Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czy otrzymane odszkodowanie jest przychodem

 • 07.07.2020Odszkodowanie za skradziony samochód w leasingu to przychód z dziaalnoci
  Przedsibiorca, w ramach prowadzonej dziaalnoci, zawar umow leasingu na okres 36 miesicy. Przedmiotem leasingu operacyjnego by samochód osobowy, który zosta ubezpieczony (AC, OC, NNW) - skadki opaca leasingobiorca. Samochód zosta skradziony. Przedsibiorca otrzyma od leasingodawcy zwrot szkody tytuem odszkodowania. Czy jest on zobowizany do opodatkowania i rozliczenia w pozostae przychody kwoty otrzymanego odszkodowania?
  • 09.06.2020WSA. Dziedziczenie praw autorskich
   Skoro przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn stosuje si do nabycia praw majtkowych w drodze dziedziczenia, za nabyte przez spadkobierców roszczenie o otrzymanie spaty równowartoci wierzytelnoci zmarej wchodzi do spadku po zmarej, to przychody z tytuu nabycia tego prawa majtkowego podlegaj opodatkowaniu na podstawie powyszej ustawy. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny Gdasku.
   • 22.04.2020WSA. Opodatkowanie odsetek od nieterminowej wypaty odszkodowania
    Skoro odsetki za opónienie w spenieniu wiadczenia pieninego nie s ani waciwym odszkodowaniem ani zadouczynieniem, to nie mieszcz si w zakresie zwolnienia podatkowego. Ponadto, odsetki które nie zostay wymienione przez ustawodawc jako zwolnione z podatku podlegaj opodatkowaniu. Zatem, przyznane podatniczce odsetki powinny by zaliczone do przychodów z innych róde na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT - tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w Poznaniu.
    • 18.12.2019WSA. Byy pracownik w sdzie a PIT. Zalege wynagrodzenie to nie odszkodowanie
     Z uzasadnienia: Pracownik wystpi do sdu o wypat utraconego jego zdaniem dodatku za prac w soboty, niedziele i wita, której to pracy nie wiadczy (...) wiadczenia te nie byy zatem nakierowane na przywrócenie stanu majtku, który istnia przed wystpieniem szkody, a zatem ich wypata nie moga zosta zakwalifikowana jako odszkodowanie z tytuu poniesionych strat. (...) Bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostawao to, e wiadczenie to zostao zasdzone po ustaniu stosunku pracy - tym bardziej, e powinno jego zapaty istniaa jeszcze w czasie, gdy ten stosunek pracy trwa.
     • 05.06.2019Kiedy dziakowiec zapaci podatek od odszkodowania?
      Pytanie: Urzd Miasta przyzna i wypaci Wnioskodawcy odszkodowanie z tytuu naniesie budowlanych i rolinnych na dziace znajdujcej si na terenie Rodzinnego Ogrodu Dziakowego. Odszkodowanie zostao przyznane Wnioskodawcy w zwizku z likwidacj ROD. Czy kwota uzyskana z tytuu odszkodowania za naniesienia budowlane i rolinne, dokonane na dziace na terenie rodzinnego ogrodu dziakowego, stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
      • 21.05.2019NSA. Odsetki od kwot wypaconych odszkodowa z PIT
       Z uzasadnienia: Nieuprawnione jest zatem stanowisko prezentowane przez skarc, i kwoty otrzymane z tytuu ubezpiecze majtkowych i osobowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych obejmuj równie odsetki za nieterminow wypat tych wiadcze. W przepisie tym nie mówi si o kwotach otrzymanych z tytuu ubezpiecze majtkowych i pozostajcych w zwizku z nimi (zwizanych z nimi) innych kwotach, lecz wycznie o kwotach otrzymanych z tytuu ubezpiecze majtkowych.
       • 06.05.2019NSA. Odsetki od zadouczynienia z PIT
        Odsetki za opónienie, o których mowa w art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypaceniu zadouczynienia za doznan krzywd zgodnie z art. 446 § 4 k.c. nie podlegaj zwolnieniu podatkowemu okrelonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
        • 23.08.2018PIT: Odstpienie od umowy doywocia za odszkodowaniem rodzi skutki podatkowe
         Otrzymane rodki pienine z tytuu jednorazowej zapaty za rezygnacj z dalszego wykonywania doywocia nie s darowizn, poniewa wiadczenie jest ekwiwalentne. Stanowi przychód z innych róde, podlegajcy opodatkowaniu wedug skali podatkowej.
         • 08.08.2018NSA. Ubezpieczenie w zagranicznej delegacji nie zawsze bez PIT
          Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy koszty ewentualnej choroby czy wypadku za granic zobowizany jest ponie pracodawca, nie ley w interesie pracownika wykupienie takiego ubezpieczenia we wasnym zakresie. Byby to dla niego wycznie zbdny, dodatkowy koszt. Nie mona natomiast zgodzi si ze spók, e te same kryteria pozwalay na pominicie jako przychodu z nieodpatnych wiadcze wykupienie polisy w tej czci, która nie dotyczya ryzyk obciajcych pracodawc. Dodatkowe ubezpieczenie pracownika przez pracodawc oznacza zaoszczdzenie wydatku i w konsekwencji stanowi przysporzenie objte podatkiem dochodowym.
          • 20.07.2018Zbycie nieruchomoci - warunki ustalenia wysokoci podatku s cile okrelone
           Ustalenie kosztów uzyskania przychodów i kosztów zbycia nieruchomoci ma zasadnicze znaczenie dla wysokoci podatku, który trzeba bdzie zapaci, jeli nieruchomo sprzedajemy za cen wysz od ceny zakupu. Ale warunki zaliczania wydatków do poszczególnych kategorii zostay w ustawie cile okrelone - i trzeba to bra pod uwag planujc transakcj. Publikujemy intepretacj indywidualn, w której KIS do dokadnie wykada, jakie to s warunki.
           • 05.07.2018Zadouczynienie dla pracownika za wypadek przy pracy z PIT
            Pytanie: Wnioskodawczyni zawara umow na czas nieokrelony w formie ustnej z pracodawc i patnikiem prowadzcym dziaalno gospodarcz. Podczas istniejcej umowy o prac Zainteresowana ulega wypadkowi w pracy. Pracodawca z tego tytuu wypaci jej zadouczynienie. Zadouczynienie wynika z umowy zawartej po wypadku i jest to umowa inna ni sdowa. Jest to umowa z pracodawc i nie dotyczy adnej ugody, w tym sdowej. Czy Wnioskodawczyni ma zapaci podatek od otrzymanego zadouczynienia? Jeli tak, to w jakiej kwocie?
            • 28.06.2018Podatkowe skutki powypadkowej naprawy firmowego samochodu
             W razie wypadku lub kolizji z udziaem samochodu stanowicego rodek trway w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej moe pojawi si konieczno poniesienia kosztów likwidacji szkody. Niekiedy wydatki te mog by pokryte z odszkodowania otrzymanego z tytuu umowy ubezpieczenia pojazdu. Prawidowe rozliczenie zaistniaych zdarze gospodarczych w wietle przepisów prawa podatkowego zawsze zaley za od okolicznoci danej sprawy.
             • 27.06.2018Podatkowe skutki powypadkowej naprawy firmowego samochodu
              W razie wypadku lub kolizji z udziaem samochodu stanowicego rodek trway w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej moe pojawi si konieczno poniesienia kosztów likwidacji szkody. Niekiedy wydatki te mog by pokryte z odszkodowania otrzymanego z tytuu umowy ubezpieczenia pojazdu. Prawidowe rozliczenie zaistniaych zdarze gospodarczych w wietle przepisów prawa podatkowego zawsze zaley za od okolicznoci danej sprawy.
              • 27.06.2018NSA. Odsetki od alimentów z PIT
               Skoro - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wolne od podatku dochodowego s alimenty, brak jest podstaw do przyjcia, e zwolnieniem tym s take objte odsetki od alimentów, jako e takiego zakresu zwolnienia przepis ten nie przewiduje - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
               • 07.05.2018WSA. Fiskus nie moe opodatkowa dochodu z przestpstwa
                Definicja legalna zawarta w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wycza mienie/rodki pozyskane z przestpstwa jako przychód a to z kolei oznacza, e mienie/rodki te nie stanowi ani przychodu opodatkowanego ani nieopodatkowanego okrelonego w art. 25b ust. 3 i 4 ustawy o PIT, a to z tej przyczyny, e wobec obalenia domniemania okrelonego w art. 2 ust. 6 ustawy zostay wyczone z zakresu jej zastosowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                • 08.09.2017Podatkowe skutki powypadkowej naprawy firmowego samochodu
                 W razie wypadku lub kolizji z udziaem samochodu stanowicego rodek trway w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej moe pojawi si konieczno poniesienia kosztów likwidacji szkody. Niekiedy wydatki te mog by pokryte z odszkodowania otrzymanego z tytuu umowy ubezpieczenia pojazdu. Prawidowe rozliczenie zaistniaych zdarze gospodarczych w wietle przepisów prawa podatkowego zawsze zaley za od okolicznoci danej sprawy.
                 • 18.08.2017Odsetki za zwok s bytem niezalenym
                  Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca ograniczy pojcie przychodu z odpatnego zbycia nieruchomoci do pojcia ceny nabycia okrelonej w umowie, to nie ma podstaw do rozszerzania pojcia przychodu o ewentualne odsetki za opónienie w zapacie. Przepis ustawy podatkowej ma w tym przypadku bezwzgldne pierwszestwo przed reguami wynikajcymi z przepisów Kodeksu cywilnego.
                  • 12.04.2017Skutki podatkowe otrzymania zwrotu zadatku w podwójnej wysokoci
                   Pytanie podatnika: Czy kwota zasdzona przez sd (zwrot zadatku w podwójnej wysokoci) stanowi dla Wnioskodawczyni ródo przychodu i w zwizku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy te stanowi kwot woln od podatku dochodowego? Jeli zasdzona kwota stanowi dla Wnioskodawczyni ródo przychodu to z jakiego tytuu?
                   • 23.11.2016Podatkowe skutki powypadkowej naprawy firmowego samochodu
                    W razie wypadku lub kolizji z udziaem samochodu stanowicego rodek trway w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej moe pojawi si konieczno poniesienia kosztów likwidacji szkody. Niekiedy wydatki te mog by pokryte z odszkodowania otrzymanego z tytuu umowy ubezpieczenia pojazdu. Prawidowe rozliczenie zaistniaych zdarze gospodarczych w wietle przepisów prawa podatkowego zawsze zaley za od okolicznoci danej sprawy.
                    • 28.09.2016WSA. Nieodpatne porczenie kredytu jest przychodem
                     Z uzasadnienia: Otrzymanie bez wynagrodzenia przez podatnika porcze majtkowych: wekslowych i innych, tytuem zabezpieczenia kredytw bankowych i gwarancji bankowych powoduje powstanie w spce przychodu podatkowego z tytuu nieodpatnych wiadcze.
                     • 29.07.2016Zwrot z ubezpieczenia OC jest przychodem
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca wystpi do ubezpieczycieli o pokrycie straty finansowej zgodnie z umowami w zakresie OC z tytuu prowadzonej dziaalnoci i posiadanego mienia - zgodnie z okresem udzielania przez danego ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. Czy Wnioskodawca prawidowo dokona kwalifikacji zwrconych przez ubezpieczycieli kwot zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p i nie zaliczy ich do przychodw podatkowych?
                      • 08.07.2016Uchwaa NSA. Odsetki z tytuu nieterminowej zapaty a rdo przychodu w PIT
                       Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zosta zaliczone do przychodw z innych rde, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zwizku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 05.07.2016PIT od odszkodowania i odsetek, czyli co by tu jeszcze opodatkowa?
                        Wielokrotnie pisalimy, e organy podatkowe nierzadko prbuj opodatkowa to, czego opodatkowywa nie powinny. Nie inaczej byo i tym razem, gdy prbowano pobra danin od odsetek. Sdy administracyjne, na szczcie, w sporach z fiskusem staj coraz czciej po stronie podatnikw.
                        • 04.07.2016PIT od odszkodowania i odsetek, czyli co by tu jeszcze opodatkowa?
                         Wielokrotnie pisalimy, e organy podatkowe nierzadko prbuj opodatkowa to, czego opodatkowywa nie powinny. Nie inaczej byo i tym razem, gdy prbowano pobra danin od odsetek. Sdy administracyjne, na szczcie, w sporach z fiskusem staj coraz czciej po stronie podatnikw.
                         • 25.04.2016Skutki w PIT rekompensaty z tytuu rozwizania umowy o prac
                          Pytanie podatnika: Czy wypacona rekompensata z tytuu rozwizania umowy o prac na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odej dla pracownikw Spki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                          • 05.01.2016WSA. Odszkodowanie za szkody wyrzdzone przez zwierzta chronione bez PIT
                           Z uzasadnienia: Odszkodowania wypacane rolnikom indywidualnym za szkody wyrzdzone przez gatunki zwierzt chronionych, ktre maj w rzeczywistoci na celu przywrcenie stanu posiadania sprzed wyrzdzenia szkody, nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, gdy stanowi przychd uzyskany z dziaalnoci rolniczej, o ktrym mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                           • 31.12.2015rda przychodw. Jak kwalifikowa odsetki?
                            Z uzasadnienia: Skoro odsetki, jako wiadczenie akcesoryjne s bezporednio i cile zwizane z przychodem z tytuu odpatnego zbycia akcji, a odsetki te nie mogyby powsta, gdyby nie obowizek zapaty ceny za akcje, to nie ma uzasadnionych podstaw do przyjcia, e naleno gwna oraz odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny by przypisane do dwch odrbnych rde przychodw.
                            • 13.11.2015WSA. Odsetki karne powinny by przypisane do nalenoci gwnej
                             Z uzasadnienia: Skoro odsetki, jako wiadczenie akcesoryjne s bezporednio i cile zwizane z przychodem z tytuu odpatnego zbycia akcji, a odsetki te nie mogyby powsta, gdyby nie obowizek zapaty ceny za akcje, to nie ma uzasadnionych podstaw do przyjcia, e naleno gwna oraz odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny by przypisane do dwch odrbnych rde przychodw. Nie sposb bowiem za odrbne rdo przychodw uzna przychodw z odpatnego zbycia akcji (papierw wartociowych) i odsetek od kwoty sprzedanych akcji.
                             • 20.10.2015Wypata za dobrowolne odejcie z pracy z PIT czy bez?
                              Wolne od podatku dochodowego s otrzymane odszkodowania lub zadouczynienia, jeeli ich wysoko lub zasady ustalania wynikaj wprost z postanowie ukadw zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumie zbiorowych, regulaminw lub statutw.
                              • 19.10.2015Wypata za dobrowolne odejcie z pracy z PIT czy bez?
                               Wolne od podatku dochodowego s otrzymane odszkodowania lub zadouczynienia, jeeli ich wysoko lub zasady ustalania wynikaj wprost z postanowie ukadw zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumie zbiorowych, regulaminw lub statutw.
                               • 08.09.2015Czy odszkodowanie jest przychodem, ktry podlega PIT?
                                Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, zgodnie z ogln zasad, podlegaj wszelkiego rodzaju dochody. Od tej reguy s oczywicie wyjtki. Niektre dochody mog by zwolnione z podatku. Zobaczmy, jak to bdzie w przypadku odszkodowa. Czy osoba, ktra otrzyma odszkodowanie, musi zapaci podatek?
                                • 07.09.2015Czy odszkodowanie jest przychodem, ktry podlega PIT?
                                 Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, zgodnie z ogln zasad, podlegaj wszelkiego rodzaju dochody. Od tej reguy s oczywicie wyjtki. Niektre dochody mog by zwolnione z podatku. Zobaczmy, jak to bdzie w przypadku odszkodowa. Czy osoba, ktra otrzyma odszkodowanie, musi zapaci podatek?
                                 • 03.09.2015Wypaty w ramach programu dobrowolnych odej a zwolnienie z PIT
                                  Pytanie podatnika: Czy kwoty wypacone tytuem rekompensaty i odprawy, zwizanych z dobrowolnym odejciem z pracy Wnioskodawcy w trybie Programu Dobrowolnych Odej, korzystaj ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w zwizku z czym przysuguje mu prawo do wystpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpaty do waciwego Naczelnika Urzdu Skarbowego?
                                  • 30.07.2015Podatek od odszkodowania za bd fiskusa. Znamy uzasadnienie wyroku NSA
                                   Jaki czas temu opisywalimy do kontrowersyjny wyrok NSA w sprawie opodatkowania odszkodowania za bd organu podatkowego. Ukazao si wreszczie (po niemal czterech miesicach) jego uzasadnienie. Publikujemy je poniej w caoci.
                                   • 21.07.2015WSA. Skadki na ubezpieczenie od niezdolnoci do pracy a koszty podatkowe
                                    Z uzasadnienia: To, e wypata wiadczenia ma zagwarantowa ochron i zabezpieczenie rda przychodw w postaci: wypaty rodkw na pokrycie kosztw dziaalnoci, powrotu do zdrowia podatnika, ktre jest niezbdne, aby dziaalno moga by dalej prowadzona, jest jedynie deklaracj podatnika na przyszo, nie zwizan w aden sposb z zapisami umowy ubezpieczenia. Odszkodowanie jest uzalenione od zdarzenia, jakie przytrafi si podatnikowi, a nie tego czy bdzie jeszcze kiedy pracowa. Oczywicie nie jest wykluczone, e ten wydatek teoretycznie moe si przyczyni do uzyskania przychodu w przyszoci, niemniej jednak faktycznie jest on obojtny dla uzyskiwania przychodu.
                                    • 17.06.2015Opodatkowanie kar umownych
                                     Sankcj za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania niepieninego moe by kara umowna, o ile zostaa ona zastrzeona w umowie. W wietle przepisw kodeksu cywilnego stanowi ona zryczatowane odszkodowanie i co do zasady – jeeli tylko strony nie postanowiy inaczej – wycza moliwo dochodzenia odszkodowania przenoszcego jej wysoko. W sytuacji, gdy w umowie zawarte zostay postanowienia dotyczce kar umownych, a dojdzie do niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania niepieninego, wierzycielowi naley si kara umowna, zastrzeona na t okoliczno, bez wzgldu na wysoko poniesionej szkody. W sytuacjach spornych, o tym, czy rzeczywicie miao miejsce zdarzenie powodujce obowizek zapacenia kary umownej, czsto decyzja naley do sdu. Jeli jednak taka kara umowna ma zosta zapacona, pojawia si kwestia tego, jakie bd podatkowe skutki takiego zdarzenia.
                                     • 16.06.2015Opodatkowanie kar umownych
                                      Sankcj za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania niepieninego moe by kara umowna, o ile zostaa ona zastrzeona w umowie. W wietle przepisw kodeksu cywilnego stanowi ona zryczatowane odszkodowanie i co do zasady – jeeli tylko strony nie postanowiy inaczej – wycza moliwo dochodzenia odszkodowania przenoszcego jej wysoko. W sytuacji, gdy w umowie zawarte zostay postanowienia dotyczce kar umownych, a dojdzie do niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania niepieninego, wierzycielowi naley si kara umowna, zastrzeona na t okoliczno, bez wzgldu na wysoko poniesionej szkody. W sytuacjach spornych, o tym, czy rzeczywicie miao miejsce zdarzenie powodujce obowizek zapacenia kary umownej, czsto decyzja naley do sdu. Jeli jednak taka kara umowna ma zosta zapacona, pojawia si kwestia tego, jakie bd podatkowe skutki takiego zdarzenia.
                                      • 27.05.2015Zakup polisy ubezpieczeniowej od utraty dochodu w kosztach dziaalnoci
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci zawiera umowy ubezpieczenia z klientami. Dla zabezpieczenia swoich przychodw zakupi polis zabezpieczajc go przed utrat przyszych dochodw w razie choroby, ktra uniemoliwiaby mu wykonywanie dziaalnoci gospodarczej. Czy ww. wydatek moe stanowi koszty uzyskania przychodw prowadzonej dziaalnoci?
                                       • 14.05.2015Zmiany w CIT. Czy podatek od odszkodowa bdzie zlikwidowany?
                                        Interpelacja nr 32281 w sprawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osb prawnych.
                                        • 06.05.2015Wypadek samochodowy. Opodatkowanie ryczatem otrzymanego odszkodowania z OC
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach dziaalnoci gospodarczej wiadczy usugi, pojazdem specjalnym, ktry nie jest przedmiotem amortyzacji podatkowej. Pojazd ten uleg uszkodzeniu w trakcie wypadku. Za szkody wyrzdzone przez sprawc wypadku Wnioskodawca otrzyma odszkodowanie z jego polisy OC. Otrzymane odszkodowanie przeznaczy na napraw uszkodzonego przez niego pojazdu specjalnego. Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zapaty podatku od kwoty otrzymanego odszkodowania?
                                         • 06.03.2015NSA. Ubezpieczenie w podry subowej a przychd pracownika
                                          Z uzasadnienia: Nie jest uzasadnione twierdzenie, e pracownik otrzymujc ubezpieczenie od pracodawcy zaoszczdzi, bo nie musi sam ponosi wydatkw zwizanych z ubezpieczeniem. Bez wzgldu bowiem na to, czy spka ubezpieczenie wykupi, jej pracownicy nie bd musieli ponosi kosztw leczenia z wasnych rodkw. Zatem, skoro pracownik nie uzyskuje przysporzenia majtkowego, nie moe by mowy ani o przychodzie, ani w konsekwencji o dochodzie.
                                          • 24.02.2015Czy polisa ubezpieczeniowa od utraty dochodu moe by kosztem podatkowym?
                                           Osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz prbuj zabezpiecza swoje rda przychodw w rny sposb. Do czsto korzystaj z ubezpiecze. Ubezpieczaj si na wypadek utraty dochodu. Czy taki wydatek moe by kosztem uzyskania przychodw? Sprawdmy.
                                           • 23.02.2015Czy polisa ubezpieczeniowa od utraty dochodu moe by kosztem podatkowym?
                                            Osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz prbuj zabezpiecza swoje rda przychodw w rny sposb. Do czsto korzystaj z ubezpiecze. Ubezpieczaj si na wypadek utraty dochodu. Czy taki wydatek moe by kosztem uzyskania przychodw? Sprawdmy.
                                            • 09.01.2015Podatek od kaucji przy najmie prywatnym
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca wynajmuje, jako osoba fizyczna nieruchomo. Najem ten nie stanowi dziaalnoci gospodarczej i zgodnie ze zgoszonym wnioskiem Wnioskodawca paci zryczatowany podatek dochodowy w wysokoci 8,5% przychodw z najmu. Wedug jakiej wysokoci naley obj podatkiem dochodowym od osb fizycznych kaucje, ktra zgodnie z umow z powodu wczeniejszego wypowiedzenia umowy pozostaje u wynajmujcego?
                                             • 06.11.2014Odszkodowanie dla byego pracownika a koszty pracodawcy
                                              Czy w wyej opisanym stanie faktycznym odszkodowanie nalene na podstawie ugody sdowej z dnia 23 lipca 2014 r. byemu pracownikowi spki jawnej stanowi u Wnioskodawcy (wsplnika tej spki) koszt uzyskania przychodu w wysokoci proporcjonalnej do jego udziau w zysku spki?
                                              • 20.10.2014Zwolnienie z dugu lokatorw a przychd w PIT
                                               Pytanie podatnika: Czy Spdzielnia powinna wystawi PIT-8C wszystkim osobom zajmujcym lokale obcione kredytem mieszkaniowym w zwizku ze zmniejszeniem ich zaduenia / zwolnieniem z dugu?
                                               • 15.09.2014Odsetki za zwok jako przychd podatkowy?
                                                Pytanie podatnika: Czy zasdzone przez sd powszechny ustawowe odsetki za zwok w spenieniu przez zobowizanego wiadczenia, stanowicego odszkodowanie przyznane na podstawie art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego, stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, czy te nie?
                                                • 04.06.2014Przychody pracownika: Odszkodowanie z ugody pozasdowej
                                                 Z uzasadnienia: Sam fakt, e odszkodowanie wynika z umowy lub ugody pozasdowej przesdza o wyczeniu ze zwolnienia z podatku dochodowego od osb fizycznych. Odszkodowanie z tytuu niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez pracodawc umowy o prac zostao wypacone po uprzednim zawarciu z pracodawc ugody innej ni sdowa. W konsekwencji powyszego warto otrzymanego przez stron wiadczenia nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. W rozpatrywanej sprawie wystpia bowiem sytuacja, o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT.
                                                 • 24.02.2014Podatek od odszkodowania od pracodawcy
                                                  Pytanie podatnika: Czy pracodawca wypacajc pracownikowi kwot 7.600 z tytuem odszkodowania, susznie przyj, e jest to kwota wolna od podatku dochodowego od osb fizycznych, stosujc przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, i w konsekwencji skadajc deklaracj podatkow PIT-8C?
                                                  • 03.12.2013Wydatki na imprez dla pracownikw w kosztach dziaalnoci
                                                   1. Finansowanie osobom zatrudnionym oraz ich rodzinom rozrywki i wypoczynku nie ma bezporedniego zwizku z uzyskiwanymi przez Spk przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Na tej podstawie, z uwagi na skad osobowy uczestnikw takiej imprezy, wydatek ten nie moe zosta uznany za koszt podatkowy.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »