Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odpowiedzialność biur rachunkowych

 • 26.04.2018Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - rozpoczynamy wiosenną edycję e-kursu
  Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – jak stanowi art. 76a ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Polega na świadczeniu usług w zakresie czynności, takich jak: a) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • 01.06.2016NSA. Kiedy najem jest działalnością gospodarczą?
   Zarobkowy, zorganizowany i ciągły najem lokali dokonywany we własnym imieniu, który miał charakter powtarzalny i nie przypadkowy, nie pozwala wbrew stanowisku samych podatników na klasyfikowanie przychodów z tego tytułu do źródła przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
   • 24.03.2016Ubezpieczenie OC biur rachunkowych – za co (nie) płacą ubezpieczyciele
    Prowadzenie biura rachunkowego nie jest sprawą prostą (choć zapewne tak się wydaje pewnej części klientów). Biuro poddane jest presji z wielu stron – np. administracji podatkowej, która uważa, iż biura powinny stać bardziej na straży interesów finansów publicznych niż finansów klientów i klientów, którzy z kolei uważają, że biura powinny być wyłącznie reprezentantem ich interesów i gwarantem bezpieczeństwa w kontaktach z administracją.
    • 29.01.2016Wydatki na usunięcie dachu oraz rozbiórkę budynku w kosztach podatkowych
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą wydatki na usunięcie dachu oraz koszty rozbiórki budynków w dacie ich poniesienia?
     • 16.12.2014Opłaty za przedszkole w kosztach działalności
      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą - biuro rachunkowe. Jest także matką 2,5 letniego dziecka. Jej mąż również jest aktywny zawodowo, co wyklucza możliwość sprawowania przez niego osobistej opieki nad dzieckiem. Aby móc przebywać w biurze w godzinach jego urzędowania, Wnioskodawczyni zmuszona była zapisać dziecko do prywatnego przedszkola (w przedszkolach publicznych nie był już wolnych miejsc). Czy opłatę za przedszkole, tj. czesne i opłatę za wyżywienie, Wnioskodawczyni może uznać za koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności?
      • 09.12.2013Księgowy na celowniku - jak zminimalizować ryzyka
       Praca księgowego i innych osób, które wykonują lub nadzorują wykonywanie czynności księgowych obarczona jest dużą odpowiedzialnością. Kształtuje się ona w różny sposób w kontekście rodzaju odpowiedzialności prawnej, formy w jakiej księgowy wykonuje czynności księgowe.
       • 03.12.2013Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach - zwrot odszkodowania?
        Pytanie: Słyszałam, że ubezpieczyciel zażądał od ubezpieczonego biura rachunkowego zwrotu wypłaconego odszkodowania. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to jaki jest sens kupowania takiego ubezpieczenia?
        • 13.11.2013Podatkowe skutki zwrotu odsetek podatkowych zapłaconych przez klienta biura rachunkowego
         Przy wykonywaniu każdych usług, w tym także usług księgowych, może zostać popełniony błąd. Jeśli w efekcie nieprawidłowego zaksięgowania zdarzeń gospodarczych dojdzie do zaniżenia zobowiązania podatkowego, podatnik – poza oczywiście obowiązkiem dokonania stosownych korekt – co do zasady musi również zapłacić odsetki od zaległości podatkowych. Niekiedy musi się on liczyć także z tym, że poniesie sankcje karno-skarbowe.
         • 16.08.2012Ubezpieczenie OC biur rachunkowych – podstawowe zasady i ewidencja składek
          Podmioty, zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Mówi o tym art. 76h ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
          • 13.03.2012Rynek szuka księgowych outsourcingu
           Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na usługi finansowo-księgowe dla firm. Z roku na rok przybywa ofert pracy, rośnie liczba certyfikatów uprawniających do prowadzenia usług księgowych. Stale rosnącą popularnością cieszą się także kierunki studiów kształcące specjalistów ds. finansów i rachunkowości.
           • 05.03.2012Brak obowiązkowego OC biura rachunkowego - jakie sankcje?
            Zgodnie z art. 79 pkt 7 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania, których jest uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami — bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 76h ust. 1, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Ten zapis jest powszechnie znany – jednak mało kto wie, w jaki sposób może przebiegać jego egzekucja, i jakie sankcje w rzeczywistości mogą spotkać osoby, które nie posiadając obowiązkowego ubezpieczenia OC świadczą usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg.
            • 05.07.2011Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe
             Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego spoczywa na kierowniku jednostki. Kierownik jednostki ponosi jednak odpowiedzialność nie tylko za sporządzenie sprawozdania finansowego, ale również za to, by sprawozdanie to sporządzone zostało w terminie tj. nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, jak również za przedstawienie go właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.
             • 18.01.2011Ubezpieczenie OC biur rachunkowych: Z której polisy likwidacja szkody?
              Pytanie: Która polisa brana jest pod uwagę w przypadku szkody związanej z błędnym przygotowaniem rocznej deklaracji PIT za rok 2008, składanej w roku 2009, w przypadku, gdy uchybienie kontrola podatkowa wykazała w roku 2010, zaś decyzja US w sprawie określenia zobowiązania podatkowego oraz naliczenia odsetek za zwłokę została wydana w roku 2011?
              • 26.08.2009Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach (9)
               Pytanie: Czy ubezpieczenie biura rachunkowego obejmuje szkody polegające na zniszczeniu dokumentów księgowych klienta?
               • 18.12.2008Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach (7)
                Pytanie: Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych mogą również wykupić: księgowy pracujący na etacie, księgowy pracujący w biurze rachunkowym lub osoba prowadząca księgowość na podstawie umowy-zlecenia?
                • 02.12.2008Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach (6)
                 Pytanie: Słyszałam, że ubezpieczyciel zażądał od ubezpieczonego biura rachunkowego zwrotu wypłaconego odszkodowania. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to jaki jest sens kupowania takiego ubezpieczenia?
                 • 06.11.2008Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach (4)
                  Pytanie: Która polisa brana jest pod uwagę w przypadku szkody związanej z błędnym przygotowaniem rocznej deklaracji PIT za rok 2005, składanej w roku 2006, w przypadku, gdy uchybienie wykazała kontrola podatkowa w roku 2007, zaś decyzja US w sprawie określenia zobowiązania podatkowego oraz naliczenia odsetek za zwłokę została wydana w roku 2008?
                  • 13.03.2008Ubezpieczenie księgowych od odpowiedzialności cywilnej (1) – obowiązek ustawowy
                   Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uzasadniony jest dobrem klienta, który zlecając podmiotowi profesjonalnie działającemu w obrocie prowadzenie urządzeń księgowych w sposób odpowiadający wymogom obowiązującego prawa, powinien uzyskać realne zabezpieczenie na wypadek szkody, powstałej wskutek działania lub zaniechania księgowego przy wykonywaniu powierzonych mu czynności.
                   • 30.08.2006Odpowiedzialność księgowych
                    Osoby zajmujące się księgowością ponoszą za ewentualne nieprawidłowości z tego wynikłe odpowiedzialność w sferze karnej oraz cywilnej. Należy na wstępie zaznaczyć, że księgowość podmiotu zobowiązanego do jej prowadzenia może być powierzona: 1. osobie zatrudnionej w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę, 2. podmiotowi uprawnionemu do usługowego prowadzenia rachunkowości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1022, z późn. zm.). Zasadniczo, odpowiedzialność karna w obydwóch przypadkach będzie taka sama, różna natomiast będzie odpowiedzialność cywilna.