Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kara grzywny

 • 07.02.2018Przed-rachunki hotelowe na celowniku fiskusa
  Zauwaalna jest praktyka wydawania klientom tzw. rachunku albo paragonu kelnerskiego zamiast, jak to nakazuj obowizujce przepisy prawa, paragonu fiskalnego, tj. wydrukowanego z kasy rejestrujcej. Rachunek lub paragon kelnerski moe suy wycznie do rozlicze pracodawcy z pracownikami, w aden sposób nie moe zastpowa paragonu fiskalnego. Jeeli w lad za paragonem kelnerskim nie zostanie wydany paragon fiskalny, oznacza to, e transakcja prawdopodobnie nie zostaa zarejestrowana na kasie fiskalnej, a co za tym idzie usuga zostaa wykonana w tzw. szarej strefie, a podatki nalene z tego tytuu nie trafiy do budetu pastwa – wyjanio Ministerstwo Finansów.
  • 23.08.2017KAS ostrzega: „Pusta” faktura si nie opaca
   Funkcjonariusze KAS rozpoznaj i zwalczaj nielegalny proceder obrotu „pustymi" fakturami.  Prowadzone dziaania maj na celu uderzenie w zorganizowane grupy przestpcze wystawiajce i rozprowadzajce „puste" faktury.  Równie osoby, które wykorzystuj „puste" faktury w swojej dziaalnoci gospodarczej musz liczy si z konsekwencjami.
   • 20.07.2017MF ostrzega: Kelner ma obowizek wyda klientowi paragon
    W przypadku wiadczenia usug gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej istnieje obowizek zaewidencjonowania tych usug na kasie fiskalnej1. Kelner obsugujcy klienta, dla którego wiadczona jest taka usuga, powinien zarejestrowa na kasie fiskalnej dokonan sprzeda, wydrukowa paragon fiskalny oraz wyda go klientowi. Ministerstwo Finansów przypomina, e wydanie paragonu jest obowizkiem kelnera i nie jest uzalenione od proby klienta, ani od tego, czy klient podejdzie odebra paragon – paragon ma by klientowi wrczony, a wic w szczególnoci przyniesiony do stolika przy którym klient siedzi.
    • 22.05.2017MF wyjania: Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo
     W przypadku sprzeday paliwa osobie fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej sprzedawca jest zobowizany zaewidencjonowa tak sprzeda przy uyciu kasy rejestrujcej[1]. Obowizkiem sprzedawcy jest wydrukowanie paragonu i wydanie go kupujcemu[2].
     • 19.05.2017MF wyjania: Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo
      W przypadku sprzeday paliwa osobie fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej sprzedawca jest zobowizany zaewidencjonowa tak sprzeda przy uyciu kasy rejestrujcej[1]. Obowizkiem sprzedawcy jest wydrukowanie paragonu i wydanie go kupujcemu[2].
      • 07.03.2017Podatki 2017: Nowy system kar za wyudzenia podatkowe
       Od pocztku marca br. obowizuj nowe regulacje dotyczce karania za wyudzenia podatku od towarów i usug (VAT). Nowelizacja wprowadzia dwie nowe kategorie przestpstw, za które grozi bdzie w niektórych przypadkach nawet 25 lat wizienia. Zaostrzenie systemu kar ma w zaoeniu charakter prewencyjny i ma odstrasza od oszustw podatkowych.
       • 06.03.2017Podatki 2017: Nowy system kar za wyudzenia podatkowe
        Od pocztku marca br. obowizuj nowe regulacje dotyczce karania za wyudzenia podatku od towarów i usug (VAT). Nowelizacja wprowadzia dwie nowe kategorie przestpstw, za które grozi bdzie w niektórych przypadkach nawet 25 lat wizienia. Zaostrzenie systemu kar ma w zaoeniu charakter prewencyjny i ma odstrasza od oszustw podatkowych.
        • 27.02.2017Zaostrzenie kar za wyudzanie VAT na podstawie fikcyjnych faktur
         Nowelizacja przepisów zakada od 1 marca 2017 r. surowsze i skuteczniejsze karanie sprawców oszustw w zakresie VAT, zwaszcza tych, którzy wystawiaj fikcyjne faktury lub je podrabiaj. Jakie nowe przestpstwa przewidziano? Jak bd karane? Czy uczciwy przedsibiorca moe zosta pocignity do odpowiedzialnoci? Kto moe unikn kary?
         • 02.02.2017Bezrobotny musi powiadomi urzd pracy
          Czy osoba zarejestrowana w powiatowym urzdzie pracy jako bezrobotna moe podj zatrudnienie, np. na podstawie kilkudniowej umowy zlecenia? Jaki obowizek powinna w zwizku z tym speni?
          • 24.01.2017NSA. Przedawnienie zobowizania nie moe by instytucj pozorn
           Z uzasadnienia: Przyjcie stanowiska zaprezentowanego w sprawie przez waciwe organy oraz WSA w Lublinie kócioby si z celami instytucji zawieszenia biegu przedawnienia, uregulowanej w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, otwieraoby bowiem organom administracji skarbowej drog do instrumentalnego wykorzystywania przepisu art. 70 § 6 pkt 1) tej ustawy, co byoby nie do przyjcia w demokratycznym pastwie prawnym. Przy takiej wykadni kade wszczcie postpowania karnego (karnoskarbowego), nawet w sytuacji braku jakichkolwiek podstaw materialnoprawnych czy procesowych, wywoywaoby skutek w zakresie biegu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego.
           • 03.01.2017E-deklaracje VAT obowizkowe pod grob kary
            Interpelacja nr 8356 do ministra finansów w sprawie rozlicze podatku VAT przez przedsibiorców drog internetow
            • 12.12.2016Suba Celna rozbia kolejn grup oszustów podatkowych
             Podlaska Suba Celna przeprowadzia w ostatnich dniach szereg dziaa wymierzonych w proceder nielegalnego obrotu paliwami. W efekcie w okolicy Suwak i Budziska zatrzymano 7 cystern z olejem napdowym. W transporcie do Polski pominito obowizujce regulacje podatkowe. Oszustom gro grzywny i kary wizienia do lat 5.
             • 28.11.2016Kodeks karny skarbowy. Przestpstwa i wykroczenia skarbowe
              W polskim systemie prawnym zachowania podatników polegajce na naruszaniu norm prawa podatkowego s penalizowane przepisami ustawy z dnia 10 wrzenia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z pón. zm.).
              • 14.09.2016Podatki 2016: Rzd przyj projekt zaostrzajcy kary za wyudzenia VAT 
               Rzd przyj w tym tygodniu projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektrych innych ustaw, ktry zakada zaostrzenie kar za wyudzanie podatku od towarw i usug (VAT). Surowsze sankcje dotyczy maj przykadowo tzw. fikcyjnych faktur. 
               • 08.08.2016Za podatki do wizienia
                Wszystko wskazuje na to, e za nieprawidowoci w rozliczeniach podatkw bdzie mona trafi do wizienia i to nawet na 25 lat. Takiej karze maj podlega przede wszystkim wyudzajcy znaczne kwoty z budetu pastwa. Oszustw oczywicie kara naley, ale czy tego rodzaju kara jest suszna?
                • 01.08.2016Podatki 2016: MS przedstawio projekt zaostrzajcy kary za wyudzenia VAT
                 Czyny zabronione, ktre zwizane s z wyudzeniami podatku od towarw i usug (VAT), bd zagroone wyszymi sankcjami – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwoci. Jak przekonuj projektodawcy, zdecydowanie surowsze kary maj odstrasza potencjalnych sprawcw.
                 • 24.06.2016Kodeks pracy 2016: Prezydent podpisa nowel ws. syndromu pierwszej dniwki
                  W rod prezydent podpisa nowelizacj Kodeksu pracy. W efekcie ju od pocztku wrzenia br. obowizywa zaczn nowe zasady dotyczce potwierdzania przez pracodawc ustale ws. umowy o prac. Ustawodawcy licz na to, e zmiany pozwol na wzmocnienie pozycji pracownikw i ograniczenie problemw zwizanych z tzw. syndromem pierwszej dniwki.
                  • 23.06.2016Kodeks pracy 2016: Prezydent podpisa nowel ws. syndromu pierwszej dniwki
                   W rod prezydent podpisa nowelizacj Kodeksu pracy. W efekcie ju od pocztku wrzenia br. obowizywa zaczn nowe zasady dotyczce potwierdzania przez pracodawc ustale ws. umowy o prac. Ustawodawcy licz na to, e zmiany pozwol na wzmocnienie pozycji pracownikw i ograniczenie problemw zwizanych z tzw. syndromem pierwszej dniwki.
                   • 17.03.2016Rekordowa kara za przestpstwa podatkowe
                    Na pocztku tygodnia Sd Okrgowy w Olsztynie wyda rekordowo wysokie wyroki skazujce w sprawach podatkowych. Organizator grupy przestpczej, ktra wyudzaa podatek VAT, otrzyma kar 10 lat pozbawienia wolnoci. Zlikwidowana grupa dokonaa licznych oszustw – w ich efekcie wyudzono ok. 50 mln z nienalenego zwrotu podatku.
                    • 11.03.2016Niedopenienie obowizkw dotyczcych sprawozdania finansowego. Jakie sankcje?
                     Przedsibiorstwa prowadzce pene ksigi rachunkowe maj obowizek sporzdzi i zoy sprawozdanie finansowe obrazujce sytuacj majtkowo-finansow firmy z zachowaniem m.in. zasady rzetelnoci. Zachowanie wysokiej jakoci sprawozdania finansowego jest dla jednostki gospodarczej niezwykle wane nie tylko z punktu widzenia ustawowego, ale rwnie ze wzgldu na odbiorcw kocowych danego sprawozdania, ktrymi mog by m.in.: akcjonariusze, udziaowcy, instytucje finansowe, inwestorzy, kontrahenci, urzdy skarbowe.
                     • 09.03.2016Niedopenienie obowizkw dotyczcych sprawozdania finansowego. Jakie sankcje?
                      Przedsibiorstwa prowadzce pene ksigi rachunkowe maj obowizek sporzdzi i zoy sprawozdanie finansowe obrazujce sytuacj majtkowo-finansow firmy z zachowaniem m.in. zasady rzetelnoci. Zachowanie wysokiej jakoci sprawozdania finansowego jest dla jednostki gospodarczej niezwykle wane nie tylko z punktu widzenia ustawowego, ale rwnie ze wzgldu na odbiorcw kocowych danego sprawozdania, ktrymi mog by m.in.: akcjonariusze, udziaowcy, instytucje finansowe, inwestorzy, kontrahenci, urzdy skarbowe.
                      • 20.01.2016Kary dla przedsibiorcw w 2016 r.
                       Wpisanym na stae w ryzyko gospodarcze jest brak biecego regulowania wasnych zobowiza. Przyczyn takiego stanu mog by m.in. opnienia we wpywach ze sprzeday produktw, towarw lub usug, cigalno wierzytelnoci o maej skutecznoci, zmiana trendw na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyszych sytuacji mog by: brak, niedopata bd opnienia w zapacie podatkw, niezoenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowizkw formalno-podatkowych nakadanych przez ustawodawc. Uchybienie wykonywania powyszych czynnoci moe skutkowa naoeniem przez organ skarbowy na przedsibiorc kary grzywny.
                       • 08.10.2015Ile tak naprawd jest umw cywilnoprawnych?
                        Interpelacja nr 34470 w sprawie skali zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.
                        • 07.10.2015Informacja MF dla rolnikw o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta
                         Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Do resortu finansw docieraj niepokojce sygnay, e nabywcami paliwa od oszustw mog by w coraz wikszym stopniu rolnicy, prawdopodobnie niewiadomi uczestnictwa w takim procederze. Naley wskaza, e „uczestnictwo” w oszustwie wie si z okrelonymi negatywnymi konsekwencjami rwnie dla nabywcw paliw, ktrymi mog by rolnicy.
                         • 21.01.2015Minimalne wynagrodzenie a dodatek za prac w nocy
                          Interpelacja nr 28401 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za prac w porze nocnej
                          • 15.12.2014Ustawa o prawach konsumenta - najwaniejsze zmiany
                           Ju za dwa tygodnie w ycie wejdzie nowa ustawa o prawach konsumenta. Zwikszona zostanie ochrona praw konsumentw, a na przedsibiorcw naoone bd nowe obowizki. Za nieprzestrzeganie regulacji grozi ma kara grzywny na poziomie do 5 tys. z.
                           • 12.12.2014Ustawa o prawach konsumenta – najwaniejsze zmiany
                            Ju za dwa tygodnie w ycie wejdzie nowa ustawa o prawach konsumenta. Zwikszona zostanie ochrona praw konsumentw, a na przedsibiorcw naoone bd nowe obowizki. Za nieprzestrzeganie regulacji grozi ma kara grzywny na poziomie do 5 tys. z.
                            • 29.10.2014IV ustawa deregulacyjna – zmiany w akcyzie od 2015 roku
                             Z pocztkiem 2015 r. w ycie wejdzie tzw. IV ustawa deregulacyjna, ktra zakada wprowadzenie kilkudziesiciu korzystnych dla przedsibiorcw zmian. Obejm one rwnie przepisy dotyczce podatku akcyzowego. Ministerstwo Gospodarki przygotowao m.in. uatwienia w zakresie obrotu olejami opaowymi.
                             • 23.07.2014Uatwienie wykonywania dziaalnoci gospodarczej: Zmiany w obowizkach patnikw skadek ZUS
                              Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca br. odbdzie si pierwsze czytanie przyjtego przez Rad Ministrw w dniu 10 czerwca br., projektu ustawy o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunkw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W zakresie ubezpiecze spoecznych projekt przewiduje nastpujce zmiany:
                              • 23.07.2014Uatwienie wykonywania dziaalnoci gospodarczej: Zmiany w obowizkach patnikw skadek ZUS
                               Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca br. odbdzie si pierwsze czytanie przyjtego przez Rad Ministrw w dniu 10 czerwca b.r., projektu ustawy o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunkw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W zakresie ubezpiecze spoecznych projekt przewiduje nastpujce zmiany:
                               • 18.04.2014Skadanie sprawozda finansowych – MF wprowadzi nowe sankcje
                                Za naruszenie obowizku zoenia sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych grozi bdzie sankcja karna skarbowa – wynika z projektu nowelizacji ustaw podatkowych, ktry w tym tygodniu trafi do Sejmu. Grzywna w takich przypadkach wynosi bdzie nawet 8400 z.
                                • 17.04.2014Skadanie sprawozda finansowych – MF wprowadzi nowe sankcje
                                 Za naruszenie obowizku zoenia sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych grozi bdzie sankcja karna skarbowa – wynika z projektu nowelizacji ustaw podatkowych, ktry w tym tygodniu trafi do Sejmu. Grzywna w takich przypadkach wynosi bdzie nawet 8400 z.
                                 • 02.04.2014MF o nowych zasadach odliczania VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi
                                  Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodz w ycie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw samochodowych o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony.
                                  • 02.04.2014MF o nowych zasadach odliczania VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi
                                   Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodz w ycie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw samochodowych o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony.
                                   • 14.03.2014VAT od samochodw z kratk: Prezydent podpisa nowelizacj ustawy
                                    Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa nowel ustawy o VAT. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych m.in. do celw mieszanych, tj. dziaalnoci gospodarczej i prywatnej. Przypomnijmy zatem szczegy zmian, ktre wejd w ycie ju na pocztku kwietnia.
                                    • 21.02.2014Od 1 kwietnia koniec samochodw z kratk
                                     20 lutego br. Senat przyj bez poprawek ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz niektrych innych ustaw, wniesion przez rzd. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych m.in. do celw mieszanych, tj. dziaalnoci gospodarczej i prywatnej.
                                     • 21.02.2014Sprawy o wykroczenia skarbowe obciaj sdy?
                                      Interpelacja nr 23215 do ministra finansw w sprawie karania w postpowaniach sdowych sprawcw wykrocze skarbowych
                                      • 03.02.2014Skutki niewystawienia faktury
                                       Czynny podatnik VAT odmwi nabywcy (osobie fizycznej, nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej) wystawienia faktury sprzeday. Jakie konsekwencje wynikaj z odmowy wystawienia faktury?
                                       • 10.01.2014Kara wizienia za wykroczenie skarbowe?
                                        Kar za wykroczenie skarbowe jest zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego skarbowego kara grzywny. Kara ta zostaje zawsze wymierzana kwotowo i wynosi ona, co do zasady, od jednej dziesitej do dwudziestokrotnej wysokoci minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac. W przypadku gdy sd jednoczenie orzeka o ukaraniu za dwa lub wicej wykrocze skarbowych wymierza cznie kar grzywny w wysokoci do grnej granicy ustawowego zagroenia zwikszonego o poow.
                                        • 10.01.2014Podatki 2014: MF wprowadzi nowe kary dla podatnikw
                                         Za bezzasadn odmow okazania albo nieprzedstawienie w wyznaczonym czasie okrelonego dowodu grozi bdzie kara porzdkowa (aktualnie – do 2800 z). Zaostrzenie systemu zakadaj zaoenia do projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji podatkowej, ktra ma wej w ycie jeszcze w 2014 r.
                                         • 04.11.2013Sprawozdawczo finansowa. Rzd wprowadzi nowe sankcje
                                          Kodeks karny skarbowy zostanie rozszerzony o przepisy dotyczce odpowiedzialnoci karnej skarbowej za naruszenie obowizku zoenia do urzdu skarbowego sprawozdania finansowego oraz opinii i raportu – wynika z nowego projektu nowelizacji ustaw podatkowych, opublikowanego przez Ministerstwo Finansw.
                                          • 25.10.2013"Suwak" w OFE oznacza likwidacj systemu
                                           Wprowadzenie w ycie mechanizmu stopniowego przekazywania rodkw z OFE do ZUS przez 10 lat przed osigniciem wieku emerytalnego (tzw. suwak) oznacza bdzie cakowit likwidacj emerytur kapitaowych – uwaaj eksperci Konfederacji Lewiatan.
                                           • 29.08.2013Kredyty konsumenckie - bdzie rewolucja w przepisach
                                            W Ministerstwie Finansw trwaj prace nad du nowelizacj ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz innych pokrewnych ustaw. Z opublikowanego w tym tygodniu projektu zaoe wynika, e ograniczone zostan moliwoci pobierania nadmiernych opat i odsetek, a dziaalno na rynku podlega bdzie reglamentacji. Nowe przepisy to odpowied na ubiegoroczn afer Amber Gold.
                                            • 21.08.2013Przepisy o przechowywaniu papierowych dokumentw to anachronizm
                                             Regulacje nakadajce obowizek przechowywania papierowych dokumentw przez p wieku to anachronizm – twierdz Pracodawcy RP. Zrzeszajca ponad 7500 dziaajcych w Polsce firm organizacja apeluje o dostosowanie Kodeksu pracy oraz pozostaych ustaw do wspczesnych standardw.
                                             • 23.07.2013Nowe prawo konkurencji sprzeczne z prawami obywatelskimi?
                                              Przygotowany przez rzd projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw jest niezgodny z Konwencj Praw Czowieka i Obywatela – uwaaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Zastrzeenia przedsibiorcw budzi gwnie kwestia wysokich kar i procedur ich nakadania. Organizacja wysaa w tej sprawie ju nawet list do premiera Donalda Tuska.