Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kara grzywny

 • 13.08.2008UOKiK: Lepsza jako benzyny
  Poprawia si jako benzyny, przy jednoczesnym spadku jakoci oleju napdowego – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Inspekcj Handlow. Sprawdzeniu podlega take gaz skroplony LPG.
  • 29.07.2008Konsekwencje nieprawidowego prowadzenia ksig (nierzetelno i wadliwo)
   Jednym z najwaniejszych dowodw w postpowaniu podatkowym s ksigi podatkowe. Jeeli s one prowadzone rzetelnie i niewadliwie to maj tak sam moc dowodow jak dokumenty publiczne. Organy podatkowe maj jednak moliwo odrzucenia tego dowodu w sytuacji gdy ksigi zawieraj nieprawidowoci w postaci nierzetelnoci lub wadliwoci. Odrzucenie ksig jako dowodu powoduje zazwyczaj ustalenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Wymiar szacunkowy podstawy opodatkowania, mimo i powinien by jak najbardziej zbliony do rzeczywistego, w praktyce ma charakter represyjny. Warto wic wiedzie jakie warunki musi spenia ksiga by by uznana za rzeteln i niewadliw oraz jak broni si przed odrzuceniem ksigi przez organ podatkowy.
   • 24.07.2008Zasady ponoszenia odpowiedzialnoci w firmie
    Przepisy Kodeksu pracy przewiduj zasadniczo cztery typy odpowiedzialnoci pracownika. S to odpowiedzialno porzdkowa pracownika, odpowiedzialno za wyrzdzon pracodawcy przez pracownika szkod z winy umylnej lub nieumylnej, a take odpowiedzialno pracownika za szkod wyrzdzon w powierzonym mieniu. Przepisy reguluj take zasady odpowiedzialnoci pracodawcy.
    • 03.07.2008Wyczenie odpowiedzialnoci karnej
     Zasad obowizujc na gruncie caego prawa karnego, a wic take prawa karnego skarbowego jest pocignicie sprawcy do odpowiedzialnoci w przypadku gdy znamiona jego czynu wypeniy stany penalizowane przez ustaw. Od zasady tej ustawodawca przewidzia jednak pewne wyjtki, a mianowicie okreli sytuacje, w ktrych pomimo wypenienia przez sprawc znamion czynu zabronionego, jego odpowiedzialno zostanie wyczona.
     • 28.04.2008Informowanie WKU o zatrudnieniu pracownika
      Pytanie: Czy pracodawca musi informowa WKU o zatrudnieniu pracownika?
      • 07.04.2008Uchylanie si od podatku (3) - Kara za niezgoszenie przedmiotu opodatkowania
       Czynw zabronionych okrelonych w art. 54 K.k.s. dopuci si mona jedynie z zamiarem bezporednim. Oznacza to, e sprawca majcy wiadomo, i nie ujawniajc waciwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie skadajc deklaracji, jednoczenie uchyla si od opodatkowania i chce takiego efektu swego zachowania.
       • 03.04.2008Uchylanie si od podatku - art. 54 K.K.S. (1)
        Stosownie do art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.), podatnik, ktry uchylajc si od opodatkowania, nie ujawnia waciwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie skada deklaracji, przez co naraa podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnoci, albo obu tym karom cznie. Wedug § 2, jeeli kwota podatku naraonego na uszczuplenie jest maej wartoci, sprawca czynu zabronionego okrelonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Wedug za § 3, jeeli kwota podatku naraonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego okrelonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
        • 04.01.2008PKP Cargo zapaci 51 mln kary
         Ponad 51 mln z wpaci do budetu pastwa PKP Cargo za zamanie przepisw ustawy antymonopolowej. Kara zostaa naoona przez prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw w 2004 roku.
         • 13.12.2007Czy mona ufa ofertom w urzdach pracy?
          Interpelacja nr 8425 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zapobiegania wywieszaniu nieprawdziwych ofert pracy w polskich urzdach pracy i zapewnienia bezpieczestwa osobom korzystajcym z usug tych urzdw
          • 26.11.2007Obowizki pracodawcw w zwizku z zatrudnianiem
           Interpelacja nr 6292 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zwalczania zjawiska nielegalnego zatrudniania pracownikw
           • 25.04.2007Radykalna reforma Kodeksu karnego
            Rada Ministrw przyja (24.04.2007 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektrych innych ustaw, przedoony przez ministra sprawiedliwoci. Projekt nowelizacji Kodeksu karnego przewiduje zaostrzenie odpowiedzialnoci karnej za najcisze przestpstwa, zwaszcza te popeniane z uyciem przemocy zorganizowanej, wzmocnienie ochrony pokrzywdzonego, poszerzenie granic obrony koniecznej, zwikszenie odpowiedzialnoci nieletnich, zaostrzenie przepisw o recydywie oraz skuteczne zwalczanie nowych zjawisk przestpczych.
            • 12.04.2007Wszystkie praktyki rynkowe uznane za nieuczciwe bd zakazane
             Rada Ministrw przyja (11.04.2007 r.) projekt ustawy o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przedoony przez prezesa urzdu ochrony konkurencji i konsumentw. Ochrona konsumentw, zapewnienie im realnych moliwoci dochodzenia swych praw oraz zwalczanie i zapobieganie nieuczciwym praktykom to najwaniejsze cele projektu ustawy.
             • 26.02.2007Obowizki pracodawcy jako patnika podatku dochodowego od osb fizycznych
              Art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. 00.14.176) nakada na zakady pracy okrelony obowizek. Podmioty te s zobowizane jako patnicy oblicza i pobiera w cigu roku zaliczki na podatek dochodowy od osb, ktre uzyskuj od nich przychody ze stosunku subowego, stosunku pracy, zasiki pienine z ubezpieczenia spoecznego, wypaty z tytuu udziau w nadwyce bilansowej. Obowizek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy jest podstawowym obowizkiem pracodawcw, a jednoczenie zwizane s z nim inne zobowizania tych podmiotw.
              • 21.02.2007Wysze kary dla chuliganw i wandali
               Rada Ministrw przyja (20.02.2007 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykrocze oraz niektrych innych ustaw, przedoony przez ministra sprawiedliwoci. Projekt nowelizacji rozszerza moliwoci ochrony porzdku publicznego poprzez bardziej efektywne zwalczanie wykrocze szczeglnie uciliwych dla obywateli, takich jak np. wybryki chuligaskie czy zakcanie porzdku publicznego i ciszy nocnej. Zaproponowane rozwizania maj zapewni wszystkim wiksze poczucie bezpieczestwa.
               • 20.02.2007Zlikwidowane deklaracje – jak unika problemw
                Na pocztku 2007 roku wikszo przedsibiorcw bya zadowolona z powodu ustania obowizku skadania deklaracji rozliczeniowych, zwizanych z podatkiem dochodowym od osb fizycznych. Nie musimy ju co miesic wypenia np. deklaracji PIT-5, 5L, CIT-2 czy PIT-4. Ustawodawcy zapewne wydawao si, e to uproszczenie spotka si z duym uznaniem wrd podatnikw i patnikw i nie spowoduje wikszych kontrowersji. Tymczasem, jak to zwykle bywa z prostymi rozwizaniami, pojawiy si nieprzewidziane przez decydentw problemy.
                • 13.02.2007PKPP Lewiatan: Porozumienie organizacji pracodawcw w sprawie PIP
                 Konfederacja Pracodawcw Polskich, Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan i Zwizek Rzemiosa Polskiego negatywnie odnosz si do propozycji zawartej w prezydenckim projekcie ustawy o Pastwowej Inspekcji Pracy (druk nr 712) dotyczcej znaczcego podwyszenia wysokoci kar dla pracodawcw za nieprzestrzeganie przepisw prawa pracy. Nie s przeciwni karaniu pracodawcw, ktrzy naruszaj przepisy prawa pracy. Jednak uwaaj, i tak radykalne zaostrzenie kar, jakie przewiduje projekt prezydencki ustawy o PIP, nie zapewni penej ochrony pracownikom i nie zlikwiduje zjawiska amania prawa przez pracodawcw.
                 • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
                  Zgodnie z ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowizek dla kadego pracownika zaoy i prowadzi w okrelony przepisami sposb, teczk z ca dokumentacj zwizan z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna by podzielona na 3 czci: A, B i C, ktre obejmuj:
                  • 12.12.2006Aktualizacja danych objtych zgoszeniem identyfikacyjnym NIP
                   NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej – to nieodzowny element kontaktw z fiskusem. Musz go posiada nie tylko przedsibiorcy, ale i osoby fizyczne. Chcc uzyska NIP podatnik musi zoy odpowiednie zgoszenie identyfikacyjne. Dla osb fizycznych rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz bdzie to formularz NIP-1, dla spek NIP-2, natomiast dla osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej – NIP-3. Formularz NIP-3 wypeniaj take wsplnicy spek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych jeeli prcz dziaalnoci w spkach nie prowadz innej dziaalnoci gospodarczej.
                   • 07.12.2006Mandat karny
                    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 wrzenia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z pn. zm.) kto popenia wykroczenie skarbowe musi liczy, si z tym, e zostanie ukarany grzywn. Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym – 899, 10 z – moe wynie ona nawet 17.982 z. Grny limit grzywny moe by jednak obniony dla sprawcy czynw mniejszej wagi, za popenienie ktrych wystarczajca kara to grzywna nieprzekraczajca podwjnej wysokoci minimalnego wynagrodzenia. Urzd skarbowy moe bowiem wystawi mandat karny, gdy nie zachodzi konieczno orzeczenia surowszej kary. Jednak nie kady moe liczy na takie potraktowanie.
                    • 29.11.2006Grzywny cign szybciej?
                     Interpelacja nr 4163 do ministra finansw w sprawie bardzo niskiej skutecznoci dziaa komornikw skarbowych w zakresie cigalnoci grzywien naoonych na pracodawcw przez inspektorw Pastwowej Inspekcji Pracy.
                     • 02.11.2006Ksiga wieczysta
                      Ksigi wieczyste s szczeglnym rodzajem rejestru, prowadzonym w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomoci. Ich wyjtkowo polega przede wszystkim na tym, e zwizany z nimi zosta system domniema prawnych, ktre porzdkuj skomplikowane nieraz sytuacje prawne i przez to znacznie uatwiaj obrt. Podstawowe kwestie zwizane z funkcjonowaniem ksig wieczystych zawarte zostay w ustawie z 6 lipca 1982 r. o ksigach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 Nr 124, poz. 1361 ze zm.), a zagadnienia szczegowe – m. in. w rozporzdzeniu Ministra Sprawiedliwoci z 17 wrzenia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksig wieczystych i zbiorw dokumentw (Dz. U. z 2001 Nr 102, poz. 1122 ze zm.).
                      • 26.10.2006PKPP Lewiatan: Prezydencka PIP przestarzaa i niesystemowa
                       Prezydencki projekt ustawy o PIP jest zbyt restrykcyjny, niesystemowy i utrzymuje przestarzae rozwizania. Lewiatan jest za rozwizaniami gwarantujcymi prawa pracownicze. Zaostrzanie kar dla pracodawcw nie podniesie jednak standardw przestrzegania prawa pracy. Dowiadczenia europejskie pokazuj, e osiga si to przede wszystkim prewencj, edukacj i popularyzacj dobrych praktyk.
                       • 28.09.2006Prezes UOKiK bdzie kontrolowa tylko najwiksze koncentracje
                        Rada Ministrw przyja (27 wrzenia 2006 r.) projekt ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw, przedoony przez prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw. Projekt zachowuje wikszo rozwiza prawnych z obowizujcej do tej pory ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw. Dziaalno Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw wykazaa jednak, e naley usprawni jego funkcjonowanie i zwikszy skuteczno decyzji prezesa tej instytucji.
                        • 17.07.2006Przestpstwa i wykroczenia skarbowe
                         Kodeks karny skarbowy reguluje dwa rodzaje czynw zabronionych: przestpstwa i wykroczenia skarbowe. Odpowiedzialno za ich popenienie charakteryzuje ten sam zesp znamion, zgodnie z ktrym czyn taki ma by spoecznie szkodliwy (w stopniu wyszym ni znikomy), zabroniony pod grob kary przez ustaw obowizujc w czasie jego popenienia, a jego sprawcy moe by przypisana wina. Ponadto zarwno przestpstwa, jak i wykroczenia skarbowe mog by popenione bd umylnie, bd – jeli ustawa wyranie tak stanowi – nieumylnie. W niniejszym artykule postaramy si wyjani, co wynika (przede wszystkim na gruncie wymiaru kary oraz prowadzonego postpowania) z zakwalifikowania danego czynu bd do przestpstw, bd do wykrocze skarbowych.
                         • 13.07.2006Najczciej popeniane przez podatnikw wykroczenia skarbowe i konsekwencje ich popenienia
                          Pytanie: Skd wiadomo, czy przewinienie, ktrego popenienie zarzuca mi urzd skarbowy jest przestpstwem czy wykroczeniem? Jakie sankcje gro mi w przypadku niezoenia deklaracji w terminie?
                          • 04.05.2006Inspekcja handlowa w firmie
                           Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powoanym do ochrony interesw i praw konsumentw a take interesw gospodarczych pastwa. Instytucja ta dziaa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r., Nr 4, poz. 25 z pniejszymi zmianami) oraz przepisw wykonawczych (m.in. rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie szczegowego trybu postpowania organw Inspekcji handlowej, wzoru legitymacji subowej pracownikw Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji). Przepisy te okrelaj kompetencje oraz organizacj Inspekcji, prawa i obowizki przedsibiorcw, zasady postpowania organw Inspekcji a take prawa i obowizki jej pracownikw. Do postpowania przed organami Inspekcji, w sytuacjach nieuregulowanych ustaw i rozporzdzeniem, stosuje si przepisy Kodeksu postpowania administracyjnego.
                           • 18.04.2006Czynny al
                            Ustawa z dnia 10 wrzenia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. nr 83, poz. 930 z pn. zm.) zawiera katalog czynw kwalifikowanych jako przestpstwa lub wykroczenia skarbowe. Moe za nie grozi mandat karny nakadany przez urzdnika skarbowego albo postpowanie przed sdem i kara grzywny, a w niektrych przypadkach nawet kara pozbawienia wolnoci. Od odpowiedzialnoci karnej mona si uwolni poprzez okazanie tzw. czynnego alu.
                            • 11.01.2006Gdy do firmy przychodzi PIP (1)
                             Nikt nie lubi by kontrolowany. Decydujc si jednak na prowadzenie wasnej firmy, kady przedsibiorca powinien liczy si z tym, i rne organy pastwowe nie tylko mog, ale na pewno bd go kontrolowa. Jednym z organw, z ktrym moe mie kontakt przedsibiorca wystpujcy w charakterze pracodawcy, jest Pastwowa Inspekcja Pracy.
                             • 18.12.2005Wikszy wymiar kar za przestpstwa i wykroczenia skarbowe
                              Od 17 grudnia obowizuj nowe przepisy ustawy z dnia 10 wrzenia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z pn. zm.). Znowelizowany Kodeks karny skarbowy midzy innymi zaostrza kary, np. kara pozbawienia wolnoci moe trwa teraz najduej 5 lat, a w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia nawet 10 lat, a take umoliwia nakadanie wyszych grzywien.
                              • 08.12.2005Kontrola skarbowa
                               Kwestie zwizane z kontrol skarbow reguluje Ustawa z dnia 28 wrzenia 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z pn. zm.), a w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postpowania kontrolnego stosuje si odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.
                               • 22.09.2005Lepiej nie wystawia lewych faktur i nie korzysta z nich
                                Dugi czas na wydanie decyzji o zwrocie czci VAT spowodowany jest zapewne chci przeprowadzenia przez organy skarbowe postpowania zmierzajcego do usunicia mogcych si pojawi wtpliwoci. Naley przypuszcza, e szczeglnie w przypadku wikszych zwrotw lub zastrzee urzdnicy bd sprawdzali zasadno i poprawno wniosku.
                                • 13.09.2005Prawda nie musi by zdefiniowana
                                 Do ciekawy spr zakoczy Trybuna Konstytucyjny, orzekajc 12.9.2005 r. o zgodnoci z Konstytucj RP artykuu 56 2 w zwizku z 1 ustawy z dnia 10 wrzenia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Podatniczka, ktrej sprawa staa si przedmiotem obrad Trybunau w rocznym zeznaniu podatkowym uwzgldnia wydatki, ktre niesusznie zdaniem organw skarbowych zaliczya do kosztw uzyskania, zaniajc przez to podstaw opodatkowania.
                                 • 30.08.2005Lepiej nie wystawia i nie korzysta z lewych faktur
                                  Dugi czas na wydanie decyzji o zwrocie czci VAT spowodowany jest zapewne chci przeprowadzenia przez organy skarbowe postpowania, zmierzajcego do usunicia mogcych si pojawi wtpliwoci. Naley przypuszcza, e szczeglnie w przypadku wikszych zwrotw urzdnicy bd sprawdzali zasadno wniosku. Ustawa nakazuje w takim przypadku stosowa art. 274 c Ordynacji podatkowej.

                                 « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]