Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

brak sukcesji podatkowej

 • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
  Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
  • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
   Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
   • 24.12.2019Podatki 2020: Zmiany w VAT od 1 stycznia
    Pocztek przyszego roku nie przynosi zbyt wielu zmian w ustawie o podatku od towarów i usug. Jest ich dosownie kilka, a najwaniejsz z nich jest obowizek umieszczania na paragonie numeru NIP. Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca bdzie móg wystawi podatnikowi VAT faktur do paragonu tylko jeli paragon ten bdzie zawiera NIP nabywcy. Zmiana ta dotyczy wycznie transakcji pomidzy firmami. Ponadto, uproszczone zostan formalnoci przy powoywaniu zarzdcy sukcesyjnego oraz szerszy bdzie zakres zwolnienia dla usug pomocy spoecznej.
    • 23.12.2019Podatki 2020: Zmiany w VAT od 1 stycznia
     Pocztek przyszego roku nie przynosi zbyt wielu zmian w ustawie o podatku od towarów i usug. Jest ich dosownie kilka, a najwaniejsz z nich jest obowizek umieszczania na paragonie numeru NIP. Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca bdzie móg wystawi podatnikowi VAT faktur do paragonu tylko jeli paragon ten bdzie zawiera NIP nabywcy. Zmiana ta dotyczy wycznie transakcji pomidzy firmami. Ponadto, uproszczone zostan formalnoci przy powoywaniu zarzdcy sukcesyjnego oraz szerszy bdzie zakres zwolnienia dla usug pomocy spoecznej.
     • 22.11.2019Dziedziczenie ulg podatkowych - róne rozstrzygnicia sdów
      Dzisiejsza interpretacja porusza trudn spraw sukcesji podatkowej. Zmary, prowadzcy dziaalno gospodarcz, w chwili mierci posiada prawo do tzw. ulgi uczniowskiej. Nie wykorzysta jej w caoci, a do odliczenia pozostao kilkadziesit tysicy zotych. Wdowa i jej dzieci uwaaj, i odziedziczyy prawo do tej ulgi. Niestety - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia przyznania racji. Sprawa jest niejednoznacza, ze wzgldu na niejednolite orzecznictwo. Warto zapozna si z argumentacj stron w sporze.
      • 29.10.2019WSA. Zwrot VAT na rachunek w polskim oddziale zagranicznego banku. Czy moliwy?
       Z uzasadnienia: Zwrot rónicy podatku nastpuje na rachunek bankowy podatnika w banku majcym siedzib na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, której jest czonkiem. Przepisy ustawy nie przewiduj natomiast moliwoci otrzymania przez podatnika zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym na rachunek bankowy podatnika w banku majcym siedzib poza terytorium kraju.
       • 28.06.2019Kontynuacja metody opodatkowania podatkiem jednolitym 19% przez spadkobierc
        Wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej na zasadach okrelonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawem, które podlega sukcesji na gruncie prawa podatkowego. Jest to bowiem prawo, które przysugiwao spadkodawcy, a skorzystanie z niego przez spadkodawc powodowao konkretny skutek podatkowy w postaci zapaty tzw. podatku liniowego, a nie wedug skali podatkowej.
        • 12.02.2019Sukcesja w firmach rodzinnych. Bd kolejne uatwienia?
         W MPiT s prowadzone prace nad przygotowaniem kolejnych przepisów uatwiajcych sukcesj. Uwzgldniaj one nie tylko wnioski NIK, ale równie inne dane i analizy, w tym raporty przygotowywane przez rodowisko firm rodzinnych. Prace te koncentruj si przede wszystkim na trudnociach zwizanych z sukcesj za ycia waciciela przedsibiorstwa oraz z prowadzeniem firmy rodzinnej w formie spóki handlowej - poinformowao Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii.
         • 12.12.2018Przejcie numeru NIP spóki do jednoosobowej dziaalnoci
          Pytanie: Wnioskodawca by wspólnikiem (z 50% udziaem w zysku/stracie) dwuosobowej spóki jawnej. Po skutecznym wypowiedzeniu przez drugiego wspólnika umowy spóki, Wnioskodawca zoy w oparciu o art. 66 KSH pozew o przyznanie mu prawa do przejcia majtku Spóki z obowizkiem rozliczenia si z wystpujcym drugim wspólnikiem zgodnie z art. 65 KSH. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do przejcia NIP Spóki do prowadzonej przez siebie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej na skutek przejcia przedsibiorstwa Spóki? 
          • 09.10.2018NSA. Prawo do ulgi na zakup kas w przypadku wydzielenia
           Z uzasadnienia: W momencie wydzielenia spóka, z której nastpi podzia dokonaa ju odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania. Skorzystano zatem z prawa okrelonego w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Jest to zatem swoisty "stan zamknity". (...) Zatem spóka, prowadzc nadal sprzeda, która podlega ewidencjonowaniu, korzystajc z zorganizowanej czci przedsibiorstwa nie moe skorzysta niejako ponownie z prawa z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Prawo to bowiem zostao niejako skonsumowane i nie moe na nowo powsta.
           • 21.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz I
            Ju wkrótce, 25 listopada 2018 r., wejdzie w ycie opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 1629 z 24 sierpnia 2018 r. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej. Przedsibiorcy prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz lub dziaalno w formie spóki cywilnej zyskaj now moliwo zabezpieczenia kontynuacji dziaalnoci firmy - po swojej mierci. To nowy sposób na dokonanie sukcesji - dotychczasowe moliwoci przedsibiorców jednoosobowych planujcych sukcesj byy do ograniczone (cho pozwalajce osobom zdecydowanym na ochron firmy).
            • 20.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz I
             Ju wkrótce, 25 listopada 2018 r., wejdzie w ycie opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 1629 z 24 sierpnia 2018 r. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej. Przedsibiorcy prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz lub dziaalno w formie spóki cywilnej zyskaj now moliwo zabezpieczenia kontynuacji dziaalnoci firmy - po swojej mierci. To nowy sposób na dokonanie sukcesji - dotychczasowe moliwoci przedsibiorców jednoosobowych planujcych sukcesj byy do ograniczone (cho pozwalajce osobom zdecydowanym na ochron firmy).
             • 04.09.2018WSA. Kiedy nastpca skorzysta z ulgi na zakup kas?
              Z uzasadnienia: W wyniku przeksztacenia przedsibiorcy bdcego osob fizyczn w jednoosobow spók kapitaow, spóka ta nie przejmuje (kontynuuje) obowizku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Brak jest zatem podstaw prawnych dla odmowy przyznania spóce ulgi przy zakupie kas, bowiem jest ona podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usug.
              • 23.04.2018Zwrot ulgi na zakup kasy po mierci przedsibiorcy
               Pytanie: Czy bdc jedynym spadkobierc po zmarej, Wnioskodawczyni ma obowizek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych przez zmar na zakup kasy rejestrujcej, jeli Wnioskodawczyni nie zamierza kontynuowa dziaalnoci gospodarczej prowadzonej wczeniej przez zmar?
               • 05.03.2018Przejcie innego przedsibiorcy posugujcego si kas
                Pytanie: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony, po poczeniu ze Spók B, do stosowania zwolnienia z obowizku ewidencjonowania sprzeday na kasie rejestrujcej wynikajcego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 zacznika do rozporzdzenia? Czy bdzie uprawniony, w przypadku gdy zapata za usugi bdzie potrcana z wynagrodzeniem pracownika, do stosowania zwolnienia z obowizku ewidencjonowania sprzeday na kasie rejestrujcej wynikajcego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 zacznika do rozporzdzenia?
                • 01.03.2018Kasy fiskalne: Utrata zwolnienia wskutek przejcia
                 Jeeli spóka przejmowana nie ma prawa do zwolnienia z obowizku rejestrowania czynnoci w kasie rejestrujcej, to spóka zawizana po przejciu równie tego zwolnienia nie ma - mimo, i ma do niego prawo spóka przejmujca.
                 • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
                  Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
                  • 18.12.2017Obowizek zwrotu odliczonego VAT przez on zmarego podatnika
                   Pytanie: W sierpniu br. zmar m Wnioskodawczyni, a dziaalno któr prowadzi zostaa wykrelona z CEIDG. W ewidencji rodków trwaych jednoosobowej dziaalnoci ma widnieje samochód osobowy, który by zakupiony w listopadzie 2015 r. W deklaracji za listopad 2015 r. zosta odliczony VAT w wysokoci 50% za zakup tego samochodu. Samochód Wnioskodawczyni chce zostawi dla siebie. Czy Wnioskodawczyni ma zwróci VAT, który zosta odliczony w listopadzie 2015 r. pomniejszony o amortyzacj?
                   • 08.12.2017NSA: Pytajc o skutki powstania firmy, nie musisz podawa jej adresu
                    Z uzasadnienia: Wskazanie danych adresowych spóki, której utworzenie wnioskodawca dopiero planuje, co do zasady nie jest elementem stanu faktycznego niezbdnym dla oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy.
                    • 24.11.2017CIT: Przeksztacenie spóki kapitaowej w spók osobow
                     W zwizku z przeksztaceniem spóki kapitaowej w spók osobow patnik bdzie zobowizany do pobrania i wpacenia na rzecz waciwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych ustalonego na dzie przeksztacenia jedynie od wartoci zysków istniejcych w spóce na dzie przeksztacenia, tj. zysków z lat ubiegych wygenerowanych przez spók, przekazanych na kapitay zapasowy, rezerwowe oraz zysków biecych, tj. wypracowanych od pocztku roku obrotowego do dnia przeksztacenia.
                     • 15.11.2017NSA. Spadkobierca moe wystpi o stwierdzenie nadpaty w PIT
                      danie wszczcia postpowania w sprawie stwierdzenia nadpaty podatku jest elementem prawa do nadpaty (prawa majtkowego) i podlega sukcesji na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej. Spadkobierca podatnika jest uprawniony do zoenia wniosku o stwierdzenie nadpaty podatku w trybie art. 75 § 1 w zw. z art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                      • 14.09.2017Przeksztacenie spóki: Koszty zwizane z wynagrodzeniami pracowników w okresie przejciowym
                       Wynagrodzenia wypacone przez spók powsta w wyniku przeksztacenia za miesic poprzedzajcy przeksztacenie mog zosta zaliczone do kosztów spóki przed jej przeksztaceniem. Skadki na ubezpieczenie spoeczne od tych wynagrodze zwiksz ju natomiast koszty wspólników nowo powstaej spóki komandytowej - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji podatkowej.
                       • 22.08.2017Korekta kosztów uzyskania przychodów po przeksztaceniu dziaalnoci w spók z o.o.
                        Gospodarcza wykadnia przepisów regulujcych sukcesj przy przeksztaceniu uzasadnia twierdzenie, e podmiot bdcy sukcesorem wstpuje we wszystkie stosunki prawne, których stron by podmiot przejmowany, ze skutkiem tak, jakby to sukcesor od pocztku by stron tych stosunków prawnych.
                        • 25.05.2017Przeksztacenie jednoosobowej dziaalnoci w spók z o.o. a spis z natury
                         Pytanie podatnika: Czy w zwizku z przeksztaceniem Wnioskodawca bdzie mia obowizek zoy na dzie przeksztacenia spis z natury (w zakresie towarów, wyposaenia, rodków trwaych) i czy bdzie mia obowizek naliczy oraz odprowadzi podatek od towarów, rodków trwaych, wyposaenia nabytych przed przeksztaceniem i od których przysugiwao mu prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego, a które bdzie mia w posiadaniu na dzie dokonania przeksztacenia oraz w rozliczeniu za jaki okres korekta ta zostaaby uwzgldniona?
                         • 19.05.2017NSA. Ulga na zakup kas tylko za pierwszym razem
                          Z uzasadnienia: Sukcesja podatkowa wyprowadzona z art. 6 ust 1 w zwizku z art. 19 Dyrektywy 112 nie znajduje zastosowania do ulgi na podstawie art. 111 ust 4 ustawy o VAT, narusza zasad postrzegania ulg podatkowych jako wyjtku od zasady powszechnoci opodatkowania. Skarca bowiem jako nastpca prawny podmiotu, który aportem wniós do Spóki swoje przedsibiorstwo, stawaaby si sukcesorem zbywcy na gruncie rozlicze VAT w penym zakresie, poza prawem do ulgi z tytuu wymiany kas fiskalnych, w odniesieniu do której zachowywaaby status podatnika, który prawo to dopiero nabywa po raz pierwszy.
                          • 14.04.2017NSA. Fiskus moe skorygowa warto firmy
                           Tezy:  Do dugów funkcjonalnie zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w rozumieniu art. 4a pkt 2 ustawy o CIT nie mog by zaliczone zobowizania wzgldem wacicieli z tytuu udziau w zyskach jak i uznane zobowizania wynikajce ze stosunków publicznoprawnych.  Bdne przyjcie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dodatniej wartoci firmy (art. 16 g ust. 10 pkt 1 ustawy) upowania organy podatkowe do skorygowania tego bdu i ustalenia jej prawidowej wartoci z uwzgldnieniem treci art. 16g ust. 10 pkt 2, art. 16g ust. 12 w zw. z art. 14 ustawy.  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególnoci jej art. 16g ust. 10 pkt 2 i ust. 12 oraz art. 14 ustawy nie daj podstaw do dowolnej alokacji ujemnej wartoci firmy.
                           • 20.03.2017Poczenie spóek. Konsekwencje podatkowe w VAT
                            Pytanie podatnika: Czy w zwizku z opisanym zdarzeniem przyszym – poczeniem poprzez przejcie, Wnioskodawca bdzie mie do czynienia z dostaw towaru w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usug bd wiadczeniem usugi w rozumieniu art. 8 wskazanej ustawy, a w konsekwencji czy poczenie spóek poprzez przejcie stanowi czynno podlegajc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug?
                            • 07.02.2017Skutki podatkowe podziau spóki przez wydzielenie
                             Pytanie podatnika: Czy w konsekwencji planowanego podziau przez wydzielenie i nabycia zorganizowanej czci przedsibiorstwa Spóki Dzielonej przez Wnioskodawc w wyniku podziau, Wnioskodawca nie bdzie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za zobowizania z tytuu rozlicze podatkowych Spóki Dzielonej powstae przed Dniem Wydzielenia (zarówno w zwizku ze skadnikami majtku, które zostay przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziau, jak i tymi, które nie zostay przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziau)?
                             • 29.08.2016Warunki do opodatkowania ryczatem trzeba spenia przez cay czas
                              Z uzasadnienia: Zasada kontynuacji rozliczania si w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych, wynikajca z art. 9 ust. 1 zdanie 2 u.z.p.d. ma zastosowanie w sytuacji kiedy prawo do rozliczania si przez podatnika w tej formie trwa nieprzerwanie. Utrata tego prawa wycza moliwo odwoania si do zasady kontynuacji. Jest rzecz oczywist, e z chwil utraty prawa do rozliczenia si w formie ryczatu przestao obowizywa domniemanie zachowania zryczatowanej formy opodatkowania w nastpnym roku, a tym samym i latach pniejszych. Przy czym utrata prawa do ryczatu ewidencjonowanego, wskutek bezskutecznoci samego owiadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, nastpuje wwczas od pocztku danego roku podatkowego i oznacza powrt do opodatkowania na zasadach oglnych.
                              • 23.08.2016Obowizki patnika PIT. Przeksztacenie spki z o.o. w spk osobow
                               Pytanie podatnika: Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszego, tj. przeksztacenia spki z ograniczon odpowiedzialnoci w spk osobow (komandytow), Wnioskodawca (jako powstaa w wyniku przeksztacenia spka osobowa) zobligowany bdzie jako patnik do wyliczenia i pobrania podatku od osoby fizycznej jako wsplnika spki przeksztacanej (spki z o.o.)?
                               • 06.06.2016Kto moe odebra pismo z urzdu przesane do firmy?
                                Teza: Dorczanie pism podatkowych podatnikowi bdcemu osob fizyczn na adres spki kapitaowej, w ktrej jest on jedynie udziaowcem, nie stanowi skutecznego dorczenia w rozumieniu art. 148 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Skuteczne dorczenie pisma podatkowego adresatowi, poprzez dorczenie tego pisma osobie upowanionej przez pracodawc do odbioru korespondencji, moe mie miejsce jedynie w przypadku wiadczenia pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy i to w szerokim tego sowa znaczeniu.
                                • 27.05.2016Uchwaa NSA. Zmiana leasingodawcy nie miaa znaczenia na gruncie podatkowym
                                 Zmiana leasingodawcy poprzez zbycie i nabycie przez inny podmiot przedmiotu trwajcej umowy leasingu nie uzasadnia przeprowadzania z tego tylko powodu weryfikacji tej umowy na podstawie art. 17a pkt 1 i 2 oraz art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych w brzmieniu obowizujcym przed 1 stycznia 2013 r. - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 01.04.2016Uwzgldnianie w swoich rozliczeniach faktur wystawionych na poprzednika prawnego
                                  Z tym dylematem mierz si niejednokrotnie podatnicy, ktrzy zmienili form prawn, przejli inny podmiot (podatnika), nabyli przedsibiorstwo lub zorganizowan cz przedsibiorstwa albo si podzielili. Nie wszyscy kontrahenci za nadyli za tymi zmianami lub te nie maj technicznej moliwoci wystawienia faktury korygujcej na inny podmiot ni ten, na ktry bya wystawiona faktura pierwotna. Zatem czy nastpca prawny moe uwzgldni faktur, czy faktur korygujc, ktra jest wystawiona poniekd na inny podmiot? A moe musi dopeni jakich formalnoci? Jest to niezwykle istotne, szczeglnie w sytuacji, gdy korekta zwiksza podatek naliczony.
                                  • 21.03.2016Faktury i faktury korygujce wystawione na poprzednika prawnego
                                   Z tym dylematem mierz si niejednokrotnie podatnicy, ktrzy zmienili form prawn, przejli inny podmiot (podatnika), nabyli przedsibiorstwo lub zorganizowan cz przedsibiorstwa czy te podzielili si. Nie wszyscy kontrahenci za nadyli za tymi zmianami lub nie maj technicznej moliwoci wystawienia faktury korygujcej na inny podmiot ni ten, na ktry bya wystawiona faktura pierwotna. Zatem czy nastpca prawny moe uwzgldni faktur lub faktur korygujc, ktra jest wystawiona poniekd na inny podmiot? A moe musi dopeni jakich formalnoci? Jest to niezwykle istotne, szczeglnie w sytuacji, gdy korekta zwiksza podatek naliczony.
                                   • 18.03.2016Faktury i faktury korygujce wystawione na poprzednika prawnego
                                    Z tym dylematem mierz si niejednokrotnie podatnicy, ktrzy zmienili form prawn, przejli inny podmiot (podatnika), nabyli przedsibiorstwo lub zorganizowan cz przedsibiorstwa czy te podzielili si. Nie wszyscy kontrahenci za nadyli za tymi zmianami lub nie maj technicznej moliwoci wystawienia faktury korygujcej na inny podmiot ni ten, na ktry bya wystawiona faktura pierwotna. Zatem czy nastpca prawny moe uwzgldni faktur lub faktur korygujc, ktra jest wystawiona poniekd na inny podmiot? A moe musi dopeni jakich formalnoci? Jest to niezwykle istotne, szczeglnie w sytuacji, gdy korekta zwiksza podatek naliczony.
                                    • 17.03.2016Rozliczanie kosztw uzyskania przychodw przez nastpc prawnego
                                     Tezy: Przepisy Ordynacji podatkowej, normujce zasady zastpstwa prawnego w prawie podatkowym, nie modyfikuj zasad zaliczania kosztw do kosztw uzyskania przychodw wynikajcych z odrbnych ustaw podatkowych. Nastpca prawny nie moe naby w drodze sukcesji praw, w tym prawa do zaliczania kosztw do kosztw uzyskania przychodw, ktre zostay ju zrealizowane przez poprzednika prawnego. Nastpstwo prawne w tym przypadku oznacza bdzie moliwo uwzgldnienia przez nastpc prawnego tych kosztw, ktre zostay poniesione przez poprzednika prawnego, lecz z uwagi na ich charakter zostan zaliczone do kosztw uzyskania przychodu w dacie osignicia zwizanego z nimi przychodu, uzyskanego ju przez nastpc prawnego.
                                     • 10.02.2016Wystawianie duplikatw faktur przez podmiot przeksztacony
                                      Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z ktrym Spka z o.o. powstaa w wyniku przeksztacenia Spdzielni pracy ma prawo i obowizek wystawia duplikaty faktur VAT wystawionych przez Spdzielni pracy przed dniem przeksztacenia i jako sprzedawca zostanie w takim wypadku wskazana Spdzielnia pracy, co wynika z art. 106l ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarw i usug?
                                      • 21.01.2016Przeksztacenie firmy a wano interpretacji podatkowej
                                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku przeksztacenia Spki w spk z ograniczon odpowiedzialnoci w mocy pozostan wice interpretacje podatkowe, uzyskane przez ni na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa?
                                       • 09.10.2015WSA. Aport z agio ogranicza amortyzacj
                                        Z uzasadnienia: Nie podwaajc istnienia nastpstwa prawnego w zakresie obowizkw podatkowych, nie mona jednak zgodzi si z takim rozumieniem tej zasady, e stanowi ona samoistn podstaw ograniczenia moliwoci zaliczania do kosztw uzyskania przychodw okrelonej czci odpisw amortyzacyjnych w przypadku, gdy przestay istnie przesanki do stosowania ograniczenia w tym zakresie, o ktrych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT. Nastpstwo podatkowe nie oznacza bowiem, e nastpca prawny jest zobowizany do ponoszenia ciarw ponoszonych przez podmiot, w ktrego prawa wstpuje take wwczas gdy nie istniej okolicznoci pozwalajce na stosowanie tych ogranicze.
                                        • 23.09.2015Obowizek skadania deklaracji podatkowych za spadkodawc
                                         Pytanie podatnika: W marcu 2014 r. zmar dugoletni partner Wnioskodawczyni. Zainteresowana zostaa jedynym spadkobierc. Zmary oprcz majtku pozostawi rwnie dugi - zarwno bankowe jak i u osb fizycznych. Wnioskodawczyni chciaaby rozliczy si w urzdzie skarbowym, jednak uzyskuje rozbiene informacje co do umw poyczek od osb fizycznych, ktrych stron by spadkodawca. Czy spadkobierca powinien zarejestrowa w urzdzie skarbowym zacignite przez zmarego umowy poyczki, a take opaci od nich podatek?
                                         • 31.08.2015Obniona stawka amortyzacyjna jako koszt uzyskania przychodu
                                          Pytanie podatnika: Czy moliwe jest obnienie stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do nabytych w przeszoci i nabywanych w przyszoci rodkw trwaych do dowolnej wysokoci, w tym take do poziomu 0%? Czy kosztem uzyskania przychodw ze sprzeday rodkw trwaych sfinansowanych czciowo ze rodkw UE bdzie warto, ktra odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie (niezalenie od rda ich finansowania), tj. warto pocztkowa wynikajca z ewidencji rodkw trwaych, zmniejszona o sum dokonanych odpisw amortyzacyjnych bez wzgldu na to, czy odpisy te zostay zaliczone do kosztw uzyskania przychodw?
                                          • 24.06.2015NSA: Odpowiedzialno spadkobiercy za zobowizania podatkowe spadkodawcy
                                           Decyzja wydana na podstawie art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej o odpowiedzialnoci spadkobiercy jest decyzj konstytutywn z art. 21 § 1 pkt 2, a zatem odnosi si do niej art. 68 § 1 Ordynacji ograniczajcy termin jej wydania. Przepis ten przewiduje trzyletni termin przedawnienia prawa do wydania przez organ decyzji konstytutywnej, ustalajcej- orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                           • 18.06.2015Rozliczenie przychodw i kosztw powstaych w roku podziau spki
                                            Pytanie podatnika: W jaki sposb Wnioskodawca powinien dokonywa rozlicze przychodw i kosztw wygenerowanych przez wydzielan zorganizowan cz przedsibiorstwa (ZPC) w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia podziau Spki? Czy Wnioskodawca bdzie mia obowizek wykazania przychodw i kosztw przyporzdkowanych do ZCP od 1 stycznia 2015 r. do dnia podziau, w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za 2015 r.?
                                            • 09.06.2015Wystawianie faktur korygujcych przez nastpc prawnego
                                             Pytanie podatnika: Czy w przypadku kiedy osoba fizyczna, ktrej dziaalno zostaa przeksztacona w spk z o.o. faktycznie ju nie istnieje jako podmiot gospodarczy, to czy w jej imieniu faktury korygujce ma prawo wystawi i rozliczy spka powstaa w wyniku przeksztacenia w zakresie podatku VAT poprzez pomniejszenie zgodnie z korekt podatku VAT nalenego spki?
                                             • 22.05.2015NSA. Cesja umowy leasingu a koszty uzyskania przychodw
                                              Z uzasadnienia: Dokonanie zmian po stronie podmiotowej umowy (zmiana korzystajcego) nie ma wpywu na tre umowy, ani na wynikajce z niej prawa i obowizki. Warunki pozwalajce na traktowanie opat leasingowych jako kosztw uzyskania przychodw odnosz si wycznie do przedmiotu umowy leasingu, natomiast w adnym miejscu nie nawizuj do osoby korzystajcej lub finansujcej.
                                              • 22.04.2015Skutki podatkowe przeksztacenia w 2015 r. spki z o.o. w spk osobow
                                               Pytanie podatnika: Czy w przypadku przeksztacenia spki jako spki kapitaowej (spki z o.o.) w spk osobow (komandytow) warto kapitau zapasowego bdzie stanowia zysk niepodzielony, ktry na moment przeksztacenia spki z o.o. w spk komandytow bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych po stronie wsplnikw bdcych osobami fizycznymi, a w konsekwencji czy spka komandytowa bdzie zobowizana jako patnik pobra podatek od wartoci tej czci kapitau zapasowego?
                                               • 26.03.2015Opodatkowanie zysku spki. Wyrok WSA
                                                Z uzasadnienia: Skoro przepisy K.s.h. dopuszczaj podzia zysku rwnie na cele zwizane z dziaalnoci spki i dalszym jej rozwojem, ktry jednoczenie wycza prawo do dywidendy, to prawidowo rozdysponowany w ten sposb zysk na kapita zapasowy oraz na pokrycie straty nie jest ju zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f., a zatem nie stanowi dochodu podlegajcego opodatkowaniu na podstawie analizowanego przepisu.
                                                • 10.03.2015Skutki w PIT czciowego zwrotu wkadu ze spki osobowej
                                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku dokonywanego na rzecz Wnioskodawczyni czciowego zwrotu wkadu, wypacone z tego tytuu przez spk osobow rodki pienine do wysokoci kwoty odpowiadajcej wartoci wkadu do spki osobowej przypadajcej na Wnioskodawczyni a wynikajcej z umowy spki osobowej bd podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                                 • 13.01.2015Moliwo skorzystania z ulgi na ze dugi przez spadkobierc
                                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni jako spadkobierczyni kontynuujca dziaalno gospodarcz po zmarym spadkodawcy ma prawo w trybie art. 89a Ustawy o podatku VAT i w oparciu o art. 97 § 1 i art. 97 § 2 Ustawy Ordynacja podatkowa do zoenia w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek korekt deklaracji VAT-7K za I i II kw. 2014 r., z uwzgldnieniem w deklaracjach korektach VAT-7K nalenoci niecigalnych przez spadkodawc?
                                                  • 29.12.2014Prawa i obowizki nastpcw prawnych
                                                   Teza: Niedopuszczalne jest stanowisko organu podatkowego, i istnieje zobowizanie podatkowe, istnieje podmiot, ktry ponosi odpowiedzialno podatkow za to zobowizanie do chwili jego wyganicia, natomiast nie istnieje podmiot uprawniony do zwrcenia si z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisw prawa podatkowego. Tego rodzaju wykadnia nie tylko sprzeciwia si treci art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, ale powodowaaby istotne pogorszenie sytuacji prawnej nastpcy prawnego.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »