Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kara grzywny

 • 13.08.2010Uprawiasz hazard w Internecie? Grozi Ci wysoka grzywna
  Zapytanie nr 7205 do ministra finansów w sprawie niezgodności przepisów karnoskarbowych z orzeczeniami ETS oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • 28.06.2010Odpowiedzialność przedsiębiorcy - Kiedy ochrona majątku staje się przestępstwem?
   Chociaż w Polsce nie można pójść za długi do więzienia, to niektóre działania dłużników zmierzające do ochrony ich majątku przed windykacją ze strony wierzycieli stanowić mogą przestępstwo. Do grupy tych przestępstw zaliczane są m. in. przestępstwa z art. 300-301 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (dalej: k.k.), które na potrzeby niniejszego artykułu zostaną bliżej omówione. W pierwszej kolejności przytoczone zostaną kluczowe przepisy, a w następnych śródtytułach – poddamy je skrótowej analizie.
   • 19.05.2010Jednakowe mandaty dla kierowców ciężarówek w UE?
    Parlament Europejski w pełnym składzie przyjął sprawozdanie komisji do spraw transportu na temat wysokości mandatów drogowych obowiązujących na terenie Wspólnoty. Deputowani chcą, aby kierowcy, którzy naruszyli te same przepisy, byli karani mandatem równej wysokości na terenie całej Unii Europejskiej. Obecnie w zależności od kraju, w którym prowadzący pojazd popełnił przewinienie, zapłaci on od 58 do 5000 euro kary. W przypadku poważnych wykroczeń ta różnica jest jeszcze wyższa.
    • 01.02.2010Pracodawcy wolą zlecenie od umowy o pracę
     Zapytanie nr 5395 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieprawidłowego zatrudniania obywateli
     • 04.03.2009Ułatwienia dla przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem
      Poprawa gospodarki odpadami uciążliwymi dla środowiska to główny cel przyjętej przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie jednej, ważnej w całym kraju decyzji administracyjnej zatwierdzającej program gospodarki odpadami, co ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej polegającej np. na usuwaniu azbestu z budynków.
      • 06.01.2009Przedsiębiorca nie będzie musiał informować o zatrudnieniu bezrobotnego
       Interpelacja nr 5139 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przekazywania informacji przez pracodawców urzędom pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
       • 01.12.2008Osoby bezrobotne będą miały nadal obowiązek informowania o podjęciu pracy
        Interpelacja nr 5139 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przekazywania informacji przez pracodawców urzędom pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
        • 26.11.2008Mandat karny za skorygowanie deklaracji
         Interpelacja nr 5154 do ministra finansów w sprawie grzywien dla podatników, którzy korygują swoje wcześniejsze rozliczenia
         • 05.11.2008Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe – Wyznaczenie na podstawie art. 31 Ordynacji podatkowej osoby zobowiązanej do obliczania i pobierania podatków – konsekwencje prawnopodatkowe
          Wczoraj omawialiśmy kwestie odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe. Na płatnikach oraz inkasentach, obok obowiązków określonych w art. 8 i 9 Ordynacji spoczywają również inne powinności. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami obowiązane są wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot.
          • 11.09.2008Fiskus nadal będzie karał za nieterminowe składanie deklaracji VAT
           Zapytanie nr 461 do ministra finansów w sprawie konieczności złagodzenia polityki karnej wobec podatników wypełniających deklarację VAT 7
           • 22.08.2008Kary, grzywny i inne opłaty sankcyjne
            W działalności gospodarczej dość często zdarzają się sytuacje, w których na podatników nakładane są różnego rodzaju kary lub grzywny. Po uiszczeniu kwoty wynikającej z tego typu tytułów, bardzo często pojawia się problem, jak prawidłowo podatkowo zakwalifikować zapłaconą karę. Dodatkowa trudność wynika także z faktu, że nie zawsze ustawodawca posługuje się słowem „kara” czy „grzywna” w odniesieniu do kwot mających wywołać określony skutek podatkowy.
            • 13.08.2008UOKiK: Lepsza jakość benzyny
             Poprawiła się jakość benzyny, przy jednoczesnym spadku jakości oleju napędowego – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową. Sprawdzeniu podlegał także gaz skroplony LPG.
             • 29.07.2008Konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia ksiąg (nierzetelność i wadliwość)
              Jednym z najważniejszych dowodów w postępowaniu podatkowym są księgi podatkowe. Jeżeli są one prowadzone rzetelnie i niewadliwie to mają taką samą moc dowodową jak dokumenty publiczne. Organy podatkowe mają jednak możliwość odrzucenia tego dowodu w sytuacji gdy księgi zawierają nieprawidłowości w postaci nierzetelności lub wadliwości. Odrzucenie ksiąg jako dowodu powoduje zazwyczaj ustalenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Wymiar szacunkowy podstawy opodatkowania, mimo iż powinien być jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego, w praktyce ma charakter represyjny. Warto więc wiedzieć jakie warunki musi spełniać księga by być uznana za rzetelną i niewadliwą oraz jak bronić się przed odrzuceniem księgi przez organ podatkowy.
              • 24.07.2008Zasady ponoszenia odpowiedzialności w firmie
               Przepisy Kodeksu pracy przewidują zasadniczo cztery typy odpowiedzialności pracownika. Są to odpowiedzialność porządkowa pracownika, odpowiedzialność za wyrządzoną pracodawcy przez pracownika szkodę z winy umyślnej lub nieumyślnej, a także odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną w powierzonym mieniu. Przepisy regulują także zasady odpowiedzialności pracodawcy.
               • 03.07.2008Wyłączenie odpowiedzialności karnej
                Zasadą obowiązującą na gruncie całego prawa karnego, a więc także prawa karnego skarbowego jest pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności w przypadku gdy znamiona jego czynu wypełniły stany penalizowane przez ustawę. Od zasady tej ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, a mianowicie określił sytuacje, w których pomimo wypełnienia przez sprawcę znamion czynu zabronionego, jego odpowiedzialność zostanie wyłączona.
                • 28.04.2008Informowanie WKU o zatrudnieniu pracownika
                 Pytanie: Czy pracodawca musi informować WKU o zatrudnieniu pracownika?
                 • 07.04.2008Uchylanie się od podatku (3) - Kara za niezgłoszenie przedmiotu opodatkowania
                  Czynów zabronionych określonych w art. 54 K.k.s. dopuścić się można jedynie z zamiarem bezpośrednim. Oznacza to, że sprawca mający świadomość, iż nie ujawniając właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składając deklaracji, jednocześnie uchyla się od opodatkowania i chce takiego efektu swego zachowania.
                  • 03.04.2008Uchylanie się od podatku - art. 54 K.K.S. (1)
                   Stosownie do art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.), podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Według § 2, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Według zaś § 3, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
                   • 04.01.2008PKP Cargo zapłaci 51 mln kary
                    Ponad 51 mln zł wpłaci do budżetu państwa PKP Cargo za złamanie przepisów ustawy antymonopolowej. Kara została nałożona przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2004 roku.
                    • 13.12.2007Czy można ufać ofertom w urzędach pracy?
                     Interpelacja nr 8425 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapobiegania wywieszaniu nieprawdziwych ofert pracy w polskich urzędach pracy i zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług tych urzędów
                     • 26.11.2007Obowiązki pracodawców w związku z zatrudnianiem
                      Interpelacja nr 6292 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwalczania zjawiska nielegalnego zatrudniania pracowników
                      • 25.04.2007Radykalna reforma Kodeksu karnego
                       Rada Ministrów przyjęła (24.04.2007 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt nowelizacji Kodeksu karnego przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej za najcięższe przestępstwa, zwłaszcza te popełniane z użyciem przemocy zorganizowanej, wzmocnienie ochrony pokrzywdzonego, poszerzenie granic obrony koniecznej, zwiększenie odpowiedzialności nieletnich, zaostrzenie przepisów o recydywie oraz skuteczne zwalczanie nowych zjawisk przestępczych.
                       • 12.04.2007Wszystkie praktyki rynkowe uznane za nieuczciwe będą zakazane
                        Rada Ministrów przyjęła (11.04.2007 r.) projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przedłożony przez prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów. Ochrona konsumentów, zapewnienie im realnych możliwości dochodzenia swych praw oraz zwalczanie i zapobieganie nieuczciwym praktykom to najważniejsze cele projektu ustawy.
                        • 26.02.2007Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
                         Art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) nakłada na zakłady pracy określony obowiązek. Podmioty te są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, a jednocześnie związane są z nim inne zobowiązania tych podmiotów.
                         • 21.02.2007Wyższe kary dla chuliganów i wandali
                          Rada Ministrów przyjęła (20.02.2007 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt nowelizacji rozszerza możliwości ochrony porządku publicznego poprzez bardziej efektywne zwalczanie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla obywateli, takich jak np. wybryki chuligańskie czy zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej. Zaproponowane rozwiązania mają zapewnić wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa.
                          • 20.02.2007Zlikwidowane deklaracje – jak unikać problemów
                           Na początku 2007 roku większość przedsiębiorców była zadowolona z powodu ustania obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie musimy już co miesiąc wypełniać np. deklaracji PIT-5, 5L, CIT-2 czy PIT-4. Ustawodawcy zapewne wydawało się, że to uproszczenie spotka się z dużym uznaniem wśród podatników i płatników i nie spowoduje większych kontrowersji. Tymczasem, jak to zwykle bywa z prostymi rozwiązaniami, pojawiły się nieprzewidziane przez decydentów problemy.
                           • 13.02.2007PKPP Lewiatan: Porozumienie organizacji pracodawców w sprawie PIP
                            Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie odnoszą się do propozycji zawartej w prezydenckim projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 712) dotyczącej znaczącego podwyższenia wysokości kar dla pracodawców za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy. Nie są przeciwni karaniu pracodawców, którzy naruszają przepisy prawa pracy. Jednak uważają, iż tak radykalne zaostrzenie kar, jakie przewiduje projekt prezydencki ustawy o PIP, nie zapewni pełnej ochrony pracownikom i nie zlikwiduje zjawiska łamania prawa przez pracodawców.
                            • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
                             Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
                             • 12.12.2006Aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP
                              NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej – to nieodzowny element kontaktów z fiskusem. Muszą go posiadać nie tylko przedsiębiorcy, ale i osoby fizyczne. Chcąc uzyskać NIP podatnik musi złożyć odpowiednie zgłoszenie identyfikacyjne. Dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą będzie to formularz NIP-1, dla spółek NIP-2, natomiast dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – NIP-3. Formularz NIP-3 wypełniają także wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych jeżeli prócz działalności w spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej.
                              • 07.12.2006Mandat karny
                               Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) kto popełnia wykroczenie skarbowe musi liczyć, się z tym, że zostanie ukarany grzywną. Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym – 899, 10 zł – może wynieść ona nawet 17.982 zł. Górny limit grzywny może być jednak obniżony dla sprawcy czynów mniejszej wagi, za popełnienie których wystarczająca kara to grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Urząd skarbowy może bowiem wystawić mandat karny, gdy nie zachodzi konieczność orzeczenia surowszej kary. Jednak nie każdy może liczyć na takie potraktowanie.
                               • 29.11.2006Grzywny ściągną szybciej?
                                Interpelacja nr 4163 do ministra finansów w sprawie bardzo niskiej skuteczności działań komorników skarbowych w zakresie ściągalności grzywien nałożonych na pracodawców przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.
                                • 02.11.2006Księga wieczysta
                                 Księgi wieczyste są szczególnym rodzajem rejestru, prowadzonym w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Ich wyjątkowość polega przede wszystkim na tym, że związany z nimi został system domniemań prawnych, które porządkują skomplikowane nieraz sytuacje prawne i przez to znacznie ułatwiają obrót. Podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem ksiąg wieczystych zawarte zostały w ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 Nr 124, poz. 1361 ze zm.), a zagadnienia szczegółowe – m. in. w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 Nr 102, poz. 1122 ze zm.).
                                 • 26.10.2006PKPP Lewiatan: Prezydencka PIP przestarzała i niesystemowa
                                  Prezydencki projekt ustawy o PIP jest zbyt restrykcyjny, niesystemowy i utrzymuje przestarzałe rozwiązania. Lewiatan jest za rozwiązaniami gwarantującymi prawa pracownicze. Zaostrzanie kar dla pracodawców nie podniesie jednak standardów przestrzegania prawa pracy. Doświadczenia europejskie pokazują, że osiąga się to przede wszystkim prewencją, edukacją i popularyzacją dobrych praktyk.
                                  • 28.09.2006Prezes UOKiK będzie kontrolować tylko największe koncentracje
                                   Rada Ministrów przyjęła (27 września 2006 r.) projekt ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt zachowuje większość rozwiązań prawnych z obowiązującej do tej pory ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykazała jednak, że należy usprawnić jego funkcjonowanie i zwiększyć skuteczność decyzji prezesa tej instytucji.
                                   • 17.07.2006Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
                                    Kodeks karny skarbowy reguluje dwa rodzaje czynów zabronionych: przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Odpowiedzialność za ich popełnienie charakteryzuje ten sam zespół znamion, zgodnie z którym czyn taki ma być społecznie szkodliwy (w stopniu wyższym niż znikomy), zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, a jego sprawcy może być przypisana wina. Ponadto zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia skarbowe mogą być popełnione bądź umyślnie, bądź – jeśli ustawa wyraźnie tak stanowi – nieumyślnie. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić, co wynika (przede wszystkim na gruncie wymiaru kary oraz prowadzonego postępowania) z zakwalifikowania danego czynu bądź do przestępstw, bądź do wykroczeń skarbowych.
                                    • 13.07.2006Najczęściej popełniane przez podatników wykroczenia skarbowe i konsekwencje ich popełnienia
                                     Pytanie: Skąd wiadomo, czy przewinienie, którego popełnienie zarzuca mi urząd skarbowy jest przestępstwem czy wykroczeniem? Jakie sankcje grożą mi w przypadku niezłożenia deklaracji w terminie?
                                     • 04.05.2006Inspekcja handlowa w firmie
                                      Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów a także interesów gospodarczych państwa. Instytucja ta działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r., Nr 4, poz. 25 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych (m.in. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji). Przepisy te określają kompetencje oraz organizację Inspekcji, prawa i obowiązki przedsiębiorców, zasady postępowania organów Inspekcji a także prawa i obowiązki jej pracowników. Do postępowania przed organami Inspekcji, w sytuacjach nieuregulowanych ustawą i rozporządzeniem, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
                                      • 18.04.2006Czynny żal
                                       Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. nr 83, poz. 930 z późn. zm.) zawiera katalog czynów kwalifikowanych jako przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Może za nie grozić mandat karny nakładany przez urzędnika skarbowego albo postępowanie przed sądem i kara grzywny, a w niektórych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności. Od odpowiedzialności karnej można się uwolnić poprzez okazanie tzw. czynnego żalu.
                                       • 11.01.2006Gdy do firmy przychodzi PIP (1)
                                        Nikt nie lubi być kontrolowany. Decydując się jednak na prowadzenie własnej firmy, każdy przedsiębiorca powinien liczyć się z tym, iż różne organy państwowe nie tylko mogą, ale na pewno będą go kontrolować. Jednym z organów, z którym może mieć kontakt przedsiębiorca występujący w charakterze pracodawcy, jest Państwowa Inspekcja Pracy.
                                        • 18.12.2005Większy wymiar kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
                                         Od 17 grudnia obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.). Znowelizowany Kodeks karny skarbowy między innymi zaostrza kary, np. kara pozbawienia wolności może trwać teraz najdłużej 5 lat, a w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia nawet 10 lat, a także umożliwia nakładanie wyższych grzywien.
                                         • 08.12.2005Kontrola skarbowa
                                          Kwestie związane z kontrolą skarbową reguluje Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.), a w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.
                                          • 22.09.2005Lepiej nie wystawiać lewych faktur i nie korzystać z nich
                                           Długi czas na wydanie decyzji o zwrocie części VAT spowodowany jest zapewne chęcią przeprowadzenia przez organy skarbowe postępowania zmierzającego do usunięcia mogących się pojawić wątpliwości. Należy przypuszczać, że szczególnie w przypadku większych zwrotów lub zastrzeżeń urzędnicy będą sprawdzali zasadność i poprawność wniosku.
                                           • 13.09.2005Prawda nie musi być zdefiniowana
                                            Dość ciekawy spór zakończył Trybunał Konstytucyjny, orzekając 12.9.2005 r. o zgodności z Konstytucją RP artykułu 56 § 2 w związku z § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Podatniczka, której sprawa stała się przedmiotem obrad Trybunału w rocznym zeznaniu podatkowym uwzględniła wydatki, które niesłusznie zdaniem organów skarbowych zaliczyła do kosztów uzyskania, zaniżając przez to podstawę opodatkowania.
                                            • 30.08.2005Lepiej nie wystawiać i nie korzystać z lewych faktur
                                             Długi czas na wydanie decyzji o zwrocie części VAT spowodowany jest zapewne chęcią przeprowadzenia przez organy skarbowe postępowania, zmierzającego do usunięcia mogących się pojawić wątpliwości. Należy przypuszczać, że szczególnie w przypadku większych zwrotów urzędnicy będą sprawdzali zasadność wniosku. Ustawa nakazuje w takim przypadku stosować art. 274 c Ordynacji podatkowej.

                                            « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]