Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odsetki ustawowe renty

 • 12.07.2018PIT: Opodatkowanie odsetek od odszkodowania
  Roszczenie odsetkowe nie jest czci skadow roszczenia gównego, gdy opiera si na odrbnym stanie faktycznym oraz odrbnej podstawie materialnoprawnej. Roszczenie o odsetki za opónienie (art. 481 Kodeksu cywilnego) jest wic roszczeniem innym ni roszczenie deliktowe.
  • 28.11.2017NSA. Odsetki od zadouczynienia z PIT
   Z uzasadnienia: Wolne od podatku dochodowego s otrzymane odszkodowania lub zadouczynienia, jeeli ich wysoko lub zasady ustalania wynikaj wprost z przepisów odrbnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zwolnienie od opodatkowania powyszych nalenoci, nie dotyczy odsetek za opónienie w spenieniu wiadczenia pieninego, dla których podstaw prawn jest art. 481 Kodeksu cywilnego. Odsetki takie, chocia dodatkowo peni funkcj swoistego odszkodowania, nie s ani odszkodowaniem, ani zadouczynieniem, o których mowa w przepisach ustawy o PIT zwalniajcych od opodatkowania.
   • 09.12.2016Abolicja. Co z zapat wysokich zalegych skadek ZUS?
    Interpelacja nr 7249 w sprawie obciania najmniej zarabiajcych przedsibiorców koniecznoci zapaty wysokich zalegych skadek ZUS
    • 18.05.2016Skutki podatkowe nabycia rodkw pieninych tytuem zapisu zwykego
     Pytanie podatnika: Na podstawie testamentu i zgodnie z powiadczeniem dziedziczenia Wnioskodawczyni nabya tytuem zapisu zwykego wiadczenie pienine w wysokoci 6000 z miesicznie liczc od dnia otwarcia spadku do chwili jej mierci. Wnioskodawczyni zgosia powysze nabycie do urzdu skarbowego. Warto tego wiadczenia obliczya mnoc wysoko rocznego wiadczenia, czyli 72 000 z przez 10 lat. Czy Wnioskodawczyni postpia poprawnie, czy te kade z naby powinno by wykazane w odrbnym zgoszeniu SD-Z2 co miesic a do koca ycia Wnioskodawczyni?
     • 09.09.2014Terminy przedawnienia roszcze w Kodeksie cywilnym
      Celem instytucji przedawnienia jest usunicia stanu niepewnoci prawnej w sytuacji, gdy uprawniony przez dugi czas nie realizuje przysugujcych mu roszcze. Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego (dalej jako „k.c.”) z zastrzeeniem wyjtkw w ustawie przewidzianych, roszczenia majtkowe ulegaj przedawnieniu. W tym zakresie, instytucji przedawnienia z reguy podlegaj wycznie roszczenia majtkowe, zatem wycznie takie ktrych warto jest moliwa do wyraenia w pienidzu.
      • 21.07.2014Odsetki od odszkodowania. Z PIT czy bez?
       Pytanie podatnika: Czy od otrzymanych odsetek od odszkodowania Wnioskodawca powinien zapaci podatek dochodowy od osb fizycznych?
       • 11.03.2013Prawa i obowizki podatnika
        Wszyscy jestemy zobowizani do ponoszenia wiadcze publicznych - w tym pacenia podatkw. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Broszura niniejsza ma na celu przedstawienie katalogu podstawowych praw, ktre nam - jako podatnikom - przysuguj oraz obowizkw, ktre musimy wypenia.
        • 03.09.2012Odsetki karne za nieterminowe uiszczenie opaty planistycznej
         Niezwykle czsto wystpujc kwesti sporn jest naliczanie odsetek karnych za nieterminowe uiszczenie opaty planistycznej, ustanowionej w drodze prawomocnej decyzji. aden przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie reguluje wprost tej kwestii jednak w komentarzu do niniejszej ustawy znajduje si nastpujcy zapis ”... w zwizku z brakiem wyranej regulacji problemem jest, czy do opaty, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 komentowanego artykuu, zastosowanie maj przepisy ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), czy te przepisy KPA”.
         • 25.03.2011Prawa i obowizki podatnika
          Ministerstwo Finansw opublikowao na swoich stronach internetowych poradnik dla podatnikw – przedstawiajcy w sposb oglny ich prawa i obowizki. Objtociowo rzecz biorc podatnicy maj w poradniku wicej praw ni obowizkw. Ale oczywicie rny jest ciar gatunkowy tych wzajemnych zobowiza. Zachcam do lektury.
          • 19.07.2010Czy odsetki za opnienie podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
           Odsetki za opnienie maj wzgldem kwoty zasadniczej odszkodowania charakter akcesoryjny i nie s czci skadow odszkodowania zasadniczego. Dlatego te odsetki jako utracone korzyci podlegaj wyczeniu od zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
           • 28.10.2009Orzecznictwo SN: Nie ma wynagrodzenia, nie ma skadek ZUS
            Niewypacone pracownikowi wynagrodzenie za prac nie stanowi podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne.
            • 12.10.2009MF: Nie mona utosamia odsetek za zwok z odszkodowaniem
             Interpelacja nr 11189 do ministra finansw w sprawie podatku dochodowego od odsetek z tytuu opnienia w zapacie odszkodowania
             • 05.12.2008Skadki ZUS przedsibiorcy na macierzyskim
              Interpelacja nr 5472 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie interpretacji przepisw ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych
              • 19.05.2008Odsetki od odszkodowa za uszkodzenia ciaa a PIT
               Interpelacja nr 1712 do ministra finansw w sprawie braku regulacji prawnej do art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych odnonie do przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego odsetek za nieterminow wypat odszkodowa otrzymanych na podstawie przepisw prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciaa lub wywoania rozstroju zdrowia, przy jednoczesnym istnieniu takiego zwolnienia dla samych nalenoci gwnych kwot odszkodowa
               • 29.04.2008ZUS sukcesywnie identyfikuje zagubione skadki
                Interpelacja nr 1000 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie skadek za urlopy macierzyskie i wychowawcze za lata 1999-2001, ktrych ZUS nie zaksigowa na kontach ubezpieczonych
                • 02.01.2008Parametry 2008 r.
                 1 stycznia kadego roku to data, w ktrej wchodzi w ycie najwicej zmian przepisw, zwaszcza w ustawach podatkowych. Na szczcie, w przeciwiestwie do poprzednich lat, tegoroczne zmiany s do nieliczne. Poniej prezentujemy wykaz limitw, kwot granicznych i innych wanych parametrw obowizujcych w 2008 r.:
                 • 21.03.2007Zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych — odszkodowania
                  Osobie fizycznej moe przysugiwa odszkodowanie za poniesion szkod na gruncie rnych przepisw prawnych. Celem odszkodowania jest zrekompensowanie poniesionej szkody, a nie wzbogacenie poszkodowanego, w zwizku z czym przepisy prawa podatkowego zawieraj zwolnienie odszkodowa od opodatkowania. Na podstawie przepisw art. 21 ust. 1 pkt 3-4, 29, 106, 120 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), dotyczcych omawianych zwolnie podatkowych, mona wyrni: