Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

paliwa silnikowe

 • 25.05.2020Rozliczenie VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia paliwa
  Zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug istnieje obowizek obliczenia i zapaty VAT przez podatnika dokonujcego transakcji wewntrzwspólnotowego nabycia paliw. Obowizek ten dotyczy m.in.: benzyn silnikowych, benzyn lotniczych, gazu pynnego (LPG), olejów napdowych, olejów opaowych, benzyny i nafty do silników odrzutowych.
  • 30.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
   Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
   • 27.03.2020Wydatki na zakup paliwa a ryczat - fiskus musia zmieni zdanie
    Spóka dysponuje flot samochodów subowych, które udostpnia pracownikom do celów realizacji ich zada subowych. Zasady korzystania z samochodów subowych okrela wewntrzna instrukcja oraz zawierane z pracownikiem porozumienie o warunkach korzystania z samochodu subowego. Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwizane z uytkowaniem samochodu?
    • 26.03.2020Sprzeday stacjonarna i wysykowa. Czy moliwe jest zwolnienie z kas?
     Fundacja prowadzi od 20 sierpnia 2019 r. sprzeda wysykow (poczt i kurierem) i stacjonarn tych samych towarów (ksiek) zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych. W przypadku osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej warto sprzeday wysykowej w 2019 r. wyniosa 5494,02 z brutto, natomiast warto sprzeday stacjonarnej w 2019 r. to 1990 z brutto. Czy Fundacja moe korzysta ze zwolnienia z obowizku prowadzenia kasy w stosunku do sprzeday dokonywanej w systemie wysykowym?
     • 16.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
      Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
      • 13.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
       Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
       • 05.03.2020Podatki 2020: Nisze stawki akcyzy na paliwa silnikowe
        W Monitorze Polskim opublikowano nowe obwieszczenie ws. stawek akcyzy na paliwa silnikowe. Stawki zostay obnione i maj obowizywa od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. Zmniejszenie akcyzy bdzie jednak neutralne dla kierowców i cen paliw, poniewa równoczenie rosn stawki opaty paliwowej.
        • 03.03.2020Podatki 2020: Akcyza na paliwa w dó
         Z pocztkiem marca br. akcyza na paliwa zostanie obniona – poinformowao Ministerstwo Finansów. Obnienie podatku przewidziano w ustawie okoobudetowej na rok 2020. W praktyce jednak zmiana ta ma by neutralna dla kierowców oraz cen paliw, bo jednoczenie rosn stawki opaty paliwowej.
         • 02.03.2020Podatki 2020: Akcyza na paliwa w dó
          Z pocztkiem marca br. akcyza na paliwa zostanie obniona – poinformowao Ministerstwo Finansów. Obnienie podatku przewidziano w ustawie okoobudetowej na rok 2020. W praktyce jednak zmiana ta ma by neutralna dla kierowców oraz cen paliw, bo jednoczenie rosn stawki opaty paliwowej.
          • 06.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
           Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
           • 05.02.2020VAT 2020: Parametry, wskaniki, limity
            Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
            • 05.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
             Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
             • 03.02.2020VAT 2020: Parametry, wskaniki, limity
              Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
              • 31.01.2020Podróe i podatki: Ile tytoniu i alkoholu przywieziemy bez podatku i ca?
               Towary znajdujce si w bagau osobistym podrónych przyjedajcych do Unii Europejskiej z pastw trzecich (nie bdcych czonkami Unii) s zwolnione z nalenoci celnych przywozowych, jeeli przywoone towary s zwolnione z podatku od wartoci dodanej (VAT) na mocy przepisów prawa krajowego, przyjtych zgodnie z dyrektyw Rady 2007/74/WE. Warunki tego zwolnienia w Polsce zostay okrelone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
               • 30.01.2020Podróe i podatki: Ile tytoniu i alkoholu przywieziemy bez podatku i ca?
                Towary znajdujce si w bagau osobistym podrónych przyjedajcych do Unii Europejskiej z pastw trzecich (nie bdcych czonkami Unii) s zwolnione z nalenoci celnych przywozowych, jeeli przywoone towary s zwolnione z podatku od wartoci dodanej (VAT) na mocy przepisów prawa krajowego, przyjtych zgodnie z dyrektyw Rady 2007/74/WE. Warunki tego zwolnienia w Polsce zostay okrelone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
                • 15.01.2020Kasa rejestrujca online
                 Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie definiuje kasy fiskalnej online. Art. 111 ust. 6a tego aktu okrela to urzdzenie w sposób funkcjonalny. Zgodnie z nim kasa rejestrujca musi zapewnia prawidowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyanie danych na zewntrzne noniki danych oraz umoliwia poczenie i transmitowanie danych midzy kas a Centralnym Repozytorium Kas. Termin kasa online wystpuje natomiast w § 2 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujcych. Tutaj odwoano si do definicji kasy fiskalnej ww. przepisu z powoanej ustawy.
                 • 14.01.2020Kasa rejestrujca online
                  Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie definiuje kasy fiskalnej online. Art. 111 ust. 6a tego aktu okrela to urzdzenie w sposób funkcjonalny. Zgodnie z nim kasa rejestrujca musi zapewnia prawidowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyanie danych na zewntrzne noniki danych oraz umoliwia poczenie i transmitowanie danych midzy kas a Centralnym Repozytorium Kas. Termin kasa online wystpuje natomiast w § 2 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujcych. Tutaj odwoano si do definicji kasy fiskalnej ww. przepisu z powoanej ustawy.
                  • 20.11.2019Podatki 2020: Akcyza na paliwa silnikowe minimalnie w dó
                   W 2020 r. stawki podatku akcyzowego na paliwa silnikowe bd nieco mniejsze ni obecnie – wynika z obwieszczenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju, które opublikowano w tym tygodniu w Monitorze Polskim. W przyszym roku stawka akcyzy dla benzyn silnikowych wynosi bdzie 1537 z za 1000 litrów, czyli zostanie obniona o 3 z.
                   • 24.10.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                    Ju 1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
                    • 23.10.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                     Ju 1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
                     • 06.09.2019Biaa lista i podzielona patno – nowe obowizki przedsibiorców
                      Od 1 wrzenia podatnicy maj dostp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. biaej listy. Nowe rozwizanie co do zasady ma uatwi weryfikacj kontrahentów i tym samy zwikszy pewno obrotu gospodarczego. Jednake w ocenie wikszoci podatników „biaa lista” bardziej suy fiskusowi ni przedsibiorcom. Pojawiaj si obawy, e podatnicy mimo rzetelnego pacenia podatków w nowej rzeczywistoci s mnie bezpieczni. Pomimo obcienia ich dodatkowymi uciliwymi obowizkami, wrasta ryzyko zakwestionowania ich rozlicze podatkowych.
                      • 05.09.2019Biaa lista i podzielona patno – nowe obowizki przedsibiorców
                       Od 1 wrzenia podatnicy maj dostp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. biaej listy. Nowe rozwizanie co do zasady ma uatwi weryfikacj kontrahentów i tym samy zwikszy pewno obrotu gospodarczego. Jednake w ocenie wikszoci podatników „biaa lista” bardziej suy fiskusowi ni przedsibiorcom. Pojawiaj si obawy, e podatnicy mimo rzetelnego pacenia podatków w nowej rzeczywistoci s mnie bezpieczni. Pomimo obcienia ich dodatkowymi uciliwymi obowizkami, wrasta ryzyko zakwestionowania ich rozlicze podatkowych.
                       • 05.09.2019Wydanie paragonu fiskalnego oznacza udostpnienie paragonu nabywcy i umoliwienie zabrania go
                        Przed Naczelnym Sdem Administracyjnym zakoczy si kilkuletni spór podatnika z Ministrem Finansów, dotyczcy sposobu rozumienia pojcia wydania paragonu. NSA, wydajc w dniu 29.08.2019 r. wyrok I FSK 734/17 oddali kasacj szefa KAS do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 2700/15 z 16.01.2017 r.     
                        • 03.09.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                         1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, która 29 sierpnia br. zostaa podpisana przez Prezydenta i czeka ju tylko na ogoszenie w Dzienniku Ustaw.
                         • 02.09.2019Ulga na zakup kas rejestrujcych online
                          Pytanie: W zwizku z obowizkiem rozpoczcia ewidencjonowania obrotu za pomoc kas/drukarek fiskalnych „online” od 1 stycznia 2020 r. Spóka jeszcze w 2019 r. planuje wymieni wszystkie pracujce na stacjach kasy/drukarki fiskalne na drukarki „online” i prowadzi ewidencj sprzeday przy ich uyciu. Instalacje drukarek bd dokonywane sukcesywnie w zalenoci od moliwoci instalacyjnych. W zwizku z tym moe si zdarzy tak, e okrelona partia drukarek zostanie zakupiona np. w maju 2019 r., kolejna w lipcu 2019 r., a nastpna w grudniu 2019 r. W jakim terminie Spóka ma prawo skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujcych online? Od jakiego momentu naley liczy 6-miesiczny termin?
                          • 12.08.2019Kasa rejestrujca przy sprzeday przez Internet
                           W zaczniku do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych wskazano w poz. 36 jako zwolnion z obowizku ewidencji dostaw towarów w systemie wysykowym (poczt lub przesykami kurierskimi), jeeli dostawca towaru otrzyma w caoci zapat za wykonan czynno za porednictwem poczty, banku lub spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, której jest czonkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujcych zapat jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynnoci dotyczya i na czyj rzecz zostaa dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
                           • 09.08.2019Kasa rejestrujca przy sprzeday przez Internet
                            W zaczniku do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych wskazano w poz. 36 jako zwolnion z obowizku ewidencji dostaw towarów w systemie wysykowym (poczt lub przesykami kurierskimi), jeeli dostawca towaru otrzyma w caoci zapat za wykonan czynno za porednictwem poczty, banku lub spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, której jest czonkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujcych zapat jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynnoci dotyczya i na czyj rzecz zostaa dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
                            • 26.07.2019Opata paliwowa od wyrobów gazowych do napdu silników spalinowych
                             Ustaw o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadzono zerow stawk akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napdu silników spalinowych (art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa ustawy o podatku akcyzowym).
                             • 09.07.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                              Z dniem 1 wrzenia br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy, maj zosta zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment ma by zatem stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Ma obj take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery.
                              • 01.04.2019Do 1 kwietnia naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                               Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów i informacji.
                               • 11.03.2019NSA. Zuywanie subowego paliwa do celów prywatnych wymaga ewidencji na kasie
                                Z uzasadnienia: Zuycie paliwa nalecego do przedsibiorstwa przez pracowników, na ich cele osobiste, podlega bdzie obowizkowi ewidencjonowania za pomoc kasy rejestrujcej. (...) Trudnoci z ustaleniem rzeczywistej iloci zuytego paliwa nie daj podstawy do wyczenia zastosowania art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.
                                • 14.02.2019Kilometrówka wypacana podróujcemu zleceniobiorcy
                                 Ustawodawca wyodrbni dwa rodzaje podróy uzasadniajce zwolnienie przychodów uzyskanych za czas podróy - „podró subow” oraz „podró osoby niebdcej pracownikiem”. Zwrot z tytuu uywania przez Zleceniobiorc samochodu nie bdcego wasnoci zleceniodawcy w celu realizacji czynnoci bdcych przedmiotem umowy wykonywanych w podróy moe korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ale zwolnieniem nie s objte zwroty kosztów za jazdy lokalne.
                                 • 21.01.2019Bd zmiany w akcyzie na samochody o duej pojemnoci?
                                  W resorcie finansów aktualnie trwaj prace analityczne nad wypracowaniem szczegóowych rozwiza dotyczcych uszczelnienia obowizujcego systemu opodatkowania akcyz samochodów osobowych, w tym z duymi silnikami. Projektowane rozwizania nie przewiduj zwikszenia stawek akcyzy, lecz maj zapobiec nieprawidowociom polegajcym na unikaniu pacenia podatku akcyzowego od samochodu osobowego w nalenej wysokoci. Okrelenie wstpnego terminu wprowadzenia ww. zmian bdzie moliwe po ostatecznym opracowaniu projektu aktu prawnego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                  • 16.01.2019Pakiet paliwowy do zmiany
                                   Przepisy tzw. pakietu paliwowego zostan znowelizowane – wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów. W efekcie rygory w podatku od towarów i usug (VAT), które wynikaj z tego pakietu, maj dotyczy take podmiotów sprowadzajcych produkty ropopochodne do celów innych ni napdowe.
                                   • 08.01.2019Podatki 2019: Mniej zwolnie z kas
                                    Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Rozporzdzenie to zawiera unormowania dotyczce zwolnie na okres 3 lat (2019-2021). Zgodnie z nowymi przepisami, utrzymano na dotychczasowym poziomie kryterium wysokoci obrotu, tj. 20 000 z dla podmiotów kontynuujcych, jak i dla rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz, zlikwidowano zwolnienie dla kilku rodzajów czynnoci oraz dodano nowe zwolnienie z kas dla dostawy towarów i wiadczenia usug przez koa gospody wiejskich.
                                    • 31.10.2018Podatki 2019: Nowe wzory dla podatku od rodków transportowych
                                     Z pocztkiem 2019 r. w ycie wejd nowe przepisy ws. wzoru deklaracji na podatek od rodków transportowych – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Zmianie ulec maj w praktyce wzory deklaracji DT-1 oraz zacznika DT-1/A. Deklaracje nie bd ju musiay by opatrywane przez podatników piecztkami.
                                     • 30.10.2018Podatki 2019: Nowe wzory dla podatku od rodków transportowych
                                      Z pocztkiem 2019 r. w ycie wejd nowe przepisy ws. wzoru deklaracji na podatek od rodków transportowych – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Zmianie ulec maj w praktyce wzory deklaracji DT-1 oraz zacznika DT-1/A. Deklaracje nie bd ju musiay by opatrywane przez podatników piecztkami.
                                      • 11.10.2018Podatki 2019: Bdzie mniej zwolnie z kas
                                       1 stycznia przyszego roku zacznie obowizywa nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Zgodnie z najnowsz wersj projektu, rozporzdzenie to zawiera unormowania dotyczce zwolnie na okres 3 lat (2019-2021). Ministerstwo Finansów proponuje utrzyma na dotychczasowym poziomie kryterium wysokoci obrotu, tj. 20 000 z dla podmiotów kontynuujcych, jak i dla rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz, ale jednoczenie zamierza zlikwidowa zwolnienia dla kilku rodzajów czynnoci, a w przypadku wielu czynnoci zwolnienie z kas bdzie uzalenione od tego czy ich wiadczenie w caoci zostao udokumentowane faktur.
                                       • 02.08.2018Podatki 2018: Nowe rozporzdzenie ws. zgosze przewozu towarów
                                        Z pocztkiem sierpnia br. weszo w ycie nowe rozporzdzenie resortu finansów ws. wyczenia niektórych obowizków w zakresie zgosze przewozu towarów. Nowe przepisy dotycz m.in. transportu olejów napdowych. W okrelonych przypadkach nie bdzie wymogu zgaszania transportu w ramach systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.
                                        • 10.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
                                         Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
                                         • 08.05.2018Zwrot pracownikom wydatków na paliwo z PIT
                                          Pytanie: Czy wypacone pracownikowi kwoty z tytuu czciowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy i w konsekwencji, czy Spóka jako patnik PIT nie bdzie zobowizana do ustalenia przychodu po stronie pracownika i pobrania zaliczki na podatek?
                                          • 11.04.2018Kasy fiskalne 2018: Kilka bran bdzie musiao szybciej wprowadzi kasy online
                                           Rzd zapowiedzia wdroenie nowych kas online, a cay proces wymiany urzdze ma by rozoony w czasie. Niektóre brane bd musiay jednak zacz stosowa nowy typ kas wczeniej. Planowane ograniczenia dotycz m.in. handlu paliwami, naprawy pojazdów, a take usug gastronomicznych, kosmetycznych, fryzjerskich, prawniczych, medycznych i budowlanych.
                                           • 10.04.2018Kasy fiskalne 2018: Kilka bran bdzie musiao szybciej wprowadzi kasy online
                                            Rzd zapowiedzia wdroenie nowych kas online, a cay proces wymiany urzdze ma by rozoony w czasie. Niektóre brane bd musiay jednak zacz stosowa nowy typ kas wczeniej. Planowane ograniczenia dotycz m.in. handlu paliwami, naprawy pojazdów, a take usug gastronomicznych, kosmetycznych, fryzjerskich, prawniczych, medycznych i budowlanych.
                                            • 29.03.2018Do 3 kwietnia naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                                             Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów i informacji.
                                             • 28.03.2018Podatki 2018: Od 1 kwietnia nowi podatnicy z kasami
                                              1 stycznia br. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wikszo przepisów pozostaa bez zmian. Zmodyfikowano katalog czynnoci, do których nie stosuje si adnego zwolnienia. W konsekwencji obowizek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie usugi kulturalne i rozrywkowe (wstp na przedstawienia cyrkowe), czy usugi zwizane z rozrywk i rekreacj (wstp do m.in. wesoych miasteczek czy dyskotek). Zgodnie z przepisami przejciowymi, w przypadku podatników wiadczcych ww. usugi, a take korzystajcych ze zwolnienia ze wzgldu na form zapaty czy ze wzgldu na struktur sprzeday, obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas nastpi 1 kwietnia 2018 r.
                                              • 27.03.2018Podatki 2018: Od 1 kwietnia nowi podatnicy z kasami
                                               1 stycznia br. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wikszo przepisów pozostaa bez zmian. Zmodyfikowano katalog czynnoci, do których nie stosuje si adnego zwolnienia. W konsekwencji obowizek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie usugi kulturalne i rozrywkowe (wstp na przedstawienia cyrkowe), czy usugi zwizane z rozrywk i rekreacj (wstp do m.in. wesoych miasteczek czy dyskotek). Zgodnie z przepisami przejciowymi, w przypadku podatników wiadczcych ww. usugi, a take korzystajcych ze zwolnienia ze wzgldu na form zapaty czy ze wzgldu na struktur sprzeday, obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas nastpi 1 kwietnia 2018 r.
                                               • 25.02.2018Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2018 r.
                                                Na stronach rzdowego centrum legislacyjnego pojawi si projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i ocen skutków regulacji. Publikujemy uzasadnienie do tego projektu.
                                                • 10.01.2018Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 roku
                                                 1 stycznia 2018 r. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wikszo przepisów pozostaa bez zmian. Wprowadzono kilka modyfikacji ws. zakresu zwolnie, a mianowicie zlikwidowano zwolnienie dla usug wymiany walut, z wyjtkiem usug wiadczonych przez banki i SKOK-i. Zmodyfikowano take katalog czynnoci, do których nie stosuje si adnego zwolnienia. W konsekwencji obowizek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie usugi kulturalne i rozrywkowe (wstp na przedstawienia cyrkowe), czy usugi zwizane z rozrywk i rekreacj (wstp do m.in. wesoych miasteczek czy dyskotek).
                                                 • 20.09.2017Rozliczanie wewntrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
                                                  Z dniem 1 sierpnia 2016 r. zmianie ulegy zasady rozliczania VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, których wytwarzanie lub obrót nimi wymaga uzyskania koncesji w wietle ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z pón. zm.) i wymienionych w zaczniku nr 2 do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 43, z pón. zm.). Zatem, aby zmienione zasady rozliczania VAT od takich wyrobów miay zastosowanie towar musi spenia jednoczenie dwa warunki:
                                                  • 08.08.2017Odpowiedzialno nabywcy za dugi podatkowe VAT dostawcy
                                                   Solidarna odpowiedzialno nabywców okrelonych towarów wprowadzona zostaa do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pón. zm.) w padzierniku 2013 r. Towary wobec, których ma zastosowanie wymienione zostay w zaczniku nr 13. S to tzw. towary wraliwe.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »