowania
  Roszczenie odsetkowe nie jest częścią składową roszczenia głównego, gdyż opiera się na odrębnym stanie faktycznym oraz odrębnej podstawie materialnoprawnej. Roszczenie o odsetki za opóźnienie (art. 481 Kodeksu cywilnego) jest więc roszczeniem innym niż roszczenie deliktowe.
  • 28.11.2017NSA. Odsetki od zadośćuczynienia z PIT
   Z uzasadnienia: Wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zwolnienie od opodatkowania powyższych należności, nie dotyczy odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, dla których podstawą prawną jest art. 481 Kodeksu cywilnego. Odsetki takie, chociaż dodatkowo pełnią funkcję swoistego odszkodowania, nie są ani odszkodowaniem, ani zadośćuczynieniem, o których mowa w przepisach ustawy o PIT zwalniających od opodatkowania.
   • 09.12.2016Abolicja. Co z zapłatą wysokich zaległych składek ZUS?
    Interpelacja nr 7249 w sprawie obciążania najmniej zarabiających przedsiębiorców koniecznością zapłaty wysokich zaległych składek ZUS
    • 18.05.2016Skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem zapisu zwykłego
     Pytanie podatnika: Na podstawie testamentu i zgodnie z poświadczeniem dziedziczenia Wnioskodawczyni nabyła tytułem zapisu zwykłego świadczenie pieniężne w wysokości 6000 zł miesięcznie licząc od dnia otwarcia spadku do chwili jej śmierci. Wnioskodawczyni zgłosiła powyższe nabycie do urzędu skarbowego. Wartość tego świadczenia obliczyła mnożąc wysokość rocznego świadczenia, czyli 72 000 zł przez 10 lat. Czy Wnioskodawczyni postąpiła poprawnie, czy też każde z nabyć powinno być wykazane w odrębnym zgłoszeniu SD-Z2 co miesiąc aż do końca życia Wnioskodawczyni?
     • 09.09.2014Terminy przedawnienia roszczeń w Kodeksie cywilnym
      Celem instytucji przedawnienia jest usunięcia stanu niepewności prawnej w sytuacji, gdy uprawniony przez długi czas nie realizuje przysługujących mu roszczeń. Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego (dalej jako „k.c.”) z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. W tym zakresie, instytucji przedawnienia z reguły podlegają wyłącznie roszczenia majątkowe, zatem wyłącznie takie których wartość jest możliwa do wyrażenia w pieniądzu.
      • 21.07.2014Odsetki od odszkodowania. Z PIT czy bez?
       Pytanie podatnika: Czy od otrzymanych odsetek od odszkodowania Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
       • 11.03.2013Prawa i obowiązki podatnika
        Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych - w tym płacenia podatków. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Broszura niniejsza ma na celu przedstawienie katalogu podstawowych praw, które nam - jako podatnikom - przysługują oraz obowiązków, które musimy wypełniać.
        • 03.09.2012Odsetki karne za nieterminowe uiszczenie opłaty planistycznej
         Niezwykle często występującą kwestią sporną jest naliczanie odsetek karnych za nieterminowe uiszczenie opłaty planistycznej, ustanowionej w drodze prawomocnej decyzji. Żaden przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie reguluje wprost tej kwestii jednak w komentarzu do niniejszej ustawy znajduje się następujący zapis ”... w związku z brakiem wyraźnej regulacji problemem jest, czy do opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 komentowanego artykułu, zastosowanie mają przepisy ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), czy też przepisy KPA”.
         • 25.03.2011Prawa i obowiązki podatnika
          Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych poradnik dla podatników – przedstawiający w sposób ogólny ich prawa i obowiązki. Objętościowo rzecz biorąc podatnicy mają w poradniku więcej praw niż obowiązków. Ale oczywiście różny jest ciężar gatunkowy tych wzajemnych zobowiązań. Zachęcam do lektury.
          • 19.07.2010Czy odsetki za opóźnienie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
           Odsetki za opóźnienie mają względem kwoty zasadniczej odszkodowania charakter akcesoryjny i nie są częścią składową odszkodowania zasadniczego. Dlatego też odsetki jako utracone korzyści podlegają wyłączeniu od zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
           • 28.10.2009Orzecznictwo SN: Nie ma wynagrodzenia, nie ma składek ZUS
            Niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
            • 12.10.2009MF: Nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem
             Interpelacja nr 11189 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie odszkodowania
             • 05.12.2008Składki ZUS przedsiębiorcy na macierzyńskim
              Interpelacja nr 5472 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
              • 19.05.2008Odsetki od odszkodowań za uszkodzenia ciała a PIT
               Interpelacja nr 1712 do ministra finansów w sprawie braku regulacji prawnej do art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie do przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego odsetek za nieterminową wypłatę odszkodowań otrzymanych na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przy jednoczesnym istnieniu takiego zwolnienia dla samych należności głównych kwot odszkodowań
               • 29.04.2008ZUS sukcesywnie identyfikuje zagubione składki
                Interpelacja nr 1000 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek za urlopy macierzyńskie i wychowawcze za lata 1999-2001, których ZUS nie zaksięgował na kontach ubezpieczonych
                • 02.01.2008Parametry 2008 r.
                 1 stycznia każdego roku to data, w której wchodzi w życie najwięcej zmian przepisów, zwłaszcza w ustawach podatkowych. Na szczęście, w przeciwieństwie do poprzednich lat, tegoroczne zmiany są dość nieliczne. Poniżej prezentujemy wykaz limitów, kwot granicznych i innych ważnych parametrów obowiązujących w 2008 r.:
                 • 21.03.2007Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych — odszkodowania
                  Osobie fizycznej może przysługiwać odszkodowanie za poniesioną szkodę na gruncie różnych przepisów prawnych. Celem odszkodowania jest zrekompensowanie poniesionej szkody, a nie wzbogacenie poszkodowanego, w związku z czym przepisy prawa podatkowego zawierają zwolnienie odszkodowań od opodatkowania. Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3-4, 29, 106, 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), dotyczących omawianych zwolnień podatkowych, można wyróżnić: