aktywny vat-

 • 08.03.2023Ulga na zakup kas fiskalnych
  Podatnicy, któzy rozpoczynają ewidencję na kasach fiskalnych mają możliwość, po spełnieniu pewnych warunków skorzystania z ulgi związanej z zakupem kas.
 • 07.03.2023Wpływy z CIT wzrosły w 2022 r. o ponad 30 proc.
  W 2022 r. deficyt budżetowy wyniósł 12,4 mld zł i okazał się niższy od przewidywań – poinformowało Ministerstwo Finansów. Szacunkowe dane pokazują, że w ciągu poprzedniego roku dochody podatkowe budżetu państwa wzrosły o ok. 33,3 mld zł względem 2021 r. Najwyraźniej, bo o 33,9 proc., zwiększyły się wpływy z podatku dochodowego CIT.
 • 03.03.2023Podatki 2024: KAS uzyska dostęp do nowej ewidencji płatności
  W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o VAT, która nałoży na dostawców usług płatniczych nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczący płatności transgranicznych i ich odbiorców. Ewidencje tego rodzaju będą udostępniane w formie elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2024 r.
 • 03.03.2023Jak fiskus igra z płynnością finansową przedsiębiorców
  Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą urząd skarbowy jeszcze przed upływem terminu zwrotu VAT musi doręczyć przedsiębiorcy postanowienie o przedłużeniu tego terminu. Oznacza to, że do skutecznego przedłużenia terminu nie wystarczy jedynie wydanie postanowienia przez organ, czy nadanie go na poczcie. Mimo to organy podatkowe nadal bezprawnie wstrzymują należne przedsiębiorcom wypłaty środków z tytułu rozliczeń VAT. Na zachwianie lub nawet utratę płynności finansowej jest z tego powodu narażonych nawet kilkaset tysięcy firm w Polsce.
 • 03.03.2023Kogo i kiedy dotyczy obowiązek rejestracji obrotu przy użyciu kas fiskalnych
  W poprzednich artykułach cyklu omówiliśmy typy stosowanych obecnie kas rejestrujących i podstawowe wymogi ich stosowania. Czas na informacje, kto i kiedy powinien te kasy stosować. 
 • 02.03.2023Podatki 2024: KAS uzyska dostęp do nowej ewidencji płatności
  W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o VAT, która nałoży na dostawców usług płatniczych nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczący płatności transgranicznych i ich odbiorców. Ewidencje tego rodzaju będą udostępniane w formie elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2024 r.
 • 02.03.2023VAT marża tylko dla towarów używanych
  Definicja "towarów używanych" określona przy procedurze opodatkowania marży obejmuje towary używane w powszechnym tych słów znaczeniu. Zatem o tym, czy dany towar jest towarem używanym stanowi jego stan, faktyczne korzystanie z niego, powodujące mniejsze lub większe zużycie. Pojęcie "towary używane" oznacza wszystkie towary, które nie są fabrycznie nowe. Zatem, towary, które nie mają śladów użytkowania, w szczególności, towary zapakowane w oryginalne pudełka, nadal posiadające metki i oznaczenia producenta, mimo zaznaczenia w umowie iż towar jest uznawany za używany, nie mogą być objęte procedurą VAT marży.
 • 02.03.2023Wirtualne kasy fiskalne
  Kasy fiskalne kojarzą się zwykle ze stojącymi na ladach urządzeniami, wyposażonymi w szuflady i czytnik kodów. Tymczasem stosownie do art. 111b ust. 1 ustawy VAT ewidencja sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania.
 • 02.03.2023[06.03.2023] Szkolenie on-line: Compliance podatkowe - procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe
  Ryzyko podatkowe jest stałym elementem działalności każdego podatnika. Wieloletnie działania ustawodawcy w celu uszczelnienia systemu podatkowego, doprowadziły do sytuacji, w której szczególnego znaczenia nabiera tzw. "compliance podatkowe", czyli zgodność działalności podatnika z przepisami podatkowymi. Ceną jest ryzyko podatkowe i to zarówno po stronie podatnika, jak i osób odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe podatnika. Głównym narzędziem są procedury, które zabezpieczają podatnika przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Samo istnienie procedur jest traktowane przez organy podatkowe jako przesłanka łagodząca, szczególnie w obszarze obowiązku zachowania należytej staranności. Głównym celem szkolenie jest identyfikacja ryzyk podatkowych oraz wskazanie i omówienie procedur, które te ryzyka zabezpieczą.
 • 01.03.2023Podatki 2023: Wpływy podatkowe z VAT wyraźnie w dół
  W styczniu 2023 r. dochody państwa z podatku VAT spadły o 21,4 proc. rok do roku i były niższe o ok. 7 mld zł – wynika z szacunkowych danych nt. wykonania budżetu, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Ogółem wpływy podatkowe do budżetu państwa zmniejszyły się o 6,2 mld zł względem stycznia 2022 r. Pierwszy miesiąc obecnego roku przyniósł też wyraźny (o 21,3 proc.) wzrost dochodów z akcyzy i podatku od gier.
 • 01.03.2023NSA. Odliczenie VAT przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości
  Użyty w art. 86 ust. 7b ustawy o podatku od towarów i usług zwrot „dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej” należy rozumieć w ten sposób, że wykorzystywanie nieruchomości dla tych celów musi mieć charakter faktycznego wykorzystywania, a nie jedynie potencjalnego jej wykorzystywania do celów działalności gospodarczej podatnika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 01.03.2023Kasy fiskalne on-line
  Zgodnie z art. 145a ustawy VAT termin wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem kopii do dnia 31 grudnia 2022 r., a dla kas z kopią papierową termin ten upłynął dnia 31 sierpnia 2019 r. To oznacza, że od 1 stycznia 2023 roku nie jest już możliwe nabycie kas fiskalnych starego typu (tzw. tradycyjnych). Jednakże nadal – na zasadzie praw nabytych – podatnicy mogą stosować kasy starego typu do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej - w przypadku kas z papierowym zapisem kopii.
 • 28.02.2023WSA. PIT od sprzedaży nieruchomości niewykorzystywanej w działalności
  Jeżeli nieruchomość nie spełnia definicji środka trwałego z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlega ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to jej sprzedaż nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a ww. ustawy. Przychód z tytułu tej transakcji nie może zostać zaliczony do źródła działalności gospodarczej lecz do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.
 • 28.02.2023Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii
  Analogicznie jak w przypadku kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii (o których pisaliśmy w poprzednim artykule) tak i w przypadku kas z elektronicznym zapisem ma miejsce proces odstępowania od ich stosowania na rzecz kas fiskalnych on-line.
 • 27.02.2023Do kiedy kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii
  Zgodnie z założeniem ustawodawcy stanem docelowym jest wprowadzenie u wszystkich przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów oraz rolników ryczałtowych kas fiskalnych on-line. Kasy on-line wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.
 • 23.02.2023PIT za 2022: Rozliczenie ze sprzedaży domu / mieszkania
  Sprzedałeś dom lub mieszkanie? Sprawdź, czy musisz się rozliczyć. Jeżeli w 2022 roku dokonałeś odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,  prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,  prawa wieczystego użytkowania gruntów,  przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomości lub praw, i zbycie to nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej, podlegasz z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • 21.02.2023MF rozważa rozszerzenie obniżonej stawki VAT na kolejne artykuły higieniczne
  Ministerstwo Finansów rozważy zmiany dotyczące preferencyjnej stawki podatku VAT (5 proc. zamiast 23 proc.) dla artykułów higienicznych dla kobiet. Modyfikacje mogą zostać wprowadzone w rozporządzeniu ws. towarów objętych preferencyjną stawką na 2024 r. Obecnie wątpliwości budzi głównie to, że tzw. kubeczki menstruacyjne są opodatkowane standardową stawką na poziomie 23 proc.
 • 21.02.2023Doliczanie VAT do taksy notarialnej. RPO apeluje o precyzyjne przepisy
  Przepisy podatkowe powinny precyzyjnie odnosić się do kwestii doliczania podatku VAT do taksy notarialnej – twierdzi rzecznik praw obywatelskich, który zaapelował w tej sprawie do posłów i senatorów. Od blisko 30 lat notariusze doliczają podatek do taksy notarialnej, ale – jak ocenia RPO – obowiązujące obecnie prawo nie pozwala na podnoszenie wynagrodzenia notariusza o VAT.
 • 21.02.2023W jakim terminie wystawić fakturę?
  Przy wystawianiu faktur szczególną uwagę należy zwrócić na terminy. Faktura wystawiana powinna być, co do zasady, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast, gdy przed tymi czynnościami otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę dokumentującą otrzymanie takiej zapłaty wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten może ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, świadczenia usług najmu, czy stałej obsługi prawnej i biurowej.
 • 21.02.2023VAT: Darowizna rodzinie firmowego samochodu wykupionego z leasingu
  Dokonanie na rzecz żony darowizny samochodu osobowego po upływie 6 miesięcy od wykupu samochodu osobowego z leasingu i wycofaniu samochodu z działalności na cele prywatne nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 20.02.2023Zamrożenie cen prądu. Ile zaoszczędzą gospodarstwa domowe?
  Gospodarstwa domowe zaoszczędzą w tym roku nawet 2-3 tys. zł dzięki zamrożeniu cen prądu na ubiegłorocznym poziomie – wynika z szacunków opublikowanych przez PGE Obrót. W praktyce tzw. tarcza solidarnościowa ma skutkować tym, że ok. 8 mln gospodarstw zapłaci za prąd 40 proc. ceny rynkowej. Jak twierdzi Polski Komitet Energii Elektrycznej, rządowe działania osłonowe są konieczne w związku z kryzysem energetycznym, który wywołała rosyjska agresja na Ukrainę.
 • 20.02.2023Jak długo konsumenci mogą żądać wystawienia faktury do paragonu?
  Klienci czasami spotykają się z ostrzeżeniami, umieszczanymi najczęściej przy kasach, w których sprzedawcy informują o terminie, w którym można zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu. Terminy te czasami są dość krótkie (spotyka się nawet terminy 7 czy 14 dni). Jednak sprzedawca, odmawiając wystawienia faktury, może narazić się na zarzut naruszenia ustawy o podatku od towarów i usług, co w konsekwencji może oznaczać odpowiedzialność karną skarbową.
 • 20.02.2023Podatki 2024: Obowiązkowy KSeF z kolejnymi zmianami
  Wprowadzenie obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie opóźnione do 1 lipca 2024 r. Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, ustawa wdrażająca zmiany zostanie skorygowana i w większym stopniu uwzględni postulaty podatników. Resort przedstawił w tym tygodniu kolejne szczegóły dotyczące modyfikacji wprowadzanych do nowej wersji projektu nowelizacji.
 • 20.02.2023Barter podlega również opodatkowaniu VAT
  Wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać zarówno świadczenia pieniężnego, jak i rzeczowego (określonego w naturze), np. w przypadku dostawy towaru w zamian za świadczenie usługi, czy też w sytuacji zamiany towarów bądź usług. Zatem odpłatną dostawę towaru (odpłatne świadczenie usług) identyfikuje się zarówno w sytuacji klasycznej transakcji (pieniądze za towar/usługę), jak również w sytuacji np. wymiany barterowej.
 • 17.02.2023Podatki 2024: Obowiązkowy KSeF z kolejnymi zmianami
  Wprowadzenie obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie opóźnione do 1 lipca 2024 r. Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, ustawa wdrażająca zmiany zostanie skorygowana i w większym stopniu uwzględni postulaty podatników. Resort przedstawił w tym tygodniu kolejne szczegóły dotyczące modyfikacji wprowadzanych do nowej wersji projektu nowelizacji.
 • 17.02.2023Wynagrodzenie z tytułu zastosowania klauzuli TOP a podatek VAT
  Poprzez klauzulę TOP (ang. "take or pay") należy rozumieć instytucję, która nakłada na podatnika obowiązek odbioru konkretnej ilości towaru (najczęściej energii elektrycznej bądź gazu) wskazanej w zawartej umowie, pod rygorem nałożenia na kontrahenta swoistej kary pieniężnej, która stanowi wynagrodzenie dla dostawcy. Czy takie wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT)? O takiej sytuacji wypowiedział się niedawno Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w jednej z wydanych indywidualnych interpretacji podatkowych.
 • 17.02.2023Jak długo konsumenci mogą żądać wystawienia faktury do paragonu?
  Klienci czasami spotykają się z ostrzeżeniami, umieszczanymi najczęściej przy kasach, w których sprzedawcy informują o terminie, w którym można zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu. Terminy te czasami są dość krótkie (spotyka się nawet terminy 7 czy 14 dni). Jednak sprzedawca, odmawiając wystawienia faktury, może narazić się na zarzut naruszenia ustawy o podatku od towarów i usług, co w konsekwencji może oznaczać odpowiedzialność karną skarbową.
 • 16.02.2023Zwalczanie oszustw w VAT. Nowe obowiązki ewidencyjne ws. usług płatniczych
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Dostawcy usług płatniczych zostaną zobowiązani do prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Ewidencjonowane dane będą potem udostępniane Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe wymogi mają pomóc w zwalczaniu oszustw związanych z podatkiem VAT w e-handlu. Nowela powinna wejść w życie z początkiem 2024 r.
 • 15.02.2023Podatki 2024: Nowe wątpliwości ws. faktur konsumenckich i KSeF
  Szczegółowe przepisy dotyczące zapowiadanego wyłączenia z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) faktur konsumenckich powinny zostać odpowiednio doprecyzowane i objaśnione – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan. Biznes liczy m.in. na określenie precyzyjnej definicji faktur konsumenckich, by podatnicy nie mieli większych problemów z dostosowaniem się do wymogów.
 • 14.02.2023Podatki 2023: MF doprecyzuje przepisy ws. wystawiania faktury do e-paragonu
  Przepisy ustawy o podatku VAT zostaną doprecyzowane w zakresie fakturowania. Ministerstwo Finansów w projekcie wprowadzającym pakiet uproszczeń Slim VAT 3 przewidziało modyfikacje dotyczące warunków wystawiania faktury do e-paragonu. Równocześnie dojdzie też m.in. do usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej. Nowelizacja powinna wejść w życie na początku kwietnia br.
 • 14.02.2023PIT za 2022: Ulga na terminal
  Poniosłeś wydatki na nabycie terminala płatniczego lub wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na terminal.
 • 14.02.2023Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
  Kontrahenci podatników VAT mogą należeć do dwóch różnych kategorii. Podmioty gospodarcze, które otrzymują fakturę VAT jako dokument potwierdzający realizację transakcji na ich rzecz, oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i rolnicy ryczałtowi. Zasadą jest, że sprzedaż dla tej drugiej grupy powinna zostać zarejestrowana w kasie fiskalnej. Transakcja taka potwierdzona zostaje przez paragon wystawiony przez to urządzenie. Jednakże w ściśle określonych przypadkach istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.
 • 14.02.2023Kary dla przedsiębiorców w 2023 r. ostro w górę
  Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny, a ta uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • 13.02.2023Podatki 2023: Nowe regulacje dotyczące rachunków i płatności w grupie VAT
  W ramach pakietu uproszczeń Slim VAT 3 dojdzie do uregulowania kwestii przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT. Prawo zostanie dostosowane do wprowadzenia do systemu VAT nowego rodzaju podatnika, czyli grupy VAT. Projektowana nowelizacja pozwoli na przekazywanie środków między rachunkami VAT członków grupy i rachunkiem VAT przedstawiciela odpowiedzialnego za rozliczenia ze skarbówką. Nowe przepisy powinny wejść w życie z początkiem kwietnia br.
 • 13.02.2023Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
  Duplikat faktury to, posługując się definicją z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
 • 13.02.2023Najem wakacyjny: Odliczenie VAT od wyposażenia lokalu
  Podatniczka jest współwłaścicielką wraz z córką lokalu niemieszkalnego (przeznaczonego na wynajem wakacyjny) i jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Czy może odliczyć cały podatek VAT z faktur wystawionych na nią, dokumentujących wydatki poniesione w związku z wykończeniem i wyposażeniem ww. lokalu?
 • 10.02.2023PIT za 2022: Ulga rehabilitacyjna
  Poniosłeś wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Z ulgi możesz skorzystać, jeśli:  jesteś osobą niepełnosprawną lub  masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną oraz  poniosłeś wydatki na rehabilitację lub poniosłeś wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.  Wydatki, które możesz odliczyć, są wymienione w przepisach ustawy PIT.
 • 10.02.2023Świadczenie usług za granicą a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
  Do wartości limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie wlicza się kwot z tytułu wykonania usług, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.
 • 10.02.2023VAT przy prywatnym najmie mieszkania
  Możliwe są przypadki, że prowadzący działalność gospodarczą podatnik VAT posiada, odrębny od majątku służącego do wykonywania tejże działalności, majątek osobisty. Majątek ten może stanowić mieszkanie czy garaż. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzący działalność gospodarczą wynajmujący nieruchomość wchodzącą w skład jego prywatnego majątku może być z tego tytułu zobowiązany do rozliczania VAT od najmu jako składnika działalności gospodarczej.
 • 09.02.2023Podatki 2023: Nowe ułatwienia dotyczące stosowania proporcji i preproporcji
  Przepisy dotyczące stosowania proporcji i preproporcji zostaną znowelizowane. Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić kilka uproszczeń dla podatników. Przewidziano m.in. zwiększenie z 500 do 10000 zł kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 proc. – w sytuacji, gdy proporcja przekroczyła u niego 98 proc. Zmiany zostaną wprowadzone w ramach pakietu Slim VAT 3, a odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o VAT trafił już do Sejmu.
 • 09.02.2023PIT za 2022: Ulga termomodernizacyjna
  Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), to możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest budowie). Odliczeniu podlegają tylko określone wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.
 • 09.02.2023Kurs waluty przy korekcie faktury
  Kwoty wyrażone w walucie obcej w fakturach korygujących (lub innych korygujących dokumentach księgowych) otrzymanych przez podatnika powinny być przeliczone po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej (lub innego korygującego dokumentu księgowego).
 • 09.02.2023KSeF: Prawidłowy sposób numerowania faktur
  Spółka przygotowuje się do przyłączenia się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Koncern, do którego należy spółka, jest na etapie wdrożenia wspólnego systemu wystawiania dokumentów księgowych. Ciągłość numeracji zachowana będzie w obrębie wszystkich wygenerowanych dokumentów, zatem dwie następujące po sobie faktury sprzedaży VAT nie zawsze będą miały zachowaną ciągłość numeracji. Czy opisany system numerowania faktur sprzedaży VAT jest prawidłowy?
 • 08.02.2023Podatki 2023: Korekty deklaracji także poza systemami OSS i IOSS
  Przepisy dotyczące korygowania transakcji rozliczonych poprzez systemy one stop shop (OSS) oraz import one stop shop (IOSS) zostaną znowelizowane. W ramach pakietu ułatwień Slim VAT 3 wprowadzone zostaną regulacje pozwalające na składanie korekt deklaracji poza OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Nowe przepisy powinny wejść w życie z początkiem kwietnia br.
 • 08.02.2023Podatki 2024: Kolejna nowelizacja uszczelniająca system VAT
  Ustawa o VAT będzie dostosowana do unijnych regulacji dotyczących zwalczania oszustw podatkowych. Nowe przepisy, które mają wejść w życie na początku 2024 r., będą dotyczyć przede wszystkim międzynarodowego e-handlu. Przyjęty już przez rząd projekt nowelizacji przewiduje zacieśnienie współpracy pomiędzy administracją podatkową i dostawcami usług płatniczych.
 • 08.02.2023Obowiązkowy KSeF opóźniony do połowy 2024 r. Firmy zyskają więcej czasu
  Ustawa wprowadzająca obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) ma wejść w życie nie 1 stycznia, ale 1 lipca 2024 r. W efekcie przedsiębiorstwa będą mieć więcej czasu na dostosowanie się i przejście do KSeF. Jak oceniają eksperci, przesunięcie terminu jest szczególnie istotne, bo samo wdrożenie szykowanych zmian może zająć nawet kilkanaście miesięcy.
 • 08.02.2023PIT za 2022: Ulga rehabilitacyjna
  Poniosłeś wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Z ulgi możesz skorzystać, jeśli:  jesteś osobą niepełnosprawną lub  masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną oraz  poniosłeś wydatki na rehabilitację lub poniosłeś wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.  Wydatki, które możesz odliczyć, są wymienione w przepisach ustawy PIT.
 • 07.02.2023Podatki 2023: Przepisy ws. sankcji VAT zostaną dostosowane do wyroku TS UE
  Prawo podatkowe zostanie dostosowane do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-935/19. Wyrok zakwestionował stosowanie obowiązujących w Polsce rozwiązań dotyczących 20 proc. sankcji w podatku VAT. W projekcie nowelizacji w ramach pakietu uproszczeń Slim VAT 3 przewidziano umożliwienie organom podatkowym ustalania sankcji VAT w zindywidualizowany sposób, który uwzględni konkretne okoliczności danej sprawy.
 • 07.02.2023PIT-28 za 2022: Rozliczenie dochodów z najmu - ryczałt ewidencjonowany
  Podstawową formą opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku wyboru opodatkowania ryczałtem nie masz obowiązku złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w tej formie. Przychodem jest co do zasady umówiony czynsz, jaki płaci najemca (dzierżawca) z tytułu najmu. Najczęściej są to pieniądze, ale zapłata może nastąpić również w naturze.
 • 07.02.2023Wydatki na okulary pracowników – koszty, przychód i ujęcie w księgach
  Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

« poprzednia strona | następna strona »