Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

licencje zagraniczne

 • 10.03.2020Usugi hostingu nie podlegaj podatkowi u róda
  Postpujcy rozwój techniczny przedsibiorstw wymusza zwikszone nakady na zakup rónego rodzaju usug informatycznych. W przypadku nabywania tego rodzaju usug z zagranicy lub od zakadów zagranicznych przedsibiorców kadorazowo naley pochyli si nad tematyk dotyczc podatku u róda. Problematyka dotyczy w szczególnoci podmiotów funkcjonujcych w ramach midzynarodowych grup kapitaowych, a take wspópracujcych z zagranic.
  • 28.01.2020Odpowiednia umowa dot. oprogramowania uchroni przed podatkiem u róda
   Kady podatnik, który wypaca wynagrodzenie za uywanie oprogramowania, powinien dokona analizy zawartej umowy. Moe bowiem wystpi sytuacja, w której podatek zosta zapacony bezpodstawnie, co uprawnia do zoenia wniosku o jego zwrot. Moliwy jest równie scenariusz negatywny, w którym podatnik nie pobiera podatku, cho istniay ku temu podstawy prawne. W tej sytuacji powstaaby zalego podatkowa.
   • 14.05.201929.05.2019, Pozna: Rozliczanie transakcji zagranicznych i podatek u róda
    Coraz czciej polskie podmioty gospodarcze kupuj lub sprzedaj rónego rodzaju usugi podmiotom zagranicznym. W wielu przypadkach w trakcie negocjacji umowy z kontrahentem zagranicznym albo ju w trakcie realizacji umowy pojawiaj si rozmaite kwestie podatkowe. Szkolenie ma na celu przyblienie regulacji podatkowych dotyczcych rozliczania usug wiadczonych w midzynarodowym obrocie gospodarczym. Szkolenie odpowie na szereg pyta, m.in.: jak zmiana przepisów wpywa na praktyk polskich podmiotów nabywajcych usugi od podmiotów zagranicznych, w szczególnoci jakie podmioty i w jakich sytuacjach s zobowizane do poboru podatku u róda w Polsce i jakie s konsekwencje zwizane z bdnym pobraniem tego podatku,  jak poszczególne rodzaje usug powinny by rozliczane dla celów VAT czy te jakie dokumenty s niezbdne przy rozliczaniu usug midzynarodowych.
    • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rzd uawia ycie przedsibiorcom
     Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która bdzie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MP. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma uproci system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto i przyjazno w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zakadaj zastpienie deklaracji dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K przez przesyanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obniy wysoko sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik zoy korekt deklaracji podatkowej po wszczciu kontroli celno-skarbowej.
     • 11.02.2019WSA. Licencje do programów komputerowych bez podatku u róda
      Z uzasadnienia: Skoro w art. 12 ust. 3 umowy dwustronnej, definiujc nalenoci licencyjne, nie wymieniono nalenoci z tytuu korzystania z oprogramowania komputerowego, a stosowanie do art. 3 ust. 2 umowy, majc na uwadze obowizujcy w Polsce porzdek prawny, nie mona tych nalenoci przyporzdkowa do adnej z wymienionych tam grup, w konsekwencji, nie mog by opodatkowane w pastwie ich powstania. Z tego wzgldu opisane we wniosku Spóki o wydanie interpretacji nalenoci licencyjne nie bd podlegay opodatkowaniu u róda, tj. w Polsce.
      • 27.09.2018NSA: Opaty licencyjne hodowców rolin a podatek u róda
       Wyczne prawo do odmian rolin nie powstaje ex lege jak w przypadku prawa autorskiego, za indywidualny charakter odmiany osigany jest nie tylko ze wzgldu na osob twórcy, ale równie na udzia si przyrody, w znacznej mierze niezalenych od woli czowieka. Przyj wobec tego naley, e wyczne prawo do odmiany roliny (...) nie stanowi prawa autorskiego lub pokrewnego(...). To oznacza, e od wynagrodzenia wypacanego podmiotowi, któremu przysuguje owe prawo na podstawie umowy licencyjnej upowaniajcej do reprodukcji, ukorzeniania oraz sprzeday odmian rolin, nie jest pobierany podatek u róda na podstawie wskazanego przepisu.
       • 25.05.2012Import usug a rozliczenie i stawka VAT
        Pytanie podatnika: Czy faktycznie nabycie licencji mona traktowa jako import usug? Czy naliczenie tantiem autorskich mona traktowa jako import usug?
        • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynnoci cywilnoprawnych
         Prowadzc sprzeda lub nawet kupujc na aukcjach internetowych powinnimy mie wiadomo, i fiskus moe upomnie si o swoje prawa, wynikajce z przepisw dotyczcych podatku od czynnoci cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjanienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzcych transakcje internetowe obowizek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec si przed kopotami ze strony urzdu podatkowego.