Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zadaniowy wymiar czasu pracy

 • 26.05.2021Rośnie znaczenie pracy zdalnej. Problemy budzi kontrola nad czasem pracy
  Praca w formule zdalnej będzie popularna prawdopodobnie także po pandemii koronawirusa. Jak oceniają eksperci, największym wyzwaniem pozostaje w tym przypadku kontrola nad czasem pracy. Okazuje się, że jedna trzecia zdalnych pracowników wyrabia nadgodziny w większym stopniu niż w trakcie pracy w biurze. To często efekt braku kontroli nad swoim czasem pracy, ale też presji ze strony pracodawców.
 • 25.05.2021Rośnie znaczenie pracy zdalnej. Problemy budzi kontrola nad czasem pracy
  Praca w formule zdalnej będzie popularna prawdopodobnie także po pandemii koronawirusa. Jak oceniają eksperci, największym wyzwaniem pozostaje w tym przypadku kontrola nad czasem pracy. Okazuje się, że jedna trzecia zdalnych pracowników wyrabia nadgodziny w większym stopniu niż w trakcie pracy w biurze. To często efekt braku kontroli nad swoim czasem pracy, ale też presji ze strony pracodawców.
 • 01.03.2017Zadaniowy czas pracy w praktyce
  Zapytanie nr 2034 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sprawdzenia w praktyce stosowania zadaniowego czasu pracy przez firmy i administrację publiczną
 • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
  Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
 • 25.04.2014PIT: Korzystanie przez pracowników mobilnych z noclegów sfinansowanych przez pracodawcę
  Pytanie podatnika: Czy korzystanie z noclegów „w terenie” przez pracowników mobilnych na koszt pracodawcy będzie stanowić dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy przychód ten będzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatków poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”?
 • 16.07.2013Zmiana Kodeksu pracy – harmonogramy czasu pracy
  Harmonogramem czasu pracy określa się zindywidualizowany rozkład czasu pracy obowiązujący konkretnego pracownika. W obecnych przepisach Kodeksu pracy brak jest do niego odwołania. Kodeks wskazuje wprawdzie na rozkłady czasu pracy, ale nie odnosi się do jakichkolwiek okresów, na jakie mają być tworzone (inaczej jest już np. w ustawie o czasie pracy kierowców). Stąd wiele opinii wskazujących, że harmonogramy muszą opiewać na całe okresy rozliczeniowe czasu pracy.
 • 10.09.2012Zadaniowy system czasu pracy: kiedy i jak stosować?
  Zadaniowy system czasu pracy jest często nazywany „nienormowanym czasem pracy”. Może się wydawać, że system ten jest najwygodniejszą formą rozliczania pracowników, ponieważ - w odróżnieniu od pozostałych systemów - nie rodzi obowiązku ewidencji czasu pracy, a tym samym - wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny. Czy te opinie są prawdziwe? Przyjrzyjmy się dokładnie: na czym polega zadaniowy system pracy? W jakich przypadkach, i dla których grup pracowników można go wdrożyć? Czy stosowanie tego systemu czasu pracy wiąże się z jakimiś szczególnymi obowiązkami pracodawcy?
 • 19.06.2012Job-sharing w Kodeksie pracy
  Interpelacja nr 4793 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania kwestii job-sharingu w Kodeksie pracy
 • 15.03.2012Systemy czasu pracy
  Wyróżniamy następujące systemy czasu pracy: System podstawowego czasu pracy - pracownik świadczy pracę 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Praca powyżej obowiązujących norm (dobowej i przeciętnej tygodniowej) stanowi pracę w godzinach nad liczbowych.
 • 02.12.2011Zmiany w zadaniowym czasie pracy kierowców od stycznia 2012 r.
  Wchodzące w życie z początkiem 2012 r. zmiany ustawy o czasie pracy kierowców rozszerzą możliwość stosowania zadaniowego czasu pracy oraz pozwolą na nieewidencjonowanie godzin pracy kierowcy zatrudnionego w tym systemie czasu pracy.
 • 15.06.2010Czas pracy kierowców: PIP proponuje zmiany w przepisach
  Rezygnację z obowiązku przestrzegania przez kierowców tzw. doby pracowniczej przewiduje propozycja zmiany przepisów o czasie pracy kierowców przedstawiona przez Państwową Inspekcję Pracy. Rozwiązanie to zaakceptowali posłowie sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej, którzy przyjęli opinię dla ministra infrastruktury w sprawie zmiany przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne.
 • 02.11.2009MPiPS: Ustalając ekwiwalent, należy uwzględnić normę dobową, a nie dobowy wymiar czasu pracy
  Interpelacja nr 11408 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w sposobie ustalania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • 15.10.2009Ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach
  Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wprowadziła zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Niestety, nowa konstrukcja przepisów miejscami nie jest zbyt przejrzysta. Art. 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) wskazuje obecnie, że pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:
 • 05.06.2009Orzecznictwo: Zadaniowy czas pracy a brak porozumienia z pracownikiem
  Wynikające z art. 140 Kodeksu pracy wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultację. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wykazania, że powierzone pracownikowi zadania były możliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p.
 • 18.03.2009Orzecznictwo: Podróż służbowa musi mieć charakter incydentalny
  Kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p.
 • 17.11.2008Dyżury kierowców
  W stosunku do kierowców przepisy przewidują dwa rodzaje dyżurów. Typowy dyżur polegający na oczekiwaniu na konieczność wykonywania pracy oraz okresy zaliczane przez przepisy do czasu dyżuru. Te drugie obejmują zarówno czas nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę jadącego w załodze, jak również szczególne przerwy przeznaczone na wypoczynek przysługujące kierowcy.
 • 09.10.2008Czas minimalnego wypoczynku dobowego
  Pytanie: Czy minimalny wypoczynek przysługuje w każdym systemie czasu pracy?
 • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę
  W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy.
 • 15.04.2008Kumulacja przerw w pracy
  Pytanie: Czy pracowników może obowiązywać jednocześnie godzinna przerwa niewliczona do czasu pracy z art. 141 k. p. i pięciogodzinna przerwa związana ze stosowaniem przerywanego czasu pracy?
 • 12.11.2007Zadaniowy czas pracy — pracownik choruje
  Pytanie: Czy choroba pracownika wpływa na wymiar zadań w zadaniowym czasie pracy?
 • 09.11.2007Przerwa na posiłek dla zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy
  Pytanie: Czy pracownicy zatrudnieni w zadaniowym czasie pracy mają prawo do przerwy na posiłek?
 • 08.11.2007Dyżur przy zadaniowym czasie pracy
  Pytanie: Czy osobie pracującej w zadaniowym czasie pracy można zlecić pełnienie dyżuru po pracy?
 • 07.11.2007Praca na zmiany i zadaniowy czas pracy
  Pytanie: Czy można stosować pracę zmianową w zadaniowym czasie pracy?
 • 06.11.2007Zadaniowy czas pracy i godziny nadliczbowe
  Pytanie: Czy można zlecać pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom zatrudnionym w zadaniowym czasie pracy?
 • 05.11.2007Określanie zakresu prac w zadaniowym systemie czasu pracy
  Pytanie: Czy w systemie zadaniowego czasu pracy zadania mogą być zlecane na bieżąco, tzn. pracodawca, przełożony określa zadanie (zadania), które pracownik w danym dniu wykonuje?
 • 02.11.2007Zadaniowy czas pracy dla kobiet w ciąży?
  Pytanie: Czy kobieta w ciąży może wykonywać pracę w zadaniowym czasie pracy, w którym przecież nie ma ścisłego ograniczenia długości czasu pracy?
 • 31.10.2007Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy
  Pytanie: W jaki sposób wprowadzamy zadaniowy czas pracy?
 • 30.10.2007Zadaniowy czas pracy
  Pytanie: Czym jest zadaniowy czas pracy?
 • 22.10.2007Systemy czasu pracy w firmie
  Pytanie: Jakie systemy czasu pracy przewiduje Kodeks pracy i czy można je „mieszać” ze sobą w ramach jednej umowy?
 • 11.10.2007Mieszany system czasu pracy
  Pytanie: Czy można wprowadzić dla pracownika mieszany system czasu pracy — częściowo pracowałby w tradycyjnym systemie czasu pracy, częściowo w zadaniowym?
 • 03.08.2007Wstępne wyniki badania "Pracujący Polacy 2007"
  Ze zleconych przez PKPP Lewiatan, reprezentatywnych badań pracujących Polaków, wyłania się obraz społeczeństwa w większości zadowolonego ze swojej pracy i pracodawców, nieobawiającego się bezrobocia, mniej skłonnego do migracji zarobkowej niż by to wynikało z tonu medialnych dyskusji.
 • 14.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (2)
  W pierwszej części artykułu dotyczącego czasu pracy, którą publikowaliśmy wczoraj, autor omówił rozkłady czasu pracy w okresach rozliczeniowych (czas pracy podstawowy, równoważny, przedłużony, skrócony, zadaniowy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy). Dzisiaj o pracy w godzinach nadliczbowych, w dni świąteczne i w porze nocnej.
 • 13.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (1)
  Polskie prawo pracy przez czas pracy rozumie liczbę godzin, podczas których pracownik ma obowiązek pozostawać do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W okres ten wlicza się przede wszystkim czas efektywnej pracy, jak również wszelkie przerwy w wykonywaniu pracy, jeżeli pracownik był do niej gotów, a doznał przeszkód w jej wykonywaniu bez swojej winy, np. brak prądu lub niedostarczenie surowca. Pracownik nie będzie pozostawał do dyspozycji pracodawcy, będąc w stanie nietrzeźwości, gdyż nie może on być wtedy dopuszczony do pracy. Do czasu pracy wlicza się również przerwy wypoczynkowe lub na spożycie posiłku nieprzekraczające jednorazowo 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin (art. 134 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).