Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja komputera

 • 24.05.2019Ustalenie wartoci pocztkowej licencji przy patnociach ratalnych
  W przypadku nabycia licencji, dla której cz nalenoci przypada na okres po oddaniu jej do uywania, dla okrelenia wartoci pocztkowej tej licencji naley przyj warto okrelon w umowie licencyjnej. Bez wzgldu na to jaka jego cz zostaa zapacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych naley przyj cznie wartoci wynikajce ze wszystkich dotyczcych jej faktur. Do wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nalen sprzedajcemu z tego tytuu, ale take inne wydatki zwizane z zakupem, naliczone do dnia przekazania skadnika majtku do uywania.
  • 27.01.2017WSA. Amortyzacja systemu informatycznego
   Z uzasadnienia: Z przepisu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o CIT nie mona wyprowadzi wniosku, e przeniesienie praw majtkowych stanowi warunek do uznania umowy o korzystanie z oprogramowania (licencji) za warto niematerialn i prawn. Niezasadnie zatem organ stwierdzi, e wydatków zwizanych z nabyciem i wdroeniem zintegrowanego systemu informatycznego, nie mona uzna za wydatki na nabycie skadnika majtku trwaego, stanowicego warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej.
   • 05.08.2016Uproszczona amortyzacja bilansowa rodkw trwaych o niskiej wartoci
    Przepisy ustawy o rachunkowoci przewiduj, e dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Jak zatem ksigowa takie wartoci?
    • 30.10.2015Uproszczona amortyzacja rodkw trwaych o niskiej wartoci
     Ustawa o rachunkowoci przewiduje, e dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Jak zatem ksigowa takie wartoci?
     • 29.10.2015Uproszczona amortyzacja rodkw trwaych o niskiej wartoci
      Ustawa o rachunkowoci przewiduje, e dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Jak zatem ksigowa takie wartoci?
      • 22.12.2014Amortyzacja bilansowa rodkw trwaych o niskiej wartoci
       Dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa o rachunkowoci nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Zobaczmy, jak zatem mona je ujmowa.
       • 14.11.2014Inwestycja w obcym rodku trwaym w kosztach podatkowych
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni moe zaliczy odsetki od kredytu hipotecznego, zacignitego na adaptacj wynajtego lokalu w Galerii oraz zakup wyposaenia, przeznaczonego na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej do kosztw uzyskania przychodw? Czy wydatki na nabycie rodkw trwaych i amortyzacja nakadw w obcych rodkach trwaych sfinansowane poyczk hipoteczn zabezpieczon na majtku Wnioskodawczyni mog stanowi koszty uzyskania przychodw?
        • 13.06.2014Rachunkowo. Amortyzacja rodkw trwaych o niskiej wartoci
         Dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa o rachunkowoci nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Sprawdmy, jak zatem mona je rozlicza.
         • 12.06.2014Rachunkowo. Amortyzacja rodkw trwaych o niskiej wartoci
          Dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa o rachunkowoci nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Sprawdmy, jak zatem mona je rozlicza.
          • 27.03.2014Rachunkowo. Amortyzacja rodkw trwaych o niskiej wartoci
           Regulacje prawa bilansowego zakadaj, e dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mona ustala w sposb uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisw dla grup rodkw zblionych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisujc warto tego rodzaju rodkw trwaych. Ustawa o rachunkowoci nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej.
           • 18.07.2013Ksigi rachunkowe. Uproszczona amortyzacja rodkw trwaych o niskiej wartoci
            Prawo bilansowe zakada, e dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa o rachunkowoci nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Sprawdmy, jak zatem naley je rozlicza.
            • 17.05.2013Wybr metody amortyzacji przy ryczacie od przychodw ewidencjonowanych
             Podstaw opodatkowania zryczatowanym podatkiem dochodowym jest przychd. Co do zasady podatnik nie ma prawa pomniejszania przychodu o poniesione koszty jego uzyskania (w tym o odpisy amortyzacyjne). Moe on uwzgldni jedynie niektre wydatki, np. skadki na ubezpieczenie spoeczne podatnika i osb z nim wsppracujcych czy koszty uytkowania internetu (do wysokoci 760 z).
             • 30.04.2012Amortyzacja: Prywatny majtek w firmie
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca ma zamiar przeznaczy do prowadzenia dziaalnoci uywane przez niego, zakupione uprzednio na potrzeby prywatne: samochd osobowy i komputer, ktre zostan wpisane do ewidencji rodkw trwaych. Jaka jest warto pocztkowa samochodu i komputera bdca podstaw amortyzacji? Jak naley ustali warto pocztkow rodka trwaego nabytego przed rozpoczciem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, gdy znana i udokumentowana jest cena zakupu?
              • 15.03.2012Amortyzacja rodkw trwaych o niskiej wartoci w ksigach rachunkowych
               Dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisw dla grup rodkw zblionych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisujc warto tego rodzaju rodkw trwaych. Ustawa o rachunkowoci nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej.
               • 30.11.2011Amortyzacja czasowo nieuywanego rodka trwaego
                Zgodnie z art. 16c pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych tylko cakowite zaprzestanie danego rodzaju dziaalnoci, w ktrej uywano dany rodek trway (skadnik majtku) uzasadnia zaprzestanie jego amortyzacji na zasadach okrelonych w tym przepisie - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 19.01.2009Przekazanie skadnikw majtku spki jej menederowi a opodatkowanie VAT
                 W wietle art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, aby dana czynno moga by uznana za usug, musi by skierowana na zewntrz i nie moe suy samemu podatnikowi. Usug nie bdzie wic udostpnienie skadnikw majtkowych przez podatnika innemu podmiotowi ani te przekazanie mu innych wiadcze, jeeli maj one by wykorzystywane tylko na potrzeby dziaalnoci samego podatnika, a nie do celw osobistych podmiotu, ktremu zostay przekazane — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                 • 15.01.2009Przesanki amortyzacji rodkw trwaych
                  Aby dokonywa amortyzacji rodka trwaego dla celw podatkowych, nie wystarcza sama obiektywna klasyfikacja majtku jako rodka trwaego, lecz konieczne jest jego ujawnienie w ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                  • 23.05.2007Jednorazowa amortyzacja komputera wytworzonego we wasnym zakresie
                   Pytanie podatnika: Czy mona poniesione wydatki na wytworzenie rodka trwaego we wasnym zakresie amortyzowa jednorazowo w 2007 r. przy zastosowaniu przepisu art. 22k ust. 7 i 8 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                   • 23.11.2006Resort uwzgldni poprawki Lewiatana dotyczce telepracy
                    Rzd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczce telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej zobowizao si do uwzgldnienia postulatw partnerw spoecznych, w tym take uwag zgaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrw projekcie nowelizacji ustawy.
                    • 08.02.2006Amortyzacja komputera i podwyszona stawka amortyzacyjna
                     W ubiegym roku zakupiem i wprowadziem do ewidencji rodkw trwaych komputer. Do koca 2005 r. stosowaem stawk amortyzacyjn 30%. Czy od stycznia 2006 r. mogem zastosowa dla tego komputera podwyszon stawk amortyzacyjn odpowiedni dla rodkw trwaych poddanych szybkiemu postpowi technicznemu?