Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki lokalne

 • 10.08.2020Podatki na wiecie: Egipt opodatkowuje dochody handlarzy narkotyków i broni
  Egipska skarbówka postanowia, e prostytutki oraz handlarze narkotyków i broni bd po aresztowaniu opodatkowywani podatkiem dochodowym. Decyzja ta wzbudzia wiele kontrowersji. Jak uwaa cz ekspertów, takie dziaanie oznacza w praktyce uznanie przez wadze nielegalnej dziaalnoci.
  • 05.08.2020Podatki 2020: Praca zdalna spoza Polski moe budzi wtpliwoci
   Umoliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnej take poza granicami Polski moe prowadzi do wpadnicia w podatkowe puapki – oceniaj eksperci firmy doradczej KPMG. Wtpliwoci mog dotyczy gównie spraw zwizanych z rezydencj podatkow pracowników, jeli ci przebywaj w innym kraju przez wikszo czasu w danym roku.
   • 04.08.2020Podatki 2020: Praca zdalna spoza Polski moe budzi wtpliwoci
    Umoliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnej take poza granicami Polski moe prowadzi do wpadnicia w podatkowe puapki – oceniaj eksperci firmy doradczej KPMG. Wtpliwoci mog dotyczy gównie spraw zwizanych z rezydencj podatkow pracowników, jeli ci przebywaj w innym kraju przez wikszo czasu w danym roku.
    • 04.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
     Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
     • 03.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
      Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
      • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
       Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
       • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
        Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
        • 20.07.2020Podatki 2021: Bd zmiany dotyczce kursów walut i podatków
         Podatnik bdzie móg wybra do podatku VAT zasady przeliczenia kursu walut analogiczne do zasad przeliczenia przychodu w podatku dochodowym – zapowiedziao Ministerstwo Finansów. W efekcie zmniejszony bdzie czas na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Zmiany maj zosta wprowadzone w ycie w pierwszych miesicach 2021 r.
         • 17.07.2020Podatki 2021: Bd zmiany dotyczce kursów walut i podatków
          Podatnik bdzie móg wybra do podatku VAT zasady przeliczenia kursu walut analogiczne do zasad przeliczenia przychodu w podatku dochodowym – zapowiedziao Ministerstwo Finansów. W efekcie zmniejszony bdzie czas na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Zmiany maj zosta wprowadzone w ycie w pierwszych miesicach 2021 r.
          • 16.07.2020SLIM VAT – uproszczenie i unowoczenienie rozlicze VAT
           Proste fakturowanie, uatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyci finansowe – to cztery obszary w których nastpi zmiany.  SLIM VAT to pakiet uproszcze bdcy odpowiedzi na zgaszane MF oczekiwania przedsibiorców.  SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, majcego na celu dostosowanie ich do warunków dziaania maego i redniego biznesu.
           • 14.07.2020Podatki na wiecie: Wielka Brytania szykuje cicia w podatkach
            Brytyjski rzd zdecydowa si na wprowadzenie nowych preferencji podatkowych, które maj pomóc w oywianiu wyspiarskiej gospodarki w obliczu kryzysu gospodarczego wywoanego przez pandemi koronawirusa. Tymczasowo opodatkowanie podatkiem VAT sektora hotelarsko-gastronomicznego bdzie nisze. Ulgi obejm równie podatek od transakcji gruntami.
            • 25.06.2020Tarcza antykryzysowa 4.0: Uatwienia dla przedsibiorców w obszarze cen transferowych
             W ramach uatwie dla przedsibiorców zawartych w Tarczy Antykryzysowej wyduono terminy zwizane z dokumentacj cen transferowych i TPR, a take wprowadzono nowe wyczenie dla szpitali klinicznych.
             • 16.06.2020VAT od czynnoci wykonywanych przez jednostki samorzdu terytorialnego - interpretacja ogólna MF
              Niezalenie od posiadanego przez jednostk samorzdu terytorialnego formalnego statusu podatnika podatku od towarów i usug, zarówno w przypadku braku uznania wykonywanych przez ni czynnoci za dziaalno gospodarcz lub te wystpienia przesanek przewidzianych w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czynnoci te nie bd podlegay opodatkowaniu VAT. W odniesieniu do okrelonych czynnoci zwizanych z realizacj zada w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy spoecznej, jednostki samorzdu terytorialnego nie wystpuj w roli podatników VAT i tym samym ich wykonywanie nie podlega opodatkowaniu VAT.
              • 08.06.2020Amortyzacja telefonu komórkowego: 10 czy 20%?
               Spóka, jako leasingodawca (finansujcy), zawiera z klientami (jako leasingobiorcami, korzystajcymi) umowy leasingu (w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o CIT), na podstawie których oddaje do odpatnego uywania rodki trwae przez uzgodniony okres. Jednym z przedmiotów leasingu s telefony komórkowe (w tym smartfony). Jak stawk amortyzacyjn okrelon w Wykazie stawek amortyzacyjnych naley stosowa do stanowicych rodki trwae telefonów komórkowych?
               • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                 [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                 • 25.05.2020WSA. Miejsce parkingowe w budynku mieszkalnym z niszym podatkiem
                  Hale garaowe stanowice przedmiot odrbnej wasnoci, usytuowane w budynku mieszkalnym powinny podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci wedug stawki dla tzw. budynków pozostaych. Tak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                  • 29.04.2020Ulga termomodernizacyjna: Budynek w budowie si nie liczy
                   Czy podatnik moe poniesione wydatki w 2019 r. do istniejcego ju budynku mieszkalnego jeszcze nieoddanego odliczy w zeznaniu podatkowym od podatku dochodowego za 2019 r. w zakresie ulgi termomodernizacyjnej? Czy nieoddany budynek mieszkalny jednorodzinny jest traktowany jako budynek w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane?
                   • 28.04.2020Ulga termomodernizacyjna: Budynek w budowie si nie liczy
                    Czy podatnik moe poniesione wydatki w 2019 r. do istniejcego ju budynku mieszkalnego jeszcze nieoddanego odliczy w zeznaniu podatkowym od podatku dochodowego za 2019 r. w zakresie ulgi termomodernizacyjnej? Czy nieoddany budynek mieszkalny jednorodzinny jest traktowany jako budynek w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane?
                    • 20.04.2020Podatki 2020: Co zmienia uzupenienie tarczy antykryzysowej?
                     W ycie wesza ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, która ma by uzupenieniem dla pierwszej tarczy antykryzysowej. Ustawa dotyczy take kwestii podatkowych i zmienia regulacje odnoszce si m.in. do cen transferowych, organizacji poytku publicznego (OPP) oraz kryptowalut.
                     • 07.04.2020Maonek nie zawsze skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej
                      Pani Janina jest w zwizku maeskim. Wraz z mem mieszka w domu, którego jedynym wacicielem jest jej m. W 2019 r. zainstalowali instalacj fotowoltaiczn. Maonkowie pozostaj we wspówasnoci majtkowej i wspólnie ponosz koszty utrzymania domu. Pani Janina prowadzi dziaalno i osiga dochody w Polsce, natomiast jej m pracuje poza granicami kraju i nie osiga adnego dochodu w Polsce. Czy Pani Janina moe skorzysta z ulgi i odliczy koszty instalacji fotowoltaicznej?
                      • 06.04.2020Maonek nie zawsze skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej
                       Pani Janina jest w zwizku maeskim. Wraz z mem mieszka w domu, którego jedynym wacicielem jest jej m. W 2019 r. zainstalowali instalacj fotowoltaiczn. Maonkowie pozostaj we wspówasnoci majtkowej i wspólnie ponosz koszty utrzymania domu. Pani Janina prowadzi dziaalno i osiga dochody w Polsce, natomiast jej m pracuje poza granicami kraju i nie osiga adnego dochodu w Polsce. Czy Pani Janina moe skorzysta z ulgi i odliczy koszty instalacji fotowoltaicznej?
                       • 30.03.2020Gdzie zaatwia sprawy podatkowe, czyli waciwo miejscowa organów podatkowych
                        Zgodnie z ogóln zasad, waciwo miejscow organów podatkowych ustala si wedug miejsca zamieszkania (dla przedsibiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spóek zarejestrowanych w KRS). Zmiana miejsca zamieszkania, adresu siedziby firmy bd miejsca wykonywania czynnoci podlegajcych podatkowi moe wpyn na zmian twojego urzdu skarbowego. Jeli zmiana warunkujca now waciwo urzdu skarbowego nastpia w trakcie okresu rozliczeniowego, to zaliczk za ten okres wpacasz ju do nowego urzdu skarbowego.
                        • 29.01.2020WSA. Zwrot za jazdy lokalne bez PIT tylko dla uprzywilejowanych
                         Przychodami ze stosunku pracy s wszelkie wiadczenia otrzymywane przez pracownika w zwizku z pozostawaniem w stosunku pracy. Zaliczy do nich naley równie wypacany pracownikowi zwrot kosztów uywania pojazdu prywatnego do celów subowych. Zwrot ten, przy spenieniu warunków okrelonych w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych moe korzysta ze zwolnienia od podatku. Przepis ten dotyczy jednak tylko tych pracowników, dla których inne ustawy przewiduj moliwo przyznania prawa do zwrotu tych kosztów lub nakadaj na pracodawc obowizek ich zwrotu.
                         • 15.01.2020Zwrot kosztów uywania prywatnego samochodu subowo bez PIT
                          Z uzasadnienia: Nalenoci, które wypaca na rzecz pracowników tytuem zwrotu wydatków dotyczcych wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach subowych, nie naley traktowa jako przychodów ze stosunku pracy (...) Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowizany jest ponosi pracodawca, to z tytuu uzyskania tego wiadczenia nie osiga adnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof.
                          • 07.01.2020PIT za 2019: Wymiana dachu w ramach ulgi termomodernizacyjnej
                           Pytanie: Wnioskodawczyni planuje inwestycj zwizan z termomodernizacj dachu. W ramach prac przewidziane s nastpujce etapy: usunicie starego pokrycia (gont bitumiczny, papa podkadowa) oraz ewentualna wymiana uszkodzonych desek w odeskowaniu, docieplenie dachu styropianem (materia pooony na deskowanie), uoenie nowego pokrycia dachu (blachodachówka), wymiana rynien i rur spustowych, utylizacja starego pokrycia. Które etapy i zwizane z nimi materiay budowalne i koszty usugi mona odliczy od dochodu w ramach ulgi podatkowej zwizanej z termomodernizacj?
                           • 19.12.2019NSA: Skarc wydan interpretacj naley precyzyjnie sformuowa zarzuty
                            Z uzasadnienia: Sd administracyjny jest zwizany zarzutami skargi wniesionej na interpretacj indywidualn i nie moe poszukiwa uchybie prawa materialnego i procesowego, które w skardze tej nie zostay podniesione.(...) sd ten (I instancji - dop. red.) nie moe skutecznie rozpozna takiej skargi, bowiem nie ma ani prawa ani obowizku domyla si intencji autora skargi lub jego argumentacji.
                            • 18.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                             Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
                             • 17.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                              Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
                              • 13.12.2019Wydatki na samochód pracownika w kosztach uzyskania przychodu
                               Pracodawcy powszechnie wykorzystuj, najczciej porednio, do celów prowadzonej dziaalnoci samochody bdce w dyspozycji pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne rozwizania zawiera równie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) reguluje t sytuacj w odniesieniu do pracowników w przepisie art. 23. ust. 1
                               • 12.12.2019Wydatki na samochód pracownika w kosztach uzyskania przychodu
                                Pracodawcy powszechnie wykorzystuj, najczciej porednio, do celów prowadzonej dziaalnoci samochody bdce w dyspozycji pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne rozwizania zawiera równie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) reguluje t sytuacj w odniesieniu do pracowników w przepisie art. 23. ust. 1
                                • 12.12.2019NSA: Symboliczna odpatno nie wiadczy o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez gmin
                                 wiadczenie usug jest odpatne i podlega opodatkowaniu wycznie wtedy, gdy pomidzy usugodawc a usugobiorc istnieje stosunek prawny, w trakcie którego dochodzi do wymiany wiadcze wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymane przez usugodawc stanowi rzeczywist równowarto usugi wiadczonej na rzecz usugobiorcy. Porównanie okolicznoci, w jakich zainteresowany wiadczy dane usugi i tych okolicznoci, w jakich tego rodzaju wiadczenie jest zwykle realizowane moe stanowi jedn z metod umoliwiajcych zbadanie, czy dana dziaalno jest dziaalnoci gospodarcz.
                                 • 02.12.2019WSA. Zwrot kosztów za jazd prywatnym samochodem bez PIT
                                  Z uzasadnienia: Otrzymanie przez pracownika od skarcej kwoty z tytuu zwrotu kosztów jego wykorzystania do celów subowych stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majtkowego. Stwierdzi zatem naley, e kwota wypacanego przez skarc pracownikowi wiadczenia stanowicego zwrot kosztów z tytuu uywania przez niego samochodu prywatnego w celach subowych, nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
                                  • 25.11.2019WSA. Nieruchomoci w firmie: Samo pozwolenie na rozbiórk nie obniy podatku
                                   Z uzasadnienia: Obecny stan prawny nie przewiduje koniecznoci badania, czy zaistniay wzgldy techniczne uniemoliwiajce wykorzystywanie nieruchomoci do dziaalnoci gospodarczej. Wyczenie z opodatkowania przewiduje natomiast wyej cytowany art. 1 ust. 2a, który w pkt 3 wie moliwo odstpienia od opodatkowania nieruchomoci m.in. z wydaniem ostatecznej decyzji nakazujcej rozbiórk, o której mowa w art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego. (...) Tylko bowiem taka, cile okrelona, decyzja uzasadnia zastosowanie przewidzianego wyej wyczenia i nie moe ona by tym samym utosamiana czy zastpowana decyzj o pozwoleniu na rozbiórk.
                                   • 07.11.2019Wykonywanie dziaalnoci gospodarczej przez miasto nie okrela automatycznie jego statusu w podatku VAT
                                    Mimo, i czynnoci realizowane przez Miasto mog mie charakter usugowy, to stanowi one dziaalno gospodarcz w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. wówczas, gdy podmiot je realizujcy dziaa na zasadach rynkowych, jako producent, handlowiec lub usugodawca – bdcy podatnikiem VAT (z wyjtkami przewidzianymi w przepisach UE). Jeeli natomiast czynnoci te nie s wykonywane na zasadach rynkowych, lecz w ramach wadztwa administracyjnego (tzw. imperium), wówczas nie maj one charakteru dziaalnoci gospodarczej i s wyczone z zakresu przedmiotowego VAT, gdy Miasto nie dziaa w takiej sytuacji jako podatnik.
                                    • 24.10.2019Podatki i opaty lokalne 2020: Stawki maksymalne w gór, a minimalne bez zmian
                                     Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 padziernika 2019 r. (M.P. poz. 1020) minimalne stawki podatku od rodków transportowych obowizujce w 2020 r. nie zmieni si, a zatem bd obowizyway w wysokoci obowizujcej w tym roku. Natomiast maksymalne stawki podatków i opat lokalnych w 2020 r., w tym podatku od rodków transportowych, bd o wiele wysze. Dodajmy jednak, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku. 
                                     • 24.10.2019NSA: Gminne inwestycje w infrastruktur towarzyszc i prawo do odliczenia VAT
                                      Z uzasadnienia: Jeeli dla powstania w ramach inwestycji infrastruktury, która bdzie oddana w dzieraw, generujc podatek naleny, wykonywane s prace tworzce infrastruktur towarzyszc tej oddanej w dzieraw, które s niezbdne do jej powstania i komplementarnie caa ta infrastruktura ma realizowa zaoony cel przedmiotowej inwestycji, nie ma podstaw, aby Miasto zostao cakowicie pozbawione prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytuu realizacji teje infrastruktury towarzyszcej.
                                      • 23.10.2019Podatki i opaty lokalne 2020: Stawki maksymalne w gór, a minimalne bez zmian
                                       Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 padziernika 2019 r. (M.P. poz. 1020) minimalne stawki podatku od rodków transportowych obowizujce w 2020 r. nie zmieni si, a zatem bd obowizyway w wysokoci obowizujcej w tym roku. Natomiast maksymalne stawki podatków i opat lokalnych w 2020 r., w tym podatku od rodków transportowych, bd o wiele wysze. Dodajmy jednak, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku. 
                                       • 03.10.2019Gmina pobierajc czciowe dopaty do doywiania nie jest z tego tytuu podatnikiem VAT
                                        Z uzasadnienia: wiadczenie usug tylko wtedy dokonywane jest "odpatnie" w rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy VAT, jeeli pomidzy usugodawc i usugobiorc istnieje stosunek prawny, w ramach którego dochodzi do wymiany wiadcze wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymywane przez usugodawc stanowi rzeczywisty ekwiwalent usugi wiadczonej na rzecz usugobiorcy.
                                        • 13.09.2019Ulga termomodernizacyjna - objanienia podatkowe MF
                                         Publikowane dzisiaj objanienia podatkowe dotycz nowych preferencji podatkowych wspierajcych przedsiwzicia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - ustawa PIT) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczacie).
                                         • 12.09.2019Ulga termomodernizacyjna - objanienia podatkowe MF
                                          Publikowane dzisiaj objanienia podatkowe dotycz nowych preferencji podatkowych wspierajcych przedsiwzicia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - ustawa PIT) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczacie).
                                          • 09.09.2019WSA. Przychody pracownika: Ryczat samochodowy za jazdy lokalne z PIT
                                           Z uzasadnienia: Zwrot kosztów uywania pojazdu prywatnego do celów subowych w jazdach lokalnych przyznany pracownikowi Spóki na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mieci si w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) Ryczat wypacany pracownikom z tytuu uywania przez pracowników prywatnych samochodów osobowych do celów subowych stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, który winien by opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy.
                                           • 24.07.2019Podatki 2019: Owiadczenie o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - MF wyjania
                                            Informacja dotyczy sposobu skadania i przykadowej treci owiadczenia o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”). Nie ma natomiast zastosowania do owiadczenia, skadanego na podstawie przepisów, obowizujcych do 31 grudnia 2018 r. (tj. art. 9a ust. 7 ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 7 ustawy o PIT).
                                            • 23.07.2019Podatki 2019: Owiadczenie o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - MF wyjania
                                             Informacja dotyczy sposobu skadania i przykadowej treci owiadczenia o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”). Nie ma natomiast zastosowania do owiadczenia, skadanego na podstawie przepisów, obowizujcych do 31 grudnia 2018 r. (tj. art. 9a ust. 7 ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 7 ustawy o PIT).
                                             • 09.07.2019NSA: Wydatki zwizane z programami CSR s zwizane ze sprzeda opodatkowan
                                              Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz strategii zarzdzania opartej o koncepcj spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, jako strategii marketingowej, moe mie zwizek z dziaalnoci opodatkowan, co wskazuje na to, e podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i usug.
                                              • 17.06.2019Podatki 2019: Ulga termomodernizacyjna - zasady, limity, wyczenia
                                               Ulga teromodernizacyjna to nowo - pojawia si w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dopiero w 2019 r. Kierowana jest do osób fizycznych, opodatkowanych zarówno wg skali podatkowej jak i podatkiem jednolitym 19%, bdcych wacicielami lub wspówacicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ten ostatni warunek jest istotny dla osób, które dopiero buduj swój dom - jeli planuj oni przedsiwzicia termomodernizacyjne, powinni starannie zapozna si z warunkami stosowania ulgi, aby odpowiednio zaplanowa swoje dziaania (przed poniesieniem wydatków kwalifikowanych budowa powinna si zakoczy).
                                               • 14.06.2019Podatki 2019: Ulga termomodernizacyjna - zasady, limity, wyczenia
                                                Ulga teromodernizacyjna to nowo - pojawia si w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dopiero w 2019 r. Kierowana jest do osób fizycznych, opodatkowanych zarówno wg skali podatkowej jak i podatkiem jednolitym 19%, bdcych wacicielami lub wspówacicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ten ostatni warunek jest istotny dla osób, które dopiero buduj swój dom - jeli planuj oni przedsiwzicia termomodernizacyjne, powinni starannie zapozna si z warunkami stosowania ulgi, aby odpowiednio zaplanowa swoje dziaania (przed poniesieniem wydatków kwalifikowanych budowa powinna si zakoczy).
                                                • 13.06.2019Daniny publiczne w okresie zarzdu sukcesyjnego
                                                 Ustawa o zarzdzie sukcesyjnym wprowadza regulacje, obejmujce zasady tymczasowego zarzdzania przedsibiorstwem po mierci przedsibiorcy, który we wasnym imieniu wykonywa dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej (zwanej dalej "CEIDG") oraz kontynuowania dziaalnoci gospodarczej, wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsibiorstwa.
                                                 • 14.05.201914.05.2019: E-szkoa podatkowa
                                                  Od podstaw do biegoci - taki cel przywieca autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szko podatkow. To wyjtkowy e-kurs, poniewa pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynaj swoj przygod z podatkami. Ale i ci z Was, którzy ju maj pewien sta, nie powinni rezygnowa z udziau w kursie. Dziki niemu nie tylko usystematyzuj i utrwal posiadane wiadomoci, lecz take zdobd now wiedz, a przede wszystkim - dziki wielu praktycznym przykadom, omówieniom i analizom - naucz si, jak stosowa j w praktyce.
                                                  • 13.05.2019Podatki i opaty lokalne: Nowa definicja budowli jest niepotrzebna?
                                                   Prace nad definicj budowli w ustawie o podatkach i opatach lokalnych zbiegy si z podjtymi przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa pracami nad wprowadzeniem kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego, tj. Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego projekt zakada nadanie nowego brzmienia definicji budowli. Majc na uwadze zoono zagadnienia oraz brak wersji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego uwzgldniajcej uwagi zgoszone w trakcie uzgodnie i konsultacji publicznych nie przewiduje si w najbliszym czasie skierowania pod obrady Rady Ministrów projektu ustawy w zakresie zmiany definicji budowli - wyjanio Ministerstwo Finansów.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »