Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

hipoteka przymusowa odsetki

 • 10.07.2012Zobowiązania podatkowe: Wykreślenie hipoteki przymusowej
  Interpelacja nr 5493 do ministra finansów w sprawie stosowania art. 34 ustawy Ordynacja podatkowa
  • 27.01.2009Opodatkowanie ustanowienia hipoteki
   Pytania podatnika: 1. Czy zabezpieczenie długu o określonej znanej wartości (np. 100 jednostek pieniężnych) hipoteką zwykłą na dwóch nieruchomościach oznacza konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od każdej czynności ustanowienia hipoteki zwykłej, czy tylko od jednej? 2. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu należności głównej wraz z odsetkami prawidłowa jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej? 3. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu należności głównej wraz z odsetkami w razie skorzystania przez Spółkę z kredytu odnawialnego, czyli tzw. linii kredytowej, prawidłowa jest zapłata PCC w wysokości jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej?
   • 26.06.2008PCC od hipoteki kaucyjnej
    Ustawa o PCC różnicuje stawkę podatku, ustalając stawkę procentową od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1% oraz stawkę kwotową w wysokości 19,00 zł od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej. W związku z powyższym powstaje pytanie - jaka stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych należy zastosować od ustanowienia hipoteki kaucyjnej?
    • 14.03.2007Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustanowienia hipoteki
     Pytanie: Bank udziela mi kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Zgodnie z umową kredytową zabezpieczeniem spłaty kredytu (kapitału), odsetek, kosztów egzekucji oraz innych kosztów ubocznych jest jedna hipoteka kaucyjna ustanowiona do kwoty X zł. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki należy pobrać w wysokości 19 zł, czy w wysokości 0,1 % wysokości udzielonego kredytu oraz dodatkowo 19 zł z tytułu ustanowienia hipoteki o nieustalonej wysokości?
     • 18.06.2006Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
      Organ podatkowy, chcąc zapewnić skuteczność przyszłej egzekucji obowiązku podatkowego, może ustanowić jego zabezpieczenie. Ordynacja podatkowa przewiduje trzy jego sposoby: 1. zabezpieczenie na majątku (art. 33–33g); 2. hipotekę przymusową (art. 34–39) oraz 3. zastaw skarbowy (art. 41-46).