Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kara grzywny

 • 20.12.2011Jak można stracić certyfikat usługowego księgowego
  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) określa warunki, które muszą spełniać osoby, ubiegające się o przyznanie certyfikatu, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Określa też okoliczności jego utraty.
  • 14.11.2011Gminy bezprawnie karały mandatami
   Bezprawne nakładanie mandatów karnych na kierowców za przekroczenie prędkości po upływie ustawowego terminu od chwili ujawnienia wykroczenia – to nie jedyna nieprawidłowość, którą NIK wytyka samorządom gminnym. Kontrolerzy odkryli wiele uchybień w działaniu straży gminnych i miejskich, które korzystają z fotoradarów. Praktyki te powiększały dochody gmin kosztem budżetu państwa.
   • 07.11.2011Sankcje za niezłożenie deklaracji w podatku od nieruchomości
    Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.), osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. W tym samym terminie należy złożyć informację, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
    • 19.09.2011Po co podatnikowi formularz ZAP-3
     Interpelacja nr 23841 do ministra finansów w sprawie likwidacji NIP i wprowadzenia ZAP
     • 04.08.2011Kara umowna jako forma zabezpieczenia wykonania zobowiązania
      Kara umowna jest jedną z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia wykonania zobowiązania, która z jednej strony mobilizuje dłużnika do terminowego i należytego wykonania umowy, a z drugiej strony upraszcza dochodzenie odszkodowania przez wierzyciela. Kara umowna polega na obowiązku zapłaty określonej sumy pieniężnej przez stronę, która nie wykonała lub wykonała nienależycie zobowiązanie.
      • 26.07.2011Nowe sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów
       Rząd zwiększy sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów; za „uporczywe zatrudnienie” będzie grozić kara finansowa w wysokości minimum 3000 zł lub kara pozbawienia wolności. Pracodawcy naruszający przepisy mogą także zostać pozbawieni dostępu do funduszy unijnych – wynika z projektu z 8 lipca 2011 r. ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
       • 25.07.2011Konsekwencje podatkowe niezłożenia deklaracji VAT
        Podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku VAT muszą pamiętać o składaniu deklaracji podatkowych w terminie. Niezłożenie przez podatnika deklaracji lub oświadczenia w terminie jest wykroczeniem skarbowym.
        • 05.07.2011Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe
         Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego spoczywa na kierowniku jednostki. Kierownik jednostki ponosi jednak odpowiedzialność nie tylko za sporządzenie sprawozdania finansowego, ale również za to, by sprawozdanie to sporządzone zostało w terminie tj. nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, jak również za przedstawienie go właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.
         • 18.05.2011Koniec z odrębnym postępowaniem sądowym w sprawach gospodarczych
          Spory między przedsiębiorcami będą rozpatrywać wydziały gospodarcze sądów powszechnych w zwykłej procedurze cywilnej – ustalił we wtorek rząd, przyjmując projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
          • 13.04.2011Rząd zapowiada uregulowanie kwestii zatrudniania cudzoziemców
           Zakaz zatrudniania cudzoziemca przebywającego w naszym kraju nielegalnie. Pracodawca będzie musiał posiadać kopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego pobytu swojego pracownika – to tylko część założeń do ustawy, która ma uregulować kwestie zatrudniania cudzoziemców.
           • 11.03.2011Poradnik potencjalnego przestępcy podatkowego (1) — Ile wynosi stawka dzienna i inne przydatne pojęcia
            Prawo podatkowe w Polsce jest bardzo skomplikowane. Dodatkowo jego znajomość u tzw. zwykłych podatników jest dość umiarkowana. Połączenie tych dwóch zjawisk powoduje, że praktycznie każdy może zostać sprawcą przestępstwa podatkowego. Dlatego postanowiliśmy opublikować w podatki.biz poradnik potencjalnego przestępcy podatkowego. Jego celem nie jest oczywiście zachęcanie do popełniania czynów zabronionych. Chodzi nam o to, aby podnieść świadomość prawną naszych Czytelników, prezentując najważniejsze postanowienia jednej z lektur obowiązkowych każdego podatnika: Kodeksu karnego skarbowego.
            • 24.11.2010Jakie kary grożą za podrabianie faktur?
             Kwestia wystawiania faktur nieodłącznie łączy się z ustawą o podatku od towarów i usług. Zacznijmy zatem od VAT. Zaznaczmy na początek, że art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług definiuje obowiązek zapłaty VAT, który został wykazany na fakturze. Podatek trzeba zapłacić nawet w sytuacji, gdy nie dokumentuje ona prawdziwej transakcji. Konsekwentnie nabywcy takiej „pustej faktury” nie może przysługiwać prawo do odliczenia podatku wykazanego na tej fakturze. Z uwagi na fakt, że w rzeczywistości usługa nie była wykonana lub towar nie został nabyty, prawo do odliczenia nie istnieje.
             • 13.08.2010Uprawiasz hazard w Internecie? Grozi Ci wysoka grzywna
              Zapytanie nr 7205 do ministra finansów w sprawie niezgodności przepisów karnoskarbowych z orzeczeniami ETS oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
              • 28.06.2010Odpowiedzialność przedsiębiorcy - Kiedy ochrona majątku staje się przestępstwem?
               Chociaż w Polsce nie można pójść za długi do więzienia, to niektóre działania dłużników zmierzające do ochrony ich majątku przed windykacją ze strony wierzycieli stanowić mogą przestępstwo. Do grupy tych przestępstw zaliczane są m. in. przestępstwa z art. 300-301 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (dalej: k.k.), które na potrzeby niniejszego artykułu zostaną bliżej omówione. W pierwszej kolejności przytoczone zostaną kluczowe przepisy, a w następnych śródtytułach – poddamy je skrótowej analizie.
               • 19.05.2010Jednakowe mandaty dla kierowców ciężarówek w UE?
                Parlament Europejski w pełnym składzie przyjął sprawozdanie komisji do spraw transportu na temat wysokości mandatów drogowych obowiązujących na terenie Wspólnoty. Deputowani chcą, aby kierowcy, którzy naruszyli te same przepisy, byli karani mandatem równej wysokości na terenie całej Unii Europejskiej. Obecnie w zależności od kraju, w którym prowadzący pojazd popełnił przewinienie, zapłaci on od 58 do 5000 euro kary. W przypadku poważnych wykroczeń ta różnica jest jeszcze wyższa.
                • 01.02.2010Pracodawcy wolą zlecenie od umowy o pracę
                 Zapytanie nr 5395 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieprawidłowego zatrudniania obywateli
                 • 04.03.2009Ułatwienia dla przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem
                  Poprawa gospodarki odpadami uciążliwymi dla środowiska to główny cel przyjętej przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie jednej, ważnej w całym kraju decyzji administracyjnej zatwierdzającej program gospodarki odpadami, co ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej polegającej np. na usuwaniu azbestu z budynków.
                  • 06.01.2009Przedsiębiorca nie będzie musiał informować o zatrudnieniu bezrobotnego
                   Interpelacja nr 5139 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przekazywania informacji przez pracodawców urzędom pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
                   • 01.12.2008Osoby bezrobotne będą miały nadal obowiązek informowania o podjęciu pracy
                    Interpelacja nr 5139 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przekazywania informacji przez pracodawców urzędom pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
                    • 26.11.2008Mandat karny za skorygowanie deklaracji
                     Interpelacja nr 5154 do ministra finansów w sprawie grzywien dla podatników, którzy korygują swoje wcześniejsze rozliczenia
                     • 05.11.2008Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe – Wyznaczenie na podstawie art. 31 Ordynacji podatkowej osoby zobowiązanej do obliczania i pobierania podatków – konsekwencje prawnopodatkowe
                      Wczoraj omawialiśmy kwestie odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe. Na płatnikach oraz inkasentach, obok obowiązków określonych w art. 8 i 9 Ordynacji spoczywają również inne powinności. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami obowiązane są wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot.
                      • 11.09.2008Fiskus nadal będzie karał za nieterminowe składanie deklaracji VAT
                       Zapytanie nr 461 do ministra finansów w sprawie konieczności złagodzenia polityki karnej wobec podatników wypełniających deklarację VAT 7
                       • 22.08.2008Kary, grzywny i inne opłaty sankcyjne
                        W działalności gospodarczej dość często zdarzają się sytuacje, w których na podatników nakładane są różnego rodzaju kary lub grzywny. Po uiszczeniu kwoty wynikającej z tego typu tytułów, bardzo często pojawia się problem, jak prawidłowo podatkowo zakwalifikować zapłaconą karę. Dodatkowa trudność wynika także z faktu, że nie zawsze ustawodawca posługuje się słowem „kara” czy „grzywna” w odniesieniu do kwot mających wywołać określony skutek podatkowy.
                        • 13.08.2008UOKiK: Lepsza jakość benzyny
                         Poprawiła się jakość benzyny, przy jednoczesnym spadku jakości oleju napędowego – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową. Sprawdzeniu podlegał także gaz skroplony LPG.
                         • 29.07.2008Konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia ksiąg (nierzetelność i wadliwość)
                          Jednym z najważniejszych dowodów w postępowaniu podatkowym są księgi podatkowe. Jeżeli są one prowadzone rzetelnie i niewadliwie to mają taką samą moc dowodową jak dokumenty publiczne. Organy podatkowe mają jednak możliwość odrzucenia tego dowodu w sytuacji gdy księgi zawierają nieprawidłowości w postaci nierzetelności lub wadliwości. Odrzucenie ksiąg jako dowodu powoduje zazwyczaj ustalenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Wymiar szacunkowy podstawy opodatkowania, mimo iż powinien być jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego, w praktyce ma charakter represyjny. Warto więc wiedzieć jakie warunki musi spełniać księga by być uznana za rzetelną i niewadliwą oraz jak bronić się przed odrzuceniem księgi przez organ podatkowy.
                          • 24.07.2008Zasady ponoszenia odpowiedzialności w firmie
                           Przepisy Kodeksu pracy przewidują zasadniczo cztery typy odpowiedzialności pracownika. Są to odpowiedzialność porządkowa pracownika, odpowiedzialność za wyrządzoną pracodawcy przez pracownika szkodę z winy umyślnej lub nieumyślnej, a także odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną w powierzonym mieniu. Przepisy regulują także zasady odpowiedzialności pracodawcy.
                           • 03.07.2008Wyłączenie odpowiedzialności karnej
                            Zasadą obowiązującą na gruncie całego prawa karnego, a więc także prawa karnego skarbowego jest pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności w przypadku gdy znamiona jego czynu wypełniły stany penalizowane przez ustawę. Od zasady tej ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, a mianowicie określił sytuacje, w których pomimo wypełnienia przez sprawcę znamion czynu zabronionego, jego odpowiedzialność zostanie wyłączona.
                            • 28.04.2008Informowanie WKU o zatrudnieniu pracownika
                             Pytanie: Czy pracodawca musi informować WKU o zatrudnieniu pracownika?
                             • 07.04.2008Uchylanie się od podatku (3) - Kara za niezgłoszenie przedmiotu opodatkowania
                              Czynów zabronionych określonych w art. 54 K.k.s. dopuścić się można jedynie z zamiarem bezpośrednim. Oznacza to, że sprawca mający świadomość, iż nie ujawniając właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składając deklaracji, jednocześnie uchyla się od opodatkowania i chce takiego efektu swego zachowania.
                              • 03.04.2008Uchylanie się od podatku - art. 54 K.K.S. (1)
                               Stosownie do art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.), podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Według § 2, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Według zaś § 3, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
                               • 04.01.2008PKP Cargo zapłaci 51 mln kary
                                Ponad 51 mln zł wpłaci do budżetu państwa PKP Cargo za złamanie przepisów ustawy antymonopolowej. Kara została nałożona przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2004 roku.
                                • 13.12.2007Czy można ufać ofertom w urzędach pracy?
                                 Interpelacja nr 8425 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapobiegania wywieszaniu nieprawdziwych ofert pracy w polskich urzędach pracy i zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług tych urzędów
                                 • 26.11.2007Obowiązki pracodawców w związku z zatrudnianiem
                                  Interpelacja nr 6292 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwalczania zjawiska nielegalnego zatrudniania pracowników
                                  • 25.04.2007Radykalna reforma Kodeksu karnego
                                   Rada Ministrów przyjęła (24.04.2007 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt nowelizacji Kodeksu karnego przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej za najcięższe przestępstwa, zwłaszcza te popełniane z użyciem przemocy zorganizowanej, wzmocnienie ochrony pokrzywdzonego, poszerzenie granic obrony koniecznej, zwiększenie odpowiedzialności nieletnich, zaostrzenie przepisów o recydywie oraz skuteczne zwalczanie nowych zjawisk przestępczych.
                                   • 12.04.2007Wszystkie praktyki rynkowe uznane za nieuczciwe będą zakazane
                                    Rada Ministrów przyjęła (11.04.2007 r.) projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przedłożony przez prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów. Ochrona konsumentów, zapewnienie im realnych możliwości dochodzenia swych praw oraz zwalczanie i zapobieganie nieuczciwym praktykom to najważniejsze cele projektu ustawy.
                                    • 26.02.2007Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
                                     Art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) nakłada na zakłady pracy określony obowiązek. Podmioty te są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, a jednocześnie związane są z nim inne zobowiązania tych podmiotów.
                                     • 21.02.2007Wyższe kary dla chuliganów i wandali
                                      Rada Ministrów przyjęła (20.02.2007 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt nowelizacji rozszerza możliwości ochrony porządku publicznego poprzez bardziej efektywne zwalczanie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla obywateli, takich jak np. wybryki chuligańskie czy zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej. Zaproponowane rozwiązania mają zapewnić wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa.
                                      • 20.02.2007Zlikwidowane deklaracje – jak unikać problemów
                                       Na początku 2007 roku większość przedsiębiorców była zadowolona z powodu ustania obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie musimy już co miesiąc wypełniać np. deklaracji PIT-5, 5L, CIT-2 czy PIT-4. Ustawodawcy zapewne wydawało się, że to uproszczenie spotka się z dużym uznaniem wśród podatników i płatników i nie spowoduje większych kontrowersji. Tymczasem, jak to zwykle bywa z prostymi rozwiązaniami, pojawiły się nieprzewidziane przez decydentów problemy.
                                       • 13.02.2007PKPP Lewiatan: Porozumienie organizacji pracodawców w sprawie PIP
                                        Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie odnoszą się do propozycji zawartej w prezydenckim projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 712) dotyczącej znaczącego podwyższenia wysokości kar dla pracodawców za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy. Nie są przeciwni karaniu pracodawców, którzy naruszają przepisy prawa pracy. Jednak uważają, iż tak radykalne zaostrzenie kar, jakie przewiduje projekt prezydencki ustawy o PIP, nie zapewni pełnej ochrony pracownikom i nie zlikwiduje zjawiska łamania prawa przez pracodawców.
                                        • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
                                         Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
                                         • 12.12.2006Aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP
                                          NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej – to nieodzowny element kontaktów z fiskusem. Muszą go posiadać nie tylko przedsiębiorcy, ale i osoby fizyczne. Chcąc uzyskać NIP podatnik musi złożyć odpowiednie zgłoszenie identyfikacyjne. Dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą będzie to formularz NIP-1, dla spółek NIP-2, natomiast dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – NIP-3. Formularz NIP-3 wypełniają także wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych jeżeli prócz działalności w spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej.
                                          • 07.12.2006Mandat karny
                                           Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) kto popełnia wykroczenie skarbowe musi liczyć, się z tym, że zostanie ukarany grzywną. Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym – 899, 10 zł – może wynieść ona nawet 17.982 zł. Górny limit grzywny może być jednak obniżony dla sprawcy czynów mniejszej wagi, za popełnienie których wystarczająca kara to grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Urząd skarbowy może bowiem wystawić mandat karny, gdy nie zachodzi konieczność orzeczenia surowszej kary. Jednak nie każdy może liczyć na takie potraktowanie.
                                           • 29.11.2006Grzywny ściągną szybciej?
                                            Interpelacja nr 4163 do ministra finansów w sprawie bardzo niskiej skuteczności działań komorników skarbowych w zakresie ściągalności grzywien nałożonych na pracodawców przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.
                                            • 02.11.2006Księga wieczysta
                                             Księgi wieczyste są szczególnym rodzajem rejestru, prowadzonym w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Ich wyjątkowość polega przede wszystkim na tym, że związany z nimi został system domniemań prawnych, które porządkują skomplikowane nieraz sytuacje prawne i przez to znacznie ułatwiają obrót. Podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem ksiąg wieczystych zawarte zostały w ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 Nr 124, poz. 1361 ze zm.), a zagadnienia szczegółowe – m. in. w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 Nr 102, poz. 1122 ze zm.).
                                             • 26.10.2006PKPP Lewiatan: Prezydencka PIP przestarzała i niesystemowa
                                              Prezydencki projekt ustawy o PIP jest zbyt restrykcyjny, niesystemowy i utrzymuje przestarzałe rozwiązania. Lewiatan jest za rozwiązaniami gwarantującymi prawa pracownicze. Zaostrzanie kar dla pracodawców nie podniesie jednak standardów przestrzegania prawa pracy. Doświadczenia europejskie pokazują, że osiąga się to przede wszystkim prewencją, edukacją i popularyzacją dobrych praktyk.
                                              • 28.09.2006Prezes UOKiK będzie kontrolować tylko największe koncentracje
                                               Rada Ministrów przyjęła (27 września 2006 r.) projekt ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt zachowuje większość rozwiązań prawnych z obowiązującej do tej pory ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykazała jednak, że należy usprawnić jego funkcjonowanie i zwiększyć skuteczność decyzji prezesa tej instytucji.
                                               • 17.07.2006Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
                                                Kodeks karny skarbowy reguluje dwa rodzaje czynów zabronionych: przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Odpowiedzialność za ich popełnienie charakteryzuje ten sam zespół znamion, zgodnie z którym czyn taki ma być społecznie szkodliwy (w stopniu wyższym niż znikomy), zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, a jego sprawcy może być przypisana wina. Ponadto zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia skarbowe mogą być popełnione bądź umyślnie, bądź – jeśli ustawa wyraźnie tak stanowi – nieumyślnie. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić, co wynika (przede wszystkim na gruncie wymiaru kary oraz prowadzonego postępowania) z zakwalifikowania danego czynu bądź do przestępstw, bądź do wykroczeń skarbowych.
                                                • 13.07.2006Najczęściej popełniane przez podatników wykroczenia skarbowe i konsekwencje ich popełnienia
                                                 Pytanie: Skąd wiadomo, czy przewinienie, którego popełnienie zarzuca mi urząd skarbowy jest przestępstwem czy wykroczeniem? Jakie sankcje grożą mi w przypadku niezłożenia deklaracji w terminie?
                                                 • 04.05.2006Inspekcja handlowa w firmie
                                                  Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów a także interesów gospodarczych państwa. Instytucja ta działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r., Nr 4, poz. 25 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych (m.in. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji). Przepisy te określają kompetencje oraz organizację Inspekcji, prawa i obowiązki przedsiębiorców, zasady postępowania organów Inspekcji a także prawa i obowiązki jej pracowników. Do postępowania przed organami Inspekcji, w sytuacjach nieuregulowanych ustawą i rozporządzeniem, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
                                                  • 18.04.2006Czynny żal
                                                   Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. nr 83, poz. 930 z późn. zm.) zawiera katalog czynów kwalifikowanych jako przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Może za nie grozić mandat karny nakładany przez urzędnika skarbowego albo postępowanie przed sądem i kara grzywny, a w niektórych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności. Od odpowiedzialności karnej można się uwolnić poprzez okazanie tzw. czynnego żalu.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] następna strona »