Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dywidenda osoba fizyczna

 • 26.01.2016NSA. PIT od dywidendy akcjonariusza SKA
  Z uzasadnienia: Przychd (dochd) osoby fizycznej, bdcej akcjonariuszem spki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o PIT jest przychodem z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. W wietle art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych osoba fizyczna, bdca akcjonariuszem spki komandytowo-akcyjnej, ma jako podatnik obowizek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, ktr w myl art. 14 ust. 1i tej ustawy jest dzie wypaty dywidendy.
  • 12.11.2014Obnienie procentu udziau w zysku spki a korekta PIT-36L
   Art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych nie zmienia generalnej zasady, o ktrej mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy, i w przypadku uzyskiwania przychodu z dziaalnoci gospodarczej, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, opodatkowaniu podlega przychd naleny. Wskazuje on tylko, e otrzymanie zapaty (wypata dywidendy) jest najpniejszym momentem powstania tego przychodu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
   • 04.09.2014Podatek dochodowy akcjonariusza SKA
    Z uzasadnienia: Podatnik/akcjonariusz SKA zaliczk na podatek ma obowizek odprowadzi dopiero w dacie powstania przychodu. Zaakcentowa przy tym, e obowizek wpacania zaliczki powstaje dopiero z miesicem, w ktrym dochd podatnika przekroczy kwot powodujc obowizek zapacenia podatku.
    • 08.08.2014Opodatkowanie akcjonariusza w SKA – wyrok NSA
     Z uzasadnienia: Przyjcie interpretacji przepisw u.p.d.o.f., w myl ktrej akcjonariusz byby zobowizany do uiszczania miesicznych zaliczek na podatek dochodowy prowadzioby do znacznych trudnoci praktycznych, gdy taka wykadnia staaby w sprzecznoci z charakterystyk prawn SKA, wynikajc z przepisw K.s.h.
     • 16.06.2014Wypata dywidendy a opodatkowanie PIT
      Z uzasadnienia: NSA za dat uzyskania przychodu uzna moment wypaty dywidendy i z tym momentem powiza powstanie obowizku odprowadzenia zaliczki na PIT. Wskaza ponadto, e przyjcie, i akcjonariusz ma obowizek wpaca zaliczki w trakcie roku podatkowego, uwzgldniajc przychody spki i koszty ich uzyskania, prowadziaby do znacznych trudnoci.
      • 13.03.2014Przyznanie akcji a przychd w PIT
       Teza: Akcje nie stanowi wartoci pieninej, o ktrej mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, poniewa nie s, tak w oglnoci jak i w obrocie gospodarczym, substytutem pienidza, nie stanowi postaci jego zamiennika. Nie s take wiadczeniem w naturze lub innym nieodpatnym wiadczeniem
       • 29.11.2013Opodatkowanie dochodw akcjonariusza SKA w interpretacji MF
        Kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi niebdcemu komplementariuszem (osobie fizycznej, osobie prawnej) i wypaconej dywidendy stanowi przychd takiego akcjonariusza uzyskany z dziaalnoci gospodarczej. Otrzymana dywidenda zwikszy wysoko nalenej od dochodw akcjonariusza zaliczki na podatek dochodowy za miesic, w ktrym dywidenda taka zostaa przez akcjonariusza otrzymana - wyjani Minister Finansw.
        • 06.08.2013Rozliczenia podatkowe akcjonariusza w SKA
         czenie w SKA funkcji akcjonariusza i komplementariusza nie modyfikuje obowizku podatkowego akcjonariusza, ktry z tytuu otrzymanej dywidendy rozlicza si na zasadach okrelonych w art. 14 ust. 1 i ust, 1i oraz art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, a wic, e jako podatnik ma obowizek odprowadzenia zaliczki na PIT dopiero w dacie powstania przychodu, za ktr na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy naley uzna dat wypaty dywidendy.
         • 03.06.2013Uchwaa NSA: Podatek od dywidendy akcjonariusza spki komandytowo-akcyjnej
          Przychd (dochd) osoby fizycznej, bdcej akcjonariuszem spki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych jest przychodem z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. W wietle art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy osoba fizyczna, bdca akcjonariuszem ska, ma jako podatnik obowizek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, ktr w myl art. 14 ust. 1i tej ustawy jest dzie wypaty dywidendy - orzek NSA.
          • 09.05.2013Opodatkowanie dochodw (przychodw) akcjonariusza spki komandytowo-akcyjnej
           Pytanie podatnika: Czy skoro podstaw opodatkowania stanowi kwota przyznanej akcjonariuszowi dywidendy, to tym samym przychd po stronie Wnioskodawcy nie powstaje w momentach, gdy SKA osiga zyski ze sprzeday rzeczy, praw majtkowych oraz wiadczenia usug, gdy SKA dokonuje odpatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwizane z dziaalnoci gospodarcz skadnikw bdcych rodkami trwaymi oraz wartociami niematerialnymi i prawnymi?
           • 05.10.2012Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodw akcjonariuszy w SKA
            Pytanie podatnika: Czy w zwizku z posiadaniem przez Wnioskodawczyni statusu akcjonariusza w SKA, obowizek podatkowy zwizany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjcia przez walne zgromadzenie SKA uchway o podziale zysku, czy te obowizek podatkowy powstawa bdzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co bdzie si wiza z obowizkiem opacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
            • 28.09.2012Moment powstania przychodu u akcjonariusza w spce komandytowo-akcyjnej
             Pytanie podatnika: Kiedy powstanie moment uzyskania przychodu u akcjonariusza w spce komandytowo-akcyjnej?
             • 16.05.2012Opodatkowanie dochodw akcjonariusza spki komandytowo-akcyjnej
              Kwota przyznanej przez walne zgromadzenie spki komandytowo-akcyjnej akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchway o podziale zysku tej spki, stanowi przychd z dziaalnoci gospodarczej, od ktrego naley odprowadzi zaliczk na podatek dochodowy. Jeeli podatnik oprcz ww. przychodu uzyskuje take inne przychody z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, przyznana dywidenda zwiksza zatem bdzie wysoko nalenej zaliczki na podatek dochodowy za miesic, w ktrym podjta zostaa uchwaa o wypacie dywidendy akcjonariuszom spki (albo w ktrym zosta okrelony „dzie dywidendy”) - wyjani Minister Finansw w interpretacji oglnej.
              • 31.01.2012Udziay w spce komandytowo-akcyjnej a PIT
               Pytanie podatnika: Czy przychody akcjonariusza SKA naley zaliczy do przychodw ze rda, jakim jest dziaalno gospodarcza oraz czy akcjonariusz SKA ma prawo do opodatkowania dochodw metod liniow okrelon w art. 30c ustawy o PIT? Czy w przypadku osignicia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpozna go jako przychd?
               • 16.12.2011Opodatkowanie przychodw z udziau w spce komandytowo – akcyjnej
                Pytanie podatnika: Jak ustali rdo przychodw z udziau w spce komandytowo – akcyjnej oraz moliwoci opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wsplnika spki komandytowo-akcyjnej bdcego akcjonariuszem, obowizku odprowadzania zaliczek oraz okrelenia podstawy opodatkowania.
                • 09.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie dochodu akcjonariusza spki komandytowo-akcyjnej
                 1. Trudno jest uzna, e akcjonariusz spki komandytowo-akcyjnej (SKA) ma obowizek wpacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych. Jest to niemoliwe albowiem w trakcie roku podatkowego nie powstaje u niego przychd naleny, co tym samym uniemoliwia zastosowanie art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (u.p.d.o.f.) Przychd ten powstaje dopiero w momencie powstania roszczenia obligacyjnego w postaci roszczenia akcjonariusza SKA o wypat dywidendy. 2. Niemoliwym jest zastosowanie wobec akcjonariusza SKA treci art. 24 u.p.d.o.f. w zakresie ustalania jego dochodu podlegajcego opodatkowaniu na podstawie ksig rachunkowych SKA. 3. Przychodem a zarazem dochodem podlegajcym opodatkowaniu bdzie kwota faktycznie otrzymana przez akcjonariusza SKA.
                 • 07.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od dopat nie s kosztem uzyskania przychodw
                  1. Art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych dotyczy jedynie odsetek od dopat wnoszonych na rzecz spki przez jej wsplnikw w trybie i na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach. 2. Skoro w myl art. 12 ust. 4 pkt 3 i pkt 11 ww. ustawy do przychodw nie zalicza si ani dopat wnoszonych do spki w trybie i na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach, ani dopat zwracanych udziaowcom zgodnie z odrbnymi przepisami, to tym samym zwizanych z nimi powinnoci finansowych, w tych ramach take wydatkw bdcych konsekwencj ich nieterminowego spenienia, nie mona uzna za koszty uzyskania przychodu.
                  • 15.10.2007Czy naprawd mamy wybr?
                   Interpelacja nr 8532 do ministra finansw w sprawie zrwnania zasady naliczania podatku od dochodw i zysku wszystkich podmiotw gospodarczych dziaajcych na terenie kraju na poziomie 19%
                   • 08.03.2007Spka komandytowa
                    Dwupoziomowa konstrukcja stosunkw pomidzy wsplnikami spki komandytowej wyrnia j na tle spek osobowych. Prawie cakowite pozbawienie jednego ze wsplnikw moliwoci praktycznego zarzdzania spk rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialnoci za jej zobowizania powyej szczegowo okrelonej kwoty.