Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ceny transferowe dokumentacja

 • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2020 r.
  W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i do gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Zmiany obowizujce od 1.1.2017 r. wprowadziy cakowit rewolucj w regulacjach dotyczcych cen transferowych: z jednej strony zmniejszya si liczba podatników zobowizanych do sporzdzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowizanych do jej sporzdzenia zawiera duo wicej obowizkowych informacji. W 2018 r. zmieniy si zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez powizane spóki kontrolowane (CFC).
  • 17.01.2020Szkolenia w Katowicach: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa po zmianach
   Regulacje dotyczce podmiotów powizanych, cen transferowych i dokumentacji podatkowej ulegaj nieustannym modyfikacjom. Zmiany s powane i w zasadniczy sposób zmieniaj podejcie organów podatkowych do podmiotów powizanych i ich obowizków dokumentacyjnych. Wychodzc naprzeciw potrzebom podmiotów zobowizanych do sporzdzania dokumentacji podatkowej, zapraszamy Pastwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Pastwa z regulacjami dotyczcymi podmiotów powizanych w stanie prawnym obowizujcym w 2020 r. oraz stanach, odnoszcych si do obowizków za lata ubiege. 
   • 18.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
    Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
    • 17.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
     Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
     • 12.09.2019Warszawa: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa - nowe zasady po zmianach
      Od 1.01.2019 r. po raz kolejny zmieniy si regulacje dotyczce podmiotów powizanych, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Zmiany s powane i w zasadniczy sposób zmieniaj podejcie organów podatkowych do podmiotów powizanych i ich obowizków dokumentacyjnych. Wychodzc naprzeciw zmianom w przepisach zapraszamy Pastwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Pastwa z regulacjami podatkowymi dotyczcymi podmiotów powizanych w stanie prawnym obowizujcym w 2019 r.
      • 24.07.2019Podatki 2019: Owiadczenie o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - MF wyjania
       Informacja dotyczy sposobu skadania i przykadowej treci owiadczenia o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”). Nie ma natomiast zastosowania do owiadczenia, skadanego na podstawie przepisów, obowizujcych do 31 grudnia 2018 r. (tj. art. 9a ust. 7 ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 7 ustawy o PIT).
       • 23.07.2019Podatki 2019: Owiadczenie o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - MF wyjania
        Informacja dotyczy sposobu skadania i przykadowej treci owiadczenia o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”). Nie ma natomiast zastosowania do owiadczenia, skadanego na podstawie przepisów, obowizujcych do 31 grudnia 2018 r. (tj. art. 9a ust. 7 ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 7 ustawy o PIT).
        • 04.03.2019Ceny transferowe - ju wkrótce (14.03.2019) szkolenie w Katowicach
         Od 1.01.2019 r. po raz kolejny zmieniy si regulacje dotyczce podmiotów powizanych, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Zmiany s powane i w zasadniczy sposób zmieniaj podejcie organów podatkowych do podmiotów powizanych i ich obowizków dokumentacyjnych. Przepisy nakadaj na podmioty powizane wiele obowizków, które maj sprawi, by podmioty te ustalay we wzajemnych transakcjach cen transferow zgodnie z zasadami rynkowymi.
         • 25.02.2019Podmioty powizane - istotne zmiany od 1 stycznia 2019 r.
          Wspópraca i wymiana handlowa midzy podmiotami powizanymi (kapitaowo bd osobowo) powoduj, e dc do minimalizacji obcie fiskalnych podmioty te ustalaj midzy sob ceny róne od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie midzynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosujcego korzystniejsze opodatkowanie.
          • 22.02.2019Podmioty powizane - istotne zmiany od 1.01.2019 r.
           Wspópraca i wymiana handlowa midzy podmiotami powizanymi (kapitaowo bd osobowo) powoduj, e dc do minimalizacji obcie fiskalnych podmioty te ustalaj midzy sob ceny róne od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie midzynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosujcego korzystniejsze opodatkowanie.
           • 14.02.2019Pozna: Dokumentacja podatkowa dla podmiotów powizanych w 2019 roku
            Poczwszy od 1.01.2017 r. przepisy dotyczce dokumentacji podatkowej ulegay nieustannym modyfikacjom. Ostatnia, bardzo powana zmiana miaa miejsce 1.01.2019 r. Stad wana jest aktualizacja wiedzy dotyczcej sporzdzania dokumentacji podatkowej w stanach prawnych 2017, 2018 i 2019 r. Zapraszamy na szkolenie 18.02.2019 r. w Poznaniu, którego celem jest kompleksowa analiza problematyki obowizku sporzdzania dokumentacji podatkowej oraz wskazanie róde pobierania danych porównawczych, niezbdnych do prawidowego sporzdzenia dokumentacji podatkowej w stanach prawnych po 1 stycznia 2017 r.
            • 05.06.2017Ceny transferowe. Podatnikiem jest podatkowa grupa, a nie poszczególne spóki
             Sporzdzenie dokumentacji podatkowej dotyczcej transakcji z podmiotami powizanymi nienalecymi do podatkowej grupy kapitaowej, powinno nastpi w zakresie wyznaczonym przez limity wynikajce z tego przepisu obliczone dla podatnika, tj. dla grupy.
             • 15.05.2017Podatki 2017. Podmioty powizane a dokumentacja cen transferowych
              Interpelacja nr 11921 w sprawie obowizku tworzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r.
              • 12.05.2017Dokumentacja podatkowa: Gdy prezes zarzdu posiada udziay w innej spóce
               Interpelacja nr 11631 do ministra finansów w sprawie podmiotów powizanych
               • 08.05.2017Podatki 2017 r. Ceny transferowe i dokumentacja trójstopniowa
                Obowizki dokumentacyjne od 2017 r. dotycz podmiotów uzyskujcych przynajmniej 2 000 000 euro przychodów lub kosztów. Oznacza to, e wiele maych firm, które do tej pory byy obowizane sporzdza dokumentacj (ze wzgldu na warto transakcji), od 2017 r. nie ma takich obowizków. 
                • 26.04.2017Ceny transferowe: Forma dokumentacji
                 Ustawodawca nie okreli konkretnej postaci dokumentacji podatkowej dla potrzeb cen transferowych, pozostawiajc podatnikom dowolno w jej fizycznym ksztatowaniu.  Taka dokumentacja moe przyj posta dwóch zbiorów danych: dokumentacji o charakterze staym, dokumentacji tworzonej na bieco.
                 • 25.04.2017Ceny transferowe: Forma dokumentacji
                  Ustawodawca nie okreli konkretnej postaci dokumentacji podatkowej dla potrzeb cen transferowych, pozostawiajc podatnikom dowolno w jej fizycznym ksztatowaniu.  Taka dokumentacja moe przyj posta dwóch zbiorów danych: dokumentacji o charakterze staym, dokumentacji tworzonej na bieco.
                  • 23.01.2017Podatki 2017: Ceny transferowe na nowych zasadach
                   Z pocztkiem nowego roku weszy w ycie nowe regulacje odnoszce si do cen transferowych. Zmiany obejmuj gównie kwestie dotyczce dokumentacji transakcji midzy podmiotami powizanymi. Nowe zasady maj w zaoeniu ograniczy proceder transferowania zysków poza granice Polski.
                   • 14.04.2016Ceny transferowe. Kiedy potrzebna dokumentacja?
                    Tezy: Transakcj w wietle art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.) bdzie take wniesienie aportu do spki kapitaowej w formie udziaw lub akcji, zakup (nabycie) udziaw, czy objcie akcji lub udziaw w podwyszonym kapitale zakadowym w zamian za wkad pieniny.
                    • 14.08.2015Ceny transferowe. Wartoci transakcji danego typu trzeba sumowa
                     Wedug interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 26 maja 2015 r. (IBPBI/2/4510-207/15/MO) przygotowanie dokumentacji cen transferowych staje si konieczne gdy czna kwota lub zapata nalenoci, ktre wynikaj z umw z podmiotem powizanym przekracza prg ustawowy.
                     • 28.08.2014Podmioty powizane. Dokumentowanie transakcji dla potrzeb PIT
                      Pytanie podatnika: Czy dla ww. umowy Wnioskodawca, jako wynajmujcy, bdzie zobowizany sporzdza dokumentacj podatkow w myl art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                      • 14.08.2013Ceny transferowe. Powizania rodzinne i wynikajce ze stosunku pracy
                       Podmiotami powizanymi s rwnie podmioty, w ktrych wystpuj powizania o charakterze rodzinnym (maestwo oraz pokrewiestwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) albo wynikajce ze stosunku pracy bd majtkowe midzy podmiotami krajowymi lub osobami penicymi w tych podmiotach funkcje zarzdzajce bd kontrolne albo nadzorcze oraz jeeli ktrakolwiek osoba czy funkcje zarzdzajce lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.
                       • 09.10.2012Ceny transferowe: Obowizek sporzdzania dokumentacji dla podmiotw powizanych
                        Podmioty powizane bardzo czsto stosuj wobec siebie ceny inne ni w stosunku do pozostaych kontrahentw. Jeli warto przekroczy pewne kwoty, pojawi si obowizek sporzdzenia tzw. dokumentacji cen transferowych.
                        • 27.10.2011Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powizanymi
                         W polskim prawie podatkowym ogln zasad w zakresie transakcji midzy podmiotami powizanymi jest zaoenie, e powinny one w rozliczeniach pomidzy sob ustala ceny wedug cen rynkowych, czyli takich zasad, jakie przyjyby przedsibiorstwa niezalene. Podmioty powizane mog wykorzystywa swoje zwizki do tzw. transferowania zyskw. Moe objawia si to ustalaniem ceny niszej ni rynkowa albo wyszej ni rynkowa, dziki czemu jeden z uczestnikw transakcji wykazuje sztuczn "strat”, a drugi sztuczny „zysk”.
                         • 31.03.2011Analiza porwnawcza - narzdzie ograniczajce ryzyko szacowania cen transferowych
                          Dokumentacja podatkowa przygotowana zgodnie z wymogami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych nie musi wcale chroni podatnika przed szacowaniem cen dokonanym przez organ podatkowy. W dokumentacji podatnik ma wskaza w jaki sposb ustalono cen w transakcji z podmiotem powizanym i jakie czynniki miay wpyw na t cen. Nie ma natomiast obowizku udowodnienia, e cen ustalono na poziomie rynkowym. Z Ordynacji podatkowej wynika, e to organ podatkowy ma obowizek udowodnienia, e podatnik jest „winny” a podatnik nie ma obowizku udowadniania swojej „niewinnoci”.
                          • 20.07.2010Ceny transferowe – kluczowe zagadnienia, zarys regulacji
                           Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach pomidzy podmiotami wystpujcymi w obrocie gospodarczym, ktre s ze sob w okrelony sposb powizane. Powizania te mog dotyczy zarwno relacji kapitaowych, jak i osobowych. Dziki takim powizaniom jeden podmiot zyskuje realny wpyw na dziaania gospodarcze drugiego podmiotu, w tym na warunki transakcji, ktre z nim zawiera. Z uwagi wanie na ten wpyw ceny towarw, usug, wartoci niematerialnych oraz honorariw stosowane w transakcjach midzy podmiotami powizanymi mog rni si od cen wynegocjowanych na wolnym rynku, zawartych w warunkach porwnywalnych przez podmioty niebdce podmiotami powizanymi.