Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kara grzywny

 • 27.05.2013Skutki niezoenia deklaracji w terminie
  Patnik zobowizany jest do obliczenia i pobrania podatku od podatnika, a nastpnie – do wpacenia go organowi podatkowemu. Oprcz tego powinien skada odpowiednie deklaracje podatkowe.
  • 20.05.2013Odpowiedzialno karna za niewyznaczenie osoby w trybie art. 31 Ordynacji podatkowej
   Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 wrzenia 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) przewiduje rne kwalifikacje prawne czynw patnika, ktry nie wypenia swoich obowizkw, czyli np. nie pobiera podatku w naleytej wysokoci albo nie skada informacji podatkowej. Jeeli patnik jest jednostk organizacyjn, to dla potrzeb odpowiedzialnoci karnej trzeba znale konkretn osob (czowieka) dziaajc w jego strukturze, ktrej mona – w konkretnym przypadku – przypisa win w popenieniu danego czynu.
   • 13.05.2013Odpowiedzialno karna patnika, ktry nie wpaci podatku pobranego od podatnika
    Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 wrzenia 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) przewiduje rne kwalifikacje prawne czynw patnika, ktry nie wypenia swoich podstawowych obowizkw. Inaczej wic traktowany jest patnik, ktry nie pobra podatku od podatnika albo pobra go za mao.
    • 06.05.2013Odpowiedzialno karna patnika, ktry nie pobra podatku albo pobra za mao
     Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 wrzenia 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) wszystkich patnikw „wrzuca do jednego worka”, czyli poddaje ich takim samym reguom odpowiedzialnoci karnej. Nie ma wic istotnej rnicy, czy swoich obowizkw nie wykona pracodawca pobierajcy zaliczk od wynagrodze, firma wypacajca osobie fizycznej wynagrodzenie z tytuu umowy cywilnoprawnej, bank pobierajcy podatek od odsetek, czy te notariusz, przed ktrym zawierana jest opodatkowana darowizna albo inna czynno cywilnoprawna.
     • 29.04.2013IV ustawa deregulacyjna – zniknie kilka uciliwych obowizkw
      Zniesienie obowizku sprawdzania przez patnika skadek prawidowoci rocznych danych przekazanych do ZUS oraz zwolnienie mikrofirm z obowizku przekazywania danych statystycznych do GUS w pierwszym roku dziaalnoci – to najciekawsze zmiany o niepodatkowym charakterze, przewidziane w projekcie zaoe tzw. IV ustawy deregulacyjnej.
      • 22.04.2013Nienaleny zwrot podatku jako przestpstwo skarbowe
       Przy skadaniu rocznych zezna w podatku dochodowym od osb fizycznych, a take w ramach deklaracji VAT mona wnioskowa o zwrot podatku. Jeeli wniosek ten oparty jest na okolicznociach nieprawdziwych, to moe sta si podstaw pocignicia do odpowiedzialnoci karnej skarbowej.
       • 26.03.2013Przedawnienie karalnoci przestpstw i wykrocze skarbowych
        Karalno przestpstwa skarbowego ustaje, jeeli od czasu jego popenienia upyno lat: 5 - gdy czyn stanowi przestpstwo skarbowe zagroone kar grzywny, kar ograniczenia wolnoci lub kar pozbawienia wolnoci nieprzekraczajc 3 lat, 10 - gdy czyn stanowi przestpstwo skarbowe zagroone kar pozbawienia wolnoci przekraczajc 3 lata. Z kolei, karalno wykroczenia skarbowego ustaje, jeeli od czasu jego popenienia upyn rok.
        • 25.03.2013Posugiwanie si nierzeteln faktur jako przestpstwo
         Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 wrzenia 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) przewiduje odpowiedzialno za szereg czynw zwizanych z obiegiem faktur. Kara grozi nie tylko wystawcy faktury, lecz take jej odbiorcy. Jednym z takich przypadkw jest posugiwanie si nierzeteln faktur, traktowane jako przestpstwo okrelone w art. 62 § 2 K.k.s. O nim bdzie mowa w artykule.
         • 19.03.2013Odpowiedzialno karna za wadliwe wystawienie faktury
          Nieprawidowe wystawienie faktury jest w prawie karnym skarbowym dzielone na dwie sytuacje: wystawienie wadliwe, czyli niezgodne z przepisami o fakturowaniu, oraz wystawienie nierzetelne, czyli niezgodne z rzeczywistoci. W artykule zajmujemy si tylko wadliwym wystawieniem faktury.
          • 12.03.2013Odpowiedzialno karna za nierzetelne wystawienie faktury
           Nieprawidowe wystawienie faktury jest w prawie karnym skarbowym dzielone na dwie sytuacje: wystawienie nierzetelne, czyli niezgodne z rzeczywistoci, oraz wystawienie wadliwe, czyli niezgodne z przepisami o fakturowaniu. W artykule zajmujemy si tylko nierzetelnym wystawieniem faktury.
           • 26.02.2013Szef kaza, pracownik wykona. Odpowiedzialno za wykonanie polecenia
            Okoliczno, e pracownik popeni przestpstwo, dlatego e otrzyma takie polecenie subowe, nie zwalnia go od odpowiedzialnoci karnej. Musiayby zaistnie jakie szczeglne, raczej rzadkie, okolicznoci.
            • 08.02.2013Wadliwe lub nierzetelne prowadzenie ksigi jako przestpstwo skarbowe
             W przypadku nieprawidowego prowadzenia ksig podatkowych podatnikowi gro nie tylko konsekwencje w zakresie rozlicze podatkowych, lecz take grzywna karna.
             • 18.01.2013Obowizek sporzdzenia PIT-4R
              Pocztek roku to czas, w ktrym przedsibiorcy musz pamita o dopenieniu wielu obowizkw wobec rnych instytucji. Jednym z nich moe by konieczno sporzdzenia i przesania do waciwego urzdu skarbowego deklaracji PIT-4R. Jest to deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
              • 16.01.2013Liczba firm zalegajcych z wypatami wzrosa o 50% – alarmuje PIP
               Coraz wicej firm zalega z wypatami pensji dla swoich pracownikw. W cigu ostatniego roku ilo takich przypadkw wzrosa o 51%. Problem dotyczy ju 100 tys. pracodawcw – wynika z ostatnich danych opublikowanych przez Pastwow Inspekcj Pracy (PIP).
               • 15.01.2013Odpowiedzialno karna za nieprowadzenie ksig podatkowych
                Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy z 10 wrzenia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst. jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 111, poz. 765, z pn. zm., dalej: K.k.s.) kto wbrew obowizkowi nie prowadzi ksigi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W artykule przedstawiamy zasady odpowiedzialnoci na podstawie tego przepisu.
                • 15.11.2012Polska rajem dla gospodarczych oszustw?
                 Interpelacja nr 8152 do ministra sprawiedliwoci w sprawie kar za przestpstwa gospodarcze
                 • 17.09.2012Ochrona praw pracownikw tymczasowych
                  Interpelacja nr 7580 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie ustawy o zatrudnieniu pracownikw tymczasowych
                  • 23.07.2012Naduycia finansowe – KE zaostrzy sankcje
                   cisa koordynacja dziaa pastw UE w walce z naduyciami, zaostrzenie kar, rozszerzenie definicji oszustwa i naduycia w procedurach zamwie publicznych – to najwaniejsze propozycje Komisji Europejskiej, ktra chce dziki ich wprowadzeniu zwikszy skuteczno zwalczania naduy zwizanych z wydawaniem pienidzy z budetu Unii.
                   • 03.07.2012Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemcw podpisana
                    Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa ustaw z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe przepisy, ktre zaostrzaj system sankcji, zaczn obowizywa jeszcze w lipcu tego roku.
                    • 15.05.2012Przepisy o zatrudnianiu obcokrajowcw bd zmienione
                     Uchwalona w ubiegym tygodniu przez Sejm ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza cay szereg zmian – gwnie nowe obowizki i sankcje dla pracodawcw. Aktualnie projektem zajmuje si Senat.
                     • 16.04.2012Wane dla osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci – korzystne zmiany obowizkw identyfikacyjnych
                      Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy bdcy osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL nieprowadzcymi dziaalnoci gospodarczej lub niebdcymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarw i usug nie maj obowizku skadania zgosze identyfikacyjnych. Ponadto od pocztku tego roku osoby fizyczne, ktre nie prowadz dziaalnoci, nie musz ju zgasza w urzdzie skarbowym zmian danych, ktre zawiera rejestr PESEL, tj. np. zmiany nazwiska czy numeru dowodu osobistego. Zmian pozostaych danych bdzie mona zgosi na druku ZAP-3, a take na druku PIT przy okazji rozliczenia rocznego.
                      • 11.04.2012Potrcenia z wynagrodzenia za prac
                       Wynagrodzenie za prac podlega szczeglnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadkw, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy. Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy z wynagrodzenia za prac - po odliczeniu skadek na ubezpieczenia spoeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych - podlegaj potrceniu tylko nastpujce nalenoci:
                       • 06.03.2012Palenie papierosw w miejscu pracy
                        14 maja 2010 r. ogoszona zostaa ustawa z 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobw tytoniowych (Dz. U. nr 81, poz. 529). Przedmiotowa zmiana wesza w ycie 15 listopada 2010 r.
                        • 24.02.2012Skutki zatrudniania i pracy „na czarno”
                         Jakie konsekwencje gro pracodawcy i pracownikowi za nielegalne zatrudnienie zwane w jzyku potocznym „prac na czarno”?
                         • 13.02.2012Za niezoenie deklaracji VAT w terminie grozi kara grzywny
                          Interpelacja nr 835 do ministra finansw w sprawie nieterminowego zoenia przez podatnikw deklaracji VAT-7 i postpowania urzdw skarbowych stawiajcych ww. podmiotom gospodarczym zarzut naruszenia art. 56 § 4 K.k.s.
                          • 11.01.2012Podatki 2012: Nowe zasady aktualizacji danych podatnikw
                           Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy bdcy osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL nieprowadzcymi dziaalnoci gospodarczej lub niebdcymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarw i usug nie maj obowizku skadania zgosze identyfikacyjnych. Ponadto, od pocztku tego roku osoby fizyczne, ktre nie prowadz dziaalnoci, nie bd ju musiay zgasza w urzdzie skarbowym zmian danych, ktre zawiera rejestr PESEL, tj. np. zmian nazwiska czy numeru dowodu osobistego. Zmian pozostaych danych bdzie mona zgosi na druku ZAP-3, a take na druku PIT przy okazji rozliczenia rocznego.
                           • 21.12.2011Rzd uszczelnia szar stref w zatrudnianiu cudzoziemcw
                            Zatrudnianie obywateli pastw trzecich nielegalnie przebywajcych w Polsce bdzie zakazane. Pracodawcy, ktrzy nie zastosuj si do obowizujcych przepisw, bd podlega sankcjom karnym i administracyjnym – postanowi rzd, przyjmujc we wtorek projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
                            • 20.12.2011Jak mona straci certyfikat usugowego ksigowego
                             Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) okrela warunki, ktre musz spenia osoby, ubiegajce si o przyznanie certyfikatu, uprawniajcego do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych. Okrela te okolicznoci jego utraty.
                             • 14.11.2011Gminy bezprawnie karay mandatami
                              Bezprawne nakadanie mandatw karnych na kierowcw za przekroczenie prdkoci po upywie ustawowego terminu od chwili ujawnienia wykroczenia – to nie jedyna nieprawidowo, ktr NIK wytyka samorzdom gminnym. Kontrolerzy odkryli wiele uchybie w dziaaniu stray gminnych i miejskich, ktre korzystaj z fotoradarw. Praktyki te powikszay dochody gmin kosztem budetu pastwa.
                              • 07.11.2011Sankcje za niezoenie deklaracji w podatku od nieruchomoci
                               Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z pn. zm.), osoby fizyczne s obowizane zoy waciwemu organowi podatkowemu informacj o nieruchomociach i obiektach budowlanych, sporzdzon na formularzu wedug ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystpienia okolicznoci uzasadniajcych powstanie albo wyganicie obowizku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomoci. W tym samym terminie naley zoy informacj, jeeli w trakcie roku podatkowego zaistniao zdarzenie majce wpyw na wysoko opodatkowania w tym, a w szczeglnoci zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego czci.
                               • 19.09.2011Po co podatnikowi formularz ZAP-3
                                Interpelacja nr 23841 do ministra finansw w sprawie likwidacji NIP i wprowadzenia ZAP
                                • 04.08.2011Kara umowna jako forma zabezpieczenia wykonania zobowizania
                                 Kara umowna jest jedn z najczciej stosowanych form zabezpieczenia wykonania zobowizania, ktra z jednej strony mobilizuje dunika do terminowego i naleytego wykonania umowy, a z drugiej strony upraszcza dochodzenie odszkodowania przez wierzyciela. Kara umowna polega na obowizku zapaty okrelonej sumy pieninej przez stron, ktra nie wykonaa lub wykonaa nienaleycie zobowizanie.
                                 • 26.07.2011Nowe sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantw
                                  Rzd zwikszy sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantw; za „uporczywe zatrudnienie” bdzie grozi kara finansowa w wysokoci minimum 3000 z lub kara pozbawienia wolnoci. Pracodawcy naruszajcy przepisy mog take zosta pozbawieni dostpu do funduszy unijnych – wynika z projektu z 8 lipca 2011 r. ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
                                  • 25.07.2011Konsekwencje podatkowe niezoenia deklaracji VAT
                                   Podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku VAT musz pamita o skadaniu deklaracji podatkowych w terminie. Niezoenie przez podatnika deklaracji lub owiadczenia w terminie jest wykroczeniem skarbowym.
                                   • 05.07.2011Odpowiedzialno za sprawozdanie finansowe
                                    Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci obowizek sporzdzenia rocznego sprawozdania finansowego spoczywa na kierowniku jednostki. Kierownik jednostki ponosi jednak odpowiedzialno nie tylko za sporzdzenie sprawozdania finansowego, ale rwnie za to, by sprawozdanie to sporzdzone zostao w terminie tj. nie pniej ni w cigu trzech miesicy od dnia bilansowego, jak rwnie za przedstawienie go waciwym organom, zgodnie z obowizujcymi jednostk przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.
                                    • 18.05.2011Koniec z odrbnym postpowaniem sdowym w sprawach gospodarczych
                                     Spory midzy przedsibiorcami bd rozpatrywa wydziay gospodarcze sdw powszechnych w zwykej procedurze cywilnej – ustali we wtorek rzd, przyjmujc projekt nowelizacji ustawy Kodeks postpowania cywilnego.
                                     • 13.04.2011Rzd zapowiada uregulowanie kwestii zatrudniania cudzoziemcw
                                      Zakaz zatrudniania cudzoziemca przebywajcego w naszym kraju nielegalnie. Pracodawca bdzie musia posiada kopi dokumentu potwierdzajcego fakt legalnego pobytu swojego pracownika – to tylko cz zaoe do ustawy, ktra ma uregulowa kwestie zatrudniania cudzoziemcw.
                                      • 11.03.2011Poradnik potencjalnego przestpcy podatkowego (1) — Ile wynosi stawka dzienna i inne przydatne pojcia
                                       Prawo podatkowe w Polsce jest bardzo skomplikowane. Dodatkowo jego znajomo u tzw. zwykych podatnikw jest do umiarkowana. Poczenie tych dwch zjawisk powoduje, e praktycznie kady moe zosta sprawc przestpstwa podatkowego. Dlatego postanowilimy opublikowa w podatki.biz poradnik potencjalnego przestpcy podatkowego. Jego celem nie jest oczywicie zachcanie do popeniania czynw zabronionych. Chodzi nam o to, aby podnie wiadomo prawn naszych Czytelnikw, prezentujc najwaniejsze postanowienia jednej z lektur obowizkowych kadego podatnika: Kodeksu karnego skarbowego.
                                       • 24.11.2010Jakie kary gro za podrabianie faktur?
                                        Kwestia wystawiania faktur nieodcznie czy si z ustaw o podatku od towarw i usug. Zacznijmy zatem od VAT. Zaznaczmy na pocztek, e art. 108 ustawy o podatku od towarw i usug definiuje obowizek zapaty VAT, ktry zosta wykazany na fakturze. Podatek trzeba zapaci nawet w sytuacji, gdy nie dokumentuje ona prawdziwej transakcji. Konsekwentnie nabywcy takiej „pustej faktury” nie moe przysugiwa prawo do odliczenia podatku wykazanego na tej fakturze. Z uwagi na fakt, e w rzeczywistoci usuga nie bya wykonana lub towar nie zosta nabyty, prawo do odliczenia nie istnieje.
                                        • 13.08.2010Uprawiasz hazard w Internecie? Grozi Ci wysoka grzywna
                                         Zapytanie nr 7205 do ministra finansw w sprawie niezgodnoci przepisw karnoskarbowych z orzeczeniami ETS oraz ustaw o podatku dochodowym od osb fizycznych
                                         • 28.06.2010Odpowiedzialno przedsibiorcy - Kiedy ochrona majtku staje si przestpstwem?
                                          Chocia w Polsce nie mona pj za dugi do wizienia, to niektre dziaania dunikw zmierzajce do ochrony ich majtku przed windykacj ze strony wierzycieli stanowi mog przestpstwo. Do grupy tych przestpstw zaliczane s m. in. przestpstwa z art. 300-301 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (dalej: k.k.), ktre na potrzeby niniejszego artykuu zostan bliej omwione. W pierwszej kolejnoci przytoczone zostan kluczowe przepisy, a w nastpnych rdtytuach – poddamy je skrtowej analizie.