Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizna domu

 • 02.02.2010Orzecznictwo: Podatek od dochodu ze rde nieujawnionych – przedawnienie
  Z uzasadnienia: W przypadku opodatkowania dochodw nieujawnionych nie ma moliwoci ustalenia daty powstania obowizku podatkowego; nie ma moliwoci przypisania dochodw do roku, w ktrym zostay one osignite. O osiganiu dochodw przypuszczamy bowiem na podstawie czynnikw zewntrznych (poziomu zamonoci), za okres wystpienia tych czynnikw przyjmuje si jako ten, do ktrego naley przypisa dochody nieujawnione. Niezalenie zatem od daty powstania obowizku podatkowego, ustalone na podstawie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. przychody, zalicza si do roku podatkowego, w ktrym wystpiy znamiona obiektywne ujawniajce ukryty dochd (wydatki i oszczdnoci).
  • 12.01.2010Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2009 rok
   Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych.
   • 12.11.2009Orzecznictwo: Urzd skarbowy sprawdzi, skd pochodz pienidze na wiksze wydatki

    Z uzasadnienia: „Organ podatkowy wysoko przychodu podatnika ustala na podstawie znamion zewntrznych, tj. wydatkw wiadczcych o sytuacji ekonomicznej podatnika. W tym celu przyrwnuje wysoko wydatkw, jakie podatnik ponis w cigu roku podatkowego, do uzyskanych przychodw, zarwno opodatkowanych, jak i zwolnionych z opodatkowania, oraz zasobw finansowych, ktre zgromadzi wczeniej. W przypadku ustalenia, e poniesione wydatki przekraczaj przychody oraz zgromadzone wczeniej zasoby finansowe, organ podatkowy zyskuje uprawnienia do przyjcia, e powstaa rnica stanowi przychd podatnika nie znajdujcy pokrycia w ujawnionych rdach lub pochodzcy ze rde nieujawnionych (por. wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 21 marca 2007 roku, sygn. akt II FSK 437/06). 
    • 01.10.2009Sponsoring a podatek od towarw i usug
     W praktyce obrotu gospodarczego coraz bardziej popularne jest finansowanie dziaalnoci organizacji non profit (nie tylko, ale gwnie takich organizacji) w ramach tzw. sponsoringu. Od razu naley wyjani, e w adnej regulacji polskiego prawa cywilnego nie odnajdziemy przepisu, ktry normowaby zasady ksztatowania, zawierania i wykonywania umowy sponsoringu. Nie oznacza to jednak, e umowa taka nie moe funkcjonowa w polskiej rzeczywistoci gospodarczej.
     • 16.09.2009Darowizna nieruchomoci a prawo do zachowania ulgi
      Pytanie: W 2006 r. nabyem w spadku po onie poow budynku mieszkalnego. Aby skorzysta z tzw. ulgi mieszkaniowej w podatku od spadkw i darowizn, do zeznania podatkowego zoyem owiadczenie, e speniam wszystkie warunki uprawniajce mnie do skorzystania z tej ulgi oraz e bd we wspomnianym budynku zamieszkiwa. Obecnie, z powodu mojej choroby, a take cikiej sytuacji finansowej, chciabym nabyty w spadku udzia w nieruchomoci podarowa crce. Dodam, e zmiana waciciela nieruchomoci nie bdzie wiza si ze zmian mojego miejsca zameldowania i zamieszkania. Czy darowizna na rzecz crki spowoduje utrat prawa do ulgi mieszkaniowej?
      • 03.07.2009Przeniesienie wasnoci nieruchomoci w wyniku odwoania darowizny stanowi jej nabycie
       Pytanie podatnika: Czy bdc wacicielem nieruchomoci przez 30 lat i w dobrej wierze z myl, e syn uszanuje wasno, obiecujc budow domu Wnioskodawczyni musi paci tak wysoki podatek? Czy wobec zaistniaych okolicznoci Wnioskodawczyni powinna odprowadzi podatek dochodowy ze zbycia przedmiotowej nieruchomoci?
       • 30.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie darowizny pieninej
        Przekazanie w formie darowizny rodkw pieninych bezporednio na rzecz osoby trzeciej (w rozpoznawanej sprawie dewelopera), skutkuje niespenieniem warunku zwolnienia okrelonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., tj. udokumentowania, i rodki pienine stanowice przedmiot umowy darowizny zostay przekazane obdarowanemu na jego rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, lub za porednictwem poczty w drodze przekazu pocztowego.
        • 25.03.2009Zamiana mieszkania na dom a konieczno zmiany warunkw mieszkaniowych
         Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn, zostanie zachowane prawo do ulgi w podatku od spadkw i darowizn?
         • 03.02.2009Sprzeda dziaki nabytej w wyniku zniesienia wspwasnoci
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca powinien skada PIT-23 wraz z owiadczeniem? Jak powinien postpi dalej?
          • 15.01.2009Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
           Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych.
           • 26.09.2008Darowizna i polecenie darczycy – przedmiot opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn
            Nabycie przez osoby fizyczne wasnoci rzeczy znajdujcych si na terytorium RP lub praw majtkowych wykonywanych na terytorium RP w drodze darowizny lub polecenia darczycy stanowi odrbne tytuy podlegajce opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, ost. zm. Dz. U. z 2006 r., nr 222, poz. 1629; dalej: psd).
            • 23.09.2008Orzecznictwo: Darowizna kocielna - problemy dowodowe
             Zaskaronym wyrokiem z dnia 18 padziernika 2006 r. sygn. akt I SA/Bd 496/06 Wojewdzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy oddali skarg Renaty C... i Mariusza A... na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2006 r. wydan w przedmiocie podatku dochodowego od osb fizycznych za 2001 r.
             • 18.09.2008MF: Nieobcianie podatkiem czynnoci ustanowienia suebnoci rozszczelni system podatkowy
              Interpelacja nr 3407 do ministra finansw w sprawie naliczania podatku od spadkw i darowizn przy ustanawianiu suebnoci mieszkania
              • 02.07.2008Orzecznictwo podatkowe: Suebno mieszkania
               Obcienie suebnoci osobist mieszkania powinno by odniesione do wartoci budynku, a nie do caej nieruchomoci.
               • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochd z nieujawnionych rde - jak urzd ustala dochody i koszty
                Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg Danuty S na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczatowanego podatku dochodowego od osb fizycznych za 2003 r.
                • 22.01.2008Broszura informacyjna do zacznika PIT/O
                 Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych. Zacznik PIT/O naley wypenia rwnoczenie z zeznaniem.
                 • 10.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Lokal mieszkalny i budynek to nie to samo
                  Zaskaronym wyrokiem z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. akt I SA/Lu 512/05, Wojewdzki Sd Administracyjny w Lublinie oddali skarg A. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 2 wrzenia 2005 r., ktr utrzymano w mocy decyzj Naczelnika Pierwszego Urzdu Skarbowego w Lublinie z dnia 30 maja 2005 r. o odpowiedzialnoci podatkowej patnika z tytuu niepobrania podatku od spadkw i darowizn od dokonanej przed nim czynnoci cywilnoprawnej.
                  • 01.08.2007Opodatkowanie sprzeday mieszka w pytaniach i odpowiedziach – cz I
                   Zmiana waciciela nieruchomoci a podatki Poniej prezentujemy cykl pyta i odpowiedzi, w ktrym postaramy si wyjani rnorodne kwestie zwizane z opodatkowaniem przeniesienia wasnoci nieruchomoci, dokonywanej poza dziaalnoci gospodarcz. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostao w tej kwestii wiele istotnych zmian, ktre postaramy si przybliy. Zaczniemy od pyta podstawowych, ktre pozwol stworzy baz dla odpowiedzi na pytania szczegowe.
                   • 27.07.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz V
                    Dokumentowanie wydatkw podlegajcych odliczeniu od dochodu – darowizny Darowizna w myl przepisw prawa cywilnego jest umow, na podstawie ktrej darczyca zobowizuje si do bezpatnego i nieekwiwalentnego wiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majtku. Zatem cech darowizny jest jej nieodpatno, ktra oznacza, e darczyca nie spodziewa si i nie oczekuje adnego wiadczenia wzajemnego ze strony osoby obdarowanej. Zgodnie z art. 889 Kodeksu cywilnego nie stanowi darowizny bezpatne przysporzenie, gdy zobowizanie do bezpatnego wiadczenia wynika z umowy uregulowanej w innych przepisach kodeksu.
                    • 11.05.2007Przekazywanie majtku midzy czonkami rodziny
                     W niniejszym artykule omwione zostanie zagadnienie przekazywania majtku midzy czonkami rodziny w drodze darowizny i zwizanymi z tym kwestiami podatkowymi. Umowa darowizny uregulowana jest w przepisach tytuu XXXIII Ksigi trzeciej Kodeksu cywilnego (art. 888-902 kc). Przez umow darowizny darczyca zobowizuje si do bezpatnego wiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majtku (art. 888 kc).