Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kara grzywny

 • 21.02.2014Od 1 kwietnia koniec samochodów z kratką
  20 lutego br. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wniesioną przez rząd. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych m.in. do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej.
  • 21.02.2014Sprawy o wykroczenia skarbowe obciążają sądy?
   Interpelacja nr 23215 do ministra finansów w sprawie karania w postępowaniach sądowych sprawców wykroczeń skarbowych
   • 03.02.2014Skutki niewystawienia faktury
    Czynny podatnik VAT odmówił nabywcy (osobie fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej) wystawienia faktury sprzedaży. Jakie konsekwencje wynikają z odmowy wystawienia faktury?
    • 10.01.2014Kara więzienia za wykroczenie skarbowe?
     Karą za wykroczenie skarbowe jest zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego skarbowego kara grzywny. Kara ta zostaje zawsze wymierzana kwotowo i wynosi ona, co do zasady, od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku gdy sąd jednocześnie orzeka o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń skarbowych wymierza łącznie karę grzywny w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.
     • 10.01.2014Podatki 2014: MF wprowadzi nowe kary dla podatników
      Za bezzasadną odmowę okazania albo nieprzedstawienie w wyznaczonym czasie określonego dowodu grozić będzie kara porządkowa (aktualnie – do 2800 zł). Zaostrzenie systemu zakładają założenia do projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie jeszcze w 2014 r.
      • 04.11.2013Sprawozdawczość finansowa. Rząd wprowadzi nowe sankcje
       Kodeks karny skarbowy zostanie rozszerzony o przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej skarbowej za naruszenie obowiązku złożenia do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego oraz opinii i raportu – wynika z nowego projektu nowelizacji ustaw podatkowych, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.
       • 25.10.2013"Suwak" w OFE oznacza likwidację systemu
        Wprowadzenie w życie mechanizmu stopniowego przekazywania środków z OFE do ZUS przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (tzw. suwak) oznaczać będzie całkowitą likwidację emerytur kapitałowych – uważają eksperci Konfederacji Lewiatan.
        • 29.08.2013Kredyty konsumenckie - będzie rewolucja w przepisach
         W Ministerstwie Finansów trwają prace nad dużą nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz innych pokrewnych ustaw. Z opublikowanego w tym tygodniu projektu założeń wynika, że ograniczone zostaną możliwości pobierania nadmiernych opłat i odsetek, a działalność na rynku podlegać będzie reglamentacji. Nowe przepisy to odpowiedź na ubiegłoroczną aferę Amber Gold.
         • 21.08.2013Przepisy o przechowywaniu papierowych dokumentów to anachronizm
          Regulacje nakładające obowiązek przechowywania papierowych dokumentów przez pół wieku to anachronizm – twierdzą Pracodawcy RP. Zrzeszająca ponad 7500 działających w Polsce firm organizacja apeluje o dostosowanie Kodeksu pracy oraz pozostałych ustaw do współczesnych standardów.
          • 23.07.2013Nowe prawo konkurencji sprzeczne z prawami obywatelskimi?
           Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest niezgodny z Konwencją Praw Człowieka i Obywatela – uważają eksperci Konfederacji Lewiatan. Zastrzeżenia przedsiębiorców budzi głównie kwestia wysokich kar i procedur ich nakładania. Organizacja wysłała w tej sprawie już nawet list do premiera Donalda Tuska.
           • 22.07.2013MF: Doradztwo podatkowe. Deregulacja zwiększy konkurencyjność
            Interpelacja nr 17882 do ministra sprawiedliwości oraz ministra finansów w sprawie wprowadzenia przepisów ograniczających nielegalną działalność firm doradztwa podatkowego
            • 24.06.2013Państwo nie radzi sobie ze ściąganiem mandatów i kar
             Prawie jedna trzecia należności za mandaty i kary nie jest egzekwowana – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała, jak przebiega w Polsce windykacja mandatów karnych i kar administracyjnych. Skarb Państwa traci w ten sposób rocznie ok. 100 mln zł.
             • 17.06.2013Nieprawdziwe informacje w BIG
              Interpelacja nr 16496 do ministra gospodarki w sprawie udostępniania informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych
              • 10.06.2013Przedawnienie karalności w prawie karnym skarbowym
               We wszystkich działach prawa funkcjonuje założenie, że po upływie określonego czasu wyciąganie konsekwencji prawnych mija się z celem. W prawie cywilnym wierzyciel nie może więc dochodzić roszczeń, w prawie podatkowym fiskus nie odzyska juz należności podatkowej, a w prawie karnym sprawca czynu zabronionego nie poniesie kary.
               • 03.06.2013Fiskus nadużywa mandatów za drobne przewinienia przedsiębiorców
                Interpelacja nr 16947 do ministra finansów w sprawie wystawiania mandatów za wykroczenia skarbowe
                • 27.05.2013Skutki niezłożenia deklaracji w terminie
                 Płatnik zobowiązany jest do obliczenia i pobrania podatku od podatnika, a następnie – do wpłacenia go organowi podatkowemu. Oprócz tego powinien składać odpowiednie deklaracje podatkowe.
                 • 20.05.2013Odpowiedzialność karna za niewyznaczenie osoby w trybie art. 31 Ordynacji podatkowej
                  Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 września 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) przewiduje różne kwalifikacje prawne czynów płatnika, który nie wypełnia swoich obowiązków, czyli np. nie pobiera podatku w należytej wysokości albo nie składa informacji podatkowej. Jeżeli płatnik jest jednostką organizacyjną, to dla potrzeb odpowiedzialności karnej trzeba znaleźć konkretną osobę (człowieka) działającą w jego strukturze, której można – w konkretnym przypadku – przypisać winę w popełnieniu danego czynu.
                  • 13.05.2013Odpowiedzialność karna płatnika, który nie wpłacił podatku pobranego od podatnika
                   Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 września 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) przewiduje różne kwalifikacje prawne czynów płatnika, który nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków. Inaczej więc traktowany jest płatnik, który nie pobrał podatku od podatnika albo pobrał go za mało.
                   • 06.05.2013Odpowiedzialność karna płatnika, który nie pobrał podatku albo pobrał za mało
                    Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 września 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) wszystkich płatników „wrzuca do jednego worka”, czyli poddaje ich takim samym regułom odpowiedzialności karnej. Nie ma więc istotnej różnicy, czy swoich obowiązków nie wykonał pracodawca pobierający zaliczkę od wynagrodzeń, firma wypłacająca osobie fizycznej wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej, bank pobierający podatek od odsetek, czy też notariusz, przed którym zawierana jest opodatkowana darowizna albo inna czynność cywilnoprawna.
                    • 29.04.2013IV ustawa deregulacyjna – zniknie kilka uciążliwych obowiązków
                     Zniesienie obowiązku sprawdzania przez płatnika składek prawidłowości rocznych danych przekazanych do ZUS oraz zwolnienie mikrofirm z obowiązku przekazywania danych statystycznych do GUS w pierwszym roku działalności – to najciekawsze zmiany o niepodatkowym charakterze, przewidziane w projekcie założeń tzw. IV ustawy deregulacyjnej.
                     • 22.04.2013Nienależny zwrot podatku jako przestępstwo skarbowe
                      Przy składaniu rocznych zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także w ramach deklaracji VAT można wnioskować o zwrot podatku. Jeżeli wniosek ten oparty jest na okolicznościach nieprawdziwych, to może stać się podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej.
                      • 26.03.2013Przedawnienie karalności przestępstw i wykroczeń skarbowych
                       Karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 5 - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat, 10 - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata. Z kolei, karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok.
                       • 25.03.2013Posługiwanie się nierzetelną fakturą jako przestępstwo
                        Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 września 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) przewiduje odpowiedzialność za szereg czynów związanych z obiegiem faktur. Kara grozi nie tylko wystawcy faktury, lecz także jej odbiorcy. Jednym z takich przypadków jest posługiwanie się nierzetelną fakturą, traktowane jako przestępstwo określone w art. 62 § 2 K.k.s. O nim będzie mowa w artykule.
                        • 19.03.2013Odpowiedzialność karna za wadliwe wystawienie faktury
                         Nieprawidłowe wystawienie faktury jest w prawie karnym skarbowym dzielone na dwie sytuacje: wystawienie wadliwe, czyli niezgodne z przepisami o fakturowaniu, oraz wystawienie nierzetelne, czyli niezgodne z rzeczywistością. W artykule zajmujemy się tylko wadliwym wystawieniem faktury.
                         • 12.03.2013Odpowiedzialność karna za nierzetelne wystawienie faktury
                          Nieprawidłowe wystawienie faktury jest w prawie karnym skarbowym dzielone na dwie sytuacje: wystawienie nierzetelne, czyli niezgodne z rzeczywistością, oraz wystawienie wadliwe, czyli niezgodne z przepisami o fakturowaniu. W artykule zajmujemy się tylko nierzetelnym wystawieniem faktury.
                          • 26.02.2013Szef kazał, pracownik wykonał. Odpowiedzialność za wykonanie polecenia
                           Okoliczność, że pracownik popełnił przestępstwo, dlatego że otrzymał takie polecenie służbowe, nie zwalnia go od odpowiedzialności karnej. Musiałyby zaistnieć jakieś szczególne, raczej rzadkie, okoliczności.
                           • 08.02.2013Wadliwe lub nierzetelne prowadzenie księgi jako przestępstwo skarbowe
                            W przypadku nieprawidłowego prowadzenia ksiąg podatkowych podatnikowi grożą nie tylko konsekwencje w zakresie rozliczeń podatkowych, lecz także grzywna karna.
                            • 18.01.2013Obowiązek sporządzenia PIT-4R
                             Początek roku to czas, w którym przedsiębiorcy muszą pamiętać o dopełnieniu wielu obowiązków wobec różnych instytucji. Jednym z nich może być konieczność sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT-4R. Jest to deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
                             • 16.01.2013Liczba firm zalegających z wypłatami wzrosła o 50% – alarmuje PIP
                              Coraz więcej firm zalega z wypłatami pensji dla swoich pracowników. W ciągu ostatniego roku ilość takich przypadków wzrosła o 51%. Problem dotyczy już 100 tys. pracodawców – wynika z ostatnich danych opublikowanych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).
                              • 15.01.2013Odpowiedzialność karna za nieprowadzenie ksiąg podatkowych
                               Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst. jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 111, poz. 765, z późn. zm., dalej: K.k.s.) kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W artykule przedstawiamy zasady odpowiedzialności na podstawie tego przepisu.
                               • 15.11.2012Polska rajem dla gospodarczych oszustów?
                                Interpelacja nr 8152 do ministra sprawiedliwości w sprawie kar za przestępstwa gospodarcze
                                • 17.09.2012Ochrona praw pracowników tymczasowych
                                 Interpelacja nr 7580 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
                                 • 23.07.2012Nadużycia finansowe – KE zaostrzy sankcje
                                  Ścisła koordynacja działań państw UE w walce z nadużyciami, zaostrzenie kar, rozszerzenie definicji oszustwa i nadużycia w procedurach zamówień publicznych – to najważniejsze propozycje Komisji Europejskiej, która chce dzięki ich wprowadzeniu zwiększyć skuteczność zwalczania nadużyć związanych z wydawaniem pieniędzy z budżetu Unii.
                                  • 03.07.2012Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców podpisana
                                   Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe przepisy, które zaostrzają system sankcji, zaczną obowiązywać jeszcze w lipcu tego roku.
                                   • 15.05.2012Przepisy o zatrudnianiu obcokrajowców będą zmienione
                                    Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza cały szereg zmian – głównie nowe obowiązki i sankcje dla pracodawców. Aktualnie projektem zajmuje się Senat.
                                    • 16.04.2012Ważne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności – korzystne zmiany obowiązków identyfikacyjnych
                                     Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług nie mają obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych. Ponadto od początku tego roku osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności, nie muszą już zgłaszać w urzędzie skarbowym zmian danych, które zawiera rejestr PESEL, tj. np. zmiany nazwiska czy numeru dowodu osobistego. Zmianę pozostałych danych będzie można zgłosić na druku ZAP-3, a także na druku PIT przy okazji rozliczenia rocznego.
                                     • 11.04.2012Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
                                      Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie może potrącać jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjątkiem przypadków, gdy dopuszczają to obowiązujące przepisy. Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
                                      • 06.03.2012Palenie papierosów w miejscu pracy
                                       14 maja 2010 r. ogłoszona została ustawa z 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 81, poz. 529). Przedmiotowa zmiana weszła w życie 15 listopada 2010 r.
                                       • 24.02.2012Skutki zatrudniania i pracy „na czarno”
                                        Jakie konsekwencje grożą pracodawcy i pracownikowi za nielegalne zatrudnienie zwane w języku potocznym „pracą na czarno”?
                                        • 13.02.2012Za niezłożenie deklaracji VAT w terminie grozi kara grzywny
                                         Interpelacja nr 835 do ministra finansów w sprawie nieterminowego złożenia przez podatników deklaracji VAT-7 i postępowania urzędów skarbowych stawiających ww. podmiotom gospodarczym zarzut naruszenia art. 56 § 4 K.k.s.
                                         • 11.01.2012Podatki 2012: Nowe zasady aktualizacji danych podatników
                                          Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług nie mają obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych. Ponadto, od początku tego roku osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności, nie będą już musiały zgłaszać w urzędzie skarbowym zmian danych, które zawiera rejestr PESEL, tj. np. zmianę nazwiska czy numeru dowodu osobistego. Zmianę pozostałych danych będzie można zgłosić na druku ZAP-3, a także na druku PIT przy okazji rozliczenia rocznego.
                                          • 21.12.2011Rząd uszczelnia szarą strefę w zatrudnianiu cudzoziemców
                                           Zatrudnianie obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających w Polsce będzie zakazane. Pracodawcy, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów, będą podlegać sankcjom karnym i administracyjnym – postanowił rząd, przyjmując we wtorek projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
                                           • 20.12.2011Jak można stracić certyfikat usługowego księgowego
                                            Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) określa warunki, które muszą spełniać osoby, ubiegające się o przyznanie certyfikatu, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Określa też okoliczności jego utraty.
                                            • 14.11.2011Gminy bezprawnie karały mandatami
                                             Bezprawne nakładanie mandatów karnych na kierowców za przekroczenie prędkości po upływie ustawowego terminu od chwili ujawnienia wykroczenia – to nie jedyna nieprawidłowość, którą NIK wytyka samorządom gminnym. Kontrolerzy odkryli wiele uchybień w działaniu straży gminnych i miejskich, które korzystają z fotoradarów. Praktyki te powiększały dochody gmin kosztem budżetu państwa.
                                             • 07.11.2011Sankcje za niezłożenie deklaracji w podatku od nieruchomości
                                              Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.), osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. W tym samym terminie należy złożyć informację, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
                                              • 19.09.2011Po co podatnikowi formularz ZAP-3
                                               Interpelacja nr 23841 do ministra finansów w sprawie likwidacji NIP i wprowadzenia ZAP
                                               • 04.08.2011Kara umowna jako forma zabezpieczenia wykonania zobowiązania
                                                Kara umowna jest jedną z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia wykonania zobowiązania, która z jednej strony mobilizuje dłużnika do terminowego i należytego wykonania umowy, a z drugiej strony upraszcza dochodzenie odszkodowania przez wierzyciela. Kara umowna polega na obowiązku zapłaty określonej sumy pieniężnej przez stronę, która nie wykonała lub wykonała nienależycie zobowiązanie.
                                                • 26.07.2011Nowe sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów
                                                 Rząd zwiększy sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów; za „uporczywe zatrudnienie” będzie grozić kara finansowa w wysokości minimum 3000 zł lub kara pozbawienia wolności. Pracodawcy naruszający przepisy mogą także zostać pozbawieni dostępu do funduszy unijnych – wynika z projektu z 8 lipca 2011 r. ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
                                                 • 25.07.2011Konsekwencje podatkowe niezłożenia deklaracji VAT
                                                  Podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku VAT muszą pamiętać o składaniu deklaracji podatkowych w terminie. Niezłożenie przez podatnika deklaracji lub oświadczenia w terminie jest wykroczeniem skarbowym.
                                                  • 05.07.2011Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe
                                                   Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego spoczywa na kierowniku jednostki. Kierownik jednostki ponosi jednak odpowiedzialność nie tylko za sporządzenie sprawozdania finansowego, ale również za to, by sprawozdanie to sporządzone zostało w terminie tj. nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, jak również za przedstawienie go właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »