Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracje vat

 • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
  Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
  • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
   Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
   • 09.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
    W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
    • 08.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
     W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
     • 01.07.2020Podatki 2020: Zmiany w przepisach dotyczcych deklaracji i ewidencji VAT
      W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce przepisy ws. szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug (VAT). Zmiany maj zwizek z opónieniem wdroenia nowych plików JPK_VAT, a przewidziane wczeniej modyfikacje przeoono z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r.
      • 30.06.2020Podatki 2020: Zmiany w przepisach dotyczcych deklaracji i ewidencji VAT
       W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce przepisy ws. szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug (VAT). Zmiany maj zwizek z opónieniem wdroenia nowych plików JPK_VAT, a przewidziane wczeniej modyfikacje przeoono z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r.
       • 16.06.2020VAT 2020. Nabycie uywanego samochodu w ramach WNT
        Czy sprowadzenie uywanego samochodu osobowego od podatnika podatku o wartoci dodanej majcego siedzib w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej, który to samochód przeznaczony jest do dalszej sprzeday, spóka bdzie miaa obowizek zapaty podatku na zasadach wskazanych w art. 103 ust. 3 w zwizku z ust. 4 ustawy VAT oraz, w konsekwencji, zoenia informacji VAT-23, pomimo, i samochód w dalszym cigu przeznaczony bdzie do sprzeday i nie bdzie wykorzystany przez spók dla celów wasnej dziaalnoci gospodarczej?
        • 15.06.2020Podatki 2020: Rozporzdzenie ws. deklaracji VAT do zmiany
         Ministerstwo Finansów przygotowao projekt zmian w rozporzdzeniu dotyczcym szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug (VAT). Przewidziane wczeniej zmiany zostan przeoone z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r. Nowy projekt jest bezporednio zwizany z opónieniem wprowadzenia nowych plików JPK_VAT.
         • 12.06.2020Podatki 2020: Rozporzdzenie ws. deklaracji VAT do zmiany
          Ministerstwo Finansów przygotowao projekt zmian w rozporzdzeniu dotyczcym szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug (VAT). Przewidziane wczeniej zmiany zostan przeoone z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r. Nowy projekt jest bezporednio zwizany z opónieniem wprowadzenia nowych plików JPK_VAT.
          • 03.06.2020Wsteczna rejestracja a prawo do odliczenia VAT
           2 stycznia 2020 r. przedsibiorca rozpocz jednoosobow dziaalno gospodarcz (usugi prawnicze). Przy skadaniu wniosku o wpis do CEiDG omykowo nie zoy deklaracji VAT-R. Wiedz, e nie jest formalnie podatnikiem VAT uzyska dopiero 17 lutego br., kiedy zadzwoni do Urzdu Skarbowego. Czy przedsibiorca zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów zwizanych z dziaalnoci opodatkowan VAT za miesic stycze i luty 2020 r. (przed rejestracj)? Czy ma on prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny z dat faktycznego rozpoczcia dziaalnoci, tj. od 2 stycznia 2020 r.?
           • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
            Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
            • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
             [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
             • 29.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
              W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
              • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
               [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
               • 28.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
                W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
                • 22.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (6)
                 Prowadzcy dziaalno nierejestrow czsto bdzie wiadczy usugi (lub dokonywa sprzeday) na rzecz podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz (lub innego rodzaju instytucji - np. szkó czy urzdów). Spotka si zapewne z oczekiwaniem odpowiedniego dokumentowania przeprowadzonej transakcji - czyli po prostu wystawienia rachunku (i ew. pokwitowania otrzymania zapaty). W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy niezbdne informacje, dotyczce trybu i warunków wystawiania dokumentów sprzeday przez osoby, trudnice si dziaalnoci nierejestrow.
                 • 14.05.2020Podatki 2020: Tarcza finansowa PFR z podatkowymi problemami
                  Korzystanie z programu wsparcia oferowanego w ramach tarczy finansowej Polskiej Fundacji Rozwoju budzi pewne praktyczne wtpliwoci – oceniaj eksperci Business Centre Club oraz CRIDO. Kopoty dotycz m.in. weryfikacji deklaracji VAT-7 i JPK_VAT, a take rozliczania kwartalnego oraz zaliczek.
                  • 13.05.2020Podatki 2020: Tarcza finansowa PFR z podatkowymi problemami
                   Korzystanie z programu wsparcia oferowanego w ramach tarczy finansowej Polskiej Fundacji Rozwoju budzi pewne praktyczne wtpliwoci – oceniaj eksperci Business Centre Club oraz CRIDO. Kopoty dotycz m.in. weryfikacji deklaracji VAT-7 i JPK_VAT, a take rozliczania kwartalnego oraz zaliczek.
                   • 08.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (5)
                    W poprzednich odcinkach poradnika wyjanilimy, na jakich zasadach opodatkowany jest dochód z dziaalnoci nierejestrowej, w jaki sposób ustali przychód i wstpnie - jakie wydatki mog stanowi koszty uzyskania przychodu. Wspomnielimy równie, e wydatki te powinny zosta prawidowo udokumentowane. Ale co oznacza „prawidowo udokumentowane?”
                    • 07.05.2020Do którego urzdu skada deklaracje i wpaca podatek po zmianie adresu przedsibiorcy?
                     Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, a niekiedy take miejsc wykonywania dziaalnoci, wiza si moe ze zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego. Zasad wynikajc z art. 18 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) jest, e jeeli w trakcie roku podatkowego lub okrelonego w odrbnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastpi zdarzenie powodujce zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym waciwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który by waciwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
                     • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                      W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                      • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                       W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                       • 30.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
                        Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
                        • 29.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
                         31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
                         • 29.04.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                          Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                          • 28.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
                           31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
                           • 28.04.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                            Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                            • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                             Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                             • 23.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Zó jak najszybciej deklaracj VAT
                              Przedsibiorco! Planujesz skorzysta z programu pomocowego dla firm, które ucierpiay wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Zó deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
                              • 23.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
                               Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
                               • 22.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Zó jak najszybciej deklaracj VAT
                                Przedsibiorco! Planujesz skorzysta z programu pomocowego dla firm, które ucierpiay wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Zó deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
                                • 10.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
                                 Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
                                 • 10.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
                                  Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.
                                  • 09.04.2020Pandemia pandemi, ale deklaracj VAT zó w terminie
                                   Z uwagi na specyfik wykonywanej pracy wiele firm, kancelarii podatkowych czy biur ksigowych nie ma moliwoci zlecenia swym pracownikom zdalnej pracy. Czy rozwaana jest moliwo odroczenia terminów skadania deklaracji i zezna podatkowych, w szczególnoci przypadajcego na dzie 25 marca 2020 r. obowizku zoenia deklaracji VAT i JPK oraz na dzie 31 marca 2020 r. terminu sporzdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i zoenia m.in. deklaracji CIT-8 (za 2019 r.), MDR w zakresie schematów podatkowych, IFT-2R, ORD-U? - posanka pyta, Ministerstwo Finansów odpowiada.
                                   • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                                    Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                                    • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                                     Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                                     • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                                      Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
                                      • 27.03.2020Podatki 2020: Deklaracje VAT-8 i VAT-9M w kwietniu bez wikszych zmian
                                       Ministerstwo Finansów przedstawio projekt nowego rozporzdzenia ws. wzorów deklaracji o podatku od towarów i usug od podmiotów innych ni zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Z pocztkiem kwietnia br. obowizywa maj wzory deklaracji VAT-8 i VAT-9M w praktycznie niezmienionej formie wzgldem obecnych formularzy. Wprowadzone zostan tylko zmiany o charakterze techniczno-redakcyjnym.
                                       • 28.02.2020VAT podczas zawieszenia dziaalnoci
                                        Przedsibiorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. To wygodne dla niego rozwizanie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obcieniom podatkowym, przejciow rezygnacj z koniecznoci opacania skadek na ZUS. Jest to due udogodnienie zwaszcza w razie przejciowych trudnoci lub przy dziaalnoci sezonowej, np. zwizanej z letni turystyk.
                                        • 26.02.2020VAT podczas zawieszenia dziaalnoci
                                         Przedsibiorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. To wygodne dla niego rozwizanie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obcieniom podatkowym, przejciow rezygnacj z koniecznoci opacania skadek na ZUS. Jest to due udogodnienie zwaszcza w razie przejciowych trudnoci lub przy dziaalnoci sezonowej, np. zwizanej z letni turystyk.
                                         • 19.02.2020Podatki 2020: Nowe wzory formularzy VAT-10 i VAT-11
                                          Ministerstwo Finansów opublikowao projekt nowego rozporzdzenia ws. wzorów deklaracji o podatku od towarów i usug dotyczcych transakcji wewntrzwspólnotowych w zakresie nowych rodków transportu. W efekcie zmianie ulec maj wzory formularzy VAT-10 i VAT-11. Nowe rozporzdzenie zacznie obowizywa z pocztkiem kwietnia br.
                                          • 18.02.2020Podatki 2020: Nowe wzory formularzy VAT-10 i VAT-11
                                           Ministerstwo Finansów opublikowao projekt nowego rozporzdzenia ws. wzorów deklaracji o podatku od towarów i usug dotyczcych transakcji wewntrzwspólnotowych w zakresie nowych rodków transportu. W efekcie zmianie ulec maj wzory formularzy VAT-10 i VAT-11. Nowe rozporzdzenie zacznie obowizywa z pocztkiem kwietnia br.
                                           • 13.02.2020Nowe moliwoci w usudze Twój e-PIT od tego roku
                                            Akcja skadania rocznego PIT za 2019 r. bdzie trwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.  Podatnicy, którzy skorzystaj z usugi Twój e-PIT, mog liczy na jeszcze atwiejsze rozliczenie rocznego podatku.  Osoby, które nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, oprócz dostpnych w ubiegym roku zezna PIT-37 i PIT-38, bd mogy zoy równie PIT-28 i PIT-36.  Dodatkowo usuga bdzie m.in. uwzgldnia ulg w PIT dla osób do 26. roku ycia i podawa informacj o stanie zwrotu nadpaty podatku.
                                            • 12.02.2020Nowe moliwoci w usudze Twój e-PIT od tego roku
                                             Akcja skadania rocznego PIT za 2019 r. bdzie trwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.  Podatnicy, którzy skorzystaj z usugi Twój e-PIT, mog liczy na jeszcze atwiejsze rozliczenie rocznego podatku.  Osoby, które nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, oprócz dostpnych w ubiegym roku zezna PIT-37 i PIT-38, bd mogy zoy równie PIT-28 i PIT-36.  Dodatkowo usuga bdzie m.in. uwzgldnia ulg w PIT dla osób do 26. roku ycia i podawa informacj o stanie zwrotu nadpaty podatku.
                                             • 11.02.2020Od lipca nowy JPK VAT dla wszystkich: Poczenie deklaracji VAT i informacji o ewidencji
                                              Ministerstwo Finansów udostpnio broszur informacyjn, dotyczc zmian w sposobie skadania deklaracji VAT i pliku JPK_VAT. Przypomnijmy, e na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz innych ustaw wprowadzono zmiany do ustawy o podatku od towarów i usug. Maj one na celu uproszczenie obowizków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez poczenie skadanych dotychczas odrbnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K.
                                              • 10.02.2020Od lipca nowy JPK VAT dla wszystkich: Poczenie deklaracji VAT i informacji o ewidencji
                                               Ministerstwo Finansów udostpnio broszur informacyjn, dotyczc zmian w sposobie skadania deklaracji VAT i pliku JPK_VAT. Przypomnijmy, e na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz innych ustaw wprowadzono zmiany do ustawy o podatku od towarów i usug. Maj one na celu uproszczenie obowizków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez poczenie skadanych dotychczas odrbnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K.
                                               • 03.02.2020Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej wystawionej przed rozpoczciem dziaalnoci
                                                Adwokat 1 listopada 2019 r. zarejestrowa si jako przedsibiorca. Od tego te dnia jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wczeniej, 1 sierpnia 2019 r. zapaci przelewem zaliczk za zamówione meble do kancelarii, a 8 sierpnia otrzyma faktur zaliczkow. Z uwagi na upado producent nie dostarczy zamówionych mebli. Adwokat nie otrzyma równie zwrotu pienidzy. Czy odliczenie VAT z ww. faktury zaliczkowej jest moliwe?
                                                • 30.01.2020Jakimi zasadami kierowa si korygujc deklaracje VAT?
                                                 Deklaracja VAT nie tworzy zobowizania podatkowego. Suy jedynie zadeklarowaniu go. Jego ródem jest wykonanie przez podatnika czynnoci podlegajcych opodatkowaniu. Stwierdza wic ona jedynie istnienie takiego zobowizania i okrela jego rozmiar. W deklaracji mog powsta bdy i pomyki, które bd wymaga sprostowania. W sytuacji stwierdzenia przez podatnika takich uchybie zachodzi konieczno ich poprawy. Dokonywane jest to poprzez wypenienie deklaracji z zaznaczeniem, i jest to deklaracja korygujca.
                                                 • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
                                                  Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
                                                  • 29.01.2020Jakimi zasadami kierowa si korygujc deklaracje VAT?
                                                   Deklaracja VAT nie tworzy zobowizania podatkowego. Suy jedynie zadeklarowaniu go. Jego ródem jest wykonanie przez podatnika czynnoci podlegajcych opodatkowaniu. Stwierdza wic ona jedynie istnienie takiego zobowizania i okrela jego rozmiar. W deklaracji mog powsta bdy i pomyki, które bd wymaga sprostowania. W sytuacji stwierdzenia przez podatnika takich uchybie zachodzi konieczno ich poprawy. Dokonywane jest to poprzez wypenienie deklaracji z zaznaczeniem, i jest to deklaracja korygujca.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 14 ] nastpna strona »