Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizna domu

 • 19.08.2020Darowizna przedsibiorstwa nie zawsze z PCC
  Jeeli na podstawie umowy darowizny nie dojdzie do przejcia zobowiza, dugów i ciarów darczycy, poniewa dotychczasowy wspólnik spóki cywilnej - darczyca nadal pozostanie zobowizanym (dunikiem solidarnym) odpowiedzialnym za dugi ciary i zobowizania zwizane z przedmiotem darowizny (przedsibiorstwem), to umowa ta nie bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
    Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
    • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
     Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
     • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
      Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
      • 21.10.2019Zbiórki pienine s opodatkowane, ale…
       Pytanie: Na skutek nieszczliwego zdarzenia losowego - poaru domu ludzie dobrej woli zaczli wpaca rodki pienine na konto osobiste Wnioskodawczyni oraz przez portal internetowy. Czy od kwot, które wpyny na konto osobiste i portal internetowy Wnioskodawczyni musi odprowadzi podatek od darowizny?
       • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
        Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
        • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
         Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
         • 10.10.2019Darowizny: Zmiana miejsca zamieszkania po otrzymaniu darowizny nie zmienia waciwoci miejscowej
          Teza: Podatek od spadków i darowizn nie jest podatkiem rozliczanym po zakoczeniu roku podatkowego, czy te innego okresu rozliczeniowego. nie jest wic moliwe zastosowanie normy wynikajcej z art. 18a O.p. gdyz dotyczy ona innych stanów faktycznych - rozstrzyga o waciwoci organów w zakresie podatków, w przypadku których obowizek podatkowy przeksztaca si w zobowizanie podatkowe z upywem danego okresu rozliczeniowego nie za w zakresie zobowiza podatkowych powstajcych z upywem wskazanego w ustawie terminu od zajcia zdarzenia powodujcego powstanie obowizku podatkowego.
          • 20.08.2019Podatki przy obrocie nieruchomociami: kupno, sprzeda, house flipping
           Rynek nieruchomoci dojrzewa. Coraz wicej podmiotów osiga przychody z wynajmu, kupna-sprzeday czy house flippingu (to dziaanie, polegajce na nabyciu nieruchomoci w celu jej sprzeday po zainwestowaniu wasnych lub poyczonych rodków w remont i podniesienie wartoci uytkowej). I coraz wicej podmiotów w konsekwencji musi rozwizywa problemy podatkowe z tym zwizane. Posiadajc wiedz zwizan z opodatkowaniem, mona przed przeprowadzeniem transakcji przeprowadzi tzw. planowanie podatkowe. Dziki temu, gromadzc dokumenty, pilnujc terminów, dokumentujc odpowiednio wydatki, praktycznie zawsze mona zmniejszy znaczco obcienia podatkowe - na gruncie obowizujcego prawa, które niestety jest do zoone i skomplikowane. W tym przypadku brak wiedzy naprawd kosztuje. Dlatego przygotowalimy dedykowany tej tematyce e-kurs. Zapraszamy do zapoznania si z jego programem.
           • 31.05.2019Nabycie maej firmy - jak wyceni, amortyzowa i zaliczy do KUP poniesione wydatki
            Przedmiotem prezentowanej interpretacji s problemy, z którymi boryka si nabywca maej firmy - chodzi tu o kawiarni, ale prezentowane w interpretacji zagadnienia s uniwersalne, w przypadku przejcia dziaajcej firmy. W skad przedsibiorstwa wchodz róne skadniki - rodki trwae, know-how, wyposaenie, za samo nabycie przedsibiorstwa - w zalenoci od warunków transakcji, moe wygenerowa wartoci niematerialne i prawne, podlegajce dalszej amortyzacji. Wszystkie te skadniki trzeba wyceni i uwzgldni w KUP bezporednio lub poprzez amortyzacj.
            • 28.01.2019WSA. Darowizna w gotówce bez zwolnienia z podatku
             Z uzasadnienia: Warunku udokumentowania otrzymania rodków pieninych w sposób, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie spenia otrzymanie rodków gotówk "do rki". Przepis ten wyranie bowiem wskazuje, e otrzymanie rodków ma by udokumentowane dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy, na jego rachunek, inny ni patniczy, w banku lub spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.
             • 30.10.2018PIT: Darowizna samochodu po wykupieniu z leasingu
              Przedsibiorca w sierpniu 2015 r zawar umow leasingu operacyjnego - samochód osobowy. W okresie leasingu odlicza 50% VAT z kadej faktury otrzymanej od leasingodawcy oraz z faktur dot. wydatków eksploatacyjnych i serwisowych. Pozostaa kwota kadej faktury stanowia podatkowe koszty w PKPiR. Zakoczenie umowy leasingu i wykup samochodu nastpio w lipcu 2018 r. Czy sprzeda samochodu z majtku prywatnego po upywie pó roku liczc od koca miesica, w którym nastpio jego nabycie, spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym? Czy zbycie samochodu w formie darowizny, spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym?
              • 29.10.2018PIT: Darowizna samochodu po wykupieniu z leasingu
               Przedsibiorca w sierpniu 2015 r zawar umow leasingu operacyjnego - samochód osobowy. W okresie leasingu odlicza 50% VAT z kadej faktury otrzymanej od leasingodawcy oraz z faktur dot. wydatków eksploatacyjnych i serwisowych. Pozostaa kwota kadej faktury stanowia podatkowe koszty w PKPiR. Zakoczenie umowy leasingu i wykup samochodu nastpio w lipcu 2018 r. Czy sprzeda samochodu z majtku prywatnego po upywie pó roku liczc od koca miesica, w którym nastpio jego nabycie, spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym? Czy zbycie samochodu w formie darowizny, spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym?
               • 27.09.2018Wczenie nieruchomoci stanowicej majtek osobisty do majtku wspólnego maonków
                Wczenie do majtku wspólnego nieruchomoci wchodzcej uprzednio w skad majtku osobistego jednego z maonków nie stanowi nabycia tego prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Dat nabycia nieruchomoci przez kadego z maonków jest data nabycia przez tego maonka, który nieruchomo wczy do majtku wspólnego.
                • 23.08.2018PIT: Odstpienie od umowy doywocia za odszkodowaniem rodzi skutki podatkowe
                 Otrzymane rodki pienine z tytuu jednorazowej zapaty za rezygnacj z dalszego wykonywania doywocia nie s darowizn, poniewa wiadczenie jest ekwiwalentne. Stanowi przychód z innych róde, podlegajcy opodatkowaniu wedug skali podatkowej.
                 • 11.09.2017Umowa o wiadczenia wzajemne nie podlega podatkowi od spadków i darowizn
                  Z uzasadnienia: Skoro zostaa zawarta umowa o wiadczenia wzajemne, której podstaw jest wzajemno wiadcze stron tej umowy, to nie mona ww. umowy uzna za umow darowizny. Przedmiotowej umowy nie mona równie uzna za umow poyczki. Zatem, zwizku z zawarciem umowy o wiadczenia wzajemne nie powstanie obowizek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. wiadczenia uzyskane na podstawie umowy o wiadczenie wzajemne nie podlegaj bowiem opodatkowaniu tym podatkiem.
                  • 20.06.2017Pienidze ze stowarzyszenia bez podatku od spadków i darowizn?
                   Pytanie podatnika: Czy przekazanie Wnioskodawczyni przez Stowarzyszenie rodków pieninych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeli tak, to w jakiej wysokoci?
                   • 30.09.2016Skutki podatkowe darowizny czci przedsibiorstwa rodzinnej spki jawnej
                    Pytanie podatnika: Czy darowizna majtku spki jawnej na rzecz osoby, ktra w relacji do wszystkich wsplnikw tej spki zalicza si do kategorii podmiotw z katalogu I grupy podatkowej, o ktrej mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, korzysta bdzie ze zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4a ww. ustawy?
                    • 06.09.2016WSA. Formularz SD-Z2 jest jedyn form zgoszenia darowizny?
                     Z uzasadnienia: Zgoszenie darowizny w innej formie ni na dokonanym formularzu, nie moe przesdza o niespenieniu warunkw do uzyskania zwolnienia na podstawie art. 4 a ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, gdy zostaj spenione okrelone w tym przepisie ustawowe warunki uzyskania zwolnienia, to jest gdy: darowizna jest dokonana w krgu osb tam wymienionych, nie budzi wtpliwoci fakt dokonania okrelonej darowizny w okrelonym czasie, waciwy naczelnik urzdu skarbowego otrzymuje informacj o tej darowinie w terminie 6 miesicy od powstania obowizku podatkowego.
                     • 26.08.2016Amortyzacja logo nabytego w darowinie
                      Pytanie podatnika: Jak ustali warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej w postaci autorskich praw majtkowych do logo sowno-graficznego otrzymanego przez Spk w formie darowizny? Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do zaliczania do kosztw uzyskania przychodw odpisw amortyzacyjnych od autorskich praw majtkowych do logo sowno-graficznego otrzymanych przez Spk w darowinie, stosownie do przypadajcego Jej udziau w zysku?
                      • 29.04.2016Utylizacja opakowa jako dostawa towarw w VAT
                       Pytanie podatnika: Czy w opisanych okolicznociach, utylizacja zamwionych wyrobw bd ich czci na prob kontrahentw stanowi wiadczenie usug przez Spk, a co za tym idzie, czy zapata, tj. caa kwota nalena, ktr z tego tytuu Spka otrzyma od klientw, stanowi wynagrodzenie za wiadczenie usug?
                       • 06.04.2016Ulga mieszkaniowa w PIT. Remont mieszkania uytkowanego na podstawie nieodpatnej suebnoci
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca chciaby skorzysta z moliwoci przeznaczenia pienidzy ze sprzeday dziaek na wasne cele mieszkaniowe. Chce je wykorzysta na remont i modernizacj domu, w ktrym mieszka i jest zameldowany od blisko 40 lat. Wacicielem domu jest syn Wnioskodawcy, ale w akcie notarialnym jest zapis o nieodpatnej suebnoci doywotniej wobec Wnioskodawcy. Czy Wnioskodawca moe ww. wydatki zna za wydatkowanie pienidzy na wasne cele mieszkaniowe i skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od uzyskanego przychodu ze sprzeday nieruchomoci?
                        • 07.03.2016Polecenie a podatek od spadkw i darowizn
                         Teza: Z treci analizowanego przepisu art. 7 ust. 2 w zwizku z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn wynika, e polecenie zmniejsza podstaw opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn tylko wtedy, gdy obowizek jego wykonania obcia obdarowanego, co oznacza, e polecenie musi zosta dokonane kosztem majtku obdarowanej i umniejszy warto nabytych w drodze darowizny rzeczy i praw majtkowych.
                         • 25.02.2016Sprzeda nieruchomoci a PIT. Wczenie mieszkania jednego z maonkw do majtku wsplnego
                          Pytanie podatnika: Czy wczenie do majtku wsplnego maonkw, w drodze darowizny, spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowicego majtek odrbny jednego maonka, stanowi nabycie spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego przez drugiego maonka w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PIT? Czy w przypadku zbycia ww. lokalu mieszkalnego powstanie z tego tytuu obowizek podatkowy w podatku dochodowym od osb fizycznych?
                          • 21.10.2015PIT. Sprzeda nieruchomoci po rozszerzeniu wsplnoci majtkowej maeskiej
                           Pytanie: W czerwcu 2009 r. zawaram zwizek maeski. Z kolei w padzierniku 2013 r. w celu uporzdkowania spraw majtkowych wraz z maonkiem zawarlimy umow majtkow maesk rozszerzajc wsplno ustawow. Do wsplnego majtku wnielimy wszystkie posiadane skadniki majtkowe. W tym roku zamierzamy sprzeda zabudowan nieruchomo. Czy w przypadku sprzeday ww. nieruchomoci powstanie w odniesieniu do mnie obowizek uiszczenia podatku dochodowego od 50% wartoci ceny sprzeday nieruchomoci?
                           • 24.09.2015Budowa budynku na gruncie maonka a ulga mieszkaniowa w PIT
                            Pytanie: Czy mam prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (tzw. ulga mieszkaniowa) dla dochodw pochodzcych ze sprzeday mieszkania (majtek osobisty) w penym zakresie z uwagi na to, e przychody z jego zbycia zostay w caoci wydatkowane na wasne cele mieszkaniowe w postaci budowy mieszkania we wsplnym domu rodzinnym? Dziaka, na ktrej zosta wybudowany budynek stanowi majtek odrbny maonki i zostaa nabyta w drodze darowizny.
                            • 23.09.2015Budowa budynku na gruncie maonka a ulga mieszkaniowa w PIT
                             Pytanie: Czy mam prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (tzw. ulga mieszkaniowa) dla dochodw pochodzcych ze sprzeday mieszkania (majtek osobisty) w penym zakresie z uwagi na to, e przychody z jego zbycia zostay w caoci wydatkowane na wasne cele mieszkaniowe w postaci budowy mieszkania we wsplnym domu rodzinnym? Dziaka, na ktrej zosta wybudowany budynek stanowi majtek odrbny maonki i zostaa nabyta w drodze darowizny.
                             • 24.06.2015VAT od darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza dokona darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego na rzecz nowopowstaej spki jawnej, w ktrej wsplnikiem bdzie Zainteresowany i jego ona. Czy powstanie obowizek zapaty podatku od towarw i usug od ww. transakcji darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego?
                              • 26.05.2015Indywidualna stawka amortyzacyjna dla rodka wytworzonego we wasnym zakresie
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z on wybudowa budynek mieszkalny jednopitrowy, ktry w kwietniu 2004 r. zosta oddany do uytku. Do stycznia 2015 r. maonkowie zamieszkiwali w tym budynku. W najbliszym czasie Wnioskodawca wraz z on planuje wynaj cay dom, a dochody z tego tytuu opodatkowa w ramach dziaalnoci gospodarczej prowadzonej w zakresie najmu. Czy mona zastosowa indywidualn stawk do amortyzacji rodka trwaego?
                               • 19.03.2015Jakie s granice wydania interpretacji podatkowej?
                                Z uzasadnienia: Podany we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przysze stanowi jedyn podstaw faktyczn wydanej interpretacji i tym samym wyznacza granice, w jakich interpretacja wywoa okrelone w ustawie skutki prawne.
                                • 28.01.2015Darowizna domu a nowy zwrot VAT za materiay budowlane
                                 Pytanie podatnika: Czy fakt posiadania przez maonka Wnioskodawcy poowy dziaki oraz domu otrzymanego w drodze darowizny uprawnia maonkw (przy spenieniu pozostaych warunkw) do skorzystania z programu Mieszkanie dla Modych w zakresie okrelonym w art. 20 ust. 1 tj. do otrzymania zwrotu czci wydatkw poniesionych na zakup materiaw budowlanych w celu zaspokojenia wasnych celw mieszkaniowych?
                                 • 18.12.2014Postpowanie dowodowe w sprawach podatkowych
                                  Z uzasadnienia: Art. 188 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw do odmowy przeprowadzenia dowodu z tego powodu, e w przekonaniu organu podatkowego dowd taki byby niewiarygodny. Ten ostatni element organ ocenia w ramach swobodnej oceny dowodw wyraonej w art. 191 Ordynacji podatkowej, ktra nastpuje dopiero wwczas, gdy uzyskany ju zostanie materia dowodowy w postaci np. protokou przesuchania wiadka czy te opinii biegego.
                                  • 19.08.2014Amortyzacja znaku towarowego
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mg dokonywa odpisw amortyzacyjnych stanowicych koszt uzyskania przychodu od znaku towarowego objtego prawem ochronnym, nabytego w drodze darowizny, ktry bdzie wykorzystywany gospodarczo dla potrzeb prowadzonej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej lub spki osobowej, od wartoci ustalonej w darowinie okrelonej jako warto rynkowa?
                                   • 18.04.2014Konkubinat: Likwidacja wsplnej lokaty a podatek od darowizny
                                    Z uzasadnienia: Przepisy prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuczego oraz prawa podatkowego nie reguluj kwestii dotyczcych stosunkw majtkowych (i ich skutkw podatkowych) pomidzy konkubentami, dlatego przypadku likwidacji lokaty - jeeli rodki na zaoenie tej lokaty pochodziy rzeczywicie z odrbnych majtkw stron, to rwnie w tej samej czci (proporcji) stanowi ich majtek odrbny. Darowizn w takiej sytuacji stanowioby wic jedynie przekazanie do majtku rodkw pochodzcych z czci stanowicej wasno konkubenta.
                                    • 11.12.2013Przekazywanie pienidzy w zwizku partnerskim. Darowizna czy wsplne utrzymanie?
                                     Do partnerw z konkubinatu nie mog by stosowane przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuczego odnoszce si do osb pozostajcych w zwizku maeskim. Zatem, jeeli osoby yjce w zwizkach partnerskich nie bd posiaday dowodw, e pienidze przekazywane przez nie id na wsplne utrzymanie, to rodki te zostan uznane za darowizn podlegajc opodatkowaniu.
                                     • 09.12.2013Maeska umowa majtkowa a PIT od sprzeday nieruchomoci
                                      Z uzasadnienia: Maeskie umowy majtkowe, na podstawie ktrych dokonywano objcia, a nastpnie wyczenia z wsplnoci majtkowej nieruchomoci, nie mieciy si w pojciu nabycia, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i nie miay wpywu na powstanie obowizku podatkowego w tym podatku.
                                      • 14.10.2013Podatek od spadkw i darowizn. Zwolnienie z opodatkowania pienidzy przekazanych przelewem
                                       Babcia zamierza podarowa wnukowi pienidze pochodzce ze sprzeday domu. W akcie notarialnym sprzeday domu zostanie zawarty oddzielny paragraf, w ktrym bdzie wskazanie, i pienidze pochodzce ze sprzeday zostan przekazane przez kupujcego (osoba trzecia) bezporednio na rachunek bankowy wnuczka. Czy tak udokumentowany wpyw pienidzy na rachunek bankowy wnuczka jest wystarczajcy do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn?
                                       • 18.03.2013Spata przy dziale spadku a podatek dochodowy od osb fizycznych
                                        Z uzasadnienia: Nie do przyjcia jest objcie opodatkowaniem - na podstawie przepisw ustawy o podatku dochodowego od osb fizycznych - przychodw otrzymanych w dziale spadku jako spaty. Prowadzioby to do dwukrotnego opodatkowania tego samego przychodu, tj. raz podatkiem od spadkw, drugi raz podatkiem dochodowym. Co wicej prowadzioby do rnicowania sytuacji spadkobiercw w zalenoci od tego, czy nabyte w drodze spadku rzeczy s podzielne, czy niepodzielne, przy czym spadkobiercy rzeczy niepodzielnych byliby w gorszej sytuacji od spadkobiercw rzeczy podzielnych, bowiem ciyby na nich dodatkowy obowizek podatkowy, tj. w podatku dochodowym od osb fizycznych.
                                        • 11.02.2013PIT 2012: Darowizny w pytaniach i odpowiedziach
                                         1. Podatnik uzyskujcy dochody z dziaalnoci gospodarczej opodatkowanej na zasadach ryczatu dokona darowizny na rzecz organizacji poytku publicznego. Czy moe tak darowizn odliczy, jeli nie uzyskuje adnych innych dochodw?
                                         • 01.01.2013Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2012 rok
                                          Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych. Zacznik PIT/O naley wypenia rwnoczenie z zeznaniem.
                                          • 15.10.2012Pienidze otrzymane z fundacji a podatek od darowizny
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni jest zobowizana do uiszczenia podatku od spadkw i darowizn gdy suma wszystkich darowizn otrzymanych cznie za porednictwem Fundacji przekroczy kwot woln od podatku dla osb z trzeciej grupy podatkowej, tj. kwot 4902 z czy te kad kwot przekazan na konto Fundacji od poszczeglnych osb naley traktowa jako odrbn darowizn z poleceniem, w zwizku z czym obowizek zapaty podatku wystpi, gdy od danej osoby darowizna przekroczy kwot woln dla osb z trzeciej grupy podatkowej?
                                           • 05.07.2012PIT: Renta doywotnia w zamian za mieszkanie
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza przekaza synom w darowinie mieszkania, ktre przynosz dochd z najmu. Jednoczenie zostanie ustanowiona renta doywotnia wypacana miesicznie przez synw. Renta bdzie ustanowiona dla Wnioskodawcy w zamian za darowizn na rzecz synw. Czy ustanowiona i wypacana powtarzajca si renta dla ojca (Wnioskodawcy) przez synw jest opodatkowana?
                                            • 28.06.2012PIT: Zadatek przy umowie przedwstpnej sprzeday nieruchomoci
                                             Pytanie podatnika: W 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z mem (wsplnota majtkowa) zakupia mieszkanie, ktre zamierza w poowie sprzeda, a drug poow darowa crce. Sprzeda 1/2 mieszkania ma nastpi w styczniu 2013 r. (akt notarialny sprzeday). Jednak w 2012 r., a wic przed upywem 5 lat od nabycia mieszkania, Wnioskodawczyni chce uzyska od kupujcego zadatek stanowicy 90% ceny 1/2 udziau w mieszkaniu na podstawie umowy cywilnoprawnej (bez formy aktu notarialnego). Czy powstanie przychd ze sprzeday mieszkania przy otrzymaniu ww. zadatku?
                                             • 20.03.2012Podatkowe skutki sprzeday domu po rozwodzie
                                              Pytanie podatnika: Czy po sprzeday domu i dziaki wnioskodawczyni bdzie zobowizana odprowadzi podatek dochodowy od czci spaconej byemu mowi?
                                              • 30.01.2012Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2011 rok
                                               Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych.
                                               • 01.12.2011Podzia majtku maonkw a PIT od sprzeday nieruchomoci
                                                Skoro podatniczka nabya wraz z mem do majtku wsplnego przedmiotow nieruchomo, a wsplno ustawowa jest wsplnoci bezudziaow to prawo wasnoci nieruchomoci nie przysugiwao jej jedynie w poowie, lecz bya ona wspuprawniona do caoci nieruchomoci. W zwizku z tym nieuprawnionym jest twierdzenie organw podatkowych, e podatniczka na skutek podziau majtku wsplnego nabya nieruchomo, a dopiero w wyniku podziau majtku wsplnego nabya drug poow nieruchomoci nalec do ma.
                                                • 11.04.2011Darowizna od teciw a podatek od spadkw i darowizn
                                                 Zwolnienie od podatku od spadkw i darowizn dotyczy nabycia wasnoci rzeczy lub praw majtkowych przez maonka, zstpnych, wstpnych, pasierba, rodzestwo, ojczyma i macoch. Nie dotyczy zatem nabycia wasnoci rzeczy lub praw majtkowych przez synow lub zicia. Stanowisko to potwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 marca 2011 r. nr IPPB2/436-4/11-2/AF.
                                                 • 23.08.2010Umowa cesji ksieczki mieszkaniowej nie podlega opodatkowaniu
                                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia od podatku od spadkw i darowizn, poniewa ksieczk mieszkaniow otrzymaa drog cesji w ramach najbliszej rodziny - jeeli Wnioskodawczyni zoy zgoszenie na druku SD-Z2 do Urzdu Skarbowego?
                                                  • 16.04.2010Darowizna nieruchomoci hipotecznej
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca wsplnie z bratem Markiem N oraz jego on Mariol N. wzili kredyt mieszkaniowy. Za uzyskany kredyt zosta zakupiony dom mieszkalny wraz z dziak. Poniewa brat Wnioskodawcy wraz z on maj problemy ze spat kredytu, chc przekaza Wnioskodawcy ww. nieruchomo wraz z zacignitym kredytem. Przekazanie mogoby odby si w drodze darowizny. Czy naley zapaci podatek od spadkw i darowizn, czy te w zwizku z ustanowionymi hipotekami i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn ustanowione hipoteki zostan potraktowane jako dugi i ciary, i podatku nie naley odprowadza?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »