Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

badania kierowców

 • 21.09.2020Badanie pracownika na obecność narkotyków - czas na zmianę przepisów
  Problematyka przeprowadzania przez pracodawców samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub narkotyków w ich organizmach jest bardzo złożona, wymaga bowiem wyważenia interesów pracowników i pracodawców. Stosowanie takiej kontroli powinno mieć swoje uzasadnienie i być stosowane w przypadkach koniecznych. Obecnie prowadzone są prace analityczne poprzedzające przygotowanie kompleksowej regulacji umożliwiającej pracodawcom przeprowadzanie takich samodzielnych kontroli - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • 03.06.2020NSA. Samochód do nauki jazdy to nie pojazd specjalny
   Nie ma podstaw do przyjęcia, że pojazdy przeznaczone do nauki jazdy należy traktować jako pojazdy specjalne oraz, że brak jest przepisów pozwalających na uznanie, iż adnotacja "L" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równoznaczna z uznaniem go za pojazd specjalny. W rezultacie pojazd ten nie może być objęty zwolnieniem od podatku od środków transportowych. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
   • 19.11.2019Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników nie jest już możliwa
    W obowiązującym stanie prawnym brak jest regulacji prawnych przewidujących stosowanie przez pracodawcę wyrywkowego, czy też regularnego badania stanu trzeźwości pracownika. Zgodnie z opinią UODO, podzieloną przez MRPiPS, takiej kontroli nie można także traktować jako działania niezbędnego dla zapewnienia ogółowi pracowników bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy. Powszechne i bez ograniczeń stosowanie takiej praktyki wiązałoby się z wysokim ryzykiem naruszania prawa do prywatności i godności pracowników, co jest niedopuszczalne zarówno w świetle Kodeksu pracy, jak również RODO - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
    • 28.10.2019NSA. Obowiązkowe badania psychologiczne są zwolnione z VAT
     Z uzasadnienia: Badania psychologiczne stanowią element badań z zakresu medycyny pracy, a tym samym realizują one cechy profilaktyki zdrowotnej. Dlatego też mieszczą się w pojęciu usług z zakresu opieki medycznej, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 -19 ustawie o podatku od towarów i usług. O profilaktycznym charakterze badań psychologicznych świadczy narzucona regularność badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przeprowadzanych w ramach medycyny pracy.
     • 04.09.2019Pracodawca nie może już sam badać pracowników alkomatem
      Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformowano pracodawców, że znowelizowany Kodeks pracy nie daje pracodawcom uprawnienia do badań alkomatem. Stwarza to ogromny problem zwłaszcza dla firm transportowych. Miejskie przedsiębiorstwa zarządzające transportem autobusowym nie mogą sprawdzać wyrywkowo stanu trzeźwości kierowców. Podobnie jest także z maszynistami, operatorami maszyn budowlanych itd.
      • 03.09.2019Pracodawca nie może już sam badać pracowników alkomatem
       Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformowano pracodawców, że znowelizowany Kodeks pracy nie daje pracodawcom uprawnienia do badań alkomatem. Stwarza to ogromny problem zwłaszcza dla firm transportowych. Miejskie przedsiębiorstwa zarządzające transportem autobusowym nie mogą sprawdzać wyrywkowo stanu trzeźwości kierowców. Podobnie jest także z maszynistami, operatorami maszyn budowlanych itd.
       • 21.01.2019Będą zmiany w akcyzie na samochody o dużej pojemności?
        W resorcie finansów aktualnie trwają prace analityczne nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań dotyczących uszczelnienia obowiązującego systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, w tym z dużymi silnikami. Projektowane rozwiązania nie przewidują zwiększenia stawek akcyzy, lecz mają zapobiec nieprawidłowościom polegającym na unikaniu płacenia podatku akcyzowego od samochodu osobowego w należnej wysokości. Określenie wstępnego terminu wprowadzenia ww. zmian będzie możliwe po ostatecznym opracowaniu projektu aktu prawnego - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
        • 31.10.2018NSA. Badania psychologiczne są zwolnione z VAT
         Z uzasadnienia: Badania psychologiczne przeprowadzane w ramach medycyny pracy realizują cel zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. (...) Badania psychologiczne są częścią badań wstępnych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycynę pracy. Katalog badań profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamkniętego. Jeśli badania psychologiczne były do nich włączone, to podlegają zwolnieniu z podatku VAT.
         • 25.10.2018NSA: Należyta staranność i karuzela VAT - istotny dla pośredników wyrok NSA
          Z uzasadnienia: Jedynie taki podatnik, który uczestniczy w transakcjach o znamionach "oszustwa podatkowego", lecz prowadząc faktyczną działalność gospodarczą dochował należytej staranności kupieckiej w kontaktach ze swoimi kontrahentami i nie miał oraz nie mógł mieć świadomości uczestniczenia w oszustwie podatkowym dokonywanym przez innych uczestników tej karuzeli, nie może zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów.
          • 21.06.2018Zaświadczenia A1 dla kierowców - ZUS musi weryfikować dane
           Przepisy rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009, jak i Praktycznego poradnika. Ustawodawstwo mające zastosowanie w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii obligują instytucje właściwe państw członkowskich do dokładnego zbadania wszystkich okoliczności i faktów składających się na konkretny stan faktyczny, podkreślając przy tym, że każdy z analizowanych przypadków należy rozpatrywać w sposób indywidualny - wyjaśniło MRPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską.
           • 22.03.2018Problemy z zaświadczeniami A1 wydawanymi kierowcom w transporcie międzynarodowym
            Dokument A1 - „Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydaje się w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego dana osoba podlega oraz poświadczenia, że nie jest ona zobowiązana do opłacania składek w innym państwie członkowskim.
            • 03.11.2017Doręczenie zastępcze także zawiesza bieg przedawnienia
             Z uzasadnienia: Wszystkie zastępcze formy doręczenia pism rodzą domniemanie prawne, że pismo zostało doręczone adresatowi. Wobec czego, bez względu na to, czy pismo rzeczywiście w ten sposób doszło do rąk adresata, przyjmuje się prawdziwość twierdzenia o jego doręczeniu.
             • 18.07.2017Nowa akcyza od samochodów na razie w zawieszeniu
              Interpelacja nr 12987 do ministra finansów w sprawie nowego podatku od samochodów
              • 13.07.2017NSA. Badania psychologiczne pracowników zwolnione z VAT
               Z uzasadnienia: Badania psychologiczne są częścią badań wstępnych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycynę pracy. Katalog badań profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamkniętego. Jeśli badania psychologiczne były do nich włączone, to podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Nie można sztucznie rozdzielać badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, abstrahując od specyfiki określonej pracy. Celem tych badań jest bowiem szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna i zawsze kompleks tych badań kończy się wydaniem zaświadczenia dla pracodawcy, które jest niezbędnym warunkiem zatrudnienia pracownika.
               • 07.07.2017Parkowanie pod domem pracownika a 100% odliczenie VAT
                Pytanie podatnika: Czy w związku z garażowaniem samochodów w miejscu zamieszkania pracowników powstaje po stronie pracodawcy obowiązek rozpoznania podatku VAT z tytułu świadczeń nieodpłatnych w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i czy ulega ograniczeniu uprawnienie podatnika do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z użytkowaniem tych samochodów?
                • 12.12.2016Służba Celna rozbiła kolejną grupę oszustów podatkowych
                 Podlaska Służba Celna przeprowadziła w ostatnich dniach szereg działań wymierzonych w proceder nielegalnego obrotu paliwami. W efekcie w okolicy Suwałk i Budziska zatrzymano 7 cystern z olejem napędowym. W transporcie do Polski pominięto obowiązujące regulacje podatkowe. Oszustom grożą grzywny i kary więzienia do lat 5.
                 • 11.10.2016Badania okresowe a zwolnienie z VAT
                  Ustawa o VAT w niekrótkim zestawieniu towarów i usług zwolnionych od podatku wymienia również usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu m.in. psychologa. Świadczone przez tę grupę zawodową usługi w zakresie badania przydatności zawodowej kierowców często stają się przedmiotem sporu z organami podatkowymi.
                  • 31.03.2015Usługi psychologa a opodatkowanie VAT
                   Pytanie podatnika: Czy usługi opisane we wniosku o interpretację korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też są opodatkowane stawką podstawową?
                   • 28.01.2015Podróże służbowe: Kierowca kierowcy nie równy?
                    Interpelacja nr 29921 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących podróży służbowych kierowców w aspekcie zapewnienia bezpłatnego noclegu i ich skutków dla rynku pracy w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego (sygn. akt I PZP 3/14)
                    • 06.11.2013Badania psychologiczne pracownika a zwolnienie z VAT
                     Z uzasadnienia: Badania psychologiczne są częścią profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez służbę medycyny pracy nad pracującymi. Wynik badania psychologicznego, przeprowadzonego w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, stanowi warunek wykonywania określonego zawodu lub określonych czynności. Skoro zatem badania psychologiczne stanowią element badań z zakresu medycyny pracy, tym samym również i one realizują cechy profilaktyki zdrowotnej, mieszcząc się w pojęciu usług z zakresu opieki medycznej, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy o podatku od towarów i usług.
                     • 17.07.2013Rynek eko-samochodów bez przyszłości. Brakuje zachęt podatkowych
                      Rynek eko-samochodów (pojazdy hybrydowe i elektryczne) czeka trudna przyszłość. Jego rozwój blokują w Polsce nie tylko braki w infrastrukturze, ale także brak zachęt finansowych i podatkowych ze strony państwa – wynika z nowego raportu firmy doradczej PwC.
                      • 04.06.2013Boni obiecuje nowe e-usługi
                       Zapłata mandatu, sprawdzenie historii pojazdu kupowanego „z drugiej ręki” i zgłoszenie zmiany adresu zameldowania – to tylko niektóre z e-usług, których wprowadzenie w najbliższych latach obiecuje minister administracji i cyfryzacji, Michał Boni. Nowe e-usługi mają funkcjonować w ramach systemów oraz baz danych PESEL i CEPiK.
                       • 23.04.2013Podatki 2014: Odliczenie VAT od firmowego samochodu
                        Interpelacja nr 14319 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia zmian w odliczeniu podatku VAT przy zakupie samochodu przez firmę
                        • 13.09.2012Ubezpieczenie w zagranicznej podróży jako przychód pracownika
                         Z uzasadnienia: Zapłata składki na ubezpieczenie w zagranicznej podróży służbowej przez pracodawcę za pracownika stanowi wymierną korzyść dla tego ostatniego z tytułu zawarcia na jego rzecz umowy ubezpieczenia. W zamian za uiszczoną przez pracodawcę składkę pracownik uzyskał ochronę ubezpieczeniową. Zatem, możliwe jest rozpatrywanie uzyskanej przez pracowników ochrony ubezpieczeniowej w kategoriach przychodu ze stosunku pracy w formie nieodpłatnego świadczenia otrzymywanego już w momencie uiszczenia składki i rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, którego wartość odpowiada wysokości uiszczonej składki ubezpieczeniowej.
                         • 13.12.2011Co czeka nieubezpieczonych kierowców?
                          Tylko niecała połowa (47%) polskich kierowców zna wszystkie finansowe konsekwencje jazdy bez OC – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Co ciekawe, jazda bez ubezpieczenia spotyka się z przyzwoleniem Polaków; nie akceptuje jej tylko 15% respondentów, chociaż 9 na 10 osób zdaje sobie sprawę, że jest to nielegalne. Od początku przyszłego roku wzrosną kary za jazdę bez ważnej polisy OC.
                          • 12.08.2011Gdzie najczęściej tankują Polacy?
                           Polacy najczęściej korzystają z usług stacji benzynowych Orlenu, w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy skorzystało z nich 42% kierowców – wynika z najnowszego badania pn. „Polak na stacji benzynowej”, przygotowanego przez TNS OBOP. Częściej ze stacji paliw należących do grupy premium korzystają posiadacze fabrycznie nowych aut, z kolei właściciele samochodów używanych odwiedzają raczej stacje lokalne.
                           • 13.12.2010WSA o opodatkowaniu pojazdów specjalnych: Decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym
                            Z uzasadnienia: Podstawą do ustalenia obowiązku podatkowego jest ustalenie na podstawie dokumentu urzędowego, jakim jest dowód rejestracyjny, rodzaju pojazdu i na tej podstawie, czy posiadacz tego pojazdu jest obowiązany do uiszczenia podatku od środków transportowych. Podkreślić, że dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym nie mogą być podstawą do ustaleń dokonywanych przez organ podatkowy wówczas, gdy odbiegają od danych określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, bowiem pozostaje to w sprzeczności z art. 194 Ordynacji podatkowej. Jeżeli podatnik kwestionuje zapisy dotyczące danych środka transportowego wynikające z dowodu rejestracyjnego, powinien dążyć do wszczęcia postępowania zmierzającego do uchylenia lub stwierdzenia nieważności tej decyzji administracyjnej w trybie przewidzianym w K.p.a.
                            • 12.07.2010W 2011 r. wyraźny spadek stopy bezrobocia?
                             Od maja przyszłego roku, kiedy nastąpi otwarcie rynków pracy w Niemczech i Austrii, zachodnie regiony Polski mogą odnotować poważny spadek stopy bezrobocia – ocenia Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan. Dla porównania, w czerwcu br. stopa bezrobocia spadła – według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – o 0,3 pkt proc. w porównaniu do maja i wyniosła 11,6 proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku wskaźnik ten obniżył się o 0,1 pkt proc.  (z 10,7 do 10,6 proc.). Zmniejszenie liczby bezrobotnych nastąpiło pomimo niewielkiego ubytku miejsc pracy na obszarach dotkniętych powodzią oraz napływem absolwentów na rynek pracy.
                             • 29.06.2009Orzecznictwo podatkowe: „Nierzetelność ksiąg podatkowych” na gruncie Ordynacji podatkowej
                              Nierzetelność w rozumieniu art. 193 § 2 Ordynacji podatkowej nie sprowadza się tylko do nieujęcia w księgach poszczególnych operacji gospodarczych, ale także może wiązać się z ujęciem tych operacji w wartościach (obrotu, przychodu, kosztów) nierzeczywistych, czyli niezgodnych ze stanem faktycznym jaki miał miejsce.
                              • 30.10.2008UE wesprze produkcję ekologicznych pojazdów
                               W związku z trudną sytuacją gospodarczą Komisja Europejska dokonała przeglądu swojej strategii na rzecz sektora samochodowego. Zgodnie z wynikami przeglądu, produkcja bardziej ekologicznych pojazdów jest sposobem na walkę ze zmianami klimatu wywołanymi globalnym ociepleniem oraz na utrzymanie konkurencyjności unijnych firm motoryzacyjnych .
                               • 06.10.2008TNS OBOP: Polska flota najstarsza
                                Bezpieczeństwo kierowców (84 proc.) oraz koszty (71 proc.) to najważniejsze czynniki determinujące politykę flotową w polskich przedsiębiorstwach – wynika z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP w firmach posiadających flotę samochodową. Jednocześnie polska flota jest najstarsza w Europie – średni wiek pojazdu firmowego to 6,5 roku.
                                • 09.09.2008Polscy kierowcy wymieniają opony przynajmniej raz w roku
                                 Jak wynika z badania MotoFinance Track zrealizowanego przez TNS OBOP, ponad połowa Polaków (55 proc.) zwraca uwagę na bezpieczeństwo jazdy, dopasowując opony do pory roku.
                                 • 12.09.2007Czas pracy — Przerwy w pracy — ograniczenia
                                  Pytanie: Chciałbym wprowadzić godzinną przerwę w pracy z art. 141 k.p. Czy jest to możliwe w stosunku do pracowników, których dobowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin?
                                  • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
                                   Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                                   • 07.02.2007Rząd przyjął projekt ustawy o osobach kierujących pojazdami
                                    Rada Ministrów przyjęła (06.02.2007 r.) projekt ustawy o osobach kierujących pojazdami, przedłożony przez ministra transportu. Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez podniesienie kwalifikacji kierowców oraz eliminacja oszustw, korupcji i nierzetelnego wykonywania usług w czasie ich szkolenia, to główne założenia projektu ustawy. Wyodrębnienie przepisów o osobach kierujących pojazdami w nowym akcie prawnym pozwoli na stworzenie bardziej przejrzystych zasad, likwidację luk i nieścisłości prawnych.